Hoppa till innehåll

Momsgrund vid import

Mervärdesskatten på import av varor beräknas i regel på tullvärdet (art. 69–76 i UTK). Tullvärdet fastställs i första hand utifrån varornas transaktionsvärde, dvs. det pris som betalats eller ska betalas för varorna. Om importen inte är kopplad till handel, tullvärdet fastställas enligt sekundära metoder. Läs mer om fastställande av tullvärde samt om de poster som ska läggas till eller avdras från transaktionsvärdet. 

När momsgrunden vid import fastställs, ska importören reda ut i vilken utsträckning som transportkostnaderna ska ingå i tullvärdet. I momsgrunden ska inkluderas t.ex. transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra sådana kostnader i samband med importen av varan. Kostnaderna ska inkluderas fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet, om de inte ingår i tullvärdet. Om det vid den tidpunkt då momsgrunden fastställs är känt att varan transporteras till en annan destinationsort inom EU-området, ska kostnaderna fram till denna destinationsort inkluderas.

I skattegrunden inkluderas också de skatter och övriga avgifter som betalas utanför Finland samt de skatter, tullar, importavgifter och övriga avgifter som i samband med förtullningen uppbärs till staten och EU med anledning av importen av varan, med undantag av moms.

1. Kostnader för transport och lastning av varor osv. (91 § i mervärdesskattelagen)

I skattegrunden för importmoms inkluderas alla de i 91 § i mervärdesskattelagen nämnda kostnaderna för transport, lastning, lossning och försäkring av samt andra kostnader i samband med import av varorna fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet. I det tullvärde som bestäms enligt transaktionsvärdet anges kostnaderna för frakt, transport, lastning, lossning och försäkring fram till det första införseltullkontoret i EU-området (GF art. 137). Till momsgrunden inkluderas importkostnaderna från införseltullkontoret i EU-området till destinationstullkontoret. Kostnaderna inkluderas dock inte, om kostnaderna fram till den första destinationsorten i Finland redan angetts i tullvärdet. I momsgrunden ska också inkluderas de transportkostnader till en annan destinationsort i Finland eller någon annan EU-medlemsstat vilka är kända vid tidpunkten för godtagande av tulldeklarationen. Om den slutliga destinationsorten inte är känd, kan den första platsen där lasten lossas användas som destinationsort. Läs mer om momsgrunden vid import i Skatteförvaltningens detaljerade anvisningar.

2. Speditionskostnader

Andra möjliga kostnader som ingår i momsgrunden vid import är bl.a. speditionsarvode, hanterings- och terminalavgifter för containrar i hamnen samt godsavgifter som tas ut i hamnen, åtminstone fram till den första destinationsorten i Finland (se punkt 1). Läs mer om inkluderande av speditionsarvodet momsgrunden i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning.

3. Importskatter och avgifter

I momsgrunden vid import inkluderas de skatter och övriga avgifter som betalas utanför Finland samt de skatter, tullar, importavgifter och övriga avgifter som i samband med förtullningen uppbärs till staten och EU med anledning av importen av varan, med undantag av moms. Importskatter och -avgifter som inkluderas i momsgrunden är bland andra antidumpnings- och utjämningstullar samt oljeavfallsavgift. Läs mer om inkluderande av punktskattebeloppet i momsgrunden vid import.

I momsgrunden inkluderas inte t.ex. oljeskyddsavgift eller bilskatt. Man betalar inte bilskatten med en tulldeklaration för import utan man betalar den på eget initiativ till Skatteförvaltningen. Läs mer om bilbeskattning på Skatteförvaltningens webbplats.

Momsgrunden för en vara som sålts på tullauktion är varans auktionspris utan skatter, tullar eller andra importavgifter.

Avvikande momsgrunder

För vissa varor har i mervärdesskattelagen fastställts avvikande momsgrund. Sådana varor är t.ex. datorprogram lagrade på ett datamedium, varor som sålts på tullauktion och varor som behandlats utanför EU.Läs mer om dessa nedan under Beakta följande.

1. Datamedium och därpå lagrat adb-program

Importen av adb-standardprogram är skattepliktig, om programmet är lagrat på ett datamedium. Då ska datamediet och det därpå lagrade programmet förtullas. Som momsgrund för ett datamedium och ett därpå lagrat adb-standardprogram kan användas det sammanlagda värdet av datamediet och programmet.

Importen av ett datamedium och ett därpå lagrat adb-specialprogram är skattepliktig, om importören inte är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över momsskyldiga. Importen är dock skattefri, om importören är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över momsskyldiga. Datamediet ska dock alltid förtullas vid import.

2. Vara som behandlats utanför EU

För varor som förts ut ur EU för behandling och som hänförs till förfarandet för passiv förädling 21xx eller annat förfarande för temporär export 22xx ska betalas importmoms när varorna återimporteras. Med behandling avses reparation, tillverkning och t.ex. kalibrering eller testning. Det är möjligt att inom standardutbytessystemet importera en ersättningsprodukt i stället för en vara som förts ut för reparation vid tullförfarandet 21xx. I momsgrunden inräknas arbetskostnader som uppstått utanför EU-området, värdet på tillfört material, alla fraktkostnader vid import och export samt importskatter och övriga avgifter. Fraktkostnader omfattar t.ex. transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra sådana kostnader i samband med importen av varan, fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet eller fram till en annan destinationsort i Finland eller i EU.

Moms ska också betalas när en defekt vara har förts ut ur EU, förstörts under myndighets tillsyn eller överlåtits till staten utan att staten har åsamkats kostnader, om detta har skett innan tullarna på den i stället införda varan antecknats i bokföringen.

Importen är skattefri när varan utförs vid tullförfarandet 21xx för en sådan avgiftsfri garantireparation där inga transportkostnader debiteras importören. Om transportkostnaderna debiteras, ska moms betalas för dem. 

Mera information 

3. Användning av likvärdiga varor

Det är möjligt att använda likvärdiga varor vid följande förfaranden: aktiv förädling, passiv förädling, slutanvändning, tillfällig införsel och tullagring. Tillstånd till användning av likvärdiga varor ska sökas på förhand, och denna användning ska anges i tillståndet som beviljats av Tullens tillståndscentral. Man ska inge en tulldeklaration för likvärdiga varor, dvs. icke-unionsvaror, och betala eventuell moms vid import och andra eventuella avgifter för dem. Läs mer om momsgrunden vid import i fråga om särskilda förfaranden

4. Tillfällig lagring samt tullagerförfarandet och förfarandet för frizoner

När importerade varor som hänförts till tullagerförfarandet (art. 237 i UTK) eller förfarandet för tillfällig lagring (art. 144 i UTK) tullklareras, är tullvärdet utgångsvärdet för momsgrunden för dessa varor. Om en vara som importeras omfattas av tjänster (t.ex. sortering eller förpackning) som har kunnat säljas skattefritt ska värdet på eller ersättningen för de tjänster som sålts inkluderas i momsgrunden för den importerade varan (72 h § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen). Skattefria tjänster beskattas alltså i samband med importen. I momsgrunden inkluderas också t.ex. transportkostnader, skatter och avgifter.

Tillfälligt lagrade varor samt varor som hänförts till tullagerförfarandet eller förfarandet för frizoner kan säljas skattefritt under lagringen. Det kan ske flera försäljningar. Utgångsvärdet för skattegrunden vid import av en sådan vara bestäms på basis av det sista försäljningspriset. Om varan efter den sista försäljningen omfattas av ovannämnda skattefria tjänster, läggs värdet av bara de tjänster som utförts efter den sista försäljningen till skattegrunden. Läs mer om momsgrunden för lagrade varor.

Övrigt att beakta

Momsregistrerade företag ska deklarera ändringar av momsgrunden till Skatteförvaltningen i sin momsdeklaration på eget initiativ. Läs mer på sidan ”Hjälp för att deklarera moms vid import” på Skatteförvaltningens webbplats.

Om Tullen har uppburit momsen enligt tulldeklarationen och momsgrunden har angetts fel i tulldeklarationen, kan den skattskyldiga begära omprövning av förtullningsbeslutet. Läs mer om ändringssökande.

  • Om den skattegrund som angetts i förtullningsbeslutet är för hög eller för låg, kan momsgrunden ändras. Då betalar kunden rätt momsbelopp, och det fattas ett efteruppbördsbeslut i fråga om den moms som inte uppburits.
  • Mervärdesskatten återbärs dock inte genom ett beslut som gäller återbäring eller eftergift av tull enligt tullkodexen eller genom ett beslut med anledning av besvär, om den skatt som har betalts på en importerad vara har kunnat dras av (10 kap. i mervärdesskattelagen) eller fås som återbäring (100, 122, 130 och 131 § i mervärdesskattelagen).

Mervärdesskattelagen (1993/1501) (bestämmelserna om skattegrunden för mervärdesskatt ingår i 88–93 a §)