Hoppa till innehåll

Gåvor

Mottagaren av gåvan bär ansvaret för att förtulla gåvan. För förtullningen behöver du känna till vad gåvoförsändelsen innehåller. Beakta att varor som mottas som gåvor kan vara belagda med restriktioner och förbud.

Gåvor förtullas och för gåvor betalas importskatter på ett annat sätt än för övriga försändelser. Om du får en vara skickad till dig, ska du ta reda på om det rör sig om en gåva eller en annan försändelse.

Vad är en gåva?

En försändelse förtullas som en gåva, då den uppfyller följande villkor:

 • En privatperson skickar en vara från utlandet till en annan privatperson i Finland.
 • Varan är avsedd för mottagarens personliga bruk eller hans/hennes familjs personliga bruk och inte för kommersiell användning. 
 • Mottagaren av gåvan betalar inte för varan.
 • Mottagaren av gåvan tar endast sporadiskt emot varor.

Vad är inte en gåva?

En försändelse förtullas inte som en gåva utan som ett nätinköp i följande fall:

 • Du beställer varan och ger den senare som gåva.
 • Du beställer direkt varan åt någon annan.
 • Ett företag skickar varan gratis till en kund eller personalen.
 • Ett företag skickar varan som ett pris eller gratis tilläggsprodukt. 
 • Ett företag skickar varan till en influerare i sociala medier.

Gåvor kan vara belagda med restriktioner och förbud

Beakta att varor som mottas som gåvor till Finland kan vara belagda med restriktioner och förbud, till exempel om gåvan innehåller alkohol, tobaksprodukterlivsmedel, växter eller djur. Läs mer om restriktioner och förbud för varor i Finland.

För mottagaren av gåvan

Mottagaren av gåvan bär vanligtvis ansvaret för att förtulla gåvan. Paket från EU-länder behöver vanligtvis inte förtullas. Alla gåvor från länder utanför EU ska förtullas.

 1. Till dig som väntar på att motta en gåva

  Området som gåvan kommer ifrån avgör om gåvan ska förtullas och om du ska betala importskatter för gåvan.

   

  Gåvan kommer från ett EU-land, såsom Tyskland eller Nederländerna

  Gåvan behöver vanligtvis inte förtullas och mervärdesskatt, tullavgift eller punktskatt behöver vanligtvis inte betalas för gåvan.

  Gåvan kommer från ett land utanför EU, såsom Norge eller USA

  Gåvan ska förtullas. Om gåvans värde är högst 45 euro behöver mervärdesskatt eller tullavgift vanligtvis inte betalas för gåvan. Om gåvans värde överskrider 45 euro ska du vanligtvis betala mervärdesskatt för gåvan, men inte tullavgift. Om gåvans värde överskrider 150 euro ska du vanligtvis betala mervärdesskatt och eventuell tullavgift för gåvan. Beakta att mervärdesskatt och punktskatt alltid ska betalas för alkohol och tobaksprodukter, oberoende av deras värde.

  Gåvan kommer från ett område som ingår i EU:s tullområde men inte hör till EU:s skatteområde, såsom Åland eller Kanarieöarna 

  Till exempel Åland och Kanarieöarna hör till EU:s tullområde, men inte till EU:s skatteområde. En gåva som kommer från dylika områden ska förtullas. Om gåvans värde är högst 45 euro behöver mervärdesskatt eller tullavgift vanligtvis inte betalas för gåvan. Om gåvans värde överskrider 45 euro ska du vanligtvis betala mervärdesskatt för gåvan, men inte tullavgift. Beakta att mervärdesskatt och punktskatt alltid ska betalas för alkohol och tobaksprodukter, oberoende av deras värde.
  Kontrollera i tabellen om området hör till EU:s tullområde eller skatteområde.

 2. Förtulla din gåva

  Mottagaren av gåvan bär vanligtvis ansvaret för att förtulla gåvan. När din gåva anländer till Finland får du en ankomstavi av Posten eller en annan transportfirma. Om du inte känner till vad gåvoförsändelsen innehåller ska du ta reda på detta av avsändaren före du förtullar gåvan.

  I samband med förtullningen kan Tullen be om en skriftlig redogörelse för gåvans innehåll och värde. Redogörelsen kan vara ett kvitto eller en fritt formulerad redogörelse av gåvans avsändare.

  Du kan förtulla din gåva när du mottagit ankomstavin och känner till gåvoförsändelsens innehåll och värde. Läs anvisningarna för förtullning av en gåva.

   

   
 3. Postens behandlingsavgift eller beslut om frigörande till annan transportfirma

  Om Posten transporterar din gåva och du i samband med förtullningen betalade importskatter, måste du även betala Postens behandlingsavgift. Om du inte har betalat importskatter i samband med förtullningen, behöver du inte betala Postens behandlingsavgift.

  Om en annan transportfirma transporterar din gåva, kontrollera i ankomstavin om transportfirman behöver få beslutet om frigörande av dig. Om du förtullade gåvan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, hittar du beslutet om frigörande på sidan Mina förtullningar.

 


Beakta följande

Bröllopsgåva från ett land utanför EU

Tull- och skattebehandlingen av bröllopsgåvor som tas emot är den samma som för övriga gåvoförsändelser, bortsett från följande undantag.

När du på grund av giftermål flyttar din normala (stadigvarande) bostad från ett land utanför EU (s.k. tredjeland) till EU:s tullområde, kan du tullfritt ta emot bröllopsgåvor från personer som är stadigvarande bosatta i områden utanför EU:s tullområde.

Värdet på varje bröllopsgåva som beviljats tullfrihet får vara högst 1 000 euro. Tullfriheten av sådana bröllopsgåvor omfattas också av följande villkor och restriktioner

 • tullfriheten gäller inte för tobak, tobaksprodukter eller alkoholprodukter
 • mottagaren av gåvan ska före sin flyttning till EU:s tull- och skatteområde ha bott utan avbrott minst tolv månader utanför EU:s tull- och skatteområde
 • mottagaren av gåvan ska visa upp ett äktenskapsintyg i samband med förtullningen
 • gåvorna får inte under en period på tolv månader överlåtas mot eller utan ersättning utan att tull och mervärdesskatt betalas för dem
 • bortsett från undantagsfall beviljas tullfrihet endast för varor som deklareras för övergång till fri omsättning tidigast två månader före den dag som har bestämts för bröllopet (förutsätter att ett av Tullen beviljat tillstånd till undantag uppvisas i samband med förtullningen samt att en säkerhet ställs) och senast fyra månader efter bröllopet (förutsätter att ett av Tullen beviljat tillstånd till undantag uppvisas i samband med förtullningen)
 • varor som beviljats tullfrihet omfattas av en överlåtelsebegränsning på 12 månader.

Importen av dessa tullfria bröllopsgåvor är momsfri.

En bil eller motorcykel som man fått som bröllopsgåva kan inte tas i bruk eller registreras i Finland innan bilskatt har betalats för fordonet.

Överlåtelsebegränsning

Tills tolv månader har förflutit från den dag då deklarationen för övergång till fri omsättning togs emot får varor som har beviljats befrielse från importtullar inte lånas ut, pantsättas, hyras ut eller överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, utan att detta först har anmälts till Tullen.

Varje utlåning, pantsättning, uthyrning eller överlåtelse före utgången av tidsperioden ska medföra betalning av tillämpliga importtullar för de berörda varorna till den tullsats som gäller den dag då utlåningen, pantsättningen, uthyrningen eller överlåtelsen äger rum, på grundval av den typ av varor och det tullvärde som fastställs eller godkänns den dagen av Tullen.

Skattepliktig gåva
Annanstans på denna webbplats


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning