Förändringar i införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring

Förändringarna i EU:s tullagstiftning medför stegvisa förändringar i tulldeklareringen åren 2020‒2025. 

Deklarationer för varor som anländer från områden utanför EU, nuläge

Deklarationer ska inges till Tullen i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) eller genom meddelandedeklarering 

 • summarisk införseldeklaration i sjö-, järnvägs- och vägtrafik
 • en kombinerad anmälan om ankomst och anmälan om uppvisande i sjö- och järnvägstrafik.

Vid transporter i delade lastutrymmen inlämnas anmälningarna om ankomst- och uppvisande vanligtvis som separata anmälningar. En summarisk införseldeklaration och en anmälan om uppvisande anses tillsammans utgöra en summarisk deklaration för tillfällig lagring. 

För varor som anländer under ett transiteringsförfarande har transiteringsdeklarationens uppgifter använts som summarisk deklaration. Säkerhetsuppgifterna kan också anges i transiteringsdeklarationen. Då behöver inte en separat summarisk införseldeklaration inges.

För försändelser som anländer i flygtrafik ska man inge en summarisk införseldeklaration i ICS2-systemet för säkerhetsuppgifter. För dem ska också inges en anmälan av varors ankomst till Tullen genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten, när försändelsen anländer till Finland.

Förändringar i deklarationer för varor som anländer från områden utanför EU

Den summariska införseldeklarationen förändras och ska i fortsättningen inges till ICS2-systemet för säkerhetsuppgifter. De nya deklarationerna tas i bruk i flera olika steg för olika transportsätt. Deklarationerna för posttrafik togs i bruk år 2021, deklarationerna för flygtrafik fr.o.m. 1.3.2023 och deklarationerna för övriga transportsätt tas stegvis i bruk år 2024 och 2025. 

Ankomstanmälan tas i bruk som en ny separat anmälan. Den ska inges efter den summariska införseldeklarationen till ICS2-systemet för säkerhetsuppgifter när varan anländer i sjö-, flyg- eller järnvägstrafik. Dessa deklarationer och anmälningar kan inte inges i Finska tullens system. 

De nya deklarationerna kan inges antingen i EU:s e-tjänst eller genom meddelandedeklarering. Meddelandedeklaranterna ska testa meddelandena i kommissionens testningstjänst. Om en meddelandedeklarant använder en IT-tjänsteleverantör vid den tekniska avsändningen av meddelanden, ska tjänsteleverantören testa meddelandetrafiken. 

Utöver den summariska införseldeklarationen och ankomstanmälan ska man för varor som lossas i Finland också inge en anmälan av varors ankomst till finska tullen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. Denna anmälan testas med den finska tullen. 
I Finland behöver man efter den summariska införseldeklarationen och anmälan av varors ankomst inte i fortsättningen heller inge en separat deklaration för tillfällig lagring för sändningar som kommer från områden utanför EU, om den första EU-införselplatsen för sändningen finns i Finland. 

Om flygbolaget inte har alla uppgifter som krävs i den summariska införseldeklarationen innan varorna lastas, kan varans avsändare eller speditionsfirman före lastningen anteckna de behövliga säkerhetsuppgifterna i den summariska införseldeklarationen, som endast innehåller en del av uppgifterna och numret på transportfirmans huvudflygfraktsedel (MAWB). Transportföretaget inger då sin egen summariska införseldeklaration med partiella uppgifter efter lastingen innan varorna anländer. 

Summariska införseldeklarationer kan inges med partiella uppgifter i flyg-, sjö- och järnvägstrafik.

I den nya summariska införseldeklarationen är uppgifterna om köpare och säljare obligatoriska säkerhetsuppgifter, likaså varubeskrivning och varukod med minst sex siffrors noggrannhet.

Mera information: Scheman över deklarationer vid införsel

ICS2 (Import Control System 2), EU:s reform av inlämningen av uppgifter om säkerhet och skydd, fas 2

ICS2-systemet, till vilket införseldeklarationerna inges (tidigare har benämningen CR använts)

STI-STP (Shared Trader Interface-Shared Trader Portal), kommissionens ICS2-deklarationstjänst

CIRCABC-webbplats, där kommissionens meddelandebeskrivningar publiceras

ITSP (Information Technology Service Provider), tjänsteleverantör för meddelandedeklaranter 

IE (Information Exchange), informationsutbyte, meddelandedeklarering

MDB (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata), servercertifikat

ICS2R2 (ICS Release 2), deklarationer för flygtrafik

ENS (Entry Summary Declaration), summarisk införseldeklaration

AN (Arrival Notification), ankomstanmälan till kommissionens system

PN (Presentation Notification), anmälan av varors ankomst till finska tullens system

TSD (Temporary Storage Declaration), deklaration för tillfällig lagring som inges av transportföretag

AC (Assessment Complete), svar som erhålls för en ICS2-deklaration och som informerar att deklarationen har godtagits och att varorna kan lastas i fartyget eller luftfartyget som anländer till EU

EO (Economic Operator), ekonomisk aktör

HTI (Harmonised Trader Interface), harmoniserat gränssnitt för näringsidkare

KC3 (Third Country Known Consignor), avsändare som är känd i tredje land

EU-kommissionen har på sin Circabc-webbsida publicerat meddelandebeskrivningar för meddelanden som kommer att införas. Det kommer nya meddelanden vid införseldeklareringen, och datainnehållen i gamla meddelanden ändras.

Förkortningar av meddelanden

Meddelandena är numrerade enligt deras användningsändamål. Meddelandena med IE3F i början är summariska införseldeklarationer som meddelandedeklaranten skickar till EU:s ICS2-system. Summariska införseldeklarationer har olika datainnehåll beroende på vilket transportsätt som används, vem som inger deklarationen och huruvida alla eller bara en del av uppgifterna anges i deklarationen. Till exempel så är meddelandena IE3F10−IE3F17 summariska införseldeklarationer i sjötrafik och meddelandena IE3F20−IE3F29 summariska införseldeklarationer för flygfrakt.

Numreringen av de nya meddelandedeklarationerna är följande:

 • Meddelandena med IE3A i början är begäranden om ändring som skickas av meddelandedeklaranter.
  • Till exempel så begärs ändring av uppgifterna i meddelande IE3F20 med meddelande IE3A20. 
 • Med meddelanden som börjar med IE3Q begärs t.ex. ytterligare uppgifter av deklaranten (IE3Q02) eller så kan deklaranten be om ogiltigförklaring av deklarationen (IE3Q04).  
 • Meddelandena med IE3R i början är svarsmeddelanden.
  • IE3R01 är ett svarsmeddelande till deklaranten om registreringen av den summariska införseldeklarationen och om det MRN-referensnummer som deklarationen fått.
 • Meddelandena med IE3N i början är olika informationsmeddelanden.
  • IE3N06 är meddelandekundens anmälan om varans ankomst, dvs. ankomstanmälan.
  • IE3N08 är en anmälan till kunden om granskning.

Var kan du hitta meddelandebeskrivningarna?

Bekanta dig med meddelandebeskrivningarna och kundtestningen för fas ICS2R2, dvs. flygtrafik, på EU:s Circabc-webbsida i gruppen “ICS2 Release 2: air cargo general, postal and express pre-arrival”

Beskrivningarna av meddelandenas datainnehåll kan laddas ner från mappen ”ICS2 Common Functional System Specifications”. Öppna den nyaste versionen av mappen ”ICS2-HTI” (ICS2-HTI-v2.01.zip), ladda ned den och välj mappen ”ICS-HTI-IE”. I undermappen ”HTI-IEs" kan du välja om du vill se datainnehållen i textformat (RTF) eller i tabellformat (XLS).

Datainnehållet för varje meddelande finns i en egen fil. Förkortningen av meddelandet har använts som filnamn. Förkortningarna av deklarationsmeddelandena för de olika transportsätten samt namnen på meddelandena publiceras senare på denna webbsida. 

Bekanta dig med nya och uppdaterade meddelandebeskrivningar för fas ICS2R3, dvs. sjö-, järnvägs- och vägtrafik, på EU:s Circabc-webbsida i gruppen ” ICS2 Release 3: maritime, road, rail and postal and express goods transported via those modes”

När ett företag har beviljats EORI-nummer i Finland, ska också ansökan om att bli meddelandekund för ICS2-deklarationer skickas till finska tullen. Om du använder en leverantör av IT-tjänster vid avsändning och mottagande av meddelandena behöver du inte ansöka om status som ICS2-meddelandekund.

1. Skicka ansökan

Skicka ett fritt formulerat e-postmeddelande till Tullens tillståndscentral på adressen lupakeskus(at)tulli.fi. Uppge följande uppgifter i ansökan:

 • företagets namn och EORI-nummer
 • en av följande roller i vilken företaget inger deklarationer: 
  • transportföretag
  • expressfraktbolag
  • postaktör
  • aktör som inger säkerhetsuppgiftsdeklarationer för uppgifter i underfraktsedel
  • ombud
  • leverantör av IT-tjänster
 • e-postadressen för personen som ansvarar för testningen
 • person som ansvarar för meddelandedeklareringen: namn, telefonnummer och E-postadress..

Tullen skickar dig anvisningar om hur du skapar ett EU Login-konto för den som ansvarar för testningen. När den som är ansvarig för testningen vid ditt företag har skapat kontot, meddelar hen Tullens internationella helpdesk om detta på adressen hd(at)tulli.fi.

Tullen registrerar företagets uppgifter i kommissionens centraliserade system för identitets- och åtkomsthantering (IAM). Tullen informerar den som ansvarar för testningen om detta. Personen som ansvarar för testningen loggar in med sitt EU Login till kommissionens IAM-system, godkänner de angivna uppgifterna och sparar fullmaktsuppgifter. Därefter kan hen själv logga in i ICS2-tjänsten (STI-STP) som används vid testningen. Man loggar in i ICS2-tjänsten via EU:s kundportal. Alternativt kan personen som ansvarar för testningen gå till IAM-systemet och ge någon annan person behörighet att använda ICS2-tjänsten (STI-STP). 

2. Du får företagsrådgivning

Efter att ansökan mottagits kontaktar Tullens företagsrådgivning kunden och frågar om det finns behov för företagsrådgivning för att gå igenom arrangemangen för testningen och hur man skaffar servercertifikat. 

3. Skaffa ett servercertifikat

Skaffa ett servercertifikat antingen från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata MDB (rekommendation) eller från någon annan av kommissionen godkänd certifikatutfärdare. Om du använder ett servercertifikat utfärdat av någon annan certifikatutfärdare än MDB ska du registrera certifikatet du använder i kommissionens UUM&DS Admin-system. Samma certifikat används både vid sändning av meddelanden och i testnings- och produktionssystemet. 

4. Förberedelse av testningen

Börja kundtestningen genom att logga in med ditt EU Login-användarnamn och ditt företags uppgifter i EU:s kundportal. Välj därefter ICS2-tjänsten, som i EU:s kundportal har namnet STI-STP (Shared Trader Interface – Shared Trader Portal). 

Efter att du identifierat dig, fyll i ”Manage Preferences”-uppgifterna för meddelandekunden. Fyll i följande uppgifter:

 • Typ av aktör i vars roll kunden skickar deklarationer och tar emot underrättelser från kommissionen. Utifrån rollen föreslår testautomationen senare de testfall som aktören ska genomföra.
  • En meddelandekund som loggat in som testkund ska välja deklarant som sin typ.
 • Konfigureringsuppgifter, t.ex.
  • meddelandekundens egen URL
  • huruvida meddelandekunden själv hämtar svarsmeddelandena i kommissionens system eller vill att kommissionen automatiskt skickar svarsmeddelandena.

5. Testning

Tullens internationella helpdesk (hd(at)tulli.fi) stöder dig i testningen. Skicka från ditt eget system de testfall som ICS2-tjänsten (STI-STP) har föreslagit. Ange ditt företags uppgifter som uppgifter för ”Deklarant” och använd företagets certifikat. Du kan följa med hur testningen framskrider i tjänsten. 

Efter testningen ska du meddela Tullen att testningen är slutförd. Därefter skickar Tullen dig ett beslut om registrering.

6. Se till att anmälningar av varors ankomst inges till Tullen 

Om ditt företag förutom summariska införseldeklarationer i form av meddelanden till kommissionens ICS2-system också inger anmälningar av varors ankomst som meddelanden, inges dessa till finska tullens Tullklareringssystem. För att göra detta ska ditt företag ansöka om att bli meddelandekund hos finska tullen och testa ingivandet av anmälningar av varors ankomst med finska tullen. Läs mer om testning av meddelanden med finska tullen.

7. Inledande av produktion

Logga in i ICS2-tjänsten (STI-STP) via EU:s kundportal. Inloggningen förutsätter Suomi.fi-identifikation och att den som loggar in har fullmakten ”Tullklarering”. De uppgifter som du tidigare i testningsskedet har sparat i denna samma tjänst förmedlas inte automatiskt vidare till produktionsmiljön, vilket betyder att du i tjänsten måste uppge dina kontaktuppgifter samt de aktörstyper, roller och konfigureringsuppgifter som ska användas i produktionen. 

De nya säkerhetsuppgiftsdeklarationerna för sjö-, järnvägs- och vägtrafik tas i bruk i flera olika skeden för de olika transportformerna. EU:s riktlinjer om övergångsstrategin har publicerats på engelska i dokumentet ”ICS2 Transition from R2 to R3”, som uppdaterats i början av februari 2024.

Deklarationer för sjötrafik och inre vattenvägar

För sjötrafik och trafik på inre vattenvägar tas nya säkerhetsuppgiftdeklarationer för rederier i bruk (F10, F11, F12, F13 och för postförsändelser F45) fr.o.m. 3.6.2024. Om rederiet tänker bli meddelandedeklarant för sjötrafik och trafik på inre vattenvägar, men inte kan ta meddelandena i bruk senast 3.6.2024, kan rederiet ansöka om övergångstid högst fram till 4.12.2024.

I sjötrafik och trafik på inre vattenvägar tas nya säkerhetsuppgiftsdeklarationer i bruk för uppgifter i underfraktsedel (F14, F15, F16 och F17) fr.o.m. 4.12.2024. Om ditt företag har kommit överens med ett rederi om att ditt företag inger säkerhetsuppgifter för uppgifter i underfraktsedel, men ditt företag inte kan ta i bruk meddelandena 4.12.2024, kan ditt företag ansöka om övergångstid högst fram till 1.4.2025. 

Aktör som inger säkerhetsuppgiftsdeklarationer för uppgifter i underfraktsedel i sjötrafik

Med aktörer som inger säkerhetsuppgiftsdeklarationer för uppgifter i underfraktsedel (”House”) avses t.ex. sådana avsändare som är etablerade utanför EU eller sådana speditionsfirmor som representerar en importör inom EU som inte kan förmedla de uppgifter som krävs till rederiet för att rederierna ska kunna inge summariska införseldeklarationer med fullständiga uppgifter (F10 eller F11). Aktörerna kan komma överens med rederiet att aktörerna själva inger de uppgifter på underfraktsedelsnivå som krävs med en egen summarisk införseldeklaration (F17, F15 eller kombinationen F14 + F16). För dessa aktörer används benämningen ”House filer” i EU:s engelskspråkiga material.

Deklarationer i järnvägs- och vägtrafik

Tas i bruk från och med 1.4.2025

 • I järnvägstrafik, tas en ny säkerhersuppgiftsdeklaration F51 i bruk för järnvägsbolaget och för postförsändelser inges F41
  • Även för järnvägstrafiken planeras en möjlighet där järnvägsbolaget att inge en summarisk införseldeklaration för uppgifter i fraktsedel på huvudnivå och speditionsfirman eller en annan aktör kan inge sina egna deklarationer för uppgifter i underfraktsedel. Dessa meddelanden har dock ännu inte bekräftats officiellt.
 • I vägtrafik är transportföretagets nya säkerhetsuppgiftsdeklaration F50 och för postförsändelser F40
 • För expressfrakt som transporteras i vägtrafik inges den nya säkerhetsuppgiftsdeklarationen F34.

för alla deklarationer för järnvägstrafik och vägtrafik kan transportföretaget ansöka om övergångstid högst fram till 1.9.2025.

Om transportföretaget eller ombudet som inger transportföretagets deklarationer inger säkerhetsuppgiftsdeklarationer både i sjötrafik och i väg- eller järnvägstrafik, kan de börja lämna in deklarationer för väg- och järnvägstrafik redan inom tidtabellen för sjötrafik, dvs. fr.o.m. 3.6.2024.

Vem kan ansöka om övergångstid?

Övergångstid kan ansökas av transportföretaget eller något annat bolag som ansvarar för deklarationen. De ombud som sänder dessa deklaranters meddelanden eller de tjänsteleverantörer som svarar för meddelandeförmedlingen kan inte söka övergångstid för sin egen del, men de kan söka övergångstid för deklarantens räkning.

Du kan ansöka om övergångstid hos finska tullen om ditt företag har ett EORI-nummer som beviljats i Finland. Om t.ex. rederiet eller avsändaren som är etablerad utanför EU har ett EORI-nummer som beviljats i ett annat EU-land, ska de söka övergångstid i det EU-land som gjort EORI-registreringen.

Hur ansöker man om övergångstid?

Ansök om övergångstid så fort som möjligt, dock senast 1 månad före den dag då den nya säkerhetsuppgiftsdeklarationen du ansvarar för tas i bruk. Uppge följande uppgifter i ansökan:

 • företagets namn och EORI-nummer
 • en av följande roller i vilken du inger deklarationer:
  • transportföretag
  • aktör som inger säkerhetsuppgiftsdeklarationer för uppgifter i underfraktsedel
 • deklarationsmeddelanden som företaget kommer att inge
 • motivering för övergångstiden
  • Redogör t.ex. för en gemensam tidsplan som tagits fram med de aktörer i aktörskedjan som inger partiella deklarationsuppgifter.
 • längd på övergångstiden som söks
  • start- och slutdatum för övergångstiden
  • Rederier: övergångstid kan erhållas för tiden 3.6–4.12.2024
  • Postaktörer och aktörer som inger säkerhetsuppgiftsdeklarationer för uppgifter i underfraktsedel: övergångstid kan erhållas för tiden 4.12.2024–1.4.2025
  • Transportföretag inom järnvägs- och vägtrafik: övergångstid kan erhållas för tiden 1.4–1.9.2025
 • datum då företaget börjar inge de nya deklarationerna.

Skicka ansökan per e-post till adressen ucc(at)tulli.fi.

 

Medde­landets nummer Ändrings­meddelandets nummer Summarisk införseldeklaration IAnsvarig för deklarationen
IE3F20 IE3A20 Flygfrakt (allmän) – Fullständig datauppsättning som inges före lastning Transportfirma
IE3F21 IE3A21 Flygfrakt (allmän) – Partiell datauppsättning – Huvudflygfraktsedel som inges före ankomst Transportfirma
IE3F22 IE3A22 Flygfrakt (allmän) – Partiell datauppsättning – Underflygfraktsedel inges före ankomst – Partiell datauppsättning som tillhandahålls av en person enligt artikel 127.6 i kodexen och i enlighet med artikel 113.1 Aktör som anger uppgifter om transportdokument på undernivå
IE3F23 IE3A23 Flygfrakt (allmän) – Partiell datauppsättning – Minimidatauppsättning som lämnas in före lastning i enlighet med artikel 106.1 andra stycket utan huvudflygfraktsedelns referensnummer Aktör som anger uppgifter om transportdokument på undernivå
IE3F24 IE3A24 Flygfrakt (allmän) – Partiell datauppsättning – Minimidatauppsättning som lämnas in före lastning i enlighet med artikel 106.1 andra stycket med huvudflygfraktsedelns referensnummer Aktör som anger uppgifter om transportdokument på undernivå
IE3F25 - Flygfrakt (allmän) – Partiell datauppsättning – Huvudflygfraktsedelns referensnummer som inges före lastning i enlighet med artikel 106.1 andra stycket Aktör som anger uppgifter om transportdokument på undernivå
IE3F26 IE3A26 Flygfrakt (allmän) – Partiell datauppsättning – Minimidatauppsättning som inges in före lastning i enlighet med artikel 106.1 andra stycket och innehållande ytterligare information om underflygfraktsedel Aktör som anger uppgifter om transportdokument på undernivå
IE3F27 IE3A27 Flygfrakt (allmän) – Fullständig datauppsättning som inges före ankomst Transportfirma
IE3F28 IE3A28 Flygfrakt (allmän) – Fullständig datauppsättning som inges före lastning – Direktflygfraktsedel Transportfirma
IE3F29 IE3A29 Flygfrakt (allmän) – Fullständig datauppsättning som inges före ankomst – Direktflygfraktsedel Transportfirma

 

 

Medde­landets nummer Ändrings­meddelandets nummer Summarisk införseldeklaration Ansvarig för deklarationen
IE3F40 IE3A40 Postförsändelser – Partiell datauppsättning – Uppgifter i huvuddokument för vägtransport Transportfirma / landväg
IE3F41 IE3A41 Postförsändelser –  Partiell datauppsättning – Uppgifter i huvuddokument för järnvägstransport Transportfirma / järnväg
IE3F42 IE3A42 Postförsändelser – Partiell datauppsättning – Huvudflygfraktsedel som innehåller nödvändig information från postflygfraktsedel som inges i enlighet med de tidsfrister som gäller för transportsättet i fråga Transportfirma / flyg
IE3F43 IE3A43 Postförsändelser – Partiell datauppsättning — Minimidatauppsättning som inges före lastning i enlighet med artikel 106.1 andra stycket och i enlighet med artikel 113.2 Postaktör
IE3F44 IE3A44 Postförsändelser – Partiell datauppsättning – Behållarnummer som inges före lastning i enlighet med artikel 106.1 andra stycket och i enlighet med artikel 113.2 Postaktör
IE3F45 IE3A45 Postförsändelser – Partiell datauppsättning – Endast huvudkonossement Transportfirma / sjö

 

 

Medde­landets nummer Ändrings­meddelandets nummer Summarisk införseldeklaration Ansvarig för deklarationen
IE3F30 IE3A30 Expressförsändelser – Fullständig datauppsättning som inges före ankomst Pikarahtiyhtiö
IE3F31 IE3A31 Expressförsändelser inom allmän flygfrakt – Fullständig datauppsättning som inges av expressfraktföretaget före ankomst Kuljetusliike
IE3F31 IE3A32 Expressförsändelser – Minimidatauppsättning som ska inges före lastning i samband med situationer som definieras i artikel 106.1 andra stycket Pikarahtiyhtiö
IE3F33 IE3A33 Expressförsändelser inom allmän flygfrakt – Partiell datauppsättning – Underflygfraktsedel som inges före ankomst av en person enligt artikel 127.6 i kodexen och i enlighet med artikel 113.1 Pikarahtiyhtiö
IE3F34 IE3A34 Expressförsändelser landvägen – Fullständig datauppsättning som inges före ankomst Pikarahtiyhtiö

Medde­landets nummer Ändrings­medde­landets nummer Summarisk införseldeklaration Ansvarig för deklarationen
IE3F10 IE3A10 Sjötransport och transport på inre vattenvägar – Full ständig datauppsättning – Rektakonossement som innehåller den nödvändiga informationen från mottagare Transportfirma
IE3F11 IE3A11 Sjötransport och transport på inre vattenvägar – Fullständig datauppsättning – Huvudkonossement med underkonossement som innehåller den nödvändiga informationen från mottagaren på nivån för lägsta underkonossemen Transportfirma
IE3F12 IE3A12 Sjötransport och transport på inre vattenvägar – Partiell datauppsättning – Endast huvudkonossement Transportfirma
IE3F13 IE3A13 Sjötransport och transport på inre vattenvägar – Partiell datauppsättning – Endast rektakonossement Transportfirma
IE3F14 IE3A14 Sjötransport och transport på inre vattenvägar – Partiell datauppsättning – Endast underkonossement Aktör som anger uppgifter om transportdokument på undernivå
IE3F15 IE3A15 Sjötransport och transport på inre vattenvägar – Partiell datauppsättning – Underkonossement som innehåller den nödvändiga informationen från mottag Aktör som anger uppgifter om transportdokument på undernivå
IE3F16 IE3A16 Sjötransport och transport på inre vattenvägar – Partiell datauppsättning – Nödvändig information som ska tillhandahållas av mottagaren på lägsta transportavtalsnivå (lägsta underkonossementet om huvudkonossementet inte är ett rektakonossement) Aktör som anger uppgifter om transportdokument på undernivå
IE3F17 IE3A17 Sjötransport och transport på inre vattenvägar – Partiell datauppsättning – Nödvändig information  på lägsta transportavtalsnivå (lägsta underkonossementet, om huvudkonossementet är ett rektakonossement) Aktör som anger uppgifter om transportdokument på undernivå

Meddelandets nummer Ändrings­meddelandets nummer Summarisk införsel­deklaration Ansvarig för deklarationen
IE3F50 IE3A50 Vägtransport Transportfirma
IE3F51 IE3A51 Järnvägs­transport Transportfirma

Medde­landets nummer Meddelandets namn Vem inger och varför?
IE3Q01 Får inte lastas (DNL) Tullen meddelar att varorna inte får föras in i unionen.
IE3Q02 Begäran om tilläggsutredning (Rfl) Tullen begär ytterligare uppgifter av den som ingett deklarationen
IE3Q03 Begäran om genomlysnings­information (RfS) Tullen begär genomlysningsresultat från varans avgångsplats.
IE3Q04 Begäran om ogiltigförklaring Den som ingett deklarationen begär ogiltigförklaring av Tullen.
IE3Q05 Begäran om ENS-uppgifter Aktören kan be Tullen om uppgifter om ENS-deklarationen, om aktören har rätt att få uppgifter..
IE3R01 ENS registrerad Tullen meddelar om registreringen av ENS och om det MRN-referensnummer som tilldelats deklarationen.
IE3R02 Tilläggsutredning Den som ingett deklarationen skickar de begärda tilläggsuppgifterna till Tullen.
IE3R03 Genomlysningsresultat Den som ingett deklarationen skickar de begärda genomlysningsresultaten till Tullen.
IE3R04 Ankomstanmälan (AN) registrerad Tullen meddelar om registreringen av ankomstanmälan och om det MRN-referensnummer som tilldelats anmälan.
IE3R07 Deklarationen har ogiltigförklarats Tullen meddelar om ogiltigförklaring av deklarationen antingen efter begäran om ogiltigförklaring eller inom 200 dagar efter ingivandet av ENS-deklarationen, om ingen ankomstanmälan ingetts för varorna.
IE3R08 Svar på begäran om uppgifter Tullen meddelar ENS-deklarationens uppgifter som aktören har bett om och som hen har rätt att få.
IE3N01 ENS-valideringsfel Tullen meddelar att den inlämnade meddelandet innehåller fel som kräver ett ändringsmeddelande.
IE3N02 Alla ENS-­meddelanden har inte lämnats in Tullen meddelar till fransportfirman att alla aktörer som lämnar uppgifter om transportdokumentet på undernivå inte har ingett sina deklarationer.
IE3N03 Deklarationen har handlagts Tullen meddelar att handläggningen och riskbedömningen av ENS-deklarationen har slutförts.
IE3N04 Tilläggsutredning har begärts Tullen meddelar till transportfirman att Tullen begärt tilläggsuppgifter av den som ingett deklarationen.
IE3N05 Genomlysningsresultat har begärts Tullen meddelar till transportfirman att Tullen begärt genomlysningsresultat av den som ingett deklarationen.
IE3N06 Ankomstanmälan (AN) Aktören anmäler transportmedlets ankomst till Tullen.
IE3N07 Bristfälliga uppgifter om transportdokumentet på undernivå Tullen meddelar efter ankomsten om de transportdokument på undernivå som inte kunnat godkännas som ankomna.
IE3N08 Anmälan om kontroll Tullen meddelar efter ankomsten om de kontroller som kommer att göras på varorna.
IE3N09 Anmälan om kontroll till en AEO-aktör. Tullen meddelar AOE-aktören om kontrollen i förväg.  
IE3N10 Meddelandet om ändringar har godkänts Tullen meddelar efter meddelandet om ändring att handläggningen och riskbedömningen av ENS-deklarationen har slutförts.
IE3N11 ENS-deklaration inväntas TulIen meddelar till den som lämnar uppgifter om transportdokumentet på undernivå: deklarationen inväntas.
IE3N12 Fel Tullen meddelar att den inlämnade deklarationen har avvisats.

 

Graf: Möjliga kedjor av summariska införseldeklarationer i sjötrafik

 

 

Deklarationer för varor som anländer från EU-hamnar eller -flygplatser, nuläge

För varor som förs in med flyg eller båt ska deklarationer inges till Tullen antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering 

 • deklaration för tillfällig lagring
 • anmälan av varors ankomst.

I deklarationen för tillfällig lagring ska man ange antingen varubeskrivning eller varukod med minst sex siffrors noggrannhet. 

När varor befordras mellan tillfälliga lager kan man använda elektroniska deklarationer, när man för varorna har tagit i bruk en deklaration för tillfällig lagring efter 5.11.2022. Elektroniska anmälningar om befordran ska användas senast fr.o.m. 1.3.2023. 

Deklarationer för varor som anländer från EU-hamnar eller -flygplatser, kommande ändringar

Varukoden ska anges som obligatorisk uppgift i deklarationen för tillfällig lagring senast när transportfirmorna har tagit i bruk de summariska deklarationerna i nytt format. Det här varierar enligt transportsättet. I flygtrafik tas de nya summariska införseldeklarationerna i bruk 1.3.2023 och transportfirmorna har en övergångsperiod för ibruktagandet av de nya deklarationerna fram till 1.6.2023. I de övriga transportsätten är avsikten att ta i bruk de nya summariska deklarationerna år 2025. 

Bevis på unionsstatus, nuläge

Unionsstatusen för varor vars värde inte överstiger 15 000 euro kan bevisas med en faktura eller ett transportdokument utan att tullen vid avgångsplatsen bestyrker uppgiften. Dokument som bevisar unionsstatusen för varor vars värde överstiger 15 000 euro ska vara bestyrkta vid avgångsplatsen. 

Utförsel av varor

Unionsstatus bevisas med ett pappersdokument. Dokumentet kan vara t.ex. ett T2L- eller T2LF-dokument som ifyllts på exemplar 4 av SAD-dokumentet eller något annat dokument som godkänts i unionens tullagstiftning, såsom en faktura eller ett rederis manifest. 

Dokumentet ska styrkas vid Tullen, om aktören inte har tillstånd som godkänd utfärdare. Tullens bestyrkande behövs inte, om det är fråga om en faktura eller ett transportdokument där det sammanlagda värdet på unionsvarorna är högst 15 000 euro. 

En godkänd utfärdare kan själv bestyrka dokumentet som bevisar varornas unionsstatus. Den godkända utfärdaren ska emellertid som förhandsanmälan skicka en kopia av dokumentet till Tullen på e-postadressen unioniasema.ennakkoilmoitus(at)tulli.fi. 

Införsel av varor

Varornas unionsstatus, dvs. tullstatus som unionsvaror, kan uppges till Tullen på något av följande sätt:

 • Du uppger varornas unionsstatus i en deklaration för tillfällig lagring 
 • Du uppger varornas unionsstatus i  en summarisk införseldeklaration (AREX)
 • Du anger koden för ytterligare uppgifter ”FIPOU – Anmälan av unionsvarors ankomst” i en anmälan av varors ankomst som inges efter att en summarisk införseldeklaration ingetts till kommissionens ICS2-system.
 • Du skickar dokumentet som bevisar varornas unionsstatus till innehavaren av ett tillfälligt lager, om varorna har lagts upp i det tillfälliga lagret som icke- unionsvaror.
 • Du skickar dokumentet som bevisar varornas unionsstatus till Tullen, om varorna är tillfälligt lagrade på införselplatsen men inte har upptagits i det tillfälliga lagrets bokföring.

Ändringar  gällande bevis på unionsstatus från och med 1.3.2024

Från och med 1.3.2024 ska unionsstatusen för varor med ett värde på över 15 000 euro registreras med en elektronisk anmälan som inges i kommissionens nya PoUS-system för bevis för unionsstatus (”Proof of Union Status”). Anmälan som ingetts i PoUS-systemet tilldelas ett MRN-referensnummer som ska uppvisas när varorna anländer till Finland.

Ingen anmälan behöver göras i PoUS-systemet för varor värda högst 15 000 euro.

Förändringen omfattar hela EU och sker i två faser. De första ändringarna träder i kraft 1.3.2024 och de följande i augusti 2025.

Anmälan kan inges av aktörer som uppfyller följande krav:

 • Aktören kan vid eventuella kontrollfall ordna möjlighet för Tullen att utföra kontroller.
 • Aktören har de uppgifter som behövs om varans unionsstatus samt det dokument som ska bifogas till anmälan.
 • Aktören kan logga in i EU:s e-tjänst (Suomi.fi-identifiering, fullmakt ”Tullklarering”).

Anmälan kan t.ex. inges av en hamnoperatör som av avsändaren av varan har fått det dokument (t.ex. transportdokument eller kommersiellt dokument) som ska bifogas till anmälan. Om anmälan inges av någon annan aktör än avsändaren av varan, ska den som inger anmälan kunna kontakta avsändaren av varan för att få mer detaljerade uppgifter om varan, om Tullen så begär.

Den som inger anmälan svarar för riktigheten av de uppgifter som angetts. Dokumentet som bevisar unionsstatusen ska förvaras i minst tre år.

Bevis på unionsstatus för varor som förs ut ur Finland fr.o.m. 1.3.2024

I den första fasen av reformen som inleds 1.3.2024 ska ekonomiska aktörer inge en elektronisk anmälan, dvs. begära bestyrkande av unionsstatus, i kommissionens PoUS-system för bevis för unionsstatus. Efter 1.3.2024 kan endast resenärer be att T2L- och T2LF-dokument bestyrks vid tullkontor.

Anmälan ska inges före varorna förs ut på ett sådant sätt att Tullen vid behov kan kontrollera varorna innan de lämnar Finland.

Tullen rekommenderar att man också inger en anmälan i PoUS-systemet för bevis för unionsstatus för försändelser värda högst 15 000 euro.

Även godkända utfärdare måste anmäla varornas unionsstatus elektroniskt i PoUS-systemet för bevis för unionsstatus. I fortsättningen kan godkända utfärdare inte längre bevisa unionsstatus med ett T2L- eller T2LF-dokument eller motsvarande faktura eller transportdokument som de själva bestyrkt. När anmälan inges elektroniskt behöver den godkända utfärdaren inte skicka någon förhandsanmälan till Tullen.

De elektroniska anmälningarna kan endast inges i EU:s e-tjänst, dvs. det går inte att använda meddelanden.

Den som inger den elektroniska anmälan ska förmedla det MRN-referensnummer som tilldelats anmälan till den transportfirma som anmäler unionsvarornas ankomst vid destinationen. Om en elektronisk anmälan inte har ingetts för varor värda högst 15 000 euro, ska man tillställa transportfirman ett dokument ur vilket bl.a. försändelsens värde framgår.

Om en godkänd utfärdare använder ett manifest för tulländamål för att bevisa unionsstatus, kan utfärdaren fortsätta att använda manifestet på det gamla sättet fram till 15.8.2025 (artikel 126 a i DF). Då ska utfärdaren inge en förhandsanmälan till Tullen om det manifest som den bestyrkt. Ingen förhandsanmälan behövs dock om den godkända utfärdaren har tillstånd att upprätta rederiets manifest efter fartygets avgång (artikel 128 c i DF).

Bevis på unionsstatus för varor som förs in till Finland fr.o.m. 1.3.2024

En elektronisk anmälan som bevisar varors unionsstatus (PoUS-anmälan) ska alltid avslutas elektroniskt. MRN-numret som anmälan erhållit ska uppvisas för Tullen elektroniskt vid införselplatsen, om en elektronisk PoUS-anmälan har ingetts för varorna.

Anmäl unionsvaror som förs in till Finland och som erhållit ett MRN-nummer enligt följande:

 • 1.3.–24.5.2024 i kommissionens PoUS-system för bevis för unionsstatus.
 • Från och med 25.5.2024 genom att inge en anmälan av varors ankomst i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande (FI332).

Om en elektronisk anmälan som bevisar unionsstatusen (PoUS-anmälan) inte har ingetts för varorna, kan varorna anmälas på följande sätt:

 • Om unionsstatusen bevisas med en godkänd utfärdares manifest för tulländamål (möjligt fram till augusti 2025):
  • I deklarationen för tillfällig lagring ska man använda koden för ytterligare uppgifter FIVAA och som varornas tullstatus ange C.
  • I en summarisk införseldeklaration (AREX) anges som bifogat dokument för varje varupost dokumentkoden 2YMM och som dess förklaring numret på tillståndet att verka som godkänd utfärdare som beviljats av Tullen. Som varornas tullstatus anges C.
  • I en anmälan av varors ankomst som inges efter en summarisk införseldeklaration (ICS2) används koden för ytterligare uppgifter FIPOU.
 • Om unionsstatusen bevisas med ett giltigt T2L-, T2LF- eller motsvarande dokument som beviljats före 1.3.2024:
  • I deklarationen för tillfällig lagring ska man använda koden för ytterligare uppgifter FITAA och som varornas tullstatus ange C.
  • I en summarisk införseldeklaration (AREX) anges som bifogat dokument för varje varupost dokumentkoden 2YMM och som dess förklaring ”GF art. 199”. Som varornas tullstatus anges C.
 • Om värdet på unionsvarorna är högst 15 000 euro och ingen elektronisk PoUS-anmälan har ingetts för dem:
  • I deklarationen för tillfällig lagring ska man använda koden för ytterligare uppgifter FITAA och som varornas tullstatus ange C.
  • I en summarisk införseldeklaration (AREX) anges som bifogat dokument för varje varupost dokumentkoden 2YMM och som dess förklaring ”GF art. 199”. Som varornas tullstatus anges C.
  • I en anmälan av varors ankomst som inges efter en summarisk införseldeklaration (ICS2) används koden för ytterligare uppgifter FIPOU.

Om en elektronisk anmälan som bevisar unionsstatusen (PoUS-anmälan) inte har ingetts för varorna och om varorna inte har anmälts som unionsvaror på något annat sätt, så är de i tillfällig lagring. Om varorna dock är unionsvaror och detta kan bevisas, agera enligt följande:

 • Uppvisa beviset för innehavaren av det tillfälliga lagret, om varornas ankomst har anmälts för lossning till ett tillfälligt lager. Lagerhavaren skickar verifikatet till Tullen.
 • Beviset skickas direkt till Tullen, om varornas ankomst inte har anmälts för lossning till ett tillfälligt lager.

När man för unionsvaror fr.o.m. 25.5.2024 inger en anmälan av varors ankomst i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande, informerar Tullen den som ingett anmälan om att anmälan av unionsvarornas ankomst har godkänts. Lagerhavaren kan kontrollera i MRN-söktjänsten om varornas ankomst har anmälts. Därtill får lagerhavaren meddelandet Införsel av varor tillåten (FI329), om lagerkoden har angetts i anmälan av varors ankomst och lagerhavaren är meddelandekund hos Tullen.

I PoUS-systemet för bevis för unionsstatus ska du ange bland annat följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifter för aktören som begär bestyrkande av varors unionsstatus (e-postadress eller telefonnummer). Övriga aktörsuppgifter ifylls automatiskt utifrån identifieringen.
 • Uppgifter om varans förvaringsplats.
 • Typ och identifieringsnummer för bifogat dokument som hänför sig till försändelsen.
  • Minst ett bifogat dokument ska anges.
  • För bifogade dokument ska man ange de uppgifter som krävs, men själva det bifogade dokumentet behöver inte laddas upp i tjänsten.
 • Varupostuppgifter:
  • varukod med sex siffrors noggrannhet och varubeskrivning
  • bruttovikt och nettovikt
  • förpackningsslag, förpackningspåskrifter och antal förpackningar
 • Containernummer, om varan finns i en container.