Hoppa till innehåll

Tullförmåner på basis av ursprung

Om en importvara har ursprung i vissa länder kan tullen på varan vara lägre än den gällande allmänna tullen. Det är också möjligt att ingen tull alls tas ut, varvid tullavgiften är 0 % (nolltullsats).

Ursprunget ska gå att bevisa med ett behörigt ursprungsbevis. Man ska själv begära förmånsbehandling i tulldeklarationen (koder för förmånsbehandling och dokumentkoder). Nedsatt tullbehandling kallas för förmånsbehandling.

Från vilka länder gäller förmånsbehandling vid import?

I bilagan Förmånsberättigande ursprungsbevis vid import anges de länder som deltar i förmånsordningar samt vissa landsgrupper (GSP, ULT och AVS/EPA) som omfattar nästan 200 länder. Du kan kontrollera vilka stater och områden som ingår i dessa landsgrupper i kommissionens Taric-databas.

Största delen av världens stater omfattas av EU:s olika förmånsordningar. Det är bara cirka 20 stater som står helt utanför dessa arrangemang (bl.a. Förenta staterna, Ryssland, Vitryssland, Saudiarabien, Japan, Australien, Taiwan och Hongkong).

Vad krävs för att få förmånsbehandling?

 1. Importprodukten omfattas av avtalet. Till exempel känsliga jordbruksprodukter har ofta lämnats utanför avtalen. 
 2. Produkten ska ha ursprung i avtalslandet (förmånslandet). I varje förmånsordning anges under vilka förutsättningar en produkt som framställs i ett land kan få ursprungsstatus (s.k. ursprungsregler). 
 3. Produkten ska importeras direkt från förmånsstaten till EU (krav på s.k. direkt transport). Direkt transport förutsätts emellertid inte bl.a. när det är fråga om produkter som transporteras inom det Europa-Medelhavstäckande nätverket och som har ursprung i området.
 4. Produktens ursprung ska gå att bevisa med ett lämpligt ursprungsbevis. När varan importeras från ett GSP-land, är beviset en ursprungsförsäkran upprättad av en registrerad exportör. När varan importeras från andra länder som omfattas av förmånsbehandling, används ett ursprungsbevis av en bestämd modell eller varucertifikat EUR.1.
 5. Ursprunget kan också bevisas med en formbunden deklaration som upprättats av exportören på fakturan (ursprungsförsäkran, fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration). Vid import från Korea eller Kanada används bara ursprungsdeklaration.
 6. Vid import från Japan och Storbritannien kan varornas ursprung också styrkas med s.k. importörens kunskap (importer’s knowledge), med vilken avses importörens egen anmälan om produktens ursprung. När importörens kunskap åberopas behövs ingen ursprungsförsäkran från exportören. Läs mera i punkten ”Annat att beakta” nedan.

I tabellen Förmånsberättigande ursprungsbevis vid import anges de ursprungsintyg per land och landsgrupp som kan användas vid import för att få förmånsbehandling.Av tabellen framgår också giltighetstiderna för ursprungsbevisen (4, 5, 10 eller 12 månader).

Förmånsbehandlingen enligt tullförmånsavtalen kan också omfattas av olika tilläggsvillkor t.ex. när undantag från ursprungsreglerna tillämpas (förmånskvot och särskilda anteckningar i ursprungsbevisen). För vissa jordbruksprodukter krävs importlicenser eller kvalitets- och äkthetsintyg.

Ursprungs- och fakturadeklaration samt ursprungsförsäkran vid import

Det är exportören i det land varifrån varorna exporteras som upprättar en ursprungsdeklaration, fakturadeklaration eller ursprungsförsäkran för köparen i EU. Vilket ursprungsbevis som ska användas beror på det handelsavtal som tillämpas.  

Exportören upprättar den formbundna ursprungsdeklarationen, fakturadeklarationen eller ursprungsförsäkran på det kommersiella dokument som hänför sig till exportförsändelsen med ursprungsprodukter och där ursprungsprodukterna specificerats tillräckligt noggrant för att de ska kunna identifieras. Enligt kommissionens tolkning kan ett ursprungsbevis också upprättas på ett separat dokument. Då krävs det dock att ursprungsbeviset har upprättats på ett dokument som innehåller företagets uppgifter. Dessutom krävs det att det kommersiella dokumentet har en hänvisning till detta andra dokument.  

Om värdet på ursprungsprodukterna i exportförsändelsen överstiger 6 000 euro, ska exportören ha ett tillståndsbeslut om status som godkänd exportör, utfärdat av tullmyndigheten i det exporterande landet, eller status som registrerad exportör i landet. Godkända exportörer ska ange sitt tillståndsnummer, tilldelat av tullmyndigheten det exporterande landet, i de ursprungsbevis de upprättar. Registrerade exportörer ska i sin tur ange ett företagsspecifikt exportörsnummer i de ursprungsbevis de upprättar. Till exempel så anger exportören vid export från Kanada sitt företagsnummer i ursprungsdeklarationen, och då behövs inget separat tillstånd eller tillståndsnummer. 

När värdet på ursprungsprodukterna i exportförsändelsen inte överstiger 6 000 euro, kan vilken exportör som helst upprätta en ursprungsdeklaration, fakturadeklaration eller ursprungsförsäkran. Då ska de vara försedda med exportörens underskrift i original. Vid import av produkter med ursprung i utomeuropeiska länder och territorier (ULT) är tröskelvärdet 10 000 euro.

Om den ursprungliga ursprungsdeklarationen, fakturadeklarationen eller ursprungsförsäkran är inne i försändelsen, kan du i tulldeklarationen begära förmånsbehandling och en särskild tidsfrist för uppvisande av ursprungsbeviset efter importen. Observera också att en garanti reserveras. Läs mer i anvisningen Uppvisande av dokument som saknas i den förenklade deklarationen

Hur får jag förmånsbehandling när jag har fått ursprungsbeviset av säljaren?

Du kan begära förmånsbehandling i tulldeklarationen. Ange i tulldeklarationen det förmånsberättigande ursprungslandet och koden för förmånsbehandlingen i uppgifterna om varuposten samt koden för ursprungsdokumentet som bifogat dokument.

 • Kodförteckning CL603 Förmån
 • Kodförteckning CL013G Bilagsdokument - varupostnivå 

Du kan kontrollera förmånsberättigande ursprung i varukodstjänsten Fintaric

Övrigt att beakta

Med ursprungsland avses det land där varan har sitt ursprung, dvs. där varan är producerad eller tillverkad.

Om varan har tillverkats i två eller flera länder, anses som ursprungsland det land där den sista betydande och ekonomiskt motiverade bearbetningen eller behandlingen har skett och där bearbetningen eller behandlingen har lett till att en ny produkt har kommit till. Som bearbetning eller behandling anses inte t.ex. att varan packas, sorteras eller hanteras på annat motsvarande sätt.  

Som ursprungsland ska man dock enligt statistikbestämmelserna ange varans avsändningsland när
varans ursprungsland inte är känt och inte kan redas ut

 • varan är en returvara eller på annat sätt har ursprung i unionen
 • varan tillhör kapitel 97 i tulltariffen
 • varan har importerats efter passiv förädling (koden för transaktionens art är 51, 52 eller 53).

Exportören ska bevisa varans ursprung med ett ursprungsbevis, t.ex. en ursprungsförsäkran och ursprungsdeklaration, som utgörs av en formbunden text.  
Exempel på ursprungsförsäkran enligt frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien:
(Period: from……………………………….to ………………………. (1))
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No………………………… (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………………………….. (3) preferential origin.
.............................................................................................................................................................................................. (4) (Ort och datum)
.............................................................................................................................................................................................. (Exportörens namn)

 • Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter i den mening som avses i artikel 56.4 b i detta avtal, ange den period under vilken ursprungsförsäkran ska gälla. Perioden får inte överstiga tolv månader. All import av produkten måste ske inom den angivna perioden. När en period inte är tillämplig kan punkten lämnas tom.
 • Ange det referensnummer genom vilket exportören kan identifieras. För exportören i unionen är detta det nummer som tilldelats i enlighet med unionens lagar och förordningar. För exportören i Förenade kungariket är detta det nummer som tilldelats i enlighet med lagar och andra författningar som är tillämpliga i Förenade kungariket. Om exportören inte har tilldelats något nummer kan punkten lämnas tom.
 • Ange Förenade kungariket eller unionen som produktens ursprung.
 • Ort och datum får utelämnas om informationen finns i själva dokumentet.

Exportören ska bevisa varans ursprung med ett ursprungsbevis, t.ex. en ursprungsförsäkran och ursprungsdeklaration, som utgörs av en formbunden text.  

Exempel på ursprungsförsäkran enligt frihandelsavtalet mellan EU och Japan
 (Period: from ......................................................................... to.........................................................................(3))
 The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No .............. (4)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ........................................................................ preferential origin (5).
 (Ursprungskriterier som använts (4))
............................................................................................
(Ort och datum (5))
………………………………………………………………………………………..
(Exportörens namnförtydligande)
............................................................................................

 • Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter i den mening som avses i artikel 3.17.5 b, ange under vilken period ursprungsförsäkran ska gälla. Perioden får inte överstiga tolv månader. All import av produkten måste ske inom den angivna perioden. När en period inte är tillämplig kan punkten lämnas tom.
 • Ange det referensnummer genom vilket exportören kan identifieras. För exportören i Europeiska unionen är detta det nummer som tilldelats i enlighet med Europeiska unionens lagar och andra författningar. För den japanska exportören är detta det japanska företagsnumret. Om exportören inte har tilldelats något nummer kan punkten lämnas tom.
 • Ange produktens ursprung: Europeiska unionen eller Japan.
 • Ange, beroende på fallet, en eller flera av följande koder: 
  • ”A” för en produkt som avses i artikel 3.2 1 a
  • ”B” för en produkt som avses i artikel 3.2 1 b
  • ”C” för en produkt som avses i artikel 3.2 1 c.
  • Därtill anges följande ytterligare information om den typ av produktspecifika krav som faktiskt tillämpas på produkten:
  • ”1” för en regel om ändrad klassificering enligt tulltaxan
  • ”2” för en regel om högsta värde för icke-ursprungsmaterial eller lägsta regionala värdeinnehåll
  • ”3” för en regel om en särskild produktionsprocess
  • ”4” vid tillämpning av bestämmelserna i avdelning 3 i tillägg 3-B-1
  • ”D” för den ackumulering som avses i artikel 3.5
  • ”E” för de toleranser som avses i artikel 3.6.
 • Ort och datum får utelämnas om informationen finns i själva dokumentet.

Exportören ska bevisa varans ursprung med ett ursprungsbevis, t.ex. en ursprungsförsäkran och ursprungsdeklaration, som utgörs av en formbunden text.  

Exempel på ursprungsdeklaration enligt PEM-konventionen och övergångsreglerna för frihandelsavtalen inom Europa–Medelhavsområdet (PEM-området):

Beakta att om det vid fastställande av varans ursprung tillämpats de nya övergångsregler för PEM-området som trädde i kraft 1.9.2021, ange texten ”according to the transitional rules of origin” efter punkt ”(2) preferential origin” enligt mallen nedan. Om du inte anger texten, tillämpas den nuvarande PEM-konventionens regler på varan.

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ........................... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of………………………………. (2) preferential origin (*according to the transitional rules on origin).
Om det vid fastställande av varans ursprung tillämpats ursprungreglerna enligt de nya övergångsreglerna för PEM-området (transitional rules on origin), måste exportören nämna detta i slutet av ursprungsdeklarationen enligt mallen ovan. Om det vid fastställande av varans ursprung tillämpats ursprungreglerna i PEM-konventionen, utelämnas uppgiften eller anges på motsvarande sätt ”according to the PEM-Convention rules on origin”.
..............................................................................................................................................................................................(Ort och datum) (3)
..............................................................................................................................................................................................
(Exportörens underskrift och namnförtydligande) (4)

 • Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska den godkända exportörens tillståndsnummer anges här. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska parentestexten utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.
 • Produkternas ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla, måste exportören klart markera dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av beteckningen "CM".
 • Dessa uppgifter kan utelämnas om de redan finns angivna i själva dokumentet.

Exportören ska bevisa varans ursprung med ett ursprungsbevis, t.ex. en ursprungsförsäkran och ursprungsdeklaration, som utgörs av en formbunden text.  

Exempel på ursprungsdeklaration enligt frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea:

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No……………………….. (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………………….…… (2) preferential origin.
..................................................................................................… (3)
(Ort och datum)
..................................................................................................… (4)
(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

 • Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska den godkända exportörens tillståndsnummer anges här. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska parentestexten utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.
 • Produkternas ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla måste exportören klart markera dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av beteckningen ”CM”.
 • Dessa uppgifter kan utelämnas om de redan finns angivna i själva dokumentet.
 • I de fall då exportören inte är skyldig att underteckna behöver inte heller namnet på den person som undertecknar deklarationen anges.

När importören ansöker om förmånlig tullbehandling för ursprungsprodukter på basis av importörens kunskap har importören ett särskilt ansvar för de uppgifter som denna kunskap baserar sig på. Ansökan om förmånlig tullbehandling ska alltid grunda sig på sådana uppgifter som importören har redan innan ansökan görs. Med dessa uppgifter ska importören vid behov kunna bevisa för Tullen att varorna är ursprungsvaror på det sätt som avses i avtalets ursprungsregler. Om Tullen  kontrollerar varornas ursprung i efterhand, riktas efterkontrollen endast mot importören och den dokumentation som denna innehar. Exportören eller exportlandets myndigheter har ingen skyldighet att delta i efterkontrollprocessen.

Vilka uppgifter kan Tullen begära av importören?

Om förmånsbehandling beviljats på basis av importörens kunskap kan Tullen vid en efterkontroll kräva information om hur produkterna tillverkats, till vilka priser materialen anskaffats och från vilka länder materialen anskaffats. Importören ska försäkra sig om att ha dessa uppgifter redan vid ansökan om förmånlig tullbehandling.  

Om Tullen begär uppgifter ska de lämnas inom tre månader från den dag då de begärts. Om Tullen därefter ännu begär ytterligare uppgifter från importören, ska också dessa uppgifter lämnas inom tre månader. Om importören inte svarar på Tullens begäran om uppgifter inom tidsfristen eller om uppgifterna inte räcker till för att bekräfta produktens ursprung, kan Tullen vägra att bevilja förmånsbehandling. Förmånsbehandling som sökts på basis av importörens kunskap kan inte heller sökas på nytt med en ursprungsförsäkran även om exportören skulle upprätta en sådan åt importören.

Du kan begära att Tullen omprövar och ändrar förtullningsbeslutet så att tullen som uppburits till fullt belopp ändras till en förmånstull. Ändringen påverkar också hur mycket som uppbärs i mervärdesskatt. 

Läs mer: Ändring av deklaration

Det ursprung som i ursprungsbeviset angetts för produkten kan kontrolleras i efterhand i det land där ursprungsbeviset utfärdats. Om det i efterhandskontrollen visar sig att det ursprung som vid import angetts för produkten och bevisats med ursprungsbevis är felaktigt, ska tullen betalas för produkten till fullt belopp genom efterförtullning. Behörigheten hos den myndighet som bestyrkt ursprungsbeviset eller ursprungsbevisets äkthet (förfalskningar) kan också kontrolleras.

Allmänt ursprungsintyg

I vissa fall kan du behöva ett allmänt ursprungsintyg. På basis av det får du dock ingen förmånsbehandling. Läs mer på sidan Ursprung.