Hoppa till innehåll

Återexport

Med återexport avses export av icke-unionsvaror ut ur EU:s tullområde. Varorna har inte förtullats till fri omsättning i EU och har således inte fått tullstatus som unionsvaror. Varor som återexporteras är underkastade tullövervakning tills de förs ut ur EU:s tullområde.

Återexport omfattas av samma tullformaliteter och handelspolitiska åtgärder som export. Vid återexport gäller ofta samma restriktioner som vid annan export. Läs mer: Exportrestriktioner

Återexport är ett omfattande begrepp och berör också transitvaror som inte hänförs till något som helst tullförfarande inom EU:s tullområde. Man kan som exempel nämna omlastning av transitvaror i hamnar och på flygfält eller mellanlandning och uppehåll inom tullområdet. I sådana fall är det fråga om att transitvaror flyttas från ett fartyg till ett annat som sedan lämnar tullområdet, eller att varorna stannar kvar i ett fartyg i oförändrat skick.

Återexport av varor som hänförts till ett särskilt förfarande

Om  tredjelandsvaror som befinner sig på EU:s tullområde har hänförts till ett särskilt förfarande, gör en återexportdeklaration för återexport av dem i Deklarationstjänsten för export

Återexport från tullager

Om  varor som hänförts till tullagerförfarande återexporteras ut ur EU, gör en återexportdeklaration i Deklarationstjänsten för export.

Varorna kan med återexportdeklarationen befordras under tullagerförfarandet till ett utförselställe som är beläget i Finland eller i ett annat EU-land. Befordran av varorna kräver inget tillstånd av Tullen. När du ingett återexportdeklarationen, kan varorna hänföras till transiteringsförfarandet

När varor som hänförts till tullagerförfarandet exporteras ut ur EU:s tullområde, ska en elektronisk återexportdeklaration lämnas in för dem. Välj i Deklarationstjänsten för export ”Ny deklaration med ekonomisk verkan” som deklarationstyp.

Fylls i återexportdeklarationen så här:

Exportör

I fältet Exportör anges i regel innehavaren av tullagertillståndet med ansvar för tullagerförfarandet. Som exportör kan också anges en transportfirma eller någon annan aktör, om denna har tillräckliga uppgifter för ingivande av deklarationen och kan anmäla varorna till Tullen. Exportören kan också vara etablerad utanför EU.

Om deklaranten inger återexportdeklarationer upprepade gånger ska denne därtill registrera sig som registrerad exportkund.

Koder

Vid återexport av icke-unionsvaror från tullager är tullförfarandekoden 3171. Som nationellt förfarande anges antingen koden 999 eller 7VO. Koden 7VO används om det är fråga om överföring till ett EU-land på ett fartyg som inte trafikerar en reguljär fartygslinje (denna kod är förutsättningen för att något EU-lands kod kan anges som bestämmelselandets kod), annars väljs koden 999, dvs. ”inget nationellt förfarande”.
Som lagerkod anges den lagerkod som tilldelats av Tullen, dvs. R-numret, som har formen FI1234567-8R0001.

Som bifogad handling anges någon kommersiell handling, till exempel faktura (N380) eller proformafaktura (N325). 

Om tullagret är beläget i samband med utförseltullkontoret anges i återexportdeklarationen tilläggskoden för särskild upplysning FIXEP (kräver tillstånd) som utgör en begäran om lastningstillstånd för varor som förs ut sjövägen, med flyg eller med tåg. 

För webbdeklaranter öppnas en egen flik för förfaranden med ekonomisk verkan i deklarationstjänsten för export. På denna flik anges:

  • tillståndskod: 7631 - Tillstånd för överföring till lager (tullagertillstånd)
  • tillståndsnummer: tullagertillståndets nummer 
  • datum: datum då det gällande tullagertillståndet beviljades
  • koden för tullkontoret som övervakar lagrets operativa verksamhet
  • koderna för de tullkontor som avslutar förfarandet.

En meddelandedeklarant anger övervakningstullkontoret med tilläggskod FIXAA i de särskilda upplysningarna som gäller hela deklarationen. De tullkontor som avslutar förfarandet anges med tilläggskoden FIXBJ. Tillståndskoden 7631 och därtill hörande uppgifter anges i de uppgifter om bifogade handlingar som gäller hela deklarationen. Förfarandekoden och det nationella förfarandet anges i uppgifterna om varupost.

Tidigare handling

Det är obligatoriskt att ange tidigare handling i uppgifterna om varupost. Högst nio tidigare handlingar kan anges för en varupost. Vid behov kan man göra en ny sammanfattande deklaration för tullagring (tullförfarande 7171) som anges som tidigare handling vid återexport. I den sammanfattande deklarationen kan man som tidigare handling ange högst 9999 MRN-referenser för tullagring. I annat fall ska varukoden delas upp i så många varuposter att alla tidigare handlingar kan anges.

Om den föregående deklarationen har ingetts elektroniskt, anges som tidigare handling MRN och MRN-nummer samt varupostnummer (till exempel 001) hopskrivet samt datum.

Om den föregående deklarationen har ingetts med SAD-blankett, anges uppläggningen på lager med koden 632 samt uppläggningsnummer och -datum. I återexportdeklarationen för bulkvaror kan man som förklaring till kod 632 också ange någon annan uppgift som specificerar lageruttaget än uppläggningsnumret.

Läs mer: Tullens föreskrift om användning av samlingsnummer vid återexport från tullager

Angivande av vikt

Det är obligatoriskt att ange varupostens bruttovikt.

Läs mer

Transitvaror och deklarationer och anmälningar vid utförsel i sjö- och flygtrafik: Scheman över deklarationer vid utförsel