Hoppa till innehåll

Kompletterande sammanfattande importdeklaration som inges för en period 

Kompletterande sammanfattande importdeklaration som inges för en period innebär deklarering i två faser då 

  1. man för varje varuparti som anländer under en period först inger en elektronisk förenklad importtulldeklaration, i vilken vissa uppgifter kan utelämnas. Varorna frigörs för förfarandet genom den förenklade deklarationen.
  2. man med en kompletterande sammanfattande tulldeklaration lämnar resten av uppgifterna för de varupartier som anlänt under perioden. Den kompletterande deklarationen ska inges inom 10 dygn efter utgången av perioden. 

Hur kan den förenklade och kompletterande tulldeklarationen inges?

Den förenklade och den kompletterande importdeklarationen kan inges antingen genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten. Se närmare anvisningar under ”Uppgifter som ska anges i en förenklad tulldeklaration” och ”Uppgifter som ska anges med en kompletterande tulldeklaration” nedan.

Du behöver alltid ett tillstånd

För att du ska kunna använda kompletterande sammanfattande importdeklaration för en period ska du ha ett skriftligt tillstånd av Tullens tillståndscentral. Tillståndshavaren ska alltid vara den aktör som anges i fältet ”Deklarant” i tulldeklarationen.

Ansök om tillstånd till användning av förenklad deklaration (SDE-tillstånd) hos Tullens tillståndscentral. Nytt SDE-tillstånd och ändring i giltigt tillstånd söks i tjänsten Tillstånd och beslut

Finns det begränsningar eller villkor för användning av tillståndet?

I tillståndet till förenklad deklaration anges de deklarationsförfaranden vid vilka tillståndet kan användas. Om tillståndet beviljats för användning av kompletterande sammanfattande deklaration för en period kan tillståndet tillämpas 

  • på de varor som anges i tillståndet 
  • vid de tullförfaranden som anges i tillståndet. 

I en kompletterande sammanfattande importdeklaration för en period kan man inte ansöka om en kvotförmån eller deklarera varor som omfattas av antidumpningstullar, utjämningstullar, importtullen på jordbruksprodukter eller tilläggstullen.

Tidsfrist

Den kompletterande deklarationen ska inges inom 10 dygn efter utgången av perioden.
Om tull uppbärs för varorna är periodens längd en vecka. Om enbart mervärdesskatt uppbärs, är periodens längd en vecka eller en månad. Periodens längd kan vara en månad också när varorna flyttas t.ex. till ett skatteupplag eller när ingen tull tas ut för de varor som frigörs för förfarandet.