Hoppa till innehåll

En närståenderelation mellan säljaren och köparen kan påverka användningen av transaktionsvärdet för som grund för tullvärdet

En närståenderelation mellan säljaren och köparen kan påverka huruvida man kan använda transaktionsvärdet för en vara som grund för tullvärdet. Med närståenderelation avses en ekonomisk beroenderelation mellan två aktörer. 

Om närståenderelationen gäller dig ta kontakt med Tullens företagsrådgivning redan innan du gör tulldeklarationen. Vi reder ut om transaktionsvärdet är en godtagbar grund för tullvärdet i ditt fall. Du måste visa upp t.ex. en internprisberäkning för Tullen.

När transaktionsvärdet grundar sig på ett pris som det överenskommits om mellan närstående parter, ta kontakt med Tullens företagsrådgivning yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi. Vi reder ut om transaktionsvärdet är en godtagbar grund för tullvärdet i ditt fall.  

Tänk i förväg på hur du skulle svara på följande frågor:

 • En kort beskrivning av aktörens roll inom koncernen. Är det fråga om t.ex. en distributör eller en tillverkare?
 • En kort beskrivning av den vara som är väsentlig ur Tullens synvinkel.
 • Hur många varukoder omfattas av internpriset?
 • Kommer värdet på varorna att justeras efter räkenskapsperioden på grund av internprissättningen?
 • Har du kännedom om huruvida värdet justeras uppåt eller neråt?

Som stöd för sitt beslutsfattande behöver Tullen även en internprisberäkning. Av internprisberäkningen ska framgå på vilka grunder det internpris som använts i tulldeklarationen är uträknat. I detta sammanhang kan Tullen utnyttja beräkningar som baserar sig på OECD:s riktlinjer för internprissättning.

Vi undersöker ärendet ur tullvärdebestämmelsernas synvinkel, och utreder samtidigt vilka prisuppgifter som behövs till stöd för beslutsfattandet.

Om det slutgiltiga priset klarnar först efter importen 

Om det slutgiltiga priset klarnar efter importtillfället, kan förfarandet för förenklad deklaration tillämpas. I samband med förtullningen anger du det preliminära priset och det slutgiltiga priset först då det står klart vad det är. Kontrollera hur du ska agera om uppgifter för fastställande av tullvärdet saknas vid förtullningstidpunkten.

För att ange det slutgiltiga priset kan du efter att godtagbarheten av transaktionsvärdet utretts anhålla om tillstånd till uppgift som saknas. Tidsfristen för deklarering av det slutgiltiga transaktionsvärdet kan beviljas så att den vid behov täcker hela räkenskapsperioden.

Man behöver inte göra en begäran om ändring separat för varje tulldeklaration för att deklarera det slutliga priset. Tullen utreder med varje aktör från fall till fall vilka uppgifter som Tullen behöver för att kunna fastställa det slutgiltiga tullvärdet.

Närståenderelation i tulldeklarationen

Närståenderelationen ska anges i tulldeklarationen i punkten Värderingsindikatorer. Se anvisningen på sidan Angivande av värdeuppgifter.

Fördjupad information

Situationer med närståenderelation som är väsentliga med tanke på tullbeskattning är situationer där följande tre villkor uppfylls:

 1. Varan förtullas till fri omsättning i Finland (tullförfarande 4000)
 2. Bakom importen ligger en handelstransaktion.
 3. Tullvärdet fastställs enligt den metod som används i första hand, dvs. enligt transaktionsvärdet.

Prisbildning vid tullbeskattning

Då prisbildningen för en vara granskas ur tullbeskattningssynpunkt är syftet att varans pris ska motsvara det som det skulle vara mellan oberoende parter.

Till skillnad från företagsbeskattning är varornas import och det pris som betalats eller ska betalas för dem, inklusive eventuella justeringar av priset, det enda som är relevant för Tullen. Dessutom är den enskilda importtulldeklarationen och det förtullningsbeslut som skapats av den alltid väsentliga.

Därför är de uppgifter som Tullen behöver ofta mer detaljerade än de uppgifter som krävs för företagsbeskattning. Å andra sidan är prissättningen för t.ex. immateriella förnödenheter eller koncernlån inte relevant vid fastställande av tullvärde. Ovannämnda faktorer kan dock ha betydelse för tullvärdet om de anknyter direkt till den vara som importeras.

Som informationskälla vid undersökning av huruvida närståenderelationen påverkat priset kan Tullen utnyttja t.ex. internprisberäkningar som framtagits på basis av OECD:s riktlinjer för internprissättning.

I EU:s tullkodex avses med närståenderelation en beroenderelation mellan två ekonomiska aktörer.

Två personer anses vara närstående i följande situationer:  

 1. De är styrelseledamöter eller direktionsmedlemmar i varandras företag.
 2. De är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet
 3. De är arbetsgivare och anställd
 4. En tredje part äger, kontrollerar eller innehar direkt eller indirekt minst 5 % av bådas utestående röstberättigande aktier eller andelar.
 5. En av dem kontrollerar direkt eller indirekt den andra
 6. Båda kontrolleras direkt eller indirekt av en tredje part
 7. De tillsammans kontrollerar direkt eller indirekt en tredje person.
 8. De tillhör samma familj.

Personer som har affärsförbindelser med varandra på så sätt att den ena är enda agent, distributör eller koncessionsinnehavare eller liknande för den andra personen, ska anses vara närstående endast om de uppfyller något av kriterierna ovan. Vid tillämpning av punkterna 5-7 ska en part anses kontrollera den andra om den förra rättsligt eller faktiskt kan påverka inriktningen av den senares verksamhet.

Med person avses en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person.

När en närståenderelation föreligger ska förhållandena kring försäljningen vid behov undersökas för att reda ut om relationen påverkat priset. Deklaranten kan lämna detaljerade uppgifter om dessa förhållanden.

Tullvärdet ska emellertid fastställas enligt transaktionsvärdet om deklaranten visar att det angivna transaktionsvärdet ligger mycket nära något av följande jämförelsevärden som fastställts vid samma eller ungefär samma tidpunkt:

 1. transaktionsvärdet vid försäljningar av identiska eller liknande varor för export till EU:s tullområde mellan köpare och säljare som inte är närstående;
 2. det tullvärde på identiska eller liknande varor som grundas på det pris per enhet till vilket de identiska eller liknande varorna säljs inom EU:s tullområde till personer som inte är närstående säljaren
 3. det beräknade värde på identiska eller liknande varor som fastställs enligt artikel 74.2 d. i tullkodexen.

Dessa jämförelsevärden ska användas på deklarantens begäran, och de får inte ersätta det angivna transaktionsvärdet.

Vid fastställande av värdet på ovan avsedda identiska eller liknande varor ska man bland annat beakta påvisade skillnader i handelsled, olika kvantiteter och de poster som ska läggas till priset enligt artikel 71 i tullkodexen.