Återexport

Med återexport avses export av icke-unionsvaror ut ur EU:s tullområde. Varorna har inte förtullats till fri omsättning i EU och har således inte fått tullstatus som unionsvaror. Varor som återexporteras är underkastade tullövervakning tills de förs ut ur EU:s tullområde.

Återexport omfattas av samma tullformaliteter och handelspolitiska åtgärder som export. Vid återexport gäller ofta samma restriktioner som vid annan export. Läs mer: Exportrestriktioner

Återexport är ett omfattande begrepp och berör också transitvaror som inte hänförs till något som helst tullförfarande inom EU:s tullområde. Man kan som exempel nämna omlastning av transitvaror i hamnar och på flygfält eller mellanlandning och uppehåll inom tullområdet. I sådana fall är det fråga om att transitvaror flyttas från ett fartyg till ett annat som sedan lämnar tullområdet, eller att varorna stannar kvar i ett fartyg i oförändrat skick.

Återexport av varor som hänförts till ett särskilt förfarande

Om tredjelandsvaror som befinner sig på EU:s tullområde har hänförts till ett särskilt förfarande, ska en deklaration om återexport lämnas för återexport av dem. Läs mer: Tullförfarandet vid import - Särskilda förfaranden

Återexport från tullager

När varor som hänförts till tullagerförfarandet återexporteras till ett område utanför unionen ska man inge en återexportdeklaration för varorna. Varorna kan med återexportdeklarationen befordras under tullagerförfarandet till ett utförselställe som är beläget i Finland eller i ett annat unionsland. Befordran av varor kräver inget separat tillstånd. Efter att återexportdeklarationen har ingetts kan varorna hänföras till ett transiteringsförfarande. Läs mer: Tullagring

Beakta följande

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord Återexport