Hoppa till innehåll

Uppgifters och handlingars offentlighet - Kundserviceuppgifter

Vilken information innehåller kundserviceuppgifterna?

I kundserviceuppgifterna sparas grundinformation ur kundregistret samt uppgifter om kundkontakter och intressentgrupper. Dessa är följande uppgifter:

 • rådgivningsträffarnas tidpunkter och innehåll samt företag och företagsrepresentanter som deltar 
 • rådgivningskanal och mera detaljerade uppgifter om kontakterna, så som tidpunkt
 • kundföretagens kontaktuppgifter
 • uppgifter som gäller kundföretagens förtullning, så som EORI-nummer som beviljats i Finland och uppgifter om AEO-status
 • kundrespons och svar på kundenkäter
 • information om deltagande i Tullens projekt, tillställningar och experiment
 • kundsamarbetsnätverksträffarnas tidpunkter, teman och deltagare
 • uppgifter om användning av elektroniska tjänster på Tullens webbplats. 

Behandlingen av personuppgifter vid Tullens kundtjänster beskrivs närmare i kundtjänsternas dataskyddsbeskrivning.

I vilket syfte används informationen?

Kundserviceuppgifterna används i interna och externa elektroniska tjänster, i Tullens kundservice (t.ex. kundrådgivning) samt för upprätthållande av kundförhållanden. Uppgifterna används också vid planering och utveckling av tullverksamheten, till exempel utveckling av förtullnings- och deklarationssystemen och de elektroniska tjänsterna.

Datasystem

 • Tullens företagskundregister (ASKARE)
 • Kundtjänster (ASPA)
 • Kontakthanteringssystem (OC)

Hur kan jag få information?

En del information är offentlig och en del är sekretessbelagd. En del av uppgifterna är fritt tillgängliga och en del kan fås genom att göra en begäran om information.

Fritt tillgänglig information:

Det finns inga kundserviceuppgifter som är fritt tillgängliga.

Information som fås med begäran om information:

Tullens register för kunduppgifter innehåller personuppgifter och information som kan jämställas med affärshemligheter och som är sekretessbelagd. Ett företag och personer som befullmäktigats av företaget kan se uppgifter som gäller företagets tullärenden i tjänsten Egna uppgifter genom att identifiera sig i Tullens e-tjänster på webbplatsen tulli.fi. Offentliga uppgifter kan fås ur registret med en begäran om information, om uppgifterna har specificerats tillräckligt noggrant i begäran.

Anvisning för begärande av information

Skicka begäran om information till Tullens arkiv. Se anvisning.

Ange de uppgifter som behövs för att identifiera informationen, till exempel 

 • partens identifikation (t.ex. FO-nummer, personbeteckning) 
 • tidpunkt
 • information om vad kontaktbegäran gäller.