Behandling av personuppgifter vid statistikföring

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

I samband med statistikföring behandlas personuppgifter i syfte att styra och utveckla statistikföringen, samla in företagsuppgifter vid unionsintern handel, granska och producera statistik, ge ut statistikpublikationer och tillhandahålla statistiktjänster, distribuera statistik och behandla nätrespons samt skicka ut nyhetsbrev om statistik och testa statistiksystemen. Om de lagstadgade statistikföringsuppgifterna föreskrivs i statistiklagen (280/2004), tullagen (304/2016) och EU:s statistikförordningar och -regelverk. Utöver dessa behandlas personuppgifter för att sköta uppgifter i anknytning till Tullens myndighetsföreskrifter och -anvisningar.

Vid statistikföring behandlas personuppgifter också när kund- och tillgänglighetsrespons gällande statistiktjänster behandlas och när denna respons besvaras.

Personuppgiftskategorier

I statistiksystemen lagras personkunders grunduppgifter (för- och efternamn samt kontaktuppgifter, såsom e-post, telefonnummer, adress och servicespråk). För företag och företagens kontaktpersoner lagras namn och kontaktuppgifter. I samband med Tullens statistikföringsuppgift samlas dessutom in följande personuppgifter:

  • Kontaktuppgifter som anknyter till företagens Intrastat-anmälan i Tullens kundregister, vilka innehåller Intrastat-kontaktpersonens namn. Uppgifterna kopieras även i statistiksystemet.
  • I samband med förtullningshändelser överförs från personuppgifterna till statistiksystemet endast de åtta första tecknen i personbeteckningen.
  • E-postadresser till prenumeranter av Intrastat-nyhetsbrev.
  • Kontaktuppgifter som gäller registrerade prenumeranters prenumeration av statistikuppgifter.
  • Händelseuppgifter som gäller statistikföringsverksamheten är IP-adresser för användare av Uljas.tulli.fi-tjänsten. IP-adressen för alla som använder tjänsten sparas. Utöver IP-adressen lagras inte några andra uppgifter och IP-adressen kopplas inte till andra uppgifter.
  • Uppgifter om kunders hälsotillstånd kan ingå i tillgänglighetsresponsen.

Källor till personuppgifter

Statistikuppgifterna erhålls av kunder och från förtullningshändelser  samt från kund- och tillgänglighetsresponsen som kommer från kundtjänsterna. .

Regelbundet utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter från statistikföring lämnas ut till Statistikcentralen för statistikföring. Uppgifterna kan i syfte att sköta myndighetsuppgifter överföras inom Tullen till Tullens andra funktioner. 

Personuppgifter i samband med statistikföring behandlas av anställda vid Tullen som arbetar med statistikföring, personer som utsetts för att upprätthålla tjänsteproducenternas programvaror samt de personer vid Tullen som har tillgång till informationssystemen som används för statistikföring.

Tidsfrister för lagring och radering av personuppgifter:

Intrastat-uppgifter lagras i två år efter utgången av statistikåret, varpå uppgifterna raderas på basis av en årlig genomgång. De statistiska uppgifterna lagras varaktigt enligt Riksarkivets beslut och utan personuppgifter. Kundresponsen och svaren på den förvaras inte. Tillgänglighetsresponsen och svaren på den förvaras permanent.

Personuppgifternas lagringstid och radering

Intrastat-uppgifter lagras i två år efter utgången av statistikåret, varpå uppgifterna raderas på basis av en årlig genomgång. De statistiska uppgifterna lagras varaktigt utan personuppgifter.

Den personuppgiftsansvariges kontaktperson och mera information

Olli-Pekka Penttilä
olli-pekka.penttila(at)tulli.fi