Hoppa till innehåll

Så här gör du en deklaration för fartygsleverans

Allmänt om ingivande av fartygsleveransdeklaration:

 • Inge fartygsleveransdeklarationen i god tid för varje försändelse, eftersom Tullen kan komma att granska varorna.
 • Fartygsleveransdeklarationen ska inges oberoende av fartygets nationalitet. 
 • Fartygsleveransdeklarationen ska inges beroende av om fartygets destination ligger inom eller utanför EU. 
 • Säkerhetsuppgifter vid export eller utförseldeklarationer behöver inte inlämnas.

Deklarationssätt

1. Elektronisk deklarering

Lämna in deklarationen elektroniskt på nätet i Deklarationstjänsten för export eller genom meddelandedeklarering, om du är meddelandedeklarant.

Om det finns en störning i systemet och du inte kan inge deklarationen, iaktta anvisningarna för reservförfarandet vid export

En fartygsleveransdeklaration kan inlämnas antingen som ett meddelande eller som en webbdeklaration via deklarationstjänsten för export.

I deklarationen ska man ange alla obligatoriska uppgifter som krävs för en fullständig exportdeklaration. Dessutom ska man ange följande särskilda uppgifter:

 • Deklaration: A, fullständig deklaration
 • Typ av deklaration: EX, om bestämmelselandet är QS, eller CO, om bestämmelselandet är QR
 • Fartygsleverantör: exportör/säljare
 • Som mottagare anges ifrågavarande fartyg eller transportfirma, enligt det land där fartyget är registrerat eller leasat. Mottagararen kan inte anges på varupostnivå.
 • Bestämmelseland: QR vid handel inom unionen (varorna levereras till ett EU-fartyg) eller QS vid export till tredje land (varorna levereras till ett fartyg registrerat i ett land utanför EU).
 • Bruttovikt: totalvikten kan anges uppskattningsvis (samt som frivillig uppgift på varupostnivå).
 • Typ av transaktion: 11 (frivillig uppgift, om förfarandekoden för återexport är 3171).
 • Ort enligt leveransvillkor: koden FI (eller annan uppgift).
 • Leveransvillkor: Fartygsleverans (alternativt Incoterms-villkor).
 • I en webbdeklaration behöver man inte ange handelstransaktionens art, leveransvillkor eller ort enligt leveransvillkor – uppgifterna skapas automatiskt.
 • Transportsätt vid gränsen: 1 Sjötransport, 4 Flygtransport, 8 Transport på inre vattenvägar, Saima kanal
 • Aktiva transportmedlets identitet: fartygets kod (IMO-nummer) eller flygplanets registernummer (inte flygets nummer).
 • I webbdeklarationen behöver man inte ange inrikes transportuppgifter. Uppgifterna skapas automatiskt på basis av uppgifterna om transportsätt vid gränsen.
 • Förvaringsplats: platsen där varorna varit tillgängliga för tullen att granska före överlåtelsen (t.ex. hamn, lager, tullkontor).
 • Kod för särskild upplysning: Meddelandedeklaranten ska ge koden FIXFI Fartygsleveranser (export). I webbdeklarationen skapas koden för särskild upplysning FIXFI automatiskt.
 • Taric-nummer: Taric-numret ska anges för tre varugrupper:
  • 9930 24 00 varor enligt KN-kapitel 1–24 (livsmedel, alkohol, tobak)
  • 9930 27 00 varor enligt KN-kapitel 27 (bränslen)
  • 9930 99 00 varor som är klassificerade på annan plats (andra varor, främst varor som har att göra med utrustande)
 • Varupostens varubeskrivning: skriftlig beskrivning per varupost anges på en nivå där varorna lätt kan specificeras.
 • Förfarande EU: tullförfarandekod 1000, 1040 eller 3171
 • Nationellt förfarande: kod 999
 • Nettovikt: verklig nettovikt är en obligatorisk uppgift bara för Taric-nummer 9930 27 00. I övriga fall anges 0.001 kg eller verklig nettovikt.
 • I webbdeklarationen behöver man inte ange nationellt förfarande.

2. Muntlig deklarering

Du kan avge fartygsleveransdeklarationen muntligt om leveransen är värd högst 1 000 euro och väger högst 1 000 kilo (netto). Se anvisningarna för muntlig deklarering.

Notera att deklarationen ska inges i Deklarationstjänsten för export eller genom meddelandedeklarering om varorna omfattas av någon restriktion. 

Varor som omfattas av restriktioner

Som fartygsleverantör ska du se till att exportrestriktionerna och -förbuden samt villkoren för exporttillstånd iakttas. Ange de varor i en fartygsleverans som omfattas av restriktioner som en separat varupost. Ange också exporttillståndets nummer och datum.

Exporttillståndet ska visas upp för Tullen för att tillståndsvillkoren ska kunna kontrolleras innan varorna lastas.

En fartygsleveransdeklaration som godkänts av Tullen fungerar som lastningstillstånd

En fartygsleveransdeklaration som godkänts av Tullen fungerar som lastningstillstånd, dvs. tillstånd att leverera varorna till fartyget.  

Deklaranten får ett överlåtelsebeslut för fartygsleveransen samt ett exportföljedokument (EAD), som ska åtfölja varorna till fartyget. En fraktsedel eller en godslista kan bifogas till följedokumentet. 

Om varorna levereras från ett annat EU-land till ett fartyg som befinner sig i Finland, behöver man få ett lastningstillstånd från finska tullen innan varorna lastas på fartyget.

När varorna har levererats till fartyget skaffa en bekräftelse på att varorna förts ut ur EU

Kontrollera hur varans utförsel ur EU bekräftas i olika situationer.

Tillstånd att avvika från anvisningarna

Du kan be om tillstånd av Tullen att avvika från anvisningarna på denna sida. Mera information: alustoimitukset@tulli.fi (under tjänstetid kl. 8–16.15) eller johtokeskus@tulli.fi (utanför tjänstetid).