Hoppa till innehåll

Angivande av tidigare dokument

Referensnumret för det tidigare dokumentet ska anges i importdeklarationen. Referensnumret dvs. MRN-referensnumret finns till exempel angivet i transportfirmans ankomstavi. Om transportfirman har kommit överens om att förmedla uppgiften till Tullen fylls den i automatiskt i Tullklareringstjänsten när du anger ankomstnumret. 

Med vilka koder ska ett tidigare dokument anges?

Om du inger en importdeklaration ange det tidigare dokumentet i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande genom att använda följande koder:

När det tidigare dokumentet avser extern unionstransitering

1.    Ange som typ av tidigare dokument för varuposten:

 • "N821 – Deklaration för extern unionstransitering/gemensam transitering (T1)", elektronisk T1 eller TIR
 • ”N952 – TIR-carnet” om ingen elektronisk TIR-deklaration ingetts 
 • ”N820 – Deklaration för unionstransitering/gemensam transitering - blandade sändningar (T)”, om varorna anländer under transiteringsförfarandena T2 eller T2F
 • ”N820 – Deklaration för unionstransitering/gemensam transitering - blandade sändningar (T)”, om transiteringen omfattar både T1-varor och T2-varor, s.k. blandade sändningar.

2.    Ange transiteringens MRN-referensnummer som referens för det tidigare dokumentet.

För en varupost kan du ange flera MRN-referensnummer (max 99).

När det tidigare dokumentet är en summarisk införseldeklaration eller deklaration for tillfällig lagring 

 1. Ange ”N355 – Summarisk införseldeklaration” eller ”337 – Deklaration för tillfällig lagring” som typ av tidigare dokument.
 2. Ange som referens för det tidigare dokumentet MRN-referensnumret som tilldelats den summariska införseldeklarationen eller deklarationen för tillfällig lagring.
 3. Ange varupostnumret som varupostnummer för det tidigare dokumentet
 4. Om den föregående deklarationen är en deklaration för tillfällig lagring eller en summarisk införseldeklaration som ingett till EU:s ICS2-system, ange också referensnumret för transportfokumentet på undernivå.

 • i fältet ”Transportdokuments nummer” i Tullklareringstjänsten

 • i fältet ”Referens för transportdokument” vid meddelandedeklarering.

För en varupost kan du ange flera MRN-referensnummer och varupostnummer (max 99).

När det tidigare dokumentet är en tullagerdeklaration eller en importdeklaration 

 1. Ange som typ av tidigare dokument ”NMRN – Deklaration/anmälan MRN”.
 2. Ange tullagringens MRN-referensnummer som referens för det tidigare dokumentet.
 3. Ange varupostnumret för tullagringens MRN som varupostnummer för det tidigare dokumentet.

För en varupost kan du ange flera MRN-referensnummer och varupostnummer (max 99) 

Om det tidigare dokumentet är en tullagerdeklaration som ingetts med SAD-blankett, ange som typ a tidigare dokument ”1ZZZ – Annat tidigare dokument” och uppläggningsnumret som referens för det tidigare dokumentet. Varupostnummer anges inte.

Post- och expressförsändelser

När varorna anländer per post eller som expressförsändelse, fylls uppgifterna om tidigare dokument automatiskt i Tullklareringstjänsten om du angav ankomstnumret i startmenyn när du fyllde i en ny deklaration. I en tulldeklaration kan man bara ange uppgifterna för en post- eller expressförsändelse.

Om du är meddelandekund och försändelsen anländer per post, ange ”N355 – Summarisk införseldeklaration”  eller "N337 – Deklaration för tillfällig lagring" som typ av tidigare dokument. Ange som referens MRN-referensnumret för den summariska införseldeklarationen som ingetts för postförsändelsen. Ange dessutom transportdokumentets nummer som angetts i den summariska införseldeklarationen. För postförsändelser anges inte varupostnumret för tidigare dokument.

Om du är meddelandekund och försändelsen anländer som expressfrakt, ange ”N337 – Deklaration för tillfällig lagring” som typ av tidigare dokument. Ange AREX-deklarationens MRN-referensnummer som referens för deklarationen för tillfällig lagring och varupostens nummer. Typen av tidigare dokument kan också vara ”N821 – Deklaration för extern unionstransitering/gemensam transitering (T1)” elektronisk T1 eller TIR. I det fallet ange transiteringens MRN-referensnummer som referens.

Övrigt att beakta

Om du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten eller som ett meddelande och du inte har något tidigare dokument eller det har ingetts under reservförfarandet ska du ange ”1ZZZ (annat tidigare dokument)” som typ av dokument. I en reservförfarandesituation ange också reservförfarandedokumentets nummer samt med koden FIXXX för ytterligare uppgift att det är fråga om ”ett tidigare dokument som ingetts vid reservförfarandet”.  

Läs anvisningarna för användning av reservförfarandet.

Ange det tidigare dokumentet så här om varorna har anmälts till Tullen, men ett driftavbrott pågår i Tullklareringstjänsten eller i deklarationstjänsten för Införsel och utförsel (AREX) när du försöker inge en importdeklaration. Gör så här om Tullen har meddelat om ett driftavbrott men du inte kan vänta tills det tar slut, utan du måste inge en importdeklaration så att transporten av varorna kan fortsätta.

Om du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten eller som ett meddelande, ange ”1ZZZ (annat tidigare dokument)” som typ av tidigare dokument och MRN-referensnumret som referens för det tidigare dokumentet.

Läs anvisningarna för användning av reservförfarandet. 

Om en tulldeklaration som ingetts genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten avvisas, kan det beror på att det tidigare dokumentet (t.ex. en införseldeklaration) har fel status. Detta innebär att den tidigare deklarationen inte har godkänd status med tanke på importförtullningen.

När du inger en  standardtulldeklaration (A), kan den avvisas, om det tidigare dokumentet ännu inte visats upp för Tullen eller om handläggningen av det fortfarande pågår vid Tullen. Du kan då kontakta transportfirman och be den meddela dig när dokumentet har godkänd status.

När du inger en tulldeklaration på förhand (D), kan deklarationen avvisas om det tidigare dokumentet redan visats upp för Tullen. Ändra den ytterligare typen av deklaration till ”A – Standardtulldeklaration” och skicka deklarationen på nytt till Tullen.

Om tulldeklarationen börjat handläggas vid Tullen och om den fått ett MRN-nummer, kan den ytterligare typen av deklaration inte längre ändras.

Om deklarationen avvisas på grund av att MRN-referensnumret inte hittas i Tullens tjänst, kontrollera MRN-referensnumret och skicka deklarationen på nytt till Tullen.

Du kan kontrollera det tidigare dokumentets status också i MRN-söktjänsten om det tidigare dokumentet är en summarisk införseldeklaration, summarisk deklaration för tillfällig lagring eller en deklaration för tullagring.

Om det tidigare dokumentet har godkänd status med tanke på importförtullningen, men du får ändå ett felmeddelande, kan du kontakta Tullens elektroniska servicecentral

Om du upptäcker fel i kolli- eller viktuppgifterna i tulldeklarationen, kan du begära ändring av tulldeklarationen med meddelandet ”Begäran om ändring” eller med ”Omprövningsansökan” i Tullklareringstjänsten. I brådskande fall kan du omedelbart upprätta en ny tulldeklaration och begära ogiltigförklaring av den felaktiga tulldeklarationen. Om du söker ändring av antalet kollin eller vikten, uppvisa ett dokument där Tullen kan kontrollera den rätta uppgiften. 

Notera dock att lagerhavaren i vissa undantagsfall kan frigöra varorna, och då behövs ingen ersättande förtullning. Mer om undantagsfallen finns på sidan avslutande av tillfällig lagring.