Hoppa till innehåll

Så här söker du jobb hos oss

Vi söker ständigt efter nya experter från olika branscher som är intresserade av att jobba hos oss. Ansökningsprocessen är den samma vid alla rekryteringar.

1. Ansökan

Lediga befattningar vid Tullen publiceras på statsförvaltningens gemensamma valtiolle.fi-webbplats, på Tullens webbplats, på olika kanaler i sociala medier och i vissa fall på andra rekryteringskanaler.

Ifyllande av ansökningsblankett

Du kan söka lediga befattningar via valtiolle.fi-systemet. Du måste registrera dig i systemet för att kunna använda det.

Ansökan görs med en formbunden blankett. Det lönar sig att reservera en del tid för ifyllandet av blanketten. Du kan komplettera din ansökan under söktiden.

I våra uppgifter är söktiden alltid minst 14 dagar. Du ser den sista ansökningsdagen i platsannonsen. Tyvärr kan vi inte beakta ansökningar som kommit in för sent.

Om du vill återkalla din ansökan efter att söktiden har gått ut, ska du meddela detta per e-post till Tullens registratorskontor (kirjaamo@tulli.fi).

Behörighetsvillkor och andra sökkriterier

Vissa uppgifter inom Tullen omfattas av olika behörighetsvillkor som fastställs i lagar. Dessa villkor måste uppfyllas för att du ska kunna utnämnas till tjänsten i fråga. Behörighetsvillkoren anges alltid i platsannonsen. Mera information om behörighetsvillkoren gällande språkkunskaper vid läroavtalsrekrytering hittar du på webbsidan Läroavtal.

I platsannonsen berättar vi också vad vi förväntar oss av sökanden och vad vi räknar som merit. Berätta i din ansökan hur din kompetens och erfarenhet motsvarar våra förväntningar. Lyft fram din arbetshistoria, erfarenhet och kompetens samt beskriv hur du har upprätthållit eller utvecklat dina färdigheter. Berätta också vad som intresserar dig i uppgiften.

I denna fas av rekryteringen utnyttjar vi endast de uppgifter som du angett i din ansökan. Du kan inte bifoga bilagor till ansökningsblanketten och därför är det viktigt att du beskriver din kompetens och erfarenhet utförligt i blanketten.

Offentlig ansökan

Statens alla fasta tjänster samt visstidsanställningar på över ett år tillsätts genom ett offentligt ansökningsförfarande, dvs. att de lediga arbetsplatserna publiceras offentligt på webbplatsen valtiolle.fi. Vi tar inte emot öppna ansökningar.

Mera information om våra lediga arbetsplatser får du av den i platsannonsen nämnda personen under den angivna tidsperioden.

Du kan läsa mer i instruktionerna för sökanden (valtiolle.fi).

2. Intervjuer

När ansökningstiden har gått ut kontaktar vi alla sökanden så fort som möjligt per e-post och berättar hur rekryteringsprocessen fortskrider.

Vi går igenom alla ansökningar som kommit in inom ansökningstiden. Till intervju kallar vi de sökanden som uppfyller behörighetsvillkoren och vars kompetens på basis av ansökningarna bäst motsvarar de förväntningar som ställts i platsannonsen.

Om du på basis av din ansökan blir vald att gå vidare till följande fas av rekryteringsprocessen så kallar vi dig till intervju antingen per telefon eller e-post. I samband med kallelsen till intervjun kommer vi överens om tidpunkten för intervjun samt ger dig anvisningar beträffande intervjun. I en del rekryteringar ingår också en videointervju som spelas in på förhand.

Intervjuerna hålls ansikte mot ansikte vid våra verksamhetsställen eller via videoförbindelse. Du ska ha arbetsintyg och examensbetyg samt ett officiellt identitetsbevis tillgängliga vid intervjun.

Rekryteringen till vissa uppgifter kan omfattas av en lämplighetsbedömning. Vid intervjun berättar vi närmare om hurdan bedömning uppgiften förutsätter.

3. Säkerhetsutredning, nyanställningsundersökning och drogscreening

Alla personer som ska börja arbeta vid Tullen ska genomgå en säkerhetsutredning innan utnämningsbeslutet fattas. Det är Skyddspolisen som ansvarar för säkerhetsutredningen.

I säkerhetsutredningen ingår en elektronisk blankett. Din blivande chef ger dig närmare anvisningar om ifyllande av blanketten. Du kan läsa mer om säkerhetsutredningar på webbplatsen https://supo.fi/sv.

Varje ny tullanställd som inleder ett över fyra månader långt arbets- eller tjänsteförhållande ska genomgå en nyanställningsundersökning innan arbetet börjar. Vid undersökningen kontrollerar en företagshälsovårdare arbetstagarens hälsotillstånd och lämplighet för uppgiften.

En drogscreening görs på alla nyanställda vid Tullen. Den görs vanligtvis i samband med nyanställningsundersökningen.

4. Meddelande om valet och inledande av arbetet

När du har genomgått säkerhetsutredningen, nyanställningsundersökningen och drogscreeningen med godkänt resultat kan du utnämnas till tjänsten eller uppgiften.

En del av våra anställningsförhållanden är tjänsteförhållanden och en del är arbetsavtalsförhållanden. När det är fråga om en tjänst så skickar vi utnämningsbeslutet till alla sökandena efter att rekryteringsprocessen är avslutad. I utnämningsbeslutet berättar vi vem som valts till tjänsten. Utnämningsbeslutet motsvarar ett arbetsavtal.

En prövotid tillämpas oberoende av längden på arbets- eller tjänsteförhållandet. Prövotidens längd har angetts i platsansökan.

Din chef kontaktar dig och ni kommer överens om detaljerna kring inledandet av arbetet, såsom startdatum och material som du ska lämna in.