Hoppa till innehåll

Temporär export

Du kan tillfälligt föra ut varor ur EU och föra in dem i EU igen på olika sätt. Det är viktigt att du i tulldeklarationen för export anger rätt förfarande (förfarandekod som börjar på 21, 22 eller 23) så att det motsvarar situationen med temporär export. På så sätt kan en mer förmånlig tull- och skattebehandling tillämpas på varorna när de återinförs i EU.

Gör en exportdeklaration för varorna som exporteras temporärt i Deklarationstjänsten för export, eller om du är meddelandekund, via meddelandedeklarering

Kolla upp de olika situationerna med temporär export:

A. Du för ut varan ur EU temporärt och återinför den i EU i förändrat skick (förfarandekod som börjar på 23)

Använd en förfarandekod som börjar på 23 i tulldeklarationen då du temporärt för ut varan ur EU och återinför den i oförändrat skick. Sådana varor är t.ex. varor som förs ut för mässor, utställningar och för testning i handelsfrämjande syfte.

Varorna ska inom en viss tid återinföras till EU i oförändrat skick. Du behöver inte betala tull eller moms för varorna som återinförs om du har gjort en exportdeklaration för temporär export.

Du kan också använda det internationella tulldokumentet ATA-carnet (handelskammaren.fi) i stället för exportdeklarationen. 

I exportdeklarationen anges en tullförfarandekod som börjar med 23, till exempel:

 • kod 2300 för varor som inte hänförts till något tullförfarande före exporten
 • kod 2340 för varor som före exporten importerats från ett land utanför EU och överlåtits till fri omsättning

I uppgifterna om deklarationspartiet ska man som typ av transaktion ange någon av följande:

 • kod 60 = uthyrning, lån eller operationell leasing, under 2 år, eller
 • kod 91 = uthyrning, lån eller operationell leasing, över 2 år, eller
 • kod 99 = annan (oklassificerad) affärstransaktion.

Därtill ska man ange koden för särskild upplysning FIXBV samt datum för återimporten i formen dd.mm.åååå (sista datumet för återimport av varorna).

Som nationell förfarandekod anges 999, om inget nationellt förfarande tillämpas, eller i vissa situationer någon av de följande koderna:

 • 7VB Icke-kommersiella varor, t.ex. reklamvaror
 • 7VD Lagliga betalningsmedel och värdepapper
 • 7VE Monetärt guld
 • 7VF Varor avsedda för diplomatbruk eller liknande.

Exportören kan vid behov ansöka om förlängning av tidsfristen för återimporten hos Tullens elektroniska servicecentral på spake.vienti@tulli.fi med en fritt formulerad skriftlig ansökan. Om tidsfristen förlängs till mer en två år, ändras även koden för typ av transaktion.

Temporär export kan ändras till slutgiltig export om varorna stannar i destinationslandet för gott och inte återinförs till EU. Till ändringsbegäran ska man bifoga en faktura (om varorna har sålts) eller någon annan handling som visar att varorna är avgiftsfria.

Exempel:

Varan exporteras temporärt för en utställning, och i exportdeklarationen anges 60 som kod för typ av transaktion, 2300 som tullförfarandekod och 999 som kod för nationellt förfarande.

Om varan säljs på utställningen, ska man i ändringsbegäran ange 11 som typ av transaktion, 1023 som tullförfarande och 999 som nationellt förfarande.

Om varan stannar i tredje land avgiftsfritt (gratis leverans), ska man i ändringsbegäran ange 34 som typ av transaktion, 1000 som tullförfarande och 7VB som nationellt förfarande.

Om varor som temporärt exporterats med ATA-carnet stannar i destinationslandet för gott, ska ATA-carnetinnehavaren, dvs. exportören, lämna in en exportdeklaration för varorna i efterhand.

I uppgifterna om deklarationspartiet ska man ange följande:

 • som avvikande exportdag fakturadatumet
 • i meddelandedeklarationen heter fältet ”Faktisk exportdag” (exportPointDate)
 • som varans förvaringsplats Torneå tull
 • som kod för särskild upplysning FIXEU (inlämnad i efterhand)
 • som annan kod för särskild upplysning FIXEW (eftersom det är fråga om inlämning av statistikuppgifter till Tullen).

I exportdeklarationen ska man i uppgifterna om varuposten som tidigare handling ange ATA-carnet (kod 955) samt dess nummer och datum. Efter Tullens handläggning får exportören ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut som bevis på exporten.

Enligt allmänna anvisningar om ATA-carnet ska carnetens återexportblad också förses med de finska tullmyndigheternas anteckningar. Man kan begära dessa anteckningar på ett tullkontor eller så kan man skicka ATA-carneten inklusive bilagor till Torneå tull.

Du kan få ATA-carneten stämplad vid närmaste tullkontor som erbjuder kundservice eller vid Flygtullen. Alla hamnar har inte längre Tullens kundservice, men du kan boka en betjäningstid.

ATA-carneten ska visas upp för tullens anteckningar alltid hos tullen i det land från vilket den avgår eller till vilket den anländer. Den behöver inte visas upp i varje land inom EU, eftersom EU utgör ett tullområde.

Användning av ATA-carnet i olika situationer

Mellanbladen avsedda för olika ändamål är uppdelade i ATA-carneten med olika färger som följer:

 • Exportation = exportblad för tullen i exportlandet (gult)
 • Importation = importblad för tullen i importlandet (vitt)
 • Re-exportation = återexportblad för tullen i destinationslandet (vitt)
 • Re-importation = returblad för tullen i avgångslandet (gult)
 • Transit = transiteringsblad för tullen i transitlandet (blått)

Om varor transporteras till flera länder eller i flera partier, se till att ATA-carneten har tillräckligt med sidor. Under giltighetstiden för ATA-carneten kan man ansöka om flera sidor och av grundad anledning om förlängd giltighetstid. Du kan ansöka om duplikat för en ATA-carnet som förkommit.

Temporär export med ATA-carnet

Att öppna en ATA-carnet vid tullen i exportlandet: Exportation-bladet

Varorna och ATA-carneten visas upp vid tullen i exportlandet. Användaren av ATA-carneten ska underteckna pärmbladet och fylla i fälten D–F i Exportation-bladet samt underteckna det. Exportation-bladet blir kvar vid tullen i exportlandet.

ATA-carneten förses med exportanteckningar vid tullen i exportlandet. Om varorna förs ut via ett annat EU-land, ifylls fält 7 på talongens gula blad (exportation) inte, utan EU-utförseltullkontoret bekräftar det med sin underskrift och datumstämpel. Talongerna tas inte bort från ATA-carneten.

Exempel: ATA-carnet-transport med flyg från Uleåborg via Helsingfors till Japan

Varorna lastas på flygplanet i Uleåborg och flyttas på tullområdet på flygfältet i Helsingfors-Vanda till ett flygplan som går till Japan. ATA-carneten stämplas och bekräftas i Uleåborg vid ett kontor som betjänar kunder via tidsbokning.

Exempel: ATA-carnet-transport med fartyg från Helsingfors till Tyskland och därifrån med flyg till Kanada

Varorna avgår från Helsingfors med bil och fortsätter färden med fartyg till Tyskland där de lastas på ett flygplan som går till Kanada. ATA-carneten ska visas upp för tullens anteckningar antingen vid Flygtullen eller vid ett tullkontor i hamnen som betjänar kunder via tidsbokning. Tullen bekräftar inte utförseln i Helsingfors i talongens fält 7, utan den bekräftas först vid tullen i Tyskland där varorna och ATA-carneten ska visas upp.                            

ATA-carnet-retur till avgångslandet: Re-importation-bladet

När varan kommer tillbaka ska ATA-carneten visas upp för tullen på första införselorten i EU. Användaren av ATA-carneten ska fylla i fälten D–F i Re-importation-bladet samt underteckna det. Tullen skickar Re-importation-bladet till exportlandets tull (returadress).

Användning av ATA-carnet som transiteringsdokument: Transit-bladet

När en transitering påbörjas med en ATA-carnet i transitlandet eller -området, ifylls kolumnerna ”D Transportsätt”, ”E Förpackningsuppgifter” och ”F a) Varorna” (numren från varuförteckningen) i Transit-bladet. Därtill ska ort, datum, namnförtydligande och underskrift anges. Tullen ger en tidsfrist inom vilken ATA-carnet-transiteringen ska vara framme vid den angivna destinationsorten.

Se anvisningarna för privatpersoner om transport av varor med ATA-carnet.

ATA-carnet är ett internationellt dokument med vilket man temporärt kan importera utställningsvaror, verktyg för yrkesutövning och kommersiella varuprover till länder som anslutit sig till ifrågavarande allmänna tullavtal. Carneten utgör också en internationellt godkänd garanti för de tullar och importskatter som eventuellt uppbärs för de importerade varorna.

En ATA-carnet ersätter inte de övriga dokument eller tillstånd som eventuellt krävs vid import eller export, såsom importtillstånd för skjutvapen och sundhetsintyg. ATA-carneter beviljas på ansökan av handelskamrarna i alla de länder som anslutit sig till konventionen. I Finland beviljas ATA-carneter av Centralhandelskammaren.

Transitering med ATA-carnet

Om man önskar transitera de varor som man transporterar med en ATA-carnet t.ex. till en utställning eller mässa genom ett sådant land eller område (t.ex. EU) dit varorna inte införs tillfälligt, kan ATA-carneten användas som transiteringsdokument. Man behöver inte ställa någon separat transiteringsgaranti till Tullen. Säkerhetsuppgifter behöver inte heller lämnas för varor som transporteras med en ATA-carnet.

B. Du för ut en vara för vilken importtullsatsen är noll för reparation, förädling eller annan behandling (förfarandekod som börjar på 22)

Denna anvisning gäller inte vid passiv förädling.

Använd en förfarandekod som börjar på 22 i tulldeklarationen om varan som återinförs från området utanför EU är tullfri på någon av följande grunder:

 • ingen tull tas ut för varorna enligt tulltariffen
 • förmånsbehandling kan tillämpas på varorna vid importen
 • varorna importklareras tullfritt på grund av användning för särskilda ändamål.

Du kan återinföra varan i EU tullfritt då du uppvisar en fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration, ett varucertifikat EUR.1 eller något annat bevis som berättigar till ursprungsbehandling.

Användning av förfarandekod 22xx kräver inget tillstånd av Tullen eller INF-nummer. Ange som nationellt förfarande ”999 - inget nationellt förfarande” i tulldeklarationen för export. Någon tidsfrist för återimport behöver inte anges.

C. Du gör ut en vara för vilken importtullsatsen är större än noll för passiv förädling (förfarandekod som börjar på 21)

Använd en förfarandekod som börjar på 21 då du tillfälligt för ut varor ur EU enligt förfarandet för passiv förädling. Notera att för att kunna använda passiv förädling måste importtullsatsen för produkterna som införs i EU vara större än noll.

Du behöver tillstånd till passiv förädling från Tullen och i allmänhet även ett INF-nummer. Läs mer om passiv förädling

Övrigt att beakta

Temporär export med förfarandekod 23xx

Använd denna kod om du för ut produkter för testning i handelsfrämjande syfte och produkterna returneras till EU. 

Ange nationell förfarandekod 7VQ = Temporär export för testning, returneras efter testningen.

Temporär export med förfarandekod 22xx

Använd denna kod om du för ut en tullfri produkt för testning med avsikten att reda ut huruvida produkten kan repareras eller inte. 

 • Ange nationell förfarandekod 7VQ.
 • Ange testningens natur (avgiftsbelagd eller avgiftsfri testning) med den nya tilläggskoden för särskild upplysning FIXFV.

Temporär export med förfarandekod 21xx (passiv förädling)

Använd denna kod om du för ut en tullbelagd produkt för testning med avsikten att reda ut huruvida produkten kan repareras eller inte. 

 • Ange som nationell förfarandekod antingen 7UA (sedvanligt förfarande) eller 7UB (förenklat förfarande).
 • Ange testningens natur (avgiftsbelagd eller avgiftsfri testning) med den nya tilläggskoden för särskild upplysning FIXFV.

Läs mer: Import av varor som återinförs