Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande – Tjänsten Tillstånd och beslut

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och nättjänster enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Tillstånd och beslut.

Alternativa sätt att sköta tullärenden

Om du inte kan använda tjänsten Tillstånd, kan du också kontakta Tillståndscentralen per e-post, lupakeskus(at)tulli.fi eller per telefon +358 295 5200.

Du kan också ge respons på ett tullkontor som erbjuder kundservice. På Tullens webbplats hittar du tullkontorens öppettider.

Hjälp med alternativa sätt att sköta tullärenden får du av kundservice, tfn 0295 5201.

Se Tullens anvisningar om alternativa sätt att sköta tullärenden.

Tjänstens tillgänglighet

Den nuvarande tillgängligheten av tjänstens innehåll uppfyller delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kända problem med tillgänglighet

Tjänsten har fortfarande några problem med användbarhet. Nedan beskrivs de kända problemen med tillgänglighet. Om du stöter på ett sådant problem i tjänsten som inte finns med på listan, kontakta oss.  

Följande innehåll uppfyller inte kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och åtgärdas så fort som möjligt: 

Byte av sida

 • Tjänsten har byggts med single page application-teknologin, där fokus flyttas vid byte av sida till sidans huvudrubrik eller på ansökningsblanketten till det aktuella stegets rubrik. På blanketten kan det dock hända att fokus flyttas så pass snabbt att skärmläsarna felaktigt läser rubriken på blankettens föregående steg. (WCAG 2.4.3)

Avbruten förbindelse på grund av överskriden tidsgräns

 • Användaren varnas om att förbindelsen kommer att brytas på grund av överskriden tidsgräns och användaren ges möjlighet att be om tilläggstid. Av datasäkerhetsskäl blir man dock tvungen att logga ut användaren efter 12 timmar, varvid tillgänglighetskraven gällande tidsbegränsningarna inte uppfylls helt. (WCAG 2.2.1)

Modalfönster

 • Vid flyttning av fokus till enstaka modalfönster kan det förekomma problem när fönster öppnas. (WCAG 2.4.3)
 • I modalfönstret ”Gör en ny tillståndsansökan” hålls fokus inte inom modalfönstret utan flyttas också till webbläsarens adressrad. Fokus flyttas inte heller bakåt från det första interaktiva elementet i modalfönstret. (WCAG 2.1.1, 2.4.3) 

Uppladdning, listning och borttagning av bilagor

 • I listan över uppladdade bilagor utgör bilagornas namn knappelement, men de är också inne i linkelement. (WCAG 4.1.2)
 • I listan över uppladdade bilagor visar knappen ”Radera fil” inte i koden vilken bilaga som raderas. (WCAG 2.4.4)
 • Texten i innehållsområdet för modalfönstret ”Radera bilaga” läses inte automatiskt, när det öppnas. (WCAG 4.1.2)
 • När dialogfönstret ”Radera bilaga” stängs flyttar fokus inte tillbaka till den knapp med vilken dialogfönstret öppnades utan till ett body-element. (WCAG 2.4.3)
 • Texten ”Bilagan är raderad” förmedlas inte till skärmläsaren.  (WCAG 2.2.1)

Rubriker

 • Användningen av HTML-rubriknivåer är bristfällig. Man hoppar t.ex. helt över H3-rubriknivån på sidor där underrubriker används. (WCAG 1.3.1)

Meddelandetexter som försvinner

 • I tjänsten kan det i ganska sällsynta fall förekomma enstaka meddelande–texter som försvinner från skärmen efter några sekunder (WCAG 2.2.1)

Flervalsfält

 • Vissa flervalsfält kan sakna etiketter, vilket gör det svårare att förstå deras innehåll när man använder tjänsten med en skärmläsare. (WCAG 3.3.2)
 • Valen i flervalsfälten visas under fälten, men skärmläsaren får ingen återkoppling på valet eller raderingen av dem. (WCAG 4.1.2, 4.1.3)
 • Etiketten för knappen med vilken man raderar val anger inte vad det är man raderar. (WCAG 2.4.4)

Definiering av fält som hör ihop

 • Fält som hör ihop, liksom första stegets adressuppgiftsfält, har inte kopplats ihop i koden, vilket gör det svårare för skärmläsaren att uppfatta att de hör ihop. (WCAG 1.3.1)

Uppgifter som saknas

 • Uppgifter som kunden inte har fyllt i visas med två bindestreck (”--”), som skärmläsaren nödvändigtvis inte läser. (WCAG 1.3.1)

Fältetiketter

 • Alla fält har inte etiketter som kopplats till fälten i koden eller så är etiketten inte tillräckligt beskrivande (WCAG 1.3.1, 3.3.2)

Felmeddelanden

 • Felmeddelandena är inte alltid tillräckligt beskrivande, grupperingen fattas eller så flyttas fokus i skärmläsar- eller tangentbordsanvändningen inte till det felaktiga elementet, när man försöker gå vidare på sidan (WCAG 1.3.1, 2.4.6).

Responsivitet 

 • I tjänsten finns många brister när det gäller responsivitet: en del av uppgifterna går förlorade i förstorade eller smalare vyer. I tjänsten förekommer också horisontell rullning i den krävda bredden på 320 CSS-pixlar (WCAG 1.4.10)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av en utomstående aktör.
 • Tjänsten utvärderades 12/2018.
 • Utlåtandet upprättades 1.4.2019.
 • Utlåtandet granskades senast 2.10.2023.

Respons

Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten av denna tjänst. 

 • Ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet(at)tulli.fi.
 • Det är Tillståndscentralen som svarar för tillgängligheten av tjänsten Tillstånd. Tillståndscentralen svarar också på responsen om tillgänglighet.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.

Om du inte är nöjd med det svar du fått av Tullen eller om du inte får något svar alls kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats berättas detaljerat hur man kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn