Exportrestriktioner

Export av vissa varor har begränsats eller helt förbjudits antingen genom EU-bestämmelser eller nationella bestämmelser. Restriktioner tillämpas vid export av t.ex. vapen, ammunition, produkter med dubbel användning, försvarsmateriel, kulturföremål och ozonnedbrytande ämnen.

I Finland är Tullen den myndighet som övervakar exportrestriktioner. Dessa restriktioner förvaltas och exporttillstånd beviljas emellertid av andra myndigheter, såsom Polisstyrelsen (vapen och ammunition), utrikesministeriet (produkter med dubbel användning) och Museiverket (kulturföremål).

I Tullens restriktionshandbok finns mera information om gällande exportrestriktioner. Restriktionshandboken omfattar alla restriktioner gällande import, export och transit som övervakas av Tullen. Restriktionshandboken består av självständiga delar enligt de varor som omfattas av restriktioner. I varje del beskrivs de restriktioner som varan ifråga omfattas av vid olika tullförfaranden.

Angivande av exportrestriktioner i exportdeklarationen

Exportrestriktionerna anges i exportdeklarationen genom koder. Koderna kan vara

  • negationskoder (exportvarorna i fråga omfattas inte av en restriktion fastän de klassificeras enligt en varukod som omfattas av restriktionen)
  • åtgärdskoder (varan omfattas av en exportrestriktion) eller
  • tillståndskoder (angivande av exporttillstånd).

Om en exportvara omfattas av en exportrestriktion ska exportören ansöka om exporttillstånd hos den myndighet som förvaltar restriktionen. Tillståndets nummer ska ange i exportdeklarationen. Därtill ska tillståndet visas upp i samband med hänförande av varorna till förfarandet, om tillståndsmyndigheten så föreskriver eller om tullmyndigheten så kräver. Vid behov förses tillståndet i enlighet med tillståndsvillkoren t.ex. med anteckningar om de mängder som exporteras.

Exportförbud och internationella sanktioner

FN och EU har beslutat om vissa regionala exportförbud och sanktioner som tills vidare gäller från fall till fall. Det ankommer på utrikesministeriet att bringa i kraft, verkställa och rapportera om dessa beslut.