Hoppa till innehåll

Ansökan om AEO-tillstånd

Ansökningsprocessen för AEO-tillstånd räcker högst 120 dagar. Under hela processen får du anvisningar och råd av Tullen sakkunniga.

Med en förhandsförfrågan kan du testa på förhand om ditt företag passar som AEO-aktör. Svaren i förfrågan behöver du inte skicka till Tullen.

1. Kontakta Tullen

Kontakta först Tullens företagsrådgivning aeo(at)tulli.fi.

2. Gör en ansökan

Gör ansökan i eAEO-tjänsten som är gemensam för EU:s tullar. Med en ansökan kan du endast begära tillstånd för ett enda EORI-nummer.

Fyll också i AEO-aktörens självutvärderingsformulär. Det ska bifogas till ansökan.

Till ansökan ska dessutom bifogas beskrivningar och anvisningar för att utreda till exempel ditt företags ekonomiska situation samt säkerheten i förtullnings- och logistikfunktionerna. Bifoga följande uppgifter till ansökan:

  • Företagets ägare
  • Ansvarig för tullärenden
  • Alla verksamhetsställen och kontaktuppgifter
  • Kontaktuppgifter för närstående kunder och varuleverantörer
  • Sökandens organisation

Beakta att självutvärderingsformuläret och övriga bilagor ska komprimeras till en zip- eller pdf-fil. Det här beror på att man i tjänsten endast kan lägga till en enda fil till ansökan.

Om kraven uppfylls, godkänner Tullen ansökan för handläggning och börjar utvärdera den. Du får denna information i eAEO-tjänsten.

3. Möte med Tullen

Tullen kontaktar dig och kommer överens om ett startmöte.

I startmötet kommer man bland annat överens om när och hur du lämnar in beskrivningarna och anvisningarna till Tullen. Dessutom bestäms i vilka av företagets lokaler Tullen gör sina utvärderingsbesök. 

4. Utvärderingsbesök

Tullen gör utvärderingsbesöken i företagets lokaler som är betydelsefulla med tanke på tullverksamheten. Verksamhetens karaktär och omfattning avgör hur många besök som behövs. Det genomsnittliga antalet besök är 2-3.

Tullen presenterar resultaten av utvärderingen för företaget. Vid behov kan du begära mera tid till att göra ändringar i företaget.

I utvärderingen granskas bland annat verifieringskedjan i företagets bokföring (audit trail), systemen för ekonomi - och logistikförvaltningen samt den interna kontrollen och de fysiska säkerhetsarrangemangen. Dessutom utvärderas företagets hantering av varuflöden och tillhörande beskrivningar och anvisningar, till exempel förtullningspraxis, arkivering av data och dokument samt datasäkerhet.

5. Beviljande av AEO-tillstånd

Om ansökan godkänns, beviljar Tullen AEO-tillståndet till företaget. AEO-tillståndet publiceras på EU-kommissionens webbplats, om företaget har gett lov till det.