Hoppa till innehåll

Antidumpnings- och utjämningstullar samt skyddstullar dvs. tilläggstullar

Utöver den allmänna tullavgiften kan det ibland för vissa varor också uppbäras antidumpnings- eller utjämningstullar. En antidumpningstull kan införas om varor sålts för export till ett pris som är lägre än produktionskostnaderna och priserna på hemmamarknaden, om en importvaras dumpade pris vållar väsentlig skada eller risk för skada för EU:s industri och om motåtgärderna tjänar EU:s intressen. 

En utjämningstull kan införas om exporten har fått statligt stöd och en skyddstull kan införas om en oväntad ökning av importen äventyrar EU:s industri. En produkt kan samtidigt omfattas av både en antidumpningstull och en utjämningstull. Antidumpnings- och utjämningstullarna läggs till det momspliktiga värdet på varan. I Finland har utrikesministeriets avdelning för internationell handel hand om antidumpningsärenden, och antidumpningstullarna uppbärs av Tullen.

Du hittar aktuella meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar nedre på denna sida under Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar.

Hur börjar man utreda dumpning?

Undersökning inleds

En antidumpningsundersökning inleds med en skriftlig ansökan som ifrågavarande produktionsgren inom EU eller någon på dess vägnar tillställer kommissionen. Ansökan lämnas i regel in till en myndighet i medlemsstaten, som granskar ansökningens korrekthet och deltar i undersökningarna när handläggningen fortskrider.

Tillkännagivande i EU:s officiella tidning

Om bevismaterialet och motiveringen i ansökan är tillräckliga, offentliggör kommissionen ett tillkännagivande om inledande av ett antidumpningsförfarande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning (EUT). I tillkännagivandet meddelas den produkt och de exporterande länder som omfattas av undersökningen, den allmänna bakgrunden till ärendet samt den tidsfrist inom vilken de berörda parterna ska lämna sina synpunkter till kommissionen.

De berörda parterna kan begära att bli hörda av kommissionen eller också kan de be att ett officiellt möte hålls där de kan ta ställning till motpartens synpunkter. Det är viktigt att bli hörd inom utsatt tid, för bara på det sättet kan man försäkra sig om att senare kunna bevaka sina intressen i ärendet.

Preliminär antidumpningstull

När tillräcklig bevisning på skada som åsamkats av dumpning lämnats, bestäms också om uppbörd av en preliminär antidumpningstull som är i kraft i sex månader. Denna tull uppbärs så att importören i samband med import av varan till EU lämnar in en deposition eller någon annan säkerhet till ett belopp som motsvarar antidumpningstullen. I detta skede av undersökningen görs i fråga om varje exportör en utredning utifrån vilken de slutgiltiga antidumpningstullarna fastställs. En exportör som utfärdat en giltig faktura kan helt eller delvis befrias från antidumpningstullen.

Slutgiltig antidumpningstull

I samband med fastställande av en slutgiltig antidumpningstull fattas även beslut om uppbörden av den preliminära tullen. Då kan den preliminära tullen inte höjas. Den slutgiltiga antidumpningstullen gäller i fem år. Efter ett år kan tullnivån av grundad anledning justeras. Ungefär ett halvår innan giltighetstiden går ut publiceras ett meddelande om det i C-serien av EU:s officiella tidning. Om man då lämnar tillräckliga bevis på att störningen sannolikt fortsätter, fortsätter antidumpningstullen att gälla så länge som utredningarna kräver.

Information om både den preliminära och den slutgiltiga antidumpningstullen publiceras i L-serien av EUT. Tullen träder i kraft dagen efter att tidningen publicerats. För uppbörden av antidumpningstullar är tidpunkten då varan frigörs från tullövervakning till fri omsättning inom EU avgörande.

Antidumpningstull kan tas ut i procent av tullvärdet. Den kan också tas ut till ett belopp som motsvarar enhetspriset eller skillnaden mellan det grundpris som fastställts genom antidumpningsförordningen och tullvärdet, när det sistnämnda är lägre. Valutakurserna publiceras i början av varje månad på Tullens webbplats.

Utjämningstull

En utjämningstull träder i kraft på samma sätt som en antidumpningstull.

Hur anges antidumpningsåtgärderna i Brukstariffen?

För varje varukod som omfattas av en antidumpningsåtgärd finns en hänvisning (med nummer 2) i kolumnen Bilaga i brukstariffens delar 1 och 2.

Tillämpningen av antidumpningsåtgärder underlättas av förteckningen i bilaga 2 till Brukstariffens del 3 över de tillämpliga åtgärderna. Förteckningen upptar utöver den berörda varukoden bl.a. varubeskrivningen för varukoden, det land som omfattas av åtgärden samt antidumpnings- eller utjämningstullsatsen. Om åtgärden är en företagsspecifik åtgärd, anges i förteckningen också de berörda företagen och de tillämpliga Taric-tilläggsnumren. 

Var hittar jag information om antidumpnings- och utjämningsåtgärder?

De gällande antidumpningsåtgärderna visas i Fintaric-tjänsten och på Tullens webbplats.

Information om nya antidumpnings- och utjämningsåtgärder meddelas också i kundmeddelanden, som publiceras på Tullens webbplats. Se mer detaljerad information om gällande antidumpnings- och utjämningstullar och inledda antidumpnings- och utjämningsundersökningar:

Varukodsspecifika förteckningar över åtgärderna underlättar tillämpningen av åtgärderna. Utöver varukoden innehåller förteckningarna bl.a. varubeskrivningen för varukoden, det land som omfattas av åtgärden samt antidumpnings- eller utjämningstullsatsen. Om åtgärden endast gäller ett visst företag, anges också företagets namn och det tillämpliga Taric-tilläggsnumret. 

Tullverktyg gällande antidumpnings- och utjämningstullar

Med ett tullverktyg kan antidumpnings- och/eller utjämningstullar tas ut på produkter som förts in till en konstgjord ö, en fast eller flytande anläggning eller annan konstruktion på en medlemsstats kontinentalsockel eller i dess exklusiva ekonomiska zon. Förordningen om tullverktyget är en del av reformen av EU:s skyddsåtgärder gällande handeln. Anvisning: EU:s nya förordning om antidumpnings- och utjämningstullar – tullverktyget.

Skyddstull, dvs. tilläggstull

Skyddsåtgärder (tull, kvot eller en kombination av dessa) införs om en oväntad ökning av importen äventyrar EU:s industri. En kvot fastställs till minst samma nivå som den genomsnittliga importen under de tre senaste åren.

Undersökningen ska normalt slutföras inom nio månader. Under exceptionella omständigheter ska den slutföras inom elva månader. En provisorisk åtgärd får tillämpas i 200 dagar. En slutgiltig åtgärd får tillämpas i högst fyra år, den provisoriska åtgärdens längd medräknad. Den slutgiltiga åtgärden kan ännu förlängas efter detta, men den kan pågå sammanlagt i högst åtta år.

Till skillnad från antidumpnings- och utjämningsåtgärder, som bara riktas mot produkter från ett eller några enstaka ursprungsländer, omfattar skyddsåtgärderna all import av vissa varor från tredje länder, dvs. från länder utanför EU. Utvecklingsländer kan dock uteslutas från tillämpningen av åtgärderna. Nya skyddsåtgärder införs sällan.

Andra extra importtullar

Förutom antidumpnings-, utjämnings- och skyddstullar finns det också sådana extra importtullar som inte är skyddsåtgärder. Bakom sådana åtgärder kan ligga t.ex. avtalsbrott eller -tvister, och tilläggstullar har införts t.ex. för vissa varor med ursprung i Förenta staterna.

Vid import av vissa varor med ursprung i Amerikas förenta stater infördes tilläggsimporttullar den 1 maj 2005. Detta gjordes eftersom man ansåg att skattebehandlingen av utrikeshandelsföretag i USA utgjorde ett exportbidrag som stred mot WTO- och GATT-avtalen. Landet ändrade inte heller sin lagstiftning så att den skulle motsvara landets åligganden enligt WTO-avtalet. Tilläggstullen vid import är en värdetull, och tillämpningen av tullmedgivanden för varor har avbrutits.

Kommissionen granskar årligen med verkan fr.o.m. den 1 maj tilläggstullens storlek och de varor som omfattas av tullen. Granskningen kan vid behov också ske vid andra tider. Tillämpningen av tilläggstullar fortsätter tills vidare tills Förenta staterna fullt ut verkställt WTO:s rekommendationer. 

Mera information: Tilläggsimporttullar på vissa varor med ursprung i USA

Genom kommissionens förordning 2018/886 infördes den 21 juni 2018 tilläggstullar på vissa varor med ursprung i Förenta staterna som importerats till Europeiska unionen den 20 juni 2018 eller därefter. 

Tilläggstullarna tas ut för bl.a. följande produkter och produktgrupper: majs, trädgårdsbönor, ris, jordnötssmör, apelsinsaft,  tranbärs- och lingonsaft, whiskey, cigaretter, preparat för skönhetsvård, skjortor av trikå, byxor, sänglinne, skodon för män, järn och stål, varor av järn och stål, aluminium, motorcyklar, båtar samt spelkort. Tilläggstullen på spelkort (KN-nummer 9504 40 00) är en värdetull på 10 procent, på övriga produkter en värdetull på 25 procent.

Bilaga I till förordningen innehåller en förteckning över de varor på vilka tilläggstullarna tillämpas. I bilaga II till förordningen finns en förteckning över varor på vilka tilläggstullen kan börja tillämpas senare.

Mera information: Tilläggstullar på vissa produkter med ursprung i Förenta staterna

En antidumpningstull kan införas om varor har importerats till dumpat pris, dvs. de har sålts för export till ett pris som understiger produktionskostnaderna och priserna på hemmamarknaden. Antidumpningstullarna är ofta företagsspecifika.

En utjämningstull kan införas om exporten har fått statligt stöd. En produkt kan samtidigt omfattas av både en antidumpningstull och en utjämningstull.

En skyddstull eller en kvot kan införas om en oväntad ökning av importen äventyrar EU:s industri. Skyddsåtgärder kan införas snabbt, och de har en kortare giltighetstid än antidumpnings- och utjämningsåtgärderna. Skyddsåtgärderna gäller alla länder utanför EU, dvs. tredje länder.

En undersökning föregår alltid införandet av antidumpnings- och utjämningsåtgärder. Undersökningen tar högst 14 månader (antidumpningstull) eller 13 månader (utjämningstull).

De slutgiltiga åtgärderna, en antidumpningstull eller en utjämningstull, kan införas efter undersökningen. De gäller i fem år.

Preliminära åtgärder. Kommissionen kan införa preliminära åtgärder under undersökningen, tidigast 60 dagar och senast 7–8 månader efter inledandet av undersökningen. En preliminär antidumpningstull är giltig i högst sex månader. En provisorisk utjämningstull är giltig i högst fyra månader. Dessa kräver reservering av garanti (säkerhet). Garantin tas ut som slutgiltig, om en slutgiltig antidumpnings- eller utjämningstull införs.

Prisåtagande. Exportören åtar sig att höja sina exportpriser för att inte vålla EU skada. Kommissionen kan godkänna exportörens åtagande. Importören visar upp en åtagandefaktura enligt modellen i förordningen och befrias helt från att betala antidumpnings- eller utjämningstull.

Giltig faktura. Ibland ska importören uppvisa en giltig faktura enligt modell, så att nedsatt företagsspecifik antidumpnings- eller utjämningstull kan tillämpas vid import.

Kommissionen kan inleda en interimsöversyn, om förhållandena har ändrats efter införandet av de slutgiltiga åtgärderna. Efter översynen kan kommissionen t.ex. ändra antidumpningstullsatsen. En interimsöversyn inleds högst ett år efter införandet av antidumpnings- eller utjämningsåtgärderna.

En ny exportör kan ansöka om en översyn avseende en ny exportör, om den inte har exporterat varor till EU före antidumpnings- eller utjämningsåtgärderna. Efter översynen kan företaget få en företagsspecifik tullsats.

En översyn vid utgången av giltighetstiden inleds ofta i samband med att giltighetstiden för de slutgiltiga åtgärderna löper ut. Då ser man över om det finns skäl att fortsätta med åtgärderna. Det är den enda saken som översynen tar ställning till. Efter översynen ändrar man inte t.ex. varuomfattningen eller tullsatserna. Antidumpnings- eller utjämningstullen gäller under översynen.

Tullverktyg. Kommissionen utfärdade den 2 juli 2019 en genomförandeförordning om ett så kallat tullverktyg i enlighet med vilket antidumpnings- och utjämningstullarna i ovannämnda situation ska tas ut. Förordningen tillämpas sedan den 4 november 2019.