Hoppa till innehåll

Angivande av aktörsuppgifter

Standardtulldeklarationen för import ska alltid innehålla uppgifter om minst tre aktörer: deklaranten, importören och exportören. Dessutom kan du även ange uppgifter om andra aktörer, såsom representanten, säljaren och köparen.

Anvisningarna på den här sidan talar om hur aktörsuppgifterna anges i standardtulldeklarationen när det begärda förfarandet är ”40 – Övergång till fri omsättning”. Du kan också dra nytta av anvisningarna i andra importdeklarationer, om inga separata anvisningar finns för tullförfarandet eller deklarationen du använder.

Vem ansvarar för tulldeklareringen av varorna?

Deklaranten, dvs. den aktör som angetts som deklarant i tulldeklarationen, ansvarar för följande saker:

 • Uppgifter som anges i tulldeklarationen och deras riktighet (Art. 170 i UTK)
 • Kompletterande handlingar till tulldeklarationen
  • Handlingarna ska innehas av deklaranten och på begäran ställas till förfogande för Tullen (Art. 163 i UTK).
 • bevisning av ursprung
  • Om förmånsberättigande ursprung för varorna har angetts i tulldeklarationen i enlighet med tullagstiftningen, får tullmyndigheterna begära att deklaranten styrker varornas ursprung (Art. 61 i UTK).
 • eventuell tull- och skattepåföljd som uppstår till följd av Tullens efterkontroll
 • val av tullförfarande (Art. 150 i UTK)
 • anmälan av varors ankomst
  • Deklaranten måste kunna visa upp varorna eller ordna så att varorna visas upp fysiskt för Tullen.
 • tullskuld (Art. 77 i UTK)
  • Beakta att vid indirekt ombudskap är importören den som i första hand ansvarar för tullskulden och för vars räkning deklaranten, dvs. ombudet har ingett deklarationen. 

När tulldeklarationen har ingetts elektroniskt, ska importören dessutom ta ha hand om arkiveringen av förtullningsdokumenten. Läs mer om arkivering av importförtullningsdokument.

Importören är ofta också deklarant (förutom vid indirekt ombudskap). I det fallet ligger deklarantens ansvar i praktiken på importören.

Företaget anses vara etablerat i EU:s tullområde, om något av följande finns i EU:s tullområde (Art. 5 i UTK): 

 • företagets säte 
 • företagets huvudkontor
 • företagets fasta etableringsställe. 

Med företagets fasta etableringsställe avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet där både nödvändiga personal- och tekniska resurser är permanent närvarande för skötsel av ärenden. Dessutom ska Tullen kunna sköta tullärenden via detta etableringsställe. Ett kontor i ett EU-land kan inte anses vara ett fast etableringsställe, om företaget bara har sporadisk verksamhet där eller har personal som endast arbetar sporadiskt (t.ex. en projektchef).

Multinationellt företag

Ett multinationellt företag eller en koncern kan utöver moderbolaget ha flera andra kontor. Om du som deklarant av en tulldeklaration använder ett kontor i ett multinationellt företag eller en multinationell koncern, kontrollera om företaget eller kontoret är etablerat i EU:s tullområde:

 • Om ett multinationellt företags eller en koncerns kontor är egna juridiska personer, kan varje juridisk person registreras i respektive EU-land som sitt eget kontor. En juridisk person kan agera eller vara en part i tullärenden, till exempel göra en tulldeklaration. Den juridiska personen har registrerat sig i företagsregistret i Finland, till exempel som ett aktiebolag. 
 • Om ett multinationellt företags eller en koncerns kontor inte är juridiska personer, utan endast moderbolaget anses vara en juridisk person, beviljas ett EORI-nummer endast till moderbolaget. Då använder alla de andra kontoren moderbolagets EORI-nummer. Beakta att om moderbolagets hemvist finns utanför EU, men moderbolaget har verksamhet i flera EU-länder, anses moderbolaget vara etablerat i EU:s tullområde. Kontrollera dock om moderbolaget och kontoren behöver registreras i medlemslandet. 

Från vilket land ansöker du om EORI-registrering?

Företaget ska ansöka om EORI-nummer och registrering i det EU-land där det är etablerat.

Om företaget inte är etablerat i EU:s tullområde, ska det ansöka om EORI-nummer hos tullmyndigheten som ansvarar för den plats där det första gången inger en deklaration eller ansöker om ett beslut. Företaget ska i framtiden använda EORI-numret det fick från det första EU-landet, även när det sköter ärenden i andra EU-länder. (Unionens tullkodex, artikel 9)

Läs mer om EORI-nummer och om hur du söker det.

Om företaget inte är etablerat i EU:s område, men företaget har ett finskt EORI-nummer

EORI-numret, som ett företag som inte är etablerat i EU:s område har sökt från Finland, kan identifieras baserat på EORI-numrets form. EORI-numret som beviljats i Finland innehåller först landskoden för Finland och därefter landskoden för det land där företaget är etablerat. Till exempel om ett norskt företag som inte är etablerat i EU-området söker EORI-nummer från Finland, då börjat EORI-numret som beviljats med FINO med en därpå följande nummerserie. I den officiella definitionen av EORI-numret anges först landskoden med två bokstäver och högst 15 tecken, som kan vara bokstäver och siffror. Numret kan dock vara kortare, eftersom det i EU inte finns någon gemensam riktlinje för EORI-numrets form. 

Beakta dessa saker innan du lämnar in en deklaration där ett utländskt EORI-nummer används:

 • Fastän företaget inte är etablerat inom EU kan det få ett mervärdesskattenummer, dvs. ett momsnummer, från Finland som ska anges som ytterligare skatterelaterad uppgift med koden FR1. Företaget måste dock alltid ange EORI-numret i tulldeklarationen.
 • Ett koncernföretags huvudkontor kan till exempel finnas utanför EU:s område, men företaget kan ändå vara etablerat i Finland och få ett finskt EORI-nummer, om företaget har ett kontor i Finland. I det fallet har EORI-numret bara Finlands landskod och företagsnumret. Om kontoret finns i Finland har EORI-numret formen FI + FO-nummer (t.ex. FI1234567-8).
 • Fastän företaget skulle ha ett finskt FO-nummer, men det har inget kontor i Finland utan kontoret finns i ett annat EU-land, då ska företaget ansöka om EORI-nummer från det andra EU-landet där företaget har ett kontor.
 • Om företaget redan har beviljats ett EORI-nummer och du får ett nytt momsnummer från ett annat EU-land, kom ihåg att länka det till det beviljade EORI-numret. Om du först nu ansöker om EORI-nummer, kom ihåg att ange i din ansökan alla de momsnummer som du använder i EU-länderna. När du har länkat till ditt EORI-nummer alla de momsnummer som du använder i EU:s område, kan du använda EORI-numret i tulldeklarationer i hela EU-området. 

Läs de noggrannare anvisningarna om hur man anger EORI-numret på webbsidan ”Så här gör du en importdeklaration”.

Läs mer om EORI-nummer och om hur du söker det.

Deklarant

Med deklarant avses den som inlämnar tulldeklarationen. I importdeklarationen är deklaranten vanligtvis samma aktör som importören (t.ex. den som köper varan):

 • Deklaranten är importör, om importören själv lämnar in tulldeklarationen och inte anlitar ett ombud.
 • Deklaranten är importör, om hen anlitar ett direkt ombud eller direkt ombud med garantens ansvar.
 • Deklaranten är ett ombud, om hen anlitar ett indirekt ombud.

Deklaranten har mycket ansvar. Deklaranten ska till exempel ha alla uppgifter och dokument som behövs för inlämnandet av tulldeklarationen. Dessutom ska varorna vara i hens besittning, dvs. deklaranten ska kunna orda så att varorna visas upp för Tullen. Läs mer om ansvar ovan vid punkten ”Vem ansvarar för tulldeklareringen av varorna?”.

Beakta att om ett direkt ombud eller ett direkt ombud med garantens ansvar lämnar in deklarationen, ska ombudet ha en fullmakt. I annat fall anses ombudet agera i eget namn och ta på sig deklarantens ansvar.

Om inlämnandet av en tulldeklaration medför särskilda skyldigheter för deklaranten (t.ex. vid särskilda förfaranden för tillståndshavaren) måste företaget vara deklarant, dvs. tulldeklarationen kan inges av företaget självt eller av ett direkt ombud. Om du ändå vill använda ett indirekt ombud, kontrollera då vid ansökan om skriftligt tillstånd, om du kan använda ett indirekt ombud för att lämna in deklarationen.

Deklaranten ska alltid ha ett EORI-nummer. Deklaranten ska i regel vara etablerad i EU:s tullområde. Läs mera om hur du ska ange EORI-numret i tulldeklarationen. 

Deklaranten ska också ha ett tillstånd, om användning av förfarandet kräver ett tillstånd eller om hen vill inge tulldeklarationen som en förenklad deklaration. Beakta dock att du kan inge en förenklad deklaration sporadiskt utan tillstånd (ytterligare typ av deklaration B). 

Utöver aktörsuppgifterna ska man i tulldeklarationen alltid ange tullvärdet, utifrån vilket tullarna oftast uppbärs. Tullvärdet är i allmänhet varornas transaktionsvärde, dvs. det pris som faktiskt betalats för varorna.

För fastställandet av tullvärdet ska deklaranten (vanligtvis importören) ange fakturan i tulldeklarationen och vid behov uppvisa den för Tullen. Följande villkor måste uppfyllas, för att man ska kunna använda fakturan:

 • Varorna i fakturan har sålts för export till EU:s tullområde.
 • Med undantag av tillfällig import, ska importören ha rättslig handlingsförmåga på EU:s tullområde.

Aktörsuppgifter i kedjeförsäljning

Försäljningen av varorna kan vara kedjad, dvs. varorna kan ha sålts flera gånger innan de importeras till EU. Om varorna har sålts mer än en gång, fastställs tullvärdet utifrån den sista försäljningen innan varorna importeras till EU:s tullområde. Även i kedjeförsäljning ska man kunna visa upp en faktura utifrån vilken tullvärdet fastställs. 

Deklaranten i tulldeklarationen (vanligtvis samma aktör som importören) måste kunna sköta deklarantens ansvar, dvs. bland annat kunna visa upp varorna och fakturan. När du anger aktörens uppgifter i tulldeklarationen baserad på kedjeförsäljning, beakta alltså följande saker:

 • tidsmässig fördelning, dvs. har kedjeförsäljningarna skett före eller först efter det att varorna har anlänt till EU:s område
 • varornas fysiska plats, dvs. har varorna t.ex. förts direkt till mottagaren
 • vad man kommit överens i köpekontraktet om inlämnandet av tulldeklarationer
 • vilket transaktionsvärde som kan användas, dvs. vilken faktura har deklaranten tillgång till.

Exempel: Företaget (A) utanför EU säljer först produkterna till företaget (B) som är etablerat i EU, därefter säljer företaget (B) dem vidare till ett annat företag (C) i EU. Det handlar om en tulldeklaration som baserar sig på kedjeförsäljning där deklaranten (importören) kan, beroende på situationen, vara företag B eller företag C:

a) I köpekontraktet har man kommit överens om att importören av varorna är företag B. Varorna kommer först i företag B:s besittning och levereras därefter till företag C. I det fallet kan importören vara företag B.

b) I köpekontraktet har man kommit överens om att importören av varorna är företag C. Varorna levereras direkt till företag C. Dessutom har handeln mellan företagen B och C skett innan varorna importerades till EU. I det fallet kan importören vara företag C. 

Läs mera om angivande av värdeuppgifter i tulldeklarationen och om tullvärdet.

Importör

Du kan endast ange en importörs uppgifter i tulldeklarationen. Om en sändning innehåller flera importörers varor, ska separata tulldeklarationer inges för sändningarna. 
Importören är vanligtvis köparen av varorna. Oftast är importören som angetts i tulldeklarationen samma aktör som deklaranten i tulldeklarationen. Ett undantag är indirekt ombudskap, där

importören är det representerade företaget och deklaranten är det indirekta ombudet. Om du ska lämna in en tulldeklaration för varor av lågt värde, beakta att importören alltid måste vara varornas mottagare.

När importören också är deklarant, har importören deklarantens ansvar, dvs. importören ansvarar bland annat för uppgifterna som angetts i deklarationen, för dokumenten och uppvisandet av varorna. Vid indirekt ombudskap har ombudet deklarantens ansvar, men importören ansvarar dock i första hand för tullskulden (Art. 5 p. 15 i UTK)

Deklaranten är vanligtvis momsskyldig vid import. Vid indirekt ombudskap är dock den momsskyldige inte ombudet, utan importören. I praktiken är det alltså alltid importören, dvs. den aktör för vars räkning deklarationen lämnas in, som ansvarar för importmomsen.

Om importören är etablerad utanför EU:s tullområde

Importören kan vara etablerad utanför EU, men i det fallet ska företaget självt ta reda på om importören måste registrera sig i Finland. Importören ska själv ta reda på hos vilka myndigheter hen måste registrera sig. Behovet av att registrera sig kan påverkas bland annat av tullförfarandet och av varan som ska importeras.

Import av vissa produkter kräver till exempel att man registreras sig hos Livsmedelsverket. Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats.

I fråga om momsen ska behovet av registrering utredas hos Skatteförvaltningen. Om importören är etablerad utanför EU och företaget inte är infört i registret över momsskyldiga i Finland, då uppbär Tullen importmomsen med en tullfaktura. I detta fall kan du läsa på Skatteförvaltningens webbplats om återbetalning av mervärdesskatt till en näringsidkare som är etablerade utanför EU:

Om importören är etablerad i ett annat EU-land

Importören kan vara etablerad i ett annat EU-land och ange sig själv som importör. Importören ska själv ta reda på om hen behöver registreras hos någon myndighet i Finland för att föra in varor direkt till Finland.

Till exempel i fråga om momsen, ska behovet av registrering utredas hos Skatteförvaltningen. Importmomsen uppbärs på olika sätt beroende på om importören är införd i registret över momsskyldiga i Finland eller inte:

 • Om importören inte är införd i registret över momsskyldiga i Finland, då uppbär Tullen importmomsen med en tullfaktura.
 • Om importören är införd i registret över momsskyldiga, deklarerar importören importmomsen till Skatteförvaltningen.
  • Om importören har ett EORI-nummer som beviljats i ett annat EU-land och importören är införd i registret över momsskyldiga i Finland, ange EORI-numret i importörens uppgifter i tulldeklarationen. Ange i sin tur det finska momsnumret med koden för ytterligare skatterelaterad referensuppgift ”FR1 – Importör”.
  • Ange uppgifterna för importen av varorna på eget initiativ med en momsdeklaration till Skatteförvaltningen. Läs mer om deklarering av importmoms (vero.fi).

Beakta att om företaget som importör av varor som skaffats för affärsverksamheten vill använda t.ex. sitt dotterbolag som finns i registret över momsskyldiga i Finland, kan den moms som ska betalas på importen inte dras av med importörens momsdeklaration till Skatteförvaltningen. Mer information om avdragsrätten för importmoms får du hos Skatteförvaltningen. Se Skatteförvaltningens kontaktuppgifter och e-tjänster (vero.fi).

 

Exportör

Du kan endast ange en exportörs uppgifter i tulldeklarationen. Om en sändning innehåller flera exportörers varor, ska separata tulldeklarationer inges för sändningarna. 

Exportören är den sista säljaren av varorna som har sålt varorna innan de importeras till EU:s tullområde. 

Exempel: Ett amerikanskt företag köper varorna från Kina, men säljer varorna det köpt direkt från Kina till Finland. Varornas sista säljare innan de importeras till EU-området är det amerikanska företaget, som också är varornas exportör. Varornas ursprungsland och avsändningsland är emellertid Kina.

Beakta att om du tänker inge en tulldeklaration för varor av lågt värde, är exportören en person eller ett företag som har beställt transporten och skickat varorna enligt transportavtalet.

I tulldeklarationen finns också säljaren angiven separat som aktör. Säljarens uppgifter anges endast om säljaren av varorna är någon annan än den exportör som nämns i tulldeklarationen.

Ombud

Det finns tre typer av ombudskap: direkt ombud, direkt ombud med garantens ansvar och indirekt ombud.

Det direkta ombudet och det direkta ombudet med garantens ansvar är inte deklaranter, fastän de inger deklarationen åt importören. I det fallet är företaget som representeras både importör och deklarant, så företaget bär också deklarantens ansvar. Beakta att ombudet dock måste ha fullmakt från det företag för vars räkning ombudet lämnar in tulldeklarationer. Om ombudet agerar utan fullmakt, överförs deklarantens ansvar till ombudet. 

Vid indirekt ombudskap är ombudet samtidigt deklarant. Det indirekta ombudet har således ansvaret för inlämnandet av deklarationen, för uppgifternas korrekthet och dokumenten samt för uppvisandet av varorna till Tullen. Det är dock i första hand det företag som representeras, dvs. importören (t.ex. köparen av varorna), som är ansvarig för tullskulden. Importören är också ansvarig för importmomsen. Vid indirekt ombudskap lönar det sig alltid att också ha någon form av skriftligt dokument över avtalet mellan importören och ombudet. 

Läs mer om olika typer av ombudskap och om garantin.

Om du agerar som indirekt ombud, beakta att du har mera ansvar än ett direkt ombud. Ett indirekt ombud har samma ansvar som deklaranten. Om ombudet också är importör i tulldeklarationen ansvarar det också för momsen.

Om ett indirekt ombud representerar en exportör som är etablerad utanför EU

Om exportören av varorna, dvs. säljaren, inte är etablerad i EU-området, kan hen inte vara deklarant i tulldeklarationen. I det fallet måste exportören anlita ett indirekt ombud. Exportören av varorna kan ge ett ombud i uppdrag att inge tulldeklarationen, till exempel vid användning av leveransvillkoret DDP (Delivered Duty Paid).

Beakta följande gällande det indirekta ombudets ansvar:

 • Om ombudet endast har en fullmakt från varornas exportör, dvs. säljaren, ska ombudet alltid vara ett indirekt ombud. Ombudet är deklarant i tulldeklarationen. Säljaren av varorna är importör och exportör i tulldeklarationen. Vid punkten ”köpare” i tulldeklarationen anges varornas köpare eller mottagare.
 • Om ombudet vill använda varornas köpare (t.ex. en finsk köpare) som importör, ska ombudet ha en fullmakt från importören. Det indirekta ombudet är deklarant i tulldeklarationen och importör är köparen av varorna. Exportören som är etablerad utanför EU är exportör.
 • Om ombudet inte har en fullmakt från importören, utan handlar i eget namn och har kontroll över varorna samt har de uppgifter och dokument som behövs, har ombudet allt ansvar. I detta fall anger ombudet sig självt som deklarant samt importör i tulldeklarationen. Köparen eller mottagaren av varorna ska dock anges vid punkten ”köpare” i tulldeklarationen.
  • Observera att om en vara tullklareras för fri omsättning i det indirekta ombudets namn och för dennes räkning, finns det ingen rätt till avdrag eller återbetalning av momsen som ska betalas vid import av varan. Mer information om rätten till avdrag och återbetalning av importmoms får du hos Skatteförvaltningen. Se Skatteförvaltningens kontaktuppgifter och e-tjänster (vero.fi).

Om ombudet inte vill ta på sig deklarantens ansvar, ska ombudet begära en fullmakt om detta av importören (t.ex. en finsk köpare av varorna) som är etablerad i EU-området. Med fullmakten måste importören ta på sig deklarantens ansvar, och i det fallet är det inte fråga om ett indirekt utan ett direkt ombudskap. Då kan ombudet ange sig självt som både deklarant och importör i importörens tulldeklaration.

När det indirekta ombudet har lämnat in en tulldeklaration för CBAM-varor, kan CBAM-rapporten inges antingen av det direkta ombudet eller av importören själv.

Om en annan typ av ombudskap än indirekt ombudskap har använts i tulldeklarationen (t.ex. direkt ombudskap med garantens ansvar), ska importören inge CBAM-rapporten själv.

Beakta att en importör som är etablerad utanför EU ska alltid använda ett indirekt ombud för inlämnandet av CBAM-rapporten och ombudet ska vara samma ombud som i importdeklarationen.

Läs mer om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM).

Köpare

Köparen ska anges i tulldeklarationen endast i vissa situationer.

Om en exportör, dvs. en säljare av varorna som är etablerad utanför EU-området anges som importör eller exportör i tulldeklarationen, ska deklaranten i tulldeklarationen vara ett indirekt ombud. En sådan situation skulle vara möjligt till exempel när ombudet endast har fått en fullmakt av exportören, dvs. säljaren av varorna, och leveransvillkoret som används i köpekontraktet är DDP (Delivered Duty Paid). Mottagaren eller köparen av varorna ska dock alltid anges som aktör vid punkten ”köpare” i tulldeklarationen.

Du kan endast ange köparen i en standard importdeklaration med övergång till fri omsättning. Beakta att om det vid inlämnandet av tulldeklarationen uppstår särskilda skyldigheter för deklaranten (t.ex. vid särskilda förfaranden för tillståndshavaren), kan du inte ange dig själv enbart som köpare. 

Om tullvärdet fastställs enligt sekundär värdering, dvs. enligt artikel 74 i unionens tullkodex, ska uppgiften om köparen anges om den finns att tillgå. 

Säljare

Om säljaren av varorna är någon annan än den exportör som angetts i tulldeklarationen, ska säljarens uppgifter anges i tulldeklarationen.

Om tullvärdet fastställs enligt sekundär värdering, dvs. enligt artikel 74 i unionens tullkodex, ska uppgiften om säljaren anges om den finns att tillgå.

Med rollkoden för ytterligare skatterelaterad referensuppgift kan du ange ytterligare uppgifter om aktören. Den ytterligare uppgiften kan t.ex. vara ett momsnummer som beviljats av Finland eller ett annat EU-land.

Du kan använda följande koder:

 • FR1 – Importör
  • Använd koden när aktören är ett företag som är infört i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, och som har ett EORI-nummer som beviljats av ett annat EU-land. Ange EORI-numret som beviljats av det andra EU-landet i aktörsuppgifterna, till exempel i deklarantens eller importörens uppgifter. Ange i sin tur momsnumret som Skatteförvaltningen beviljat med koden för ytterligare skatterelaterad referensuppgift ”FR1”.
 • FR2 – Kund
  • Använd koden när det begärda förfarandet är ”42 – Övergång till fri omsättning och fri konsumtion av varor som vid leverans till ett annat medlemsland är undantagna mervärdesskatt” eller ”63 – Återimport med samtidig övergång till fri omsättning och fri förbrukning av varor som vid leverans till en annan medlemsstat är undantagna från mervärdesskatt och, när så är tillämpligt, omfattas av punktskatteuppskov”. Om importen dessutom omfattas av punktskatter, läs mer om angivande av punktskattepliktiga produkter i tulldeklarationen vid import. Exempel på användning av koden ”FR2”:
   • Importören av varorna är en aktör som är införd i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga och som har sålt de importerade varorna direkt som unionsintern handel till ett annat företag i EU-området. Ett företag som köpt varor som unionsintern handel och som tar emot dem i en destinationsmedlemsstat, ska vara införd i registret för momsskyldiga i destinationsmedlemsstaten.
    • Ange alltid momsnumret, som destinationsmedlemsstaten har beviljat köparen av varan, med koden för den ytterligare skatterelaterade referensuppgiften ”FR2 – Kund”.
    • Om företaget har ett finskt EORI-nummer, ange i importörens uppgifter i tulldeklarationen det finska EORI-numret. Utifrån det identifieras att företaget har ett finskt momsnummer som beviljats av Skatteförvaltningen.
    • Om importören av varorna emellertid har ett EORI-nummer som beviljats i ett annat EU-land och som ska anges som företagets identifieringsnummer i tulldeklarationen, ange med koden ”FR1 – importör” det finska momsnummer för den momsskyldiga som Skatteförvaltningen beviljat.
   • Importören av varorna är en aktör som är införd i Skatteförvaltningens register över momsskyldiga och som levererar varorna för användning inom det egna företaget i ett annat EU-land där transporten avslutas. Företaget är registrerat som momsskyldigt också i detta andra EU-land.
    • Med koden för ytterligare skatterelaterad referensuppgift ”FR2 – Kund” ska du alltid ange momsnumret, som beviljats av det andra EU-landet där transporten avslutas. 
    • Om företaget har ett finskt EORI-nummer, ange i importörens uppgifter i tulldeklarationen det finska EORI-numret. Utifrån det identifieras att företaget har ett finskt momsnummer som beviljats av Skatteförvaltningen.
    • Om importören av varorna emellertid har ett EORI-nummer som beviljats i ett annat EU-land och som ska anges som företagets identifieringsnummer i tulldeklarationen, ange med koden ”FR1 – importör” det finska momsnummer för momsskyldiga som Skatteförvaltningen beviljat.
   • Läs mer om deklarering när importtransporten avslutas i ett annat medlemsland.
 • FR5 – Säljare (IOSS)
  • När det är fråga om en IOSS-försändelse och du har IOSS-numret, ange säljarens IOSS-nummer med koden FR5.

Koden FR3 för ytterligare skatterelaterad referensuppgift kan inte användas, eftersom det inte finns någon skatterepresentant i Finland. I importdeklarationen kan man inte heller ange koden för ytterligare skatterelaterad referensuppgift ”FR4 – Innehavare av tillstånd till anstånd med betalning” eller ”FR7 – Beskattningsbar person eller den person som är betalningsskyldig för mervärdesskatt”.

Unionstullkodexen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013), art. 5, 9, 61, 74, 77, 150, 163 och 170