Hoppa till innehåll

Automatiserat beslutsfattande vid Tullen

Tullen använder sig av automatiserat avgörande. Automatiserat avgörande eller automatiserat beslutsfattande innebär att ett avgörande som avslutar handläggningen av ett ärende görs genom automatiserad databehandling utan att avgörandet kontrolleras och godkänns av en människa. Avgörandet grundar sig på behandlingsregler som styr den automatiserade verksamhetsprocessen och som fastställts i förväg av en människa.  Några självlärande teknologier för artificiell intelligens används inte.

Det är nödvändigt att använda automatik vid avgörande av tullärenden på grund av det stora antalet tulldeklarationer. År 2022 fattade Tullen cirka 3,76 miljoner beslut. Största delen av dessa, cirka 3,6 miljoner, dvs. 96 %, avgjordes automatiskt. Antalet beslut och andelen automatiska beslut av dem fortsätter att öka. Automatiserat avgörande används vid import, export, transitering och införsel. Till exempel så avgörs privatpersoners importförtullningar huvudsakligen automatiserat. Alla vanliga tulldeklarationer handläggs automatiskt, om det inte finns något särskilt skäl att lyfta upp fallet till mänsklig handläggning.

Automatiserat avgörande används i sådana tullärenden som inte kräver prövning från fall till fall. Därtill används det i ärenden där en människa, dvs. en tulltjänsteman, har bedömt de omständigheter som förutsätter prövning från fall till fall. Om ett ärende kan avgöras automatiserat, informeras kunden om det när hen börjar fylla i en tulldeklaration. Automatiserat avgörande används inte vid Tullen, om ett ärende avgörs i strid med kundens krav. Om tulldeklarationen inte godtas, hörs kunden och ärendet avgörs av en tulltjänsteman. Undantag utgör en situation där ett ärende som gjorts anhängigt med en förhandsdeklaration förfaller på grund av att tiden gått ut, och det i ärendet fattas ett automatiskt beslut om ogiltigförklaring. Då har kunden ingett en import- eller exportdeklaration på förhand, men varornas ankomst har inte anmälts inom tidsfristen på 30 dagar, och handläggningen av ärendet förfaller. Fall som är lämpliga att avgöras automatiserat lyfts alltid då och då upp till mänsklig handläggning på basis av vissa riskkriterier och slumpmässiga kontroller för att säkerställa kvaliteten. Automatiserat avgörande används inte vid sanktioner som riktas mot kunder.

Lagstiftning

En ny lagstiftning om automatiserat avgörande, dvs. 8 b kap. i förvaltningslagen och  6 a kap. i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen trädde i kraft den 1 maj 2023. Den nya lagstiftningen utgör den rättsliga grunden för automatiserat avgörande och möjliggör automatiserat avgörande trots det principiella förbudet mot automatiska beslut enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Det automatiserade avgörandeförfarande som Tullen använt sig av före lagens ikrafträdande ändras till att motsvarar den nya regleringen inom den övergångsperiod som avses i lagen, dvs. senast 31.10.2024.

Tullen börjar den 1 januari 2024 att använda automatiserat avgörande första gången också vid handläggning av begäranden om omprövning, när en ny bestämmelse i 88 § 5 och 6 mom. i tullagen som möjliggör detta träder i kraft. En begäran om omprövning kan enligt tullagen avgöras automatiserat bara om kundens yrkande bifalls. Ett negativt avgörande eller ett avgörande som avviker från kundens yrkande fattas alltid av en tulltjänsteman.

Beslut om införande

Tullen fattar i fråga om införda automatiserade verksamhetsprocesser de beslut om införande som avses i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen. Av besluten om införande framgår motiveringarna för införandet, handlingarna som ligger till grund för införandet, datumet för införandet, tidpunkten för beslutet, vem som fattat beslutet samt kontaktuppgifter för ytterligare uppgifter om hur det automatiserade avgörandeförfarandet används vid Tullen. Besluten om införande publiceras på Tullens webbplats. Besluten om införande i fråga om automatiserade verksamhetsprocesser som införts innan den nya lagstiftningen trätt i kraft publiceras senast den 31 oktober 2024. Besluten om införande av nya automatiserade verksamhetsprocesser publiceras innan de införs.

Rättsmedel

Ändring i Tullens automatiserade avgöranden kan sökas genom en begäran om omprövning. Att lämna in en begäran om omprövning är ett rättsmedel genom vilket kunderna kan få sina ärenden handlagda av en människa på det sätt som avses i dataskyddsförordningen. Anvisningarna för begäran om omprövning finns angivna i Tullens beslut. I beslutet anges också kontaktuppgifter för mera information om beslutet.

Dataskydd

Behandlingen av personuppgifter vid Tullens automatiserade beslutsfattande beskrivs närmare i Tullens dataskyddsbeskrivning.

Uppdatering av uppgifter

Denna webbsida uppdateras under den lagstadgade övergångsperioden, dock senast den 31 oktober 2024.