Hoppa till innehåll

Specialarrangemang vid betalning av mervärdesskatt (SA)

Transportfirmor kan använda sig av ett specialarrangemang vid betalning av mervärdesskatt. En transportfirma kan registrera sig för användning av specialarrangemanget, när den transporterar försändelser värda högst 150 euro till privatpersoner och inger tulldeklarationer för varor av lågt värde för försändelserna. Läs mer om Importdeklaration för varor av lågt värde här

Vid specialarrangemanget betalas mervärdesskatten till Tullen månadsvis på basis av en separat samlingsräkning. Specialarrangemanget kan användas när varor importeras från länder utanför EU eller över skattegränsen från ett annat EU-land. Det kan också användas när varor importeras från Åland till övriga Finland eller exporteras från övriga Finland till Åland. 

När transportfirman använder specialarrangemanget, ska den inge tulldeklarationen för varor av lågt värde på normalt sätt. Användningen av specialarrangemanget ska uppges i tulldeklarationen med en kod för ytterligare förfarande.

Förutsättningar för tillämpning av specialarrangemanget

Specialarrangemanget kan användas av en transportfirma som agerar som ombud för en privatkund eller annan icke-momsregistrerad aktör (varumottagare) och som inger importtulldeklarationer för dennes räkning. Ombudet ska också kunna anmäla varans ankomst till Tullen. Ombudet ska ha Tullens tillstånd till anstånd med betalning samt en borgensförbindelse som ombudet ställt till Tullen.

Försändelsens värde får vara högst 150 euro. Fraktkostnader och andra kostnader som eventuellt betalas separat ska inte inräknas i värdet. Varan får inte omfattas av restriktioner eller punktskatter.
Företag som använder sig av specialarrangemanget ska föra bok över sina affärstransaktioner. Bokföringen ska vara tillräckligt detaljerad för att tullmyndigheten kan se att korrekta skattebelopp har tagits ut och betalats och att tulldeklarationerna ingetts korrekt. Läs mer om vad som krävs av bokföringen på sidan Tillståndsanvisningar. 

Registrering som användare av specialarrangemanget

För att transportfirman ska kunna använda sig av specialarrangemanget ska den registrera sig genom att skicka en fritt formulerad anmälan till Tullens tillståndscentral.

Lämna in registreringsanmälan innan verksamheten inleds. Av anmälan ska framgå åtminstone aktörens namn, EORI-nummer och adress samt namn och kontaktuppgifter för kontaktpersonen för specialarrangemanget. Ange också om beslutet om registreringen kan skickas till ombudet per säker e-post.

Godkännandet av registreringen förutsätter att aktören har ett giltigt tillstånd till anstånd med betalning. Aktören ska också ge en separat förbindelse om att garantin används för att täcka mervärdesskatten för varor som importeras av privatpersoner och omfattas av specialarrangemanget. Före registreringen säkerställer Tillståndscentralen att förutsättningarna uppfylls.

Sökanden får ett beslut om registreringen, när Tullen försäkrat sig om att sökanden kan ta emot de specifikationer per vecka och den samlingsräkning per månad som hör till faktureringsprocessen. Detta kan kräva att systemgränssnittet mellan Tullen och sökanden måste testas.

Betalning av skatt och skattedeklaration  

Tullen skickar varje vecka en maskinläsbar specifikation till de företag som använder specialarrangemanget. Specifikationen innehåller de tulldeklarationer som företaget ingett under en vecka. Efter utgången av varje månad skickar Tullen en samlingsräkning för försändelser av lågt värde. Förfallodagen för räkningen är den sista dagen i månaden efter den månad då Tullen skickade räkningen.

Företaget ska varje månad lämna in en skattedeklaration för de mervärdesskatter som den tagit ut och betala dem till Tullen. Skattedeklarationen ska inges elektroniskt senast den sista dagen i följande månad. 

Övrigt att beakta