Hoppa till innehåll

Tidigare dokument anges i transiteringsdeklarationen

Föregående funktion anges utgående från de tullklarerings- eller kontrolldokument som anknyter till varorna. Uppgiften är obligatorisk.

Om varorna anländer till EU direkt från ett tredje land och säkerhetsuppgifterna lämnas in för dem med en transiteringsdeklaration, ska man som typ av tidigare dokument ange 9000 (inget föregående förfarande) och inte ange någon tidigare dokument.

Koderna för tidigare dokument finns angivna i kodförteckning CL214_NCTS. Efter koden ska man ange referensnumret för det tidigare dokumentet och eventuellt därtill hörande tilläggsuppgift. I transiteringsdeklarationen kan man på en varupost ange högst 99 uppgifter om tidigare dokument.

Om transiteringsvarorna avgår från ett tillfälligt lager i en hamn eller på en flygplats, är det tidigare dokumentet det dokument med vilket varorna anlänt till det tillfälliga lagret.

Beakta att om du som kod för tidigare dokument angett 1ZZZ och MRN-referensnumret som referens, ange framför referensen ”MRN”, t.ex. MRN23FIP00000000000J3.

Summarisk införseldeklaration (ICS2)

Om den funktion som föregår transitering är en summarisk införseldeklaration som ingetts till kommissionens system, anges det tidigare dokumentet i transiterings-deklarationen på följande sätt:

 • kod: N355
 • nummer: MRN-referensnumret för den summariska införseldeklarationen (har formen 23nnnnnnnnnnnnnATn)
 • tilläggsuppgift: varupostnummer
 • referens för transportdokumentet.

Om ett MRN-referensnummer för en föregående summarisk deklaration omfattar flera transportdokument eller varuposter, ska varje transportdokument och varupost anges som en egen helhet. Det är alltså inte tillåtet att ange t.ex. MRN-varuposterna 1–100 i en varupost.

Om den summariska införseldeklarationen har inlämnats under reservförfarandet, ange 1ZZZ som typ av tidigare dokument och referensnumret för reservförfarandedokumentet som referens för det tidigare dokumentet.

Summarisk införseldeklaration

Om en summarisk införseldeklaration är den föregående funktionen för transiteringen, ange det tidigare dokumentet i transiteringsdeklarationen på följande sätt:

 • kod: N355
 • nummer: MRN-referensnumret för den summariska införseldeklarationen (har formen 23FInnnnnnnnnnnnIn)
 • tilläggsuppgift: varupostnummer.

Om ett MRN-referensnummer för en föregående summarisk deklaration omfattar flera varuposter, ska varje varupost anges som en egen helhet, dvs. koden för föregående förfarande, MRN och varupostnummer.  Det är alltså inte tillåtet att ange t.ex. MRN-varuposterna 1–100 i en varupost.
Om den summariska införseldeklarationen har inlämnats under reservförfarandet, ange 1ZZZ som typ av tidigare dokument och referensnumret för reservförfarandedokumentet som referens för det tidigare dokumentet.

Deklaration för tillfällig lagring

Om en deklaration för tillfällig lagring är den föregående funktionen för transiteringen, ange det tidigare dokumentet i transiteringsdeklarationen på följande sätt:

 • kod: N337
 • nummer: MRN-referensnumret för deklarationen för tillfällig lagring (har formen 23FIEnnnnnnnnnnnUn)
 • tilläggsuppgift: varupostnummer
 • referens för transportdokument

Om MRN-referensnumret för en föregående deklaration för tillfällig lagring omfattar flera transportdokument eller varuposter, ska varje transportdokument och varupost anges som en egen helhet. Det är alltså inte tillåtet att ange t.ex. MRN-varuposterna 1–100 i en varupost.
Om deklarationen för tillfällig lagring har inlämnats under reservförfarandet, ange 1ZZZ som typ av tidigare dokument och referensnumret för reservförfarandedokumentet som referens för det tidigare dokumentet.

Lagring i tullager

Om tullagring är den föregående funktionen för transiteringen, ange det tidigare dokumentet i transiteringsdeklarationen på följande sätt:

 • kod: NMRN
 • nummer: MRN-referensnumret för deklarationen för tullagring (har formen 23FIUnnnnnnnnnnnRn)

Om en deklaration för återexport från tullager (3171) är det tidigare dokumentet för transiteringen, ska det tidigare dokumentet anges på följande sätt:

 • kod: N830
 • nummer: MRN-referensnumret för exportdeklarationen för återexport (har formen 23FInnnnnnnnnnnnEn)
 • tilläggsuppgift: återexportdeklarationens varupostnummer anges inte

Transiteringsdeklaration

Om transitering är den föregående funktionen för transiteringen, ange det tidigare dokumentet i transiteringsdeklarationen på följande sätt:

 • exempel på möjliga koder: 
  • N820 – Deklaration för unionstransitering/gemensam transitering – blandade sändningar (T), om transiteringen innehåller både T1- och T2-varor (s.k. blandade sändningar)
  • N821 – Extern transitering, elektronisk T1 eller TIR
  • N822 – Förfarandet för intern gemenskapstransitering T2, om transiteringen omfattar T2- eller T2F-varor
 • nummer: transiteringsdeklarationens MRN-referensnummer (t.ex. 23FIPnnnnnnnnnnnJn)
 • tilläggsuppgift: varupostnummer

Om transiteringsdeklarationen har inlämnats under reservförfarandet, ange 1ZZZ som typ av tidigare dokument och referensnumret för reservförfarandedokumentet som referens för det tidigare dokumentet.

Exportdeklaration

Om exportförfarandet är den föregående funktionen för transiteringen, ange det tidigare dokumentet i transiteringsdeklarationen på följande sätt:

 • kod: N830 (kan användas t.ex. för länder som omfattas av gemensam transitering: Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Storbritannien och Ukraina)
 • nummer: MRN-referensnumret för exportdeklarationen (har formen 23FInnnnnnnnnnnnEn)

Om transiteringsdeklarationen har inlämnats under reservförfarandet eller om exportförfarandet redan har avslutats, ange 1ZZZ som typ av tidigare dokument och som referens referensnumret för reservförfarandedokumentet eller MRN-referensnumret för det avslutade exportförfarandet.

Inget tidigare dokument

Om unionsvaror transporteras med en T2-transitering till ett annat EU-land via ett tredjeland (t.ex. från Finland till Italien via Schweiz) ska du ange 1ZZZ som kod för tidigare dokument och texten ”EU-intern handel” som dokumentets referens.

Om varorna anländer till EU direkt från ett tredje land och säkerhetsuppgifterna lämnas in för dem med en transiteringsdeklaration, ska man som typ av tidigare dokument ange 9000 (inget föregående förfarande). Tills vidare är det obligatoriskt att ange en referens för tidigare dokument, så ange t.ex. ”none” som referens.