Hoppa till innehåll

Abc för export

Exportvaror ska tullklareras innan de förs ut ur Finland, dvs. exportören ska lämna in en exportdeklaration till Tullen. För exportvaror betalar man inte några skatter eller andra avgifter till Tullen.

Lär dig grunderna för export på denna sida, om

  • du exporterar varor till ett land utanför EU:s tull- och skatteområde (t.ex. till USA) 
  • du exporterar varor till ett område utanför EU:s skatteområde (t.ex. till Kanarieöarna) 
  • du exporterar varor från Åland till ett annat land än Finland.

A. Förbered exporten

Ta i förväg reda på vilken varukod exportvaran har. Med hjälp av den kan du bl.a. få fram vilka exportrestriktioner varan omfattas av.

Vid export är varukoden ett åttasiffrigt s.k. KN-nummer.

EU har infört restriktioner som gäller vid export av t.ex. vapen, ammunition, produkter med dubbel användning, kulturföremål och ozonnedbrytande ämnen. Dessutom förekommer det exportsanktioner och ekonomiska sanktioner som är territoriella.

Du behöver tillstånd för att exportera vissa varor. Ta reda på vilken myndighet du kan ansöka om exporttillstånd hos före du för ut varan. Tullen beviljar inte några exporttillstånd.

Restriktioner

Det kan också finnas restriktioner i det land dit varorna exporteras. Goda informationskällor är t.ex. Business Finland, ambassaderna, EU-kommissionens Access2Market, speditionsfirman som ditt företag anlitar, samt rederiet eller flygbolaget i fråga, eller någon annan transportfirma.

Exempelvis ska produkters förpackningsmaterial av trä uppfylla kraven i standarden ISPM 15 då produkterna exporteras till länder utanför EU. Träemballage (Livsmedelsverket)

Du kan sköta dina tullärenden själv. Många företag väljer dock att använda en speditionsfirmas eller ett annat ombuds tjänster för att underlätta skötseln av tullärenden.

Om du anlitar ett ombud, kom ihåg att ge ombudet de fullmakter som behövs.

Du kan lämna in exportdeklarationen avgiftsfritt via Tullens Deklarationstjänst för export.

Om ditt företag inger ett stort antal exportdeklarationer, kan du inge dem genom meddelandedeklarering. Meddelandedeklarering kräver investeringar av företaget, ett tillstånd av Tullen och systemtestningar. Meddelandedeklarering

Med hjälp av de frihandels- och andra tullpreferensavtal som EU ingått kan du sänka kostnaderna som den som köper varan måste betala i destinationslandet.

Förmånerna ges inte automatiskt, utan de kräver åtgärder från dig som exportör.

Dra nytta av EU:s handelsavtal vid export

Ansök om ett EORI-nummer för ditt företag hos Tullen. Numret ska vara i kraft före du kan upprätta en exportdeklaration.

EORI-nummer

Ditt företag måste ge sina anställda fullmakt att göra exportdeklarationer. Om du anlitar ett ombud, ska också ombudet få en representationsfullmakt.

Så här ger du fullmakt

B. Gör en tulldeklaration

Gör exportdeklarationen då du har tillgång till de uppgifter som behövs. Deklarationen ska inges före försändelsen lastas på transportmedlet.

Exportdeklarationen är en del av tullklareringen. Som exportör är du ansvarig för tullklareringen av varorna.

Om du anlitar ett ombud inger ombudet exportdeklarationen på dina vägnar.

Så här gör du en exportdeklaration

C. Varorna avgår från Finland

Var beredd på att Tullen övervakar exporten av varor och kan göra kontroller på försändelser. I praktiken kan Tullen t.ex. begära att få se dokument eller inspektera transportmedel.

Varorna ska vara tillgängliga för tullkontroll på den förvaringsplats som anges för dem i exportdeklarationen.

Transporten får inledas när Tullen har skickat överlåtelsebeslutet och exportföljedokumentet EAD. Följedokumentet innehåller ett MRN-referensnummer som identifierar exporten och som fraktföraren behöver vid det sista tullkontoret för att avsluta exporten före varorna förs ut ur EU:s tull- eller skatteområde.

När varorna har förts ut ur EU-området och fraktföraren har ingett de utförseldeklarationer som krävs till Tullen, bekräftar Tullen exporten. Du får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut, som även fungerar som verifikat över momsfri försäljning.

Utförsel av varor ur EU

D. Efter tulldeklarering

Ingen tull eller moms betalas för exportvaror.

Säljaren av varorna behöver dock ett verifikat till sin bokföring över den momsfria försäljningen av varorna. Det vanligaste verifikatet är det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet som Tullen gett för varorna. Anvisningar om mervärdesbeskattningen i exporthandeln ges av Skatteförvaltningen (skatt.fi).

 

Du kan beroende på situationen söka ändring (rättelse) eller ogiltigförklaring om ett fel har inträffat vid exportklareringen av din försändelse eller t.ex. om exporten inte blir av.

Ändring och ogiltigförklaring av exportdeklaration

Du ska arkivera de elektroniska exportdokumenten. Tullen gör efterkontroller både av dokument som företaget lämnat in till Tullen och av företagets bokföringsmaterial.

Arkivering