Hoppa till innehåll

Bekräftelse av utförsel vid fartygsleveranser

Kontrollera hur varans utförsel ur EU bekräftas i olika situationer vid fartygsleveranser. Dessa anvisningar är avsedda för aktörer som levererar varor till fartyg och flygplan.

A. När du levererar varor från Finland till ett fartyg som befinner sig i Finland

Varans utförsel kan bevisas med följedokument eller med elektroniska utförseldeklarationer eller -anmälningar. 

1. Bekräftelse av utförsel med följedokument

Visa upp varorna och det åtföljande följedokumentet för mottagaren av varorna på fartyget. Mottagaren undertecknar följedokumentet. Förvara följedokumentet som bevis på att varorna förts ut ur EU:s tullområde.  

Följedokumentet ska vara försett med följande anteckningar:

  • mottagarens underskrift och namnförtydligande
  • mottagarens ställning i företaget. 

Du kan också be att få ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för din bokföring. Du kan få beslutet när du visar upp det av mottagaren undertecknade följedokumentet för Tullen vid vilket tullkontor som helst i Finland. 

2. Elektronisk anmälan om utförsel

Du kan också be transportfirman inge elektroniska anmälningar om utförsel. Då får du det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet. 

B. När du levererar varor från Finland till ett fartyg som befinner sig i ett annat EU-land

Om fartyget befinner sig i en hamn i ett annat unionsland visa upp exportföljedokumentet för tullen i detta unionsland. Därefter får du det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet från finska tullen. 

C. När du levererar varor från ett annat EU-land till ett fartyg som befinner sig i Finland 

Du måste få ett lastningstillstånd från finska tullen innan varorna lastas på fartyget.  

Begär lastningstillstånd genom att visa upp t.ex. exportföljedokumentet (EAD), MRN-listan eller något annat dokument som godkänts av Tullen. Om du inte har sådana dokument att visa upp, ska en fartygsleveransdeklaration lämnas in i Finland innan varorna levereras till fartyget. 

Om det inte finns något tullkontor på den plats där varorna lastas eller om tullkontoret inte är öppet, kan du begära lastningstillstånd hos något annat tullkontor i Finland längs med transportrutten eller per e-post. Begär lastningstillstånd per e-post på följande sätt:

  • Skicka exportföljedokumentet (EAD) eller MRN-listan till Elektroniska servicecentralen till e-postadressen spake.vienti(at)tulli.fi.
  • Ange ”Begäran om lastningstillstånd” som ämne för e-postmeddelandet.

Om du får lastningstillståndet per e-post, bekräfta utförseln av varorna så här:

  • Skicka dokumenten som undertecknats av mottagaren till e-postadressen spake.vienti(at)tulli.fi och begär utförselbekräftelse för fartygsleveransen.
  • Ange ”Begäran om utförselbekräftelse” som ämne för e-postmeddelandet.
  • Tullens elektroniska servicecentral bekräftar utförseln.

Returnering av utförselbekräftade varor från fartyget efter leverans

Om varor returneras från fartyget, ska en tulldeklaration för import i vissa fall inges för dem och vid behov en punktskattedeklaration till Skatteförvaltningen.

Inge en deklaration i följande fall:

  • mottagningen av varorna har bekräftats  
  • ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut har skapats för varorna.