Hoppa till innehåll

Vår strategi

Mera än Tullen – steget före tillsammans

Under strategiperioden 2020–2023 har vi beaktat ändringarna i verksamhetsmiljön och 2020-talets utmaningar, vilka vi bemöter med hjälp av utvalda spetsteman. I vår strategi framhävs samhällsansvaret och människan – tillsammans är vi mer!

Vår mission består av fem element

 • Vi skyddar Finland som en del av den europeiska tullunionen och bär vårt samhällsansvar.
 • Vi skyddar människorna mot produkter som är skadliga för hälsan samt miljön från farliga ämnen.
 • Vi främjar en smidig utrikeshandel och företagens jämlika konkurrensförutsättningar.
 • Vi erbjuder förträffliga tjänster för skötande av tullärenden.
 • Vi uppnår våra resultat genom samarbete.

Ledarskap och arbetskultur

Tullens värderingar och etiska principer styr vår verksamhet. Vårt sätt att leda är inkluderande. Vi arbetar för våra gemensamma mål.

 • Vi ökar personalens delaktighet.
 • Vi förbättrar ledarskapet och chefsarbetet genom att stöda chefernas färdigheter.
 • Vi intensifierar samarbetet inom Tullen.
 • Vi utvecklar beskrivningen av Tullens huvudprocesser.

Samhällsansvar

Vi utför våra uppgifter i en mångkulturell verksamhetsmiljö på ett ansvarsfullt och effektivt sätt genom att utnyttja möjligheter och förbereda oss för hot. Vi är en exemplarisk aktör – vi ligger steget före i ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvar.

 • Vi ökar vår samhälleliga påverkan.
 • Vi iakttar principerna för hållbar utveckling och deltar i bekämpningen av klimatförändringen.
 • Vi förverkligar i vår verksamhet jämställdhet, jämlikhet, likvärdighet samt mångfald i arbetslivet.

Teknologi och information

Information och teknologi förbättrar servicen och bevakningen. Vi inför nya funktionssäkra teknologiska lösningar.

 • Vi specificerar dataflöden i Tullens processer.
 • Vi förbättrar ledningen genom information samt utvecklar informationshanteringen och teknologiska lösningar kostnadseffektivt och med utgångspunkt i affärsverksamhet.

Personal och kompetens

Vi är en lockande arbetsgivare. Vi utvecklar kontinuerligt vårt kunnande och sörjer för välbefinnandet i arbetet.

 • Vi förstärker förutseende personalplanering.
 • Vi säkerställer kompetens, livslångt lärande och karriärvägar.
 • Vi förbättrar välbefinnandet i arbetet och arbetsförmågan.

Intressentgrupper och nätverk

Samarbetet stöder uppnåendet av våra mål samt tillför mervärde för våra kunder och partner.

 • Vi tar initiativ i vårt samarbete med myndigheter, kundgrupper, intressentgrupper och nätverk samt ökar kännedomen om Tullen.