Hoppa till innehåll

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM) medför betydande ändringar för importörer

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) är EU:s nya verktyg för förebyggande av koldioxidläckage, dvs. att utsläpp styrs till länder utanför EU. Mekanismen tillämpas på så kallade CBAM-varor som importeras från ett land utanför EU till EU. Exempel på CBAM-varor är vissa järn- och stålprodukter, gödselmedel, aluminium- och cementprodukter samt väte och el.

Målet med mekanismen är att priserna på varor som importeras till EU bättre ska återspegla deras koldioxidinnehåll. Samtidigt vill man ge tredjeländer, utländska tillverkare och importörer i EU incitament att minska sina utsläpp.

Tillämpningen av mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna inleds med en övergångsperiod som börjar 1.10.2023. Se mer detaljerade anvisningar om tidtabellen för importörer av CBAM-produkter på denna sida.

Vem omfattas av de nya skyldigheterna?

Skyldigheterna gäller för alla som importerar CBAM-varor. Med import avses all import från ett land utanför EU till EU, även t.ex. införsel av varor som beställts via nätet och gåvor.

Följande varor som importeras från länder utanför EU är CBAM-varor vilkas utsläpp måste rapporteras till kommissionen i CBAM-övergångsregistret:  

 • vissa järn- och stålvaror
  • Produkter tillverkade av dessa varor, t.ex. skruvar, muttrar och brickor.
 • järnmalm
 • vissa gödselmedel
 • vissa aluminiumvaror
 • vissa cementvaror
 • vissa kemikalier
 • el.

Notera att rapporten bara ska göras för CBAM-varor som frigörs för övergång till fri omsättning inom EU. Du behöver inte rapportera om varorna, när de inte förtullas in i EU:s område (t.ex. tillfällig införsel eller aktiv förädling av varor).

För följande varor behöver ingen rapport lämnas in:

 • Varor som enligt ursprungsbestämmelserna har ursprung i EU  

 • Varor som enligt ursprungsbestämmelserna har ursprung i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz (EES-länderna).

  • Beakta att importlandet inte är avgörande med tanke på rapporteringsskyldigheten utan varans ursprungsland.  Om du t.ex. importerar varor med ursprung i Kina från Schweiz, måste du rapportera varornas utsläpp.

 • varor med ursprung i territorierna Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta eller Melilla (specialområden i EU)
 • försändelser av ringa värde, dvs. värda högst 150 euro (art. 23 i tullfrihetsförordningen)
  • Exempel: 
   Du tar emot en försändelse från ett land utanför EU innehållande både CBAM-varor (t.ex. skruvar) och andra varor. Försändelsens totalvärde överskrider 150 euro. Om värdet på CBAM-varorna (skruvarna) i försändelsen är 150 euro eller mindre, anses försändelsen vara en försändelse av ringa värde, och du behöver inte rapportera utsläppen till kommissionen.

   Försändelsens värde anses vara CBAM-varornas värde utan transportkostnader.
 • CBAM-varor som införs i resenärers personliga bagage och vars sammanlagda värde är högst 150 euro
 • varor som ska befordras eller användas inom ramen för militär verksamhet enligt artikel 1.49 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446.

Notera att man inte kan använda den här listan för tariffering av varor. Kolla alltid rätt varukod i Fintaric-tjänsten.

Cement

Du hittar de här varukoderna i Fintaric-tjänsten, under avdelning V, Mineraliska produkter.

 • 2507 00 80 Andra kaolinartade leror
 • 2523 10 00 Cementklinker
 • 2523 21 00 Portlandcement: vit cement
 • 2523 29 00 Portlandcement: annan
 • 2523 30 00 Aluminatcement
 • 2523 90 00 Annan hydraulisk cement

El

Du hittar den här varukoden i Fintaric-tjänsten, under avdelning V, Mineraliska produkter.

 • 2716 00 00 Elektrisk energi

Kemikalier

Du hittar den här varukoden i Fintaric-tjänsten, under avdelning VI, Produkter av kemiska och närstående industrier

 • 2804 10 00 00: Väte som rent ämne

Gödselmedel

Du hittar den här varukoden i Fintaric-tjänsten, under avdelning VI, Produkter av kemiska och närstående industrier.

 • 2808 00 00: Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra som rent ämne
 • 2814 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning
  • 2814 10 00 00    - Vattenfri ammoniak (ammoniak i gasform NH3)
  • 2814 20 00 00    - Ammoniak i vattenlösning (lösning NH4OH)
  • Båda ovannämnda som rent ämne
 • 2834 21 00 Kaliumnitrat som rent ämne
 • 3102 Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska. Den här varukoden omfattar bl.a.
  • karbamid (urinämne), även löst i vatten
  • ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat
  • ammoniumnitrat fast eller löst i vatten (även för annat än gödselbruk), blandade med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan
  • natriumnitrat
  • blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak
 • 3105 (Gödselmedel eller blandningar av gödselmedel) Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödselmedel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg:
  • (utom 3105 60 00 gödselmedel som innehåller både fosfor och kalium)

Järn och stål

Du hittar den här varukoden i Fintaric-tjänsten, under avdelning V, Mineraliska produkter.

 • 2601 12 00 Sintrad järnmalm, även anrikad, utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider

Du hittar de här varukoderna i Fintaric-tjänsten, under avdelning XV, Oädla metaller och varor av oädel metall.

 • 72 Järn och stål:
  • Obearbetade material; produkter i form av granulat eller pulver
   • utom följande ferrolegeringar: 7202 2 ferrokisel, 7202 3 ferrokiselmangan, 7202 50 00 ferrokiselkrom, 7202 70 00 ferromolybden, 7202 80 00 ferrovolfram och ferrokiselvolfram, 7202 91 00 ferrotitan och ferrokiseltitan, 7202 92 00 ferrovanadin, 7202 93 00 ferroniob, 7202 99 10 ferrofosfor, 7202 99 30 ferrokiselmagnesium, 7202 99 80 andra, 7204)
  • Järn och olegerat stål
  • Rostfritt stål 
  • Annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål
 • 73 Varor av järn eller stål:
  • 7301 Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning, profiler av järn eller stål
  • 7302 Banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar
  • 73 03 – 73 06 Rör av järn eller stål
  • 7307 Rördelar av järn eller stål
  • 7308 Konstruktioner och delar till konstruktioner av järn eller stål 
  • 7309 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning
  • 7310 Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning
  • 7311 Behållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas 
  • 7318 Skruvar, bultar, muttrar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar 
  • 7326 Andra varor av järn eller stål 
    

Aluminium

Du hittar de här varukoderna i Fintaric-tjänsten, under avdelning XV, Oädla metaller och varor av oädel metall.

 • 7601 Aluminium i obearbetad form 
 • 7603 Pulver och fjäll av aluminium 
 • 7604 Stång och profiler av aluminium 
 • 7605 Tråd av aluminium
 • 7606 Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm 
 • 7607 Folier av aluminium med en tjocklek av högst 0,2 mm 
 • 7608 Rör av aluminium
 • 7609 00 00 Rördelar, t.ex. kopplingar, knärör och muffar
 • 7610 Konstruktioner och delar till konstruktioner, av aluminium, plåt, stång, profiler, rör o.d. av aluminium, bearbetade för användning i konstruktioner
 • 7611 00 00 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare, med en rymd av mer än 300 l
 • 7612 Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), med en rymd av högst 300 l
 • 7613 00 00 Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas, t.ex. tryckluftsflaskor
 • 7614 Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering:
 • 7616 Andra varor av aluminium: spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar, duk, galler och nät (inbegripet stängselnät), andra varor av aluminium

 • Ta reda på om din importvara är en CBAM-vara som omfattas av CBAM-förordningen.
 • Se till att du får alla de uppgifter du behöver för rapporter under övergångsperioden från tillverkaren eller säljaren av varorna.
 • Du behöver ett EORI-nummer för import och rapportering av CBAM-varor.
 • Skapa en rapporteringsprocess.
 • Samla ihop de importuppgifter som ska rapporteras fr.o.m. 1.10.2023 och förbered dig på att rapportera till kommissionen
 • Rapportera rätt uppgifter i tid, så undviker du sanktioner och kan ansöka om tillstånd för godkänd CBAM-deklarant
 • Förbered dig redan nu på tiden efter övergångsperioden: skaffa tillstånd för godkänd deklarant redan år 2025.
 • Följ situationen:

Importörens tidtabell 

Skyldigheter under övergångsperioden 1.10.2023–31.12.2025

 • Rapporterna ska göras i CBAM-övergångsregistret inom tidsfristen. Du kan få tilläggstid för att göra rapporten, till exempel på grund av ett systemfel i övergångsregistret. Läs mer i anvisningen ”Gör så här om du inte kan lämna in rapporten i CBAM-övergångsregistret”.
 • Du kan göra rapporten först när rapporteringsperioden har löpt ut. 
 • Du behöver inte rapportera alls om du inte fört in några CBAM-produkter under rapporteringsperioden. 

Vem rapporterar?

Importören eller hens ombud rapporterar importer av CBAM-produkter kvartalsvis till kommissionen.  

Notera:

 • Om du har förtullat en CBAM-vara själv, måste du också rapportera själv.
 • Om du har anlitat ett ombud och ombudet gjort förtullningen som ett direkt ombud, måste du rapportera själv.
 • Om du har anlitat ett ombud och ombudet gjort förtullningen som ett indirekt ombud, kom överens med ombudet, om du gör rapporten själv eller om ombudet gör den.

Uppgifter som ska rapporteras

I rapporten ska du lämna dessa uppgifter: importvarornas kvantitet, varornas direkta och indirekta utsläpp, eventuellt pris för kol som betalats i ursprungslandet och kompensationer för detta. 

Beräkningssättet samt rapporteringssättet för varornas direkta och indirekta utsläpp har preciserats i kommissionens genomförandeförordning. I förordningens bilaga I anges de uppgifter som ska lämnas i CBAM-rapporten.

Hur får jag uppgifterna om utsläpp för rapporten?

Kommissionen har på sin infosida om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna, Carbon Border Adjustment Mechanism, i punkten Guidance publicerat stödmaterial för inhämtande av utsläppsuppgifter från tillverkare av varorna.

 • Du kan be att tillverkaren fyller i en blankett för utsläppsuppgifter (CBAM communication template for installations) och skickar den till dig.

Rapporteringsperiod

Ett kvartal. Till exempel så är den första rapporteringsperioden 1.10–31.12.2023, för vilken rapporten ska lämnas in senast 31.1.2024. Utsatta datum för rapporten är varje år 31.1, 30.4, 31.7 och 31.10. 

Rapporteringsperioder, tidsfrister och tilläggstider för rapporter

Rapporteringsperiod Tidsfrist för inlämning av rapporten  Eventuell tilläggstid för inlämning av rapporten Till detta datum kan du komplettera rapporten som inlämnats inom den ursprungliga tidsfristen 
    Be om tilläggstid i CBAM-övergångsregistret. *) Be om tilläggstid i CBAM-övergångsregistret. *)
Oktober-december 2023 31.1.2024 30 dagar 31.7.2024

 
Januari-mars 2024

30.4.2024

  31.7.2024
April-juni 2024

31.7.2024

  30.8.2024
Juli-september 2024 31.10.2024   30.11.2024
Oktober-december 2024 31.1.2025   18.2.2025
Januari-mars 2025 30.4.2025    31.5.2025
April-juni 2025 31.7.2025   31.8.2025
Juli-september 2025 31.10.2025   30.11.2025
Oktober-december 2025 31.1.2026   28.2.2026

*) Se anvisningarna om hur du begär uppskov av rapporten på CBAM-sidan under ”Gör så här om du inte kan lämna in rapporten i CBAM-övergångsregistret”.

Flexibilitet vid rapportering av utsläppsuppgifter:

1. Under perioden 1.10.2023–30.6.2024 kan du som utsläppsuppgifter använda de standardvärden som offentliggjorts av kommissionen.

Du kan använda kommissionens standardvärden under de tre första rapporteringsperioderna. Kommissionen har på sin webbplats under Guidance publicerat

 • standardvärden i dokumentet Default values transitional period (excel).
 • en allmän anvisning i dokumentet Default values transitional period (pdf) 

2. Under perioden 1.7–31.12.2024 kan du använda något av följande sätt att beräkna utsläppen, om anläggningen använder det:

 • Ett system för koldioxidprissättning där anläggningen är belägen 
 • Ett obligatoriskt system för utsläppsövervakning där anläggningen är belägen. 
 • Ett system för utsläppsövervakning vid anläggningen som kan omfatta verifiering utförd av en ackrediterad kontrollör.

Användningen av dessa alternativ förutsätter att de leder till liknande täckning och noggrannhet för utsläppsdata jämfört med de metoder som fastställs i CBAM-lagstiftningen.

Om du inte kan använda dig av dessa alternativ, ska utsläppsuppgifterna lämnas utan flexibilitet per anläggning och enligt CBAM-lagstiftningen. Ingen verifiering av utsläppsuppgifterna förutsätts i detta skede utan verifieringssystemet införs först den 1 januari 2026.

Du kan ändra rapporten i efterhand

När du har lämnat in en rapport i övergångsregistret, kan du ändra på rapporten i efterhand med egen anmälan i registret.  

 • Du kan ändra rapporterna för de tre första rapporteringsperioderna (1.10.2023–30.6.2024) till och med den 31 juli 2024, om du lämnat in rapporterna inom den ursprungliga tidsfristen.
 • Senare under övergångsperioden kan du göra ändringar i rapporter inom två månader efter utgången av rapporteringsperioden. Även då räcker det med en egen anmälan i övergångsregistret. 

Om du senare märker t.ex. att det funnits fel i en rapport eller om du har fått korrigerade utsläppsuppgifter från tillverkaren, kan du hos Tullen ansöka om samtycke till ändring av rapporten. Ansökan med bifogad utredning kan lämnas till Tullen inom ett år efter utgången av rapporteringsperioden. Tullen fattar ett beslut i ärendet och därefter ska ändringarna göras i övergångsregistret inom en månad.

Beakta att rapporten också kan inges med ofullständiga uppgifter. Om rapporten inte kompletteras inom tidsfristen eller om rapporten saknas helt, kan det leda till en sanktion och det kan bli svårare att senare få tillstånd för godkänd CBAM-deklarant. 

Vart ska jag rapportera?

Rapportuppgifterna lämnas till kommissionens CBAM Transitional registry -system.

Användarmanual: Transitional CBAM registry  (på engelska)

Kommissionens webbseminarium om användning av övergångsregistret (på engelska)

Rapporteringen under övergångsperioden spelar indirekt en viktig roll vid bekämpning av koldioxidläckage och utsläpp av växthusgaser. 

Med hjälp av rapporterna kan Europeiska kommissionen fastställa de standardvärden som kommer att användas vid beräkning av varornas inbäddade utsläpp när mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna införs fullt ut år 2026. Rapporterna ger också viktig information om hur mekanismen fungerar. 

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna kräver samarbete mellan importörer, tillverkare och myndigheter och medför nya skyldigheter för importörer. För att säkerställa en flexibel start börjar mekanismen med en övergångsperiod och rapporteringsskyldighet.

Mekanismens ekonomiska verkningar tillämpas ännu inte under övergångsperioden, utan aktörerna har både tid att anpassa sig till mekanismen och möjlighet att organisera sina rapporteringsrutiner.

Bekanta dig med vanliga frågor om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna och rapportering i kommissionens dokument "Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Questions and Answers" på kommissionens CBAM-infosida vid punkten Guidance.
Frågorna och svaren är på engelska. 
 

Så här använder du CBAM-övergångsregistret

 • Privatperson: För att logga in i registret, behöver du ett giltigt EU Login-konto, ett giltigt EORI-nummer och Tullens godkännande för inloggning i CBAM-övergångsregistret
 • Företag: du behöver ett EORI-nummer för att logga in i registret.  För att använda tjänsten krävs även Suomi.fi-identifikation. 

Läs mer:

Om du är verkställande direktör, kan du göra rapporterna själv. Identifiera dig med Suomi.fi-identifikationen i CBAM-övergångsregistret. Du behöver inga fullmakter. Du kan också befullmäktiga en annan person att befullmäktiga andra personer eller sköta rapporteringen. 

Beakta att om man använder Suomi.fi-fullmaktstjänsten då ett ombud sköter ärenden elektroniskt på huvudmannens vägnar, kan den befullmäktigade se alla huvudmannens uppgifter.

Du behöver ett EORI-nummer för att logga in i registret.  För att använda tjänsten krävs även Suomi.fi-identifikation

Logga in i CBAM-övergångsregistret via EU:s kundportal (Trader Portal) (bilden nedan).

När du loggar in, gör följande val:   

 • Domän: Tullen (Customs)
 • Land: Finland
 • Aktörstyp: Arbetstagare (Employee)
 • Jag agerar på följande persons/organisations vägnar: ”Följande (fysiska/juridiska) person med”
 • Aktörstyp: Ekonomisk aktör (Economic Operator)
 • Typ av ID: EORI
 • ID: Företagets EORI-nummer
 • Välj: ”Direkt”
 • Godkänn: ”Jag samtycker till att…”

Därefter tas du till Suomi.fi-identifieringen och vidare till övergångsregistret.

Inloggningssida för EU:s kundportal.

Anvisningar om identifiering i EU:s e-tjänster

Du behöver dessa användarkoder när du loggar in i CBAM-övergångsregistret som privatperson

Rapporterna gällande mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna lämnas i EU-kommissionens CBAM-övergångsregister till vilket man loggar in via EU-tullarnas gemensamma e-tjänst.

När du loggar in i registret som privatperson, behöver du följande:

 • ett giltigt EU Login-konto
 • ett giltigt EORI-nummer
 • Tullens godkännande för inloggning i CBAM-övergångsregistret.

Gör så här:

Skapa ett EU Login-konto

 • Gå till EU Login-tjänsten.
 • Du kan ändra språk i tjänsten t.ex. till svenska genom att klicka på språkmenyn. 
 • Påbörja skapandet av ett konto genom att klicka på ”Skapa konto” eller genom att identifiera dig via kontot i en annan tjänst. Trots att autentiseringstjänsten stöder användningen av flera konton på sociala medier vid inloggning, rekommenderar Tullen att dessa inte används.
 • Fyll i uppgifterna som krävs, såsom ditt namn och e-postadress. I fältet ”Språk för e-postmeddelande” kan du välja på vilket språk du vill ha e-post.
 • Till slut ska du klicka på knappen ”Skapa konto”.
 • Du får ett bekräftelsemeddelande till din e-post med en länk för skapande av lösenord. Beakta att länken för skapande av ett lösenord bara är giltig i 24 timmar.
 • Kommissionens anvisning om EU Login (på engelska)

Ansök om EORI-nummer och begär med samma ansökan åtkomst till CBAM-övergångsregistret

 • Privatpersoner ansöker om EORI-nummer med en blankett. Närmare information och blanketterna finns på sidan EORI-nummer.
 • I blanketten ska du ange användarkoden för ditt EU Login-konto.
 • I EORI-ansökningsblanketten ska du välja ”Jag har importerat eller importerar CBAM-varor och behöver åtkomst till CBAM-övergångsregistret för rapportering. En kopia av mitt identitetsbevis finns som bilaga till denna registreringsblankett.”
 • Blanketten ska skickas till Tullen per e-post. Bifoga en skannad kopia av ett officiellt identitetsbevis (pass eller identitetskort) till e-postmeddelandet. Kopiera sidan med ditt foto.
 • Skicka blanketten till den e-postadress som angetts i blanketten. Vi rekommenderar att du använder säker e-post när du skickar personuppgifter eller annan sekretessbelagd information till Tullen. Läs mer om säker e-post

Innan du loggar in

Du behöver ett EORI-nummer och en EU Login-kod för att logga in i registret. Kontrollera anvisningarna vid punkten ”Anvisning för privatpersoner om användarkoder som behövs för CBAM-övergångsregistret”.

Logga in så här

Logga in i CBAM-övergångsregistret via EU:s kundportal (Trader Portal) (bilden nedan).

 När du loggar in gör dessa val: 

 • Domän: Carbon Border Adjustment Mechanism
 • Land: Finland
 • Aktörstyp: Ekonomisk aktör (Economic Operator)
 • Typ av ID (Type of ID): EORI-nummer
 • Nummer (ID): Skriv in ditt EORI-nummer här
 • Jag agerar på följande persons/organisations vägnar: Mig själv
 • Välj punkten ”Jag samtycker till att information om min identitetsprofil…”
 • Klicka på ”Skicka”.

Inloggningssida för EU:s kundportal.

 • På sidan som öppnas skriv in vid punkten ”Enter your e-mail…” din EU Login-kod eller e-postadressen för vilken koden har skapats
 • Klicka på den blåa knappen ”Next”
 • På följande sida, mata in ditt EU Login-lösenord vid punkten ”Password”.
 • Välj verifieringssätt vid punkten ”Choose your verification method”.
  • Kommissionen rekommenderar tvåstegsverifiering med en QR-kod
 • Klicka på knappen ”Sign in”
 • Skanna QR-koden med EU Login-appen i din mobiltelefon
 • Skriv in engångslösenordet som skickats till din telefon vid punkten ”Code generated by your app”
 • Klicka på knappen ”Sign in”

Läs anvisningarna om hur du anmäler utsläppsuppgifterna i CBAM-övergångsregistret. Närmare instruktioner finns i kommissionens anvisningar.

1. Ifyllande av uppgifter på förhand

2. Börja fylla i rapporten

3. Fyll i varorna och deras utsläppsuppgifter

4. Färdigställ rapporten

5. Skicka rapporten

6. Ändring av rapporten i efterhand

7. Kommissionens anvisningar

 

1. Ifyllande av uppgifter på förhand

Du kan spara till exempel följande uppgifter för upprättandet av rapporten i CBAM-övergångsregistret. Ifyllande på förhand kan underlätta upprättandet av rapporterna.

Dina kontaktuppgifter

 • På startsidan under ”My Profile Information” klicka på ”more”
 • Under ”Contact Details”, klicka på knappen ”Edit”
 • Skriv in kontaktuppgifterna i följande fält
  • Contact Person Full name
  • Phone
  • E-mail address
 • Klicka på ”Save”

 

Att lägga till en aktör (Operator)

Notera: Uppgiften om aktören (Operator) är inte obligatorisk, om du använder standardvärden som kommissionen publicerat för rapportering av utsläppsuppgifterna under de tre första rapporteringsperioderna.

Det är inte obligatoriskt att fylla i aktörernas (Operator) uppgifter i registret på förhand, men förhandsifyllandet kan snabba upp upprättandet av rapporten, eftersom uppgifterna redan finns i registret. Om du vill lägga till aktör, gör så här:

 • Klicka på ”more” under ”Operators” på startsidan
 • Klicka på den blåa knappen ”Create an Operator”
 • Fyll i aktörens uppgifter i fälten nedan
 • I fältet ”Operator ID” kan du fylla i en valfri kombination av siffror och bokstäver
 • Klicka på knappen ”Create”

Ifyllande av anläggningar (Installations)

Notera: Uppgiften om anläggning (installation) är inte obligatorisk, om du använder standardvärden som kommissionen publicerat för rapportering av utsläppsuppgifterna under de tre första rapporteringsperioderna.

Det är inte obligatoriskt att fylla i anläggningarnas (Installations) uppgifter i registret på förhand, men förhandsifyllandet kan snabba upp upprättandet av rapporten, eftersom uppgifterna redan finns i registret. Om du vill lägga till anläggningar, gör så här:

 • Klicka på ”more” under ”Installations” på startsidan
 • Klicka på den blåa knappen ”Create an Installation”
 • Fyll i anläggningens uppgifter i fälten nedan
 • I fältet ”Installation ID” kan du fylla i en valfri kombination av siffror och bokstäver
 • Klicka på ”Search in third country installation operators registry”

  Fältet “Search in third country installation operators registry”.
 • Välj namnet på aktören som upprätthåller anläggningen och klicka ”Ok” 
  Fönster där du väljer namnet på aktören som upprätthåller anläggningen.
 • Klicka på ”Create” uppe till höger
 

2. Börja fylla i rapporten

 • På startsidan under ”My Quarterly Reports” klicka på ”more”
 • Skapa en ny rapport genom att välja den rätta rapporteringsperioden och klicka ”Create”
 • Eller om du använder en XML-fil, välj den rätta rapporteringsperioden via ”Upload”
 • Välj ”Header Info” till vänster på sidan
  "Header info" i menyn.
 • Välj fliken ”Reporting declarant”
  • Fyll i uppgifterna. Fälten som markerats med en röd asterisk (*) är obligatoriska.
  • Under ”Role” välj ”Importer of all Goods”, om du inte är ett indirekt tullombud
  • Fyll i dina adressuppgifter under ”Address”
 • Välj fliken ”Importer”
  • Klicka på kryssrutan ”Declarant acts as importer”, om alla varor du rapporterat har samma importör. Då använder programmet automatiskt denna uppgift vid varje varupost.
 

3. Fyll i varorna och deras utsläppsuppgifter 

 • Välj ”Goods imported” i menyn till vänster på sidan 
  ”Goods Imported” i menyn.
 • Klicka på den blåa knappen ”Add a good”
 • På sidan som öppnas, mata in under ”Commodity” produktens HS-nummer ”HS sub-heading code”. Kom ihåg att klicka på namnet. 
 • Mata in de två sista siffrorna i KN-numret i fältet ”CN code”

  Fältet "Commodity".
 • Under ”Description of goods” kommer produktbeskrivningen automatiskt. Produktbeskrivningen kan redigeras.

 • Under ”Country of Origin” välj koden för ursprungslandet

 • Fortsätt från ”1. Requested procedure”. 

 • Under ”Area of Import” välj ”EU – EU by means of Customs import declaration”, om varan har övergått till fri omsättning med en tulldeklaration

 • I fältet ”Requested procedure” välj det tullförfarande som använts 

  •  Till exempel övergång till fri omsättning - 40

 • I fältet ”Net mass” under ”Goods measure (per procedure)” fyll i nettovikten för de importerade varorna

 • Under ”Type of measurement” välj antingen ”Tonnes” eller ”Kg” som måttenhet

 • I menyn till vänster, klicka på knappen ”Add an emission”
   

  Knappen ”Add an emission”.
 • Under ”Country of production” välj produktionslandet. Notera: Uppgiften om aktören (Operator) är inte obligatorisk, om du använder standardvärden som kommissionen publicerat för rapportering av utsläppsuppgifterna under de tre första rapporteringsperioderna.
 • Klicka på knappen ”Add new” under ”The company name of installation” Här fyller du alltså i uppgiften om aktören (Operator). 

Knappen ”Add new”.

 • Klicka på ”Search in third country installation operators registry”
 • Välj aktör och klicka ”OK”. Aktörens uppgifter fylls i automatiskt i fälten nedan.

Notera: Uppgiften om aktören (Operator) är inte obligatorisk, om du använder standardvärden som kommissionen publicerat för rapportering av utsläppsuppgifterna under de tre första rapporteringsperioderna.

Notera: Uppgiften om anläggningen (Installation) är inte obligatorisk, om du använder standardvärdena som kommissionen publicerat för rapportering av utsläppsuppgifterna under de tre första rapporteringsperioderna.

 • Klicka på knappen ”Add new” under ”Installation”
 • Klicka på knappen ”Search in installations registry”
 • Välj i listan som öppnas den anläggning där varorna har framställts och klicka ”OK”. Anläggningens uppgifter fylls i automatiskt i fälten
 • Välj fliken ”Emissions”

Flikknappar.

 

 • I fältet ”Net mass” under ”Goods measure (produced)”, fyll i nettovikten för de importerade varorna
 • Under ”Type of measurement unit”, välj antingen ”Tonnes” eller ”Kg” som måttenhet
 • Fyll i uppgifterna för de direkta utsläppen. Om du använder standardvärden, välj under ”Direct embedded emissions” ”Type of determination” alternativet ”Estimated values including default values made available and published by the Commission”
 • Efter valet syns i inforutan standardvärdet för utsläppsuppgifter som kommissionen publicerat
 • Under ”Type of application reporting methology”, välj ”Default values made available and published by the Commission”.
 • Under ”Specific direct embedded emissions” ange specifika produktrelaterade direkta utsläpp. Standardvärdet syns i inforutan. Avskilj decimalerna med en punkt. 


  Inforutan där man ser standardvärdet för utsläppsuppgiften.
 • Fyll i uppgifterna för de indirekta utsläppen. Om du använder standardvärden, välj under ”Indirect embedded emissions” ”Type of determination” alternativet ”Estimated values including default values made available and published by the Commission”.
 • Under ”Source of electricity”, välj den källa för elström som använts i produktionen
 • Under ”Specific indirect embedded emissions” ange specifika produktrelaterade indirekta utsläpp. Standardvärdet syns i inforutan ovan. Använd punkt som decimalavskiljare. 

 • Välj fliken ”Parameters” 

Flikknappar.

 • Under den här fliken syns olika fält som ska fyllas i beroende på vilka varor det är fråga om. 
 • Dessa uppgifter är valbara, om du använder standardvärden under de tre första rapporteringsperioderna. 
 • Under ”Production method”, fyll i uppgifterna som behövs gällande produktionsvägarna
 • Under ”Direct Emissions qualifying parameters” och ”Indirect Emissions qualifying parameters”, lägg till information om de särskilda parametrar som används för att fastställa produktrelaterade utsläpp
  • Vid behov, se artikel 3 i genomförandeförordningen (EU) nr 2023/1773, Bilaga I ”Uppgifter som ska lämnas i CBAM-rapporterna”, Bilaga IV Period 2: ”Sektorspecifika parametrar som ska ingå i meddelandet”
  • Vid behov Se också Guidance-anvisningarna på kommissionens CBAM-sidor.
    
 •  Välj fliken ”Carbon Price Due”
 • Lägg på denna sida till uppgifterna om priset på kol, som debiteras i ursprungslandet för produktrelaterade utsläpp, om du har dessa uppgifter
 • Välj fliken ”Supplementary”
 • Fyll i tilläggsuppgifter under ”Additional information”.  Fältet är obligatoriskt.
 • Vid behov kan du lägga till flera dokument under ”Supporting documents” med knappen ”Add new”
 • Klicka på knappen ”Validate” uppe till höger.
 • Klicka på knappen ”Save” uppe till höger.
 

4. Färdigställ rapporten 

 • Klicka på ”Header info” i menyn till vänster

"Header info" i menyn.

 • Kontrollera uppgifterna under fliken ”Reporting declarant”
 • Om du har agerat som indirekt tullombud, välj fliken ”Representative”
  • Om du har agerat som indirekt ombud för alla importer som du rapporterat, då ska du välja ”Declarant acts representative”.
 • Välj fliken ”Competent authority”
  • I fältet reference number ska det stå ”FI000032” Om uppgiften saknas, meddela detta till cbam@tulli.fi
 • Välj fliken ”Signatures”
  • Fyll i datumet för underskriften under ”Date of signature”
  • Ange orten under ”Place of signature”
  • Fyll i ditt namn ”Signature (Full Name)”
  • Vid ”position of person signing” ange din roll inom organisationen
  • När du läst punkterna, klicka i rutorna ”I certify that to the…” och ”I confirm that the data…”

5. Skicka rapporten  

 • Kontrollera uppgifterna i rapporten genom att klicka på ”Validate” uppe till höger
 • Du kan spara rapporten som ett utkast genom att klicka på ”Save as draft”
 • När rapporten är klar för sändning, skicka rapporten genom att klicka på ”Submit”

Knappar som kan användas för att t.ex. spara som utkast eller skicka.

6. Ändring av rapporten i efterhand

 • Om du senare vill göra ändringar till rapporten inom den tillåtna tidsfristen, välj ”Yes, I expect to make changes…”

Ruta där du kan ange att du tänker göra ändringar till rapporten senare.

 • Mera information om ändring av rapporten i efterhand finns på vår CBAM- webbsida under ”rapporteringsskyldighet till kommissionen – Hur?”
 

7. Kommissionens anvisningar

Du kan själv kontrollera dina rapporters status (inlämmade, under bearbetning, ogiltigförklarade och utkast) i CBAM-övergångsregistret under Mina kvartalsrapporter.  

 • Rapportens status visas i kolumnen Status.
 • Du kan öppna, spara eller skriva ut en färdig rapport eller ett utkast till en rapport via kolumnen Rapport.

Beakta att kommissionen tar emot och granskar de färdiga rapporterna. Efter granskningen meddelar kommissionen till Tullen vilka rapporter som ska korrigeras. Därefter tar vi kontakt med dig för korrigeringar.

När rapporteringsperioden har löpt ut, syns på fliken ”Mina kvartalsrapporter” (My Quarterly Reports) knappen ”Begäran om uppskov av rapporten” (Request delayed submission). Klicka på den och välj i rullgardinsmenyn punkten ”På deklarantens begäran (tekniskt el)” (Request by Declarant (technical error). Välj ”OK”.

Gå till fliken ”My Quarterly Reports”. På fliken syns nu den rapporteringsperiod för vilken du inte lämnat in någon rapport. Du kan skapa en rapport genom att klicka på knappen ”Skapa” (Create).

B. Om det finns ett valideringsfel i rapporten, gör så här

Det har funnits fel i kommissionens CBAM-övergångsregister som kan hindra inlämnandet av rapporten. Om du inte kan lämna in rapporten inom den angivna tidsfristen på grund av felen i systemet, begär tilläggstid för rapporteringen.

Om du bara kan validera en del av varorna:

 • Rapportera utsläppen för de varor som du har validerat. 
 • Radera de varor som orsakade felmeddelandet.
 • I avsnittet "Importerade varor" (Goods imported) på fliken "Ytterligare information" (Supplementary) för den första varukoden anger du följande ytterligare information i avsnittet "Tilläggsinformation för varor" (Goods’ additional information): ”En eller flera varukoder saknas på grund av ett olösbart valideringsfel. Vi anger uppgifterna som saknas senare.”
 • Se anvisningarna på den här sidan under ”Exempel på hur rapporten ska upprättas”, punkt 5 ”Skicka rapporten” och punkt 6 ”Ändring av rapporten i efterhand”

 

Om du inte alls kan validera några varor:

 • Dokumentera felet till exempel genom att ta en skärmbild på felet.
 • När rapporteringsperioden är slut, syns på fliken ”My Quarterly Reports” knappen ”Request delayed submission”. Klicka på den och välj i rullgardinsmenyn punkten ”Requested by Declarant (technical error)”. Välj ”OK”.
 • Gå till fliken ”My Quarterly Reports”. På fliken syns nu den rapporteringsperiod för vilken du begärde en förlängning av tidsfristen för inlämnande av rapporten. Du kan skapa en rapport genom att klicka på knappen ”Create”.

Painikkeet "Create", "Upload" ja "Request delayed submission".

 

Påföljdsavgifter

Tullen påför ingen påföljdsavgift om rapporteringen inte lyckas, till exempel på grund av fel i CBAM-övergångsregistret. För rapporter från januari till juli 2024 påförs en påföljdsavgift endast om den rapporterande deklaranten inte har ingett någon rapport alls och inte har reagerat på Tullens rapporteringsuppmaningar.

Kontrollera på kommissionens infosida Carbon Border Adjustment Mechanism (europa.eu) i punkten Where to report följande:

Felmeddelandena i rapporten och anvisningarna för korrigering av felen i dokumentet ”CBAM Quarterly Report structure (XLS format)”,  fliken “Error Messages Glossary”.
Korrigeringarna av systemfel i dokumentet “IT Releases - Fixes in CBAM Transitional Registry”.

Skyldigheter fr.o.m. 1.1.2026:

Importören ska ha tillstånd för godkänd CBAM-deklarant från Tullen för inlämnande av årsdeklarationer. Tillståndet är giltigt i hela EU-området. Tillståndet kan sökas fr.o.m. 31.12.2024.

Förutsättningar för att få tillståndet är till exempel följande:

 • Sökanden är etablerad i en medlemsstat med huvudsaklig verksamhet inom EU
 • Sökanden har inga skatteskulder vid indrivning, inga allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen eller marknadsmissbruk under de 5 år som föregår ansökningsåret.
 • Sökanden har inga anmärkningar om allvarliga brott som hänför sig till sökandens ekonomiska verksamhet.
 • Sökanden har följt föreskrifterna i CBAM-förordningen, till exempel rapporterat på det sätt som krävs under övergångsperioden.

Importören ska skaffa avgiftsbelagda utsläppscertifikat, dvs CBAM-certifikat. Ett antal certifikat behövs motsvarande de utsläpp som uppkommit vid tillverkningen av varorna. Ett certifikat motsvarar ett ton utsläpp kopplat till importerade varor.

Antalet inköpta certifikat begränsas inte.

Medlemsstaterna säljer certifikaten på kommissionens handelsplats och de registreras automatiskt till ett CBAM-konto, som kommissionen skapar för varje deklarant. 80 procent av behovet av certifikat ska finnas på CBAM-kontot kvartalsvis. Certifikat som saknas ska skaffas inom tidsfristen för inlämnandet av CBAM-årsdeklarationen.

Priset på CBAM-certifikatet bekräftas varje vecka baserat på genomsnittet av föregående veckas auktionspriser i The European Union Emissions Trading System (ETS) Våren 2023 har priset på en utsläppsrätt varit cirka 85-90 euro.

Under vissa förutsättningar köper kommissionen tillbaka högst en redjedel av det totala antalet förvärvade utsläppscertifikat.

För inlämnandet av årsdeklarationer ska man ansöka om tillstånd för godkänd CBAM-deklarant.

En importör som är etablerad i EU kan lämna in deklarationen själv eller anlita ett indirekt ombud. Om deklarationen inges av ett indirekt ombud, ska denne skaffa ett tillstånd för godkänd CBAM-deklarant.

En importör som är etablerad utanför EU ska anlita ett indirekt ombud som har tillstånd för godkänd CBAM-deklarant

Den godkända CBAM-deklaranten ska lämna in årsdeklarationen till kommissionen årligen senast 31.5. Den första årsdeklarationen för importer gjorda under år 2026 ska lämnas in senast 31.5.2027. 

 • Deklarationens uppgifter: importvarorna och deras direkta utsläpp samt uppgifter om antalet behövliga CBAM-certifikat. 

 • I deklarationen anges varornas faktiska utsläpp (för importerad el normalvärden). Om det inte är möjligt att ange de faktiska utsläppen, ska normalvärden anges.

 • Uppgifterna i CBAM-deklarationen granskas av en ackrediterad kontrollör.

CBAM-deklaranten ska föra bok över de uppgifter som behövs för att beräkna utsläppsdata. Bokföringen ska förvaras i fem år.

Kommissionen granskar deklarationerna och meddelar sina iakttagelser till Tullen, som utreder saken med importören.

Om termerna

I den offentliga debatten har också till exempel termerna ”koldioxidtull” och ”koldioxidskatt” använts för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna. Dessa används dock inte längre eftersom det inte handlar om tull eller skatt utan om ett avgiftsbelagt CBAM-certifikat.

Läs mer 

Information på kommissionens webbplats:

På kommissionens infosida Carbon Border Adjustment Mechanism (europa.eu) finns material om hur man kan förbereda sig på mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (på engelska):

 • genomförandeförordningen om mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna och bilagorna: Legislative Documents
 • vägledningsdokument för importörer samt aktörer utanför EU: Guidance
 • Webbseminarier och nedladdningsbara faktablad för alla importörer samt specifikt för importörer av cement, aluminium, gödselmedel, järn och stål samt elektricitet. Faktabladen kan laddas ner på alla EU-medlemsländers språk. Sectoral information

Information på andra myndigheters webbplatser:

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna och den gröna omställningen