Hoppa till innehåll

Händelser under resan

Om varor som ska transiteras lastas om på ett annat transportmedel, om en tilläggslastning görs på ett transportmedel som innehåller transitvaror eller om andra ändringar sker, till exempel om en försegling går sönder, kontakta Tullen och gör enligt instruktionerna nedan.

Om händelser under resan antecknas i en transiteringsdeklaration som inletts i Finland, skickas information om händelserna också till den person som är ansvarig för förfarandet för kännedom med deklarationen "Händelser under resan".

Föraren ska anmäla varorna och huvudreferensnumret (MRN) till närmaste tullkontor, om

  • man har avvikit från den fastställda (föreskrivna) färdvägen
  • förseglingar bryts eller manipuleras i samband med transporten på grund av omständigheter som ligger utanför fraktförarens kontroll
  • man har blivit tvungen att lossa varor på grund av en farlig situation eller olycka
  • en händelse inträffar som påverkar förmågan hos den person som är ansvarig för förfarandet eller hos fraktföraren att fullgöra sina skyldigheter vid transiteringsförfarandet
  • någon av de delar som utgör ett enda transportmedel har ändrats, till exempel om en tågvagn tas bort eller endast dragfordonet byts
  • varorna omlastas under Tullens övervakning från ett transportmedel till ett annat
  • transportmedlet är förseglat och man önskar lasta mer varor på det.

Varorna och huvudreferensnumret (MRN) behöver inte anmälas till det närmaste tullkontoret, om transportmedlet inte har förseglats eller om endast dragfordonet byts utan att det förseglade lastutrymmet öppnas. 

Uppgifterna om befordran ska lämnas till Tullen som sedan för in uppgifterna i transiteringssystemet vid destinationstullkontoret eller transittullkontoret, till exempel vid gränsen.