Återexport

Med återexport avses export av icke-unionsvaror ut ur EU:s tullområde. Varorna har inte förtullats till fri omsättning i EU och har således inte fått tullstatus som unionsvaror. Varor som återexporteras är underkastade tullövervakning tills de förs ut ur EU:s tullområde.

Återexport omfattas av samma tullformaliteter och handelspolitiska åtgärder som export. Vid återexport gäller ofta samma restriktioner som vid annan export. Läs mer: Exportrestriktioner

Återexport är ett omfattande begrepp och berör också transitvaror som inte hänförs till något som helst tullförfarande inom EU:s tullområde. Man kan som exempel nämna omlastning av transitvaror i hamnar och på flygfält eller mellanlandning och uppehåll inom tullområdet. I sådana fall är det fråga om att transitvaror flyttas från ett fartyg till ett annat som sedan lämnar tullområdet, eller att varorna stannar kvar i ett fartyg i oförändrat skick.

Återexport av varor som hänförts till ett särskilt förfarande

Om tredjelandsvaror som befinner sig på EU:s tullområde har hänförts till ett särskilt förfarande, ska en deklaration om återexport lämnas för återexport av dem. Läs mer: Tullförfarandet vid import - Särskilda förfaranden

Återexport från tullager

När varor som hänförts till tullagerförfarandet återexporteras till ett område utanför unionen ska man inge en återexportdeklaration för varorna. Varorna kan med återexportdeklarationen befordras under tullagerförfarandet till ett utförselställe som är beläget i Finland eller i ett annat unionsland. Befordran av varor kräver inget separat tillstånd. Efter att återexportdeklarationen har ingetts kan varorna hänföras till ett transiteringsförfarande. Läs mer: Tullagring

Beakta följande

När varor som hänförts till tullagerförfarandet exporteras ut ur EU:s tullområde, ska en elektronisk återexportdeklaration lämnas in för dem. När man använder Tullens deklarationstjänst för export ska man som deklarationstyp välja ”Ny deklaration med ekonomisk verkan”.

Ifyllande av återexportdeklaration:

Exportör

I fältet Exportör anges i regel innehavaren av tullagertillståndet med ansvar för tullagerförfarandet. Som exportör kan också anges en transportfirma eller någon annan aktör, om denna har tillräckliga uppgifter för ingivande av deklarationen och kan anmäla varorna till Tullen. Exportören kan också vara etablerad utanför EU.

Om deklaranten inger återexportdeklarationer upprepade gånger ska denne därtill registrera sig som registrerad exportkund.

Koder

Vid återexport av icke-unionsvaror från tullager är tullförfarandekoden 3171. Som nationellt förfarande anges antingen koden 999 eller 7VO. Koden 7VO används om det är fråga om överföring till ett EU-land på ett fartyg som inte trafikerar en reguljär fartygslinje (denna kod är förutsättningen för att något EU-lands kod kan anges som bestämmelselandets kod), annars väljs koden 999, dvs. ”inget nationellt förfarande”.

Som lagerkod anges den lagerkod som tilldelats av Tullen, dvs. R-numret, som har formen FI1234567-8R0001.

Som bifogad handling anges någon kommersiell handling, till exempel faktura (N380) eller proformafaktura (N325).

Om tullagret är beläget i samband med utförseltullkontoret anges i återexportdeklarationen tilläggskoden för särskild upplysning FIXEP (kräver tillstånd) som utgör en begäran om lastningstillstånd för varor som förs ut sjövägen, med flyg eller med tåg. 

För webbdeklaranter öppnas en egen flik för förfaranden med ekonomisk verkan i deklarationstjänsten för export. På denna flik anges:

  • tillståndskod: 7631 - Tillstånd för överföring till lager (tullagertillstånd)
  • tillståndsnummer: tullagertillståndets nummer
  • datum: datum då det gällande tullagertillståndet beviljades
  • kod för det tullkontor som övervakar lagrets operativa verksamhet
  • koderna för de tullkontor som avslutar förfarandet.

Meddelandedeklaranter anger övervakningstullkontoret med tilläggskoden FIXAA i de särskilda upplysningar som gäller hela deklarationen. De tullkontor som avslutar förfarandet anges med tilläggskoden FIXBJ. Tillståndskoden 7631 och därtill hörande uppgifter anges i de uppgifter om bifogade handlingar som gäller hela deklarationen. Förfarandekoden och det nationella förfarandet anges i uppgifterna om varupost.

Tidigare handling

Det är obligatoriskt att ange tidigare handling i uppgifterna om varupost. Högst nio tidigare handlingar kan anges för en varupost. Om det finns mer än nio handlingar på en varupost kan man använda ett samlingsnummer som kräver tillstånd. Ett samlingsnummer kan bara bildas av uppläggningsnummer som gäller varor med samma handelsbenämning. I annat fall ska varukoden delas upp i så många varuposter att alla tidigare handlingar kan anges.

Om föregående deklaration har ingetts elektroniskt, anges som kod för tidigare handling MRN och MRN-nummer samt varupostnummer hopskrivet och datum. Om föregående deklaration har ingetts med SAD-blankett, anges som tidigare handling koden 632 uppläggning samt uppläggningsnummer och -datum. . För bulkvaror kan som förklaring till kod 632 också anges någon annan uppgift som identifierar lageruttag än uppläggningsnummer.

Angivande av vikt

Det är obligatoriskt att ange varupostens bruttovikt.


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord Återexport