Hoppa till innehåll

Användarvillkor för e-tjänster

Syftet med tjänsten

Tjänsten Tullens e-tjänster innehåller ett webbaserat användargränssnitt samt allmänna uppgifter om tjänsten. Tjänsten är ämnad för personer och organisationer som vill använda elektroniska tjänster vid sin tulldeklarering. 

Tjänsterna som avses i dessa allmänna användarvillkor samt tjänsterna som avses i de mer detaljerade  systemspecifika användarvillkoren (nedan Tjänsten) är offentliga webbtjänster som ägs av Tullen. Tjänsterna är gratis.

På användningen av Tjänsten tillämpas utöver dessa användarvillkor också lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) samt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) jämte ändringar. På användningen av Tjänsten tillämpas också tullkodexen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex), tullagen (304/2016) jämte ändringar samt Tullens beslut om elektronisk deklarering och förfaranden som baserar sig på dessa lagar.

Tjänstens parter

Tjänsten tillhandahålls av Tullen. 

Med tjänsteanvändare avses en användare som har godkänt dessa användarvillkor och som använder Tjänsten. 

När användare tar Tjänsten i bruk, ska användaren samtidigt godkänna dessa bindande användarvillkor.

Tjänsteanvändarna ansvarar för riktigheten, presentationsformatet och integriteten i fråga om de uppgifter som de uppgett i Tjänsten samt de bilagor som de lämnat in via tjänsten.

Tullen ansvarar inte för riktigheten, presentationsformatet och integriteten av uppgifter som en tredje part förmedlat i Tjänsten.

Syftet med användarvillkoren

Dessa användarvillkor reglerar tjänsteanvändarnas uppgifter, rättigheter och skyldigheter. 

För varje enskild e-tjänst tillämpas dess egna villkor såvitt de avviker från dessa användarvillkor. Användarvillkor för de olika tjänsterna finns nedan.

Elektronisk delgivning

Importförtullningstjänsten för privatpersoner och Tullklareringstjänsten

Om användaren har gett sitt samtycke till elektronisk delgivning, delger Tullen alla beslut och övriga dokument i e-tjänsten. Dokumenten anses då ha blivit delgivna den tredje dagen efter att användaren skickats besked om delgivningen. Om det vid mottagande av delgivningen eller vid åtkomsten till Tullens e-tjänst under denna tid funnits ett tekniskt hinder, anses dokumentet ha blivit delgivet den tredje dagen efter att det tekniska hindret försvunnit.

Beskedet om att ett beslut eller ett annat dokument väntar i e-tjänsten skickas till den e-postadress som användaren uppgett.

Tullen ber om användarnas samtycke till elektronisk delgivning i Importförtullnings-tjänsten för privatpersoner och i Tullklareringstjänsten. Samtycket gäller förtullningsbeslut, beslut om frigörande, tullräkningar, felmeddelanden, Tullen anmälningar, tillstånd till befordran, anmälningar om kontroll, beslut om efteruppbörd, höranden, tillståndsbeslut, begäranden om tilläggsutredning, ändringsbeslut samt andra dokument och meddelanden som skapas i dessa tjänster.

Samtycke till elektronisk delgivning begärs i Importförtullningstjänsten för privatpersoner separat varje gång kunden använder tjänsten. I Tullklareringstjänsten begärs samtycket varje gång man loggar in i tjänsten, om inget samtycke getts tidigare. I Tullklarerings-tjänsten begärs samtycket när man loggar in i tjänsten, och samtycket som getts sparas för senare tillfällen man använder tjänsten. Samtycket kan alltid ändras i Tullklarerings-tjänstens inställningar. Om kunden inte ger sitt samtycke, frågar tjänsten om det varje gång man loggar in.

Om användaren av tjänsten inte ger sitt samtycke till elektronisk delgivning, skickas alla meddelanden och dokument gällande ärendet som brevpost.

Tjänsten Tillstånd och beslut och Tjänsten för registrering av EORI-nummer

I Tjänsten Tillstånd och beslut och Tjänsten för registrering av EORI-nummer används enbart elektronisk delgivning. I dessa tjänster skickas besluten och andra dokument och meddelanden direkt till den e-postadress som användaren uppgett. Senare i framtiden frågar också tjänsten Tillstånd och beslut om samtycke till elektronisk delgivning.

Användarens skyldigheter och ansvar

Användaren kan ställas till svars för olaglig användning av Tjänsten eller för brott mot dessa användarvillkor.

Tjänsteanvändaren är skyldig att iaktta de villkor som den som beviljat elektroniska identifikationskoder för Tjänsten, t.ex. en bank eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, har ställt för användning av koderna. Tullen svarar inte för felaktigheter eller missbruk som förorsakats av vårdslös användning eller förvaring av koderna.

Om användarens identifierings- eller betalningsmedel kommer i en utomståendes besittning eller försvinner, ska användaren genast meddela den organisation som beviljat medlet. Om användaren försummar denna skyldighet, svarar användaren själv för den skada som skett på grund av eventuellt missbruk av Tjänsten Tullens e-tjänster.

Obehöriga meddelanden och meddelanden som kan belasta Tjänsten i onödan eller äventyra dess datasäkerhet får inte skickas till Tjänsten.

Användaren får inte lämna vilseledande uppgifter till Tullen via Tjänsten.

Användaren svarar för datasäkerheten gällande sina egna uppgifter, system och förbindelser.

Användaren svarar för den tekniska funktionaliteten gällande de apparater, program samt kommunikations- och dataförbindelser med vilka hen använder Tjänsten.  

Användaren ansvarar för att hen inte via Tjänsten levererar till Tullen material som kränker upphovsrätten, god sed eller som strider mot myndigheternas bestämmelser.

Ett utländskt företag ska meddela följande uppgifter till Tullen före e-tjänsterna tas i bruk: sitt EORI-nummer, den företagskod som sparats i MDB:s fullmaktregister och uppgifter om företagets kontaktperson. Om det är fråga om statistikdeklarering av EU-intern handel (Intrastat) och det utländska företaget agerar som ombud, ska företaget, före e-tjänsterna tas i bruk, till Tullen meddela sitt VAT-nummer som sparats i MDB:s fullmaktregister och kontaktuppgifter.

Tullens skyldigheter och ansvar

Ett meddelande, en deklaration och en ansökan som lämnats via Tjänsten anses som mottagna vid Tullen när de finns tillgängliga för myndigheten i en apparat för mottagning eller i ett datasystem på sådant sätt att meddelandet kan handläggas.

Tullen svarar för Tjänstens datasäkerhet och för de system som används vid produktionen av Tjänsten.

Om personuppgifter samlas via Tjänsten, har man för Tjänsten upprättat en sådan beskrivning som avses i dataskyddsförordningen och av vilken de uppgifter som sparas och deras användningsändamål framgår.

Alla insamlade uppgifter förvaras, hanteras och raderas i enlighet med gällande lagstiftning. Mera information om Tullens dataskyddspraxis för användaren av Tjänsten.

Tullen förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra Tjänstens utseende, innehåll och tillgänglighet eller dra in Tjänsten.

Tullen svarar inte för eventuella förlorade uppgifter eller för förseningar förorsakade av driftavbrott eller systemstörningar och ersätter inte kunden för eventuella olägenheter, kostnader eller indirekta skador förorsakade av avbrott i Tjänsten.

Tullen svarar inte för innehållet i eller funktionen hos tredje parters tjänster som man använder via denna Tjänst. 

Driftavbrott

Tullen har rätt att göra avbrott i Tjänsten när den underhålls eller uppdateras. Tullen strävar efter att i mån av möjlighet informera om störningar eller avbrott i Tjänsten eller om indragning av Tjänsten i god tid på förhand.

Oöverstigligt hinder

Ett oöverstigligt hinder (såsom en arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, störning i datakommunikationen, myndighetsbestämmelse) som inte beror på Tullen, befriar Tullen från att iaktta dessa användarvillkor till dess att förutsättningarna för uppfyllande av förpliktelserna kan återställas.

Ändring av användarvillkoren

Tullen har rätt att ändra användarvillkoren. Nya användarvillkor träder i kraft när de publiceras i webbtjänsten.

Alternativa sätt att sköta ärendet

Om användaren av tjänsten inte godkänner dessa användarvillkor eller användning av kakor, avbryts användningen av tjänsten och hen styrs till att använda alternativa sätt att sköta ärenden.

Analys av användningen av webbplatsen, dess utveckling och kakor

På webbplatsen används kakor (cookies) som gör det möjligt att föra statistik över besökare och kakor som är nödvändiga med tanke på att webbplatsen ska fungera tekniskt. Med användningen av kakor säkerställs användbarheten, funktionaliteten och utvecklingen av webbplatsen och dess tjänster. Uppgifterna som samlas med kakorna används inte för identifiering av en enskild användare, och besökaruppgifter skickas inte till tredje parter. Webbplatsens användare kan förbjuda användningen av kakor i sin egen webbläsare. E-tjänsterna kan inte användas om användaren förbjuder användningen av kakor i sin egen webbläsare. Blockeringen av tredjepartskakor hindrar inte användningen av e-tjänster.  

Om du godkänner alla kakor, möjliggör du utvecklingen av webbplatsen med dessa funktioner:

Snoobi Analytics-tjänsten används för användaranalys och utveckling av webbplatsen. Informationen innehåller identifieringsuppgifter om besökarens webbläsare, användning av webbplatsen, operativsystem, skärmresolution, IP-adress samt uppgiften om varifrån besökaren kommit till webbplatsen. IP-adressen sparas i anonymiserad form, vilket hindrar identifiering av enskilda användare. Mera information om hur tjänsten fungerar finns på Snoobi-webbplatsen (på finska). Tullen har ingått ett avtal med tjänsteleverantören av analysverktyget om hantering av dessa uppgifter.

Om du bara godkänner nödvändiga kakor, hindrar du att det ovan beskrivna analysverktyget fungerar under ditt besök på webbplatsen. De nödvändiga kakorna avser kakor som är väsentliga med tanke på att webbplatsen ska fungera tekniskt.

Förvaring och byte av valet gällande kakor

På webbplatsen används två typer av kakor: sessionskakor och kartläggningskakor. Sessionskakorna sparas tillfälligt i webbläsarens minne och försvinner när webbläsaren stängs. Kartläggningskakorna sparas för en viss tid.

En kaka är en liten textfil som nätverksservern kan spara på besökarens dator. Kakorna skadar inte användarens dator eller filer. Syftet med kakorna är att underlätta skötandet av ärenden i tjänsten, och vissa tjänster förutsätter att kakor används för att de ska fungera korrekt.

Nödvändiga kakor

Onboarding: Kakan används för att fastställa om anvisningen för Importförtullningstjänsten för privatpersoner visats. Kakan lagras i en månad.

SessionToken: Kakan används som identifierare av användarens session. Kakan lagras under den maximala tiden för en inloggad användares session. 

Locale: Kakan används i valet av språk för användargränssnittet. Kakan lagras tills vidare.

AcceptedTerms: Kakan används för att se om användaren godkänt användarvillkoren. Kakan lagras tills vidare.

CookieMode: Kakan innehåller en uppgift om att användaren gjort ett val om acceptabla kakor i kakbannern. Kakan identifierar också vilka alla kakor användaren accepterat. Kakan lagras tills vidare.

AcceptedCookieNotice: Kakan används för att se vilken version av meddelandet om kakor användaren godkänt. Kakan lagras tills vidare. 

Icke-obligatoriska kakor

Besökaruppföljning Snoobi Analytics

SnoobiID: Kakan registrerar en unik identifikationskod för användaren. Kakan lagras i två år.

Snoobi30minute_asiointi_tulli_fi: Kakan sammanför besöksuppgifterna, om användaren efter att ha lämnat webbplatsen kommer tillbaka inom en halv timme. Kakan lagras i 30 minuter.

Snoobisession_asiointi_tulli_fi: Kakan sparar besöksuppgifterna tills användaren lämnar webbplatsen. Kakan är aktiv under besöket.

”Session storage__snbref: En sessionsspecifik kaka lagrar information om vilken webbplats som länkade besökaren till webbplatsen. Den lagrade informationen försvinner alltid i slutet av sessionen, t.ex. när användaren stänger en flik eller webbläsare.”

Elisa Chat

På webbplatsen används Elisa Abp:s tjänster Elisa Chat och Chatbot, som samlar kakor. Kakorna används för att underlätta användningen av tjänsterna, för att säkerställa funktionen och säkerheten hos tjänsterna, för att analysera användbarheten av tjänsterna och för att utveckla tjänsterna och den individuella kundupplevelsen.

Icke-obligatoriska kakor används bl.a. för att visa samtalsinnehållet när nätförbindelsen är avbruten eller när automatiska funktioner genomförs. Kakorna i Elisa Chat lagras i 8 timmar. Undantag utgör kakan <CHAT_ID>lz_ph# med vilken identifieras hur många gånger en besökare besökt sidan. Kakan lagras permanent.

Du kan administrera kakor i webbläsarinställningarna. Anvisningar för hantering av kakor för de mest populära webbläsarna finns på följande webbplatser:

Mozilla Firefox

Google Chrome

Användarvillkor  för de olika tjänsterna

Tilläggsvillkor för importförtullningstjänsten för privatpersoner

Importförtullningstjänsten för privatpersoner utnyttjar uppgifterna från transportfirman som underlag för tulldeklarationen.

I importförtullningstjänsten kan du söka de oftast förtullade varorna. Varorna som hittas via sökningen och tillhörande varukoder är avsedda att användas av privatpersoner endast i denna tjänst, inte vid företags import och export eller i andra sammanhang. Tullen svarar inte för att varukoderna för de oftast förtullade varorna som hittas via sökningen är korrekta. Tullrådgivningen hjälper dig vid behov med fastställandet av rätt varukod.

Betaltjänstleverantör

Som betalningsförmedlingstjänst och betaltjänstleverantör fungerar Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj visas som mottagare av betalningen på kontoutdraget eller kortfakturan och vidarebefordrar betalningen till handlaren. Paytrail Oyj har ett verksamhetstillstånd för betalningsinstitut. Vid reklamationer ber vi dig först kontakta produktens leverantör.

Genom att använda betalningsförmedlingstjänsten Paytrail godkänner du att dina uppgifter används i enlighet med dataskyddsbeskrivningen.

Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

www.paytrail.com

Bankavgifter

Du kan använda alla finländska bankers betalningsknappar antingen baserat på eBanking-gränssnitten eller open banking -gränssnitt som erbjuds av bankerna. 

Information om betalning - Konsument | Paytrail