Hoppa till innehåll

Internationell finansiering som beviljats Tullen

Utöver de anslag som beviljas Tullen i statens budget finansierar Tullen sin verksamhet och anskaffningar genom olika utomstående finansieringsinstrument, mestadels genom EU:s finansieringsinstrument. Internationell finansiering beviljas utöver av EU också av nationella och internationella fonder, stiftelser, organisationer och andra statliga ämbetsverk.

Europeiska unionens flagga, med följande text: Medfinansieras av Europeiska unionen

EU:s programperiod 2021–2027

Tullen strävar efter att under programperioden 2021–2027 i mån av möjlighet tillgodogöra sig följande internationella finansieringskällor: finansieringsinstrumentet för tullkontrollutrustning (CCEI), EU:s fonder inom området för inrikes frågor (ISF och BMVI), EU:s program för bedrägeribekämpning (EUAF) samt Eurostat.

Finansieringsinstrumentet för tullkontrollutrustning (Customs Control Equipment Instrument, CCEI)

Finansieringsinstrumentet har som mål att skydda EU:s och dess medlemsstaters ekonomiska intressen, stärka säkerheten och tryggheten samt skydda unionen mot illojal och olaglig handel. Med stöd från finansieringsinstrumentet eftersträvar man samtidigt att göra den lagliga affärsverksamheten smidigare. Ett särskilt mål är att harmonisera tullkontrollredskapen och -metoderna inom EU. Detta förverkligas i praktiken genom att man anskaffar, använder och uppdaterar ändamålsenliga, moderna och tillförlitliga tullkontrollutrustningar.

Helsingfors-Vanda flygplats. I projektet ersätts Tullens gamla bevakningsutrustning med ny, bevakningstekniken uppdateras samt anskaffas helt nya bevakningsredskap. Genom reformerna förbättras Tullens beredskap att utöva tullkontroll, avslöja brottslighet och garantera säkerheten i samhället.

Projektperiod: 1.9.2022-31.8.2025

Beviljad finansiering: 16 807 402 € (80 % av budgeten)

Inom projektet anskaffas nya mätapparaturer för Tullaboratoriet samt förbehandlingsutrustning för automatisering av analyser. Med hjälp av mätapparaturerna kan man analysera och identifiera bl.a. nya illegala ämnen, förfalskade livsmedel samt bekämpningsmedel. Förbehandlingsutrustningen gör det möjligt att öka kapaciteten och förbättrar analyssäkerheten vid utredningar av olaglig import. 

Projektperiod: 1.9.2022–31.8.2025

Beviljad finansiering: 1 624 000 € (80 % av budgeten)

EU-fonden för inre säkerhet (Internal Security Funds, ISF)     

Med hjälp av fonden stärks EU:s inre säkerhet genom att bekämpa gränsöverskridande brott, såsom cyber- och narkotikabrott, korruption, terrorism eller miljöbrott. Med stöd av fonden ökar man unionens kristålighet och beredskap för nya hot, till exempel mot kritisk infrastruktur. Kriståligheten stärks också genom att förebygga fenomen som försvagar säkerheten såsom radikalisering. Dessutom vidtas åtgärder för att skydda brottsoffer.

Antalet datatekniska anordningar och data som används i brottslig verksamhet ökar ständigt och samtidigt ökar betydelsen av bevisningen som fås av dem. Projektet är ett svar på de utmaningar som den digitala utvecklingen innebär för den elektroniska utredningen. Projektet kommer att förbättra funktionen och prestandan i den informationstekniska utredningen inom tullbrottsbekämpningen, särskilt för att bekämpa gränsöverskridande, allvarlig och organiserad brottslighet.
 
Projektperiod: 1.1.2024–31.12.2025

Beviljad EU-finansiering: 757 613,62 € (75 % av budgeten)

Med projektet förbättras tullbrottsbekämpningens operativa beredskap och prestationsförmåga för bekämpning och utredning av tullbrott. I projektet skaffas utrustning för Tullens tekniska observation samt personalen utbildas i ibruktagandet.

Projektperiod: 1.12.2022–30.11.2024

Beviljad EU-finansiering: 392 595 € (75 % av budgeten)

Inom ramen för projektet anskaffas åt Tullen verktyg för identifiering av farliga kemikalier och patogener samt skyddsutrustning för att skydda sig mot dem. Tullens personal utbildas i att använda instrumenten och skyddsutrustningen som anskaffas. Genom projektet utökas mängden CBRN-skyddsutrustning hos Tullen och med detektionsinstrumenten förbättras förmågan att identifiera CBRN-situationer. Projektets inledande möte hölls den 4.12.2023.

Projektperiod: 1.12.2023–30.11.2025

Beviljad EU-finansiering: 209 941 € (75 % av budgeten)

Genom projektet förbättras Tullens förmåga att förhindra, avslöja och utreda tullbrott och väcka åtal mot misstänkta för tullbrott. Målet är att stärka prestandan för informationsinhämtning genom övervakning inom tullbrottsbekämpningen. Inom ramen för projektet anskaffas utrustning som behövs för informationsinhämtning genom övervakning, särskilt utrustning för bekämpning av gränsöverskridande, allvarlig och yrkesmässig brottslighet. Tullens personal utbildas också i att använda denna utrustning.

Projektperiod: 1.1.2024–31.12.2025

Beviljad EU-finansiering: 257 626 € (75 % av budgeten)

EU-programmet för bedrägeribekämpning (European Union Anti-Fraud Programme) 

Programmet strävar efter att skydda EU:s ekonomiska intressen bl.a. genom att stöda bekämpningen av smuggling av högt beskattade produkter. Högt beskattade produkter är till exempel cigaretter. Med hjälp av programmet vill man förebygga och bekämpa bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet. Genom programmet stöds rapporteringen om regelstridigheter, redskapen för informationsutbyte samt Tullens operativa verksamhet.

Med projektet stärker man Tullens tekniska utredningsförmåga. Utredningskapaciteten förbättras genom att automatisera och utveckla processer, som möjliggör bl.a. ett effektivare informationsutbyte mellan olika intressentgrupper.

Projektperiod: 1.7.2022–30.6.2025

Beviljad finansiering: 432 845 € (80 % av budgeten)

Med projektet främjas Tullens tekniska förmåga bl.a. för analysering av datamängder. 

Projektperiod: 1.3.2023–28.2.2025

Beviljad finansiering: 302 906 € (80 % av budgeten)

Genom projektet förbättras Tullens förmåga att förhindra, avslöja och utreda tullbrott och väcka åtal mot misstänkta för tullbrott. Målet är att stärka prestandan för informationsinhämtning genom övervakning inom tullbrottsbekämpningen. Inom ramen för projektet anskaffas utrustning som behövs för informationsinhämtning genom övervakning, särskilt utrustning för bekämpning av gränsöverskridande, allvarlig och yrkesmässig brottslighet. Tullens personal utbildas också i att använda denna utrustning.

Projektperiod: 1.1.2024-31.12.2025

Beviljad finansiering: 704 000 € (80 % av budgeten)

Eurostat

Eurostat lyder under Europeiska kommissionen och finansierar medlemsstaternas verksamhet gällande EU-statistik. Tullens statistikenhet får finansiering för utvecklingsprojekt gällande statistiken över utrikeshandeln med varor. 

EU:s programperiod 2014–2020

Tullens huvudsakliga internationella källor av finansiering har varit Hercule III-programmet som förvaltats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), EU-fonderna för inrikes frågor (ISF-Police och ISF-Borders), ENI-CBC-programmen (European Neighbourhood Instrument-Cross Border Cooperation) samt Eurostat.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning OLAF:s Hercule III-program

Målet med programmet var att minska möjligheterna för bedrägerier och oegentligheter inom EU. Genom programmet finansierades åtgärder för bl.a. analysering, förvaring och förstöring av beslagtagna varor, system för identifiering av fordon samt bevaknings- och observationsutrustning.

Projektperiod: 1.4.2016 - 31.12.2017

Beviljad finansiering: 1 618 800 € (80 % av budgeten)

Finansieringsinstrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (ISF-Police)

Genom finansieringsinstrumentet stöddes polissamarbetet samt förbyggande och bekämpning av brottslighet. Finansieringen riktades mot bekämpning av gränsöverskridande och organiserad brottslighet, terrorism, korruption, människohandel och IT-relaterad brottslighet. Med hjälp av stödet förbättrades bl.a. informationsutbytet och tillgången till information samt främjades skyddet av medborgare och kritisk infrastruktur.

Logo med EU:s flagga. Bredvid logon står följande text: Fonden för inre säkerhet - polissamarbete, förebyggande och bekämpning av brottslighet samt krishantering. Med stöd från Europeiska unionen

Projektperiod: 1.2.2016 - 31.3.2017

Beviljad finansiering: 600 000 € (75 % av budgeten)

Projektperiod: 1.7.2016–31.12.2017

Beviljad finansiering: 146 250 € (75 % av budgeten)

Projektperiod: 1.8.2016 - 31.12.2017

Beviljad finansiering: 199 500 € (75 % av budgeten)

Projektperiod: 5.2.2018 - 31.12.2018

Beviljad finansiering: 230 846 € (75 % av budgeten)

Projektperiod: 1.9.2020 - 30.6.2021

Beviljad finansiering: 122 111 € (75 % av budgeten)

Finansieringsinstrumentet för yttre gränser och visering (ISF-Borders)

Målet med finansieringsinstrumentet var att trygga gränskontrollmyndigheternas funktionsförmåga samt att främja laglig inresa och förebygga olaglig inresa. Med de finansierade åtgärderna utvecklades gränsbevakningen och främjades utvecklingen av ett harmoniserat system för bevakning av Europas yttre gränser för att säkerställa en enhetlig och högklassig bevakning av de yttre gränserna och för att underlätta den lagliga gränsöverskridande trafiken.

Logo med EU:s flagga. Bredvid logon står följande text: Fonden för inre säkerhet - yttre gränser och visering. Med stöd fån Europeiska unionen

Projektperiod: 1.3.2016 - 31.5.2017

Beviljad finansiering: 75 000 € (75 % av budgeten)

Projektperiod: 1.9.2018 - 31.3.2019

Beviljad finansiering: 75 000 € (75 % av budgeten)

Projektperiod: 4.2.2021 - 31.10.2022

Beviljad finansiering: 125 468 € (66 % av budgeten)

EU:s program för samarbete över de yttre gränserna (European Neighbourhood Instrument – Cross Border Co-operation, ENI-CBC)

Vid gränsen mellan Finland och Ryssland genomfördes åren 2014–2020 tre EU-program för samarbete över de yttre gränserna (ENI-CBC): Kolarctic, Karelia och Sydöstra Finland-Ryssland. Gemensamma prioriteringar i alla dessa program var utveckling av näringslivet, miljöskydd samt gränsförvaltning och gränssäkerhet. 

Det gränsöverskridande samarbetet hade som mål att stöda den sociala och ekonomiska utvecklingen i gränsområdena, svara på gemensamma utmaningar till exempel vad miljöfrågor, hälsa och brottslighet beträffar samt smidiggöra rörligheten för personer, varor och kapital.

Europeiska unionens flagga, med följande text: Medfinansieras av Europeiska Unionen

Kotka-Hamina hamn 1.6.2019 - 31.8.2022, beviljad finansiering 146 800 € (80 % av budgeten)

Vaalimaa 1.5.2019 - 30.6.2023, beviljad finansiering 2 618 065 € (80 % av budgeten)

Vainikkala 1.3.2019 - 30.6.2023, 580 645 € (80 % av budgeten)

Imatra 1.3.2019 - 30.6.2023, beviljad finansiering 2 076 774 € (80 % av budgeten)

Parikkala 1.5.2019 - 30.6.2023, beviljad finansiering 116 129 € (80 % av budgeten)

Vartius 1.1.2019 - 30.6.2023 beviljad finansiering 346 210 € (90 % av budgeten)

Raja-Jooseppi 1.3.201930.6.2023, beviljad finansiering 428 226 € (90 % av budgeten)

Eurostat

EU:s statistikbyrå Eurostat finansierade medlemsstaternas verksamhet gällande statistikföring.

Projektperiod: 11.1.2016 - 31.12.2016

Beviljad finansiering: 21 146 € (100 % av budgeten)

Projektperiod: 9.1.2017 - 31.12.2017

Beviljad finansiering: 70 411 € (100 % av budgeten)

Projektperiod: 26.11.2018 - 21.11.2019

Beviljad finansiering: 106 722 € (70 % av budgeten)

Projektperiod: 2.12.2019 - 2.1.2021

Beviljad finansiering: 250 717 € (90 % av budgeten)

SRSP (Structural Reform Support Programme)

 

Projektperiod: 1.6.2020 - 31.5.2021

Beviljad finansiering: 250 000 € (100 % av budgeten)