Hoppa till innehåll

Upprätthållande av AEO-tillstånd

När AEO-tillståndet har beviljats, förutsätts det att AEO-aktören främjar säkerhetstänkande i leveranskedjan och följer med och utvecklar sin verksamhet i enlighet med AEO-kraven. Lagstiftningen och AEO-riktlinjerna förutsätter att både AEO- aktören och tullmyndigheten utför kontroller. Tullen övervakar att AEO-aktören hela tiden uppfyller förutsättningarna för beviljandet av tillståndet, också gällande egenkontrollen.

Målet är att säkerställa att AEO-aktören behärskar riskerna i leveranskedjan, identifierar fel- och undantagssituationer och rättar till sin verksamhet vid behov. Det effektivaste sättet att förutspå risker och deras påverkan är när kontrollen är en del av företagets egna riskhanterings- och kontrollsystem.

AEO-aktören ska informera Tullen om alla sådana omständigheter som kommit fram efter beviljandet av tillståndet och som kan påverka tillståndets giltighet eller innehåll.

Meddela Tullen om företagets uppgifter ändras

Om uppgifterna som angetts i ansökan ändras, måste dessa ändringar anmälas till Tullen. 

Anmäl ändringarna i följande uppgifter till Tullen i eAEO-tjänsten:

 1. Grunduppgifter om företaget
 2. Begärd typ av AEO-tillstånd
 3. Identifiering av företaget (EORI-nummer)
 4. Företagets rättsliga ställning
 5. Etableringsdatum
 6. Adress där företagets huvudbokföring för tulländamål förvaras
 7. Identifiering av företaget och registreringsnummer
 8. Namn och kontaktuppgifter för den person som är ansvarig för företagets tullärenden 
 9. Namn och kontaktuppgifter för den person som svarar för ansökan (kontaktperson med Tullen)
 10. Person som ansvarar för det sökande företaget (direktör) eller utövar kontroll över dess ledning
 11. Korrespondensadress
 12. Roller i leveranskedjan
 13. Medlemsstater där företaget bedriver tullrelaterad verksamhet
 14. Information om gränsövergångsställen
 15. Redan beviljade förenklingar, lättnader och tillstånd
 16. Samtycke till utbyte av uppgifter som finns i AEO-tillståndet för att säkerställa en smidig verkställighet av internationella avtal eller arrangemang med tredjeländer, ett ömsesidigt erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör samt säkerhetsrelaterade åtgärder.
 17. Affärsverksamhet
 18. Fast etableringsställe
 19. Huvudsaklig plats för affärsverksamheter (Adress där allmänna ledningsaktiviteter för logistik bedrivs)
 20. Adress till kontoret där tullrelaterad dokumentation förvaras och är tillgänglig
 21. Samtycke till offentliggörande i förteckningen över innehavare av AEO-tillstånd
 22. Sökandens storlek
 23. Bifogade dokument
 24. Undertecknare

Anmäl ändringar i följande uppgifter till Tullen per e-post: aeo@tulli.fi. 

 • Nya verksamhetslokaler
 • Företagsarrangemang (delning, fusion, flytt av verksamheten, företagsköp)
 • Utkontraktering av funktioner
 • Annan betydande ändring till tullfunktioner

Företaget kan begära att AEO-tillståndet upphävs helt eller att giltigheten avbryts för en viss tid, om det inte tillfälligt klarar av att uppfylla kraven som ställs på en AEO-aktör. I sådana fall kan företaget omedelbart ansöka om ett nytt tillstånd.

Tullen kan avbryta AEO-tillståndets giltighet, om företaget inte följde kraven för AEO-tillståndet. Innan tillståndet upphävs helt, har företaget möjlighet att rätta till situationen. Tullen kan upphäva AEO-tillståndet också om företaget bryter mot tullreglerna. Om Tullen upphäver AEO-tillståndet, kan företaget ansöka om ett nytt tillstånd tidigast efter tre år.

AEO-tillstånden upphävs i eAEO-tjänsten.