Återexport

Med återexport avses export av icke-unionsvaror ut ur EU:s tullområde. Varorna har inte förtullats till fri omsättning i EU och har således inte fått tullstatus som unionsvaror. Varor som återexporteras är underkastade tullövervakning tills de förs ut ur EU:s tullområde.

Återexport omfattas av samma tullformaliteter och handelspolitiska åtgärder som export. Vid återexport gäller ofta samma restriktioner som vid annan export. Läs mer: Exportrestriktioner

Återexport är ett omfattande begrepp och berör också transitvaror som inte hänförs till något som helst tullförfarande inom EU:s tullområde. Man kan som exempel nämna omlastning av transitvaror i hamnar och på flygfält eller mellanlandning och uppehåll inom tullområdet. I sådana fall är det fråga om att transitvaror flyttas från ett fartyg till ett annat som sedan lämnar tullområdet, eller att varorna stannar kvar i ett fartyg i oförändrat skick.

Återexport av varor som hänförts till ett särskilt förfarande

Om tredjelandsvaror som befinner sig på EU:s tullområde har hänförts till ett särskilt förfarande, ska en deklaration om återexport lämnas för återexport av dem. Läs mer: Tullförfarandet vid import - Särskilda förfaranden

Återexport från tullager

När varor som hänförts till tullagerförfarandet återexporteras till ett område utanför unionen ska man inge en återexportdeklaration för varorna. Varorna kan med återexportdeklarationen befordras under tullagerförfarandet till ett utförselställe som är beläget i Finland eller i ett annat unionsland. Befordran av varor kräver inget separat tillstånd. Efter att återexportdeklarationen har ingetts kan varorna hänföras till ett transiteringsförfarande. Läs mer: Tullagring

Beakta följande

Tidigare handling

Ange tidigare handling i uppgifterna om varupost. Högst nio tidigare handlingar kan anges för en varupost. Om en varupost har mer än nio tidigare handlingar kan du använda ett samlingsnummer.

Inge en ny tullagerdeklaration eller anmälan av varors ankomst. Som tidigare handlingar ska du ange MRN-numren och varupostnumren för de tullagerdeklarationer som omfattar de varor du vill samla i en återexportdeklaration. Du får ett MRN-nummer för den nya deklarationen, och du ska ange det i återexportdeklarationen som tidigare handling (sk. samlingsnummer).

Ett samlingsnummer kan du endast bilda för varor med samma handelsbenämning. I annat fall ska du dela upp varukoden i så många varuposter att alla tidigare handlingar kan anges.

Om föregående deklaration har ingetts elektroniskt, anges som kod för tidigare handling MRN och MRN-nummer samt varupostnummer hopskrivet och datum.

Om föregående deklaration har ingetts med SAD-blankett, anges som tidigare handling uppläggning med kod 632 samt uppläggningsnummer och -datum. För bulkvaror kan som förklaring till kod 632 också anges någon annan uppgift som identifierar lageruttag än uppläggningsnummer.

 


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord Återexport

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag