Hoppa till innehåll

Om uppgifter för fastställande av tullvärdet saknas vid förtullningstidpunkten

Om du vid förtullningstidpunkten inte har alla uppgifter tillgängliga för fastställande av tullvärdet kan du ange tullvärdet i tulldeklarationen på ett förenklat sätt. Du behöver ett tillstånd till förenklingar från Tullen. 

Kontrollera nedan i vilka situationer du kan använda förenklingar.  

A. Om det slutliga priset på varan saknas vid förtullningstidpunkten

Du kan hänföra varor till ett tullförfarande med en förenklad deklaration, i vilken vissa uppgifter eller styrkande handlingar får utelämnas.  Du kan använda en förenklad deklaration vid angivande av tullvärdet när du inte har tillgång till fakturan eller när det slutliga priset inte är känt vid förrullningstidpunkten. 

Tidsfristen för inlämning av den slutliga uppgiften varierar från fall till fall. Som längst kan den vara två år från frigörandet av varan. 

Varorna kan frigöras för övergång till fri omsättning utan att det slutliga tullvärdet fastställts. 

Du behöver ett tillstånd till användning av förenklad deklaration (SDE)

Du behöver tillstånd till användning av förenklat deklaration (SDE) för att regelbundet använda dig av förenklade deklarationer. Du kan ansöka om tillståndet i tjänsten Tillstånd och beslut.

Ange i ansökan i korthet varför du inte har det slutliga priset vid förtullningstidpunkten och när du får det slutliga priset. 

  • Varan är en råvara och det har överenskommits att det slutliga priset kommer att vara en notering på råvarubörsen efter importen. I samband med förtullningen anges priset enligt uppskattning. Tullvärdet fastställs när det slutgiltiga faktiska priset anmälts till Tullen.
  • Varan är en kemikalie vars slutliga pris blir klart först när sammansättningen undersökts efter importen. I samband med förtullningen anges priset enligt uppskattning. Tullvärdet fastställs när det slutgiltiga faktiska priset anmälts till Tullen.
  • Varorna kommer till ett konsignationslager och har inte sålts vid tidpunkten för förtullningen. Bakom importen ligger ett avtal mellan säljaren och köparen om att varan betalas och ägandet byts när varan tas ut ur lagret. I samband med förtullningen anges priset enligt uppskattning. Tullvärdet fastställs när det slutgiltiga faktiska priset anmälts till Tullen.

B. Om någon post som ska ingå i tullvärdet inte är känd vid tidpunkten för förtullningen eller om den inte kan inriktas på en viss tulldeklaration

Vissa poster som ska ingå i tullvärdet kan fastställas mera flexibelt, om deras belopp inte går att beräkna den dag då tulldeklarationen godtas. Dessa poster är:

När vissa kriterier enligt tullkodexen uppfylls, kan Tullen efter eget omdöme bevilja ett tillstånd till användning av särskilda kriterier för fastställande av tullvärdet. Ett tullvärde som fastställts på detta sätt anses också vara utgångsvärdet för skattegrunden för mervärdesskatt vid import (MomsL 88 §) och de kostnader och avgifter som fastställs i mervärdesskattelagen (MomsL 91–93 a §) ska läggas till detta värde.

Du behöver tillstånd till förenkling av tullvärde (CVA)

Du kan ansöka om tillstånd till förenkling av tullvärde i tjänsten Tillstånd och beslut.

Specificera i ansökan vilka poster eller avgifter du vill deklarera enligt särskilda kriterier. Ett tullvärde som fastställts enligt tillståndsvillkoren anses som slutligt tullvärde.

Beskriv kortfattat i ansökan vilken post ingående i tullvärdet du vill deklarera på ett förenklat sätt, varför och hur du vill räkna ut den. Bifoga dokument som är relevanta med tanke på förenklingen, t.ex. avtal om royaltyer, om det är fråga om förenkling av royaltyavgifter.   

Du kan också komma överens med Tullen om ett lämpligt beräkningssätt medan ansökan ännu handläggs, om det behövs. 

  • Priset på varorna inkluderar EU-interna transportkostnader (varorna har sålts t.ex. med leveransvillkoret DAP) och den totala transportkostnaden inte finns till handa. Då kan man enligt särskilda kriterier fastställa den EU-interna transportkostnaden som ska dras av från priset.
  • För importvarorna ges en rabatt, som man inte kan fastställa förrän varorna har övergått till fri omsättning. Man vill ta rabatten i beaktande i tullvärdet för följande importparti istället för att lämna in en ofullständig tulldeklaration. En sådan rabatt är t.ex. en rabatt som baserar sig på varans verkliga kvalitet som konstaterats i en kemisk undersökning. 
  • Varorna berörs av en royalty eller licensavgift vars belopp man inte vet vid tidpunkten för fastställandet av tullvärdet. Då kan beloppet på royaltyn eller licensavgiften deklareras enligt särskilda kriterier.