Hoppa till innehåll

Tullens historia: EU-medlemskap

I mitten av 1980 lades en ny växel in i den europeiska integrationen. Till en början var det inte många som vågade se Finland som medlem av Europeiska gemenskapen. Finland fokuserade länge på att ansluta sig bara till det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, en typ av utvidgad frihandel.

Medlemskapet i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och EU krävde mycket förberedande arbete av Tullen, eftersom största delen av förändringarna på ett eller annat sätt gällde ärenden som Tullen hade hand om. I praktiken innebar medlemskapet i Europeiska unionen att man inte längre skulle tullklarera eller förtulla alla varor som infördes i landet. Den nationella beskattningen av varor skulle dock Bild: Också efter att Finland gått med i EU fortsatte Tullen att ta prover av livsmedel som skulle importerasockså efter 1.1.1995 skötas av Tullen även vid de inre gränserna.

Tullen började tillämpa EU:s tullagstiftning. Ansvaret för tullklareringsärenden övertogs av EU-kommissionen. Under kommissionens ledning inleddes EU:s tullprogram, av vilka det första hette Tull 2000. Enligt åtgärdsprogrammet skulle tullverken i de olika medlemsstaterna i praktiken fungera som ett enhetligt EU-tullverk.

Vid de yttre gränserna skulle Tullen förstärka sitt grepp. En bidragande orsak var den ökade godstrafiken vid unionens östra och södra gräns som krävde mycket mer uppmärksamhet än tidigare. I och med EU-medlemskapet blev Finland dessutom ett transitland för den ryska importvarutrafiken, vilket inverkade bl.a. på lagringen av varor och utvecklingen av tullager. Denna trafik har haft en stor betydelse för tullbevakningen. År 2000 tog man i bruk en fast genomlysningsanläggning för fordon i Vaalimaa.

Den fria rörligheten inom de inre gränserna medförde stora utmaningar då det inte längre fanns tullklareringsuppgifter om inkommande varor att tillgå. Inhämtandet av information fick större betydelse och blev allt mer internationellt. Redan från 1970-talet hade samarbetet mellan tullmyndigheterna i de olika länderna varit intensivt, men i EU blev det en del av vardagen. Det gjordes mycket samarbete också med de baltiska länderna och Ryssland.

Bild: Också efter att Finland gått med i EU fortsatte Tullen att ta prover av livsmedel som skulle importeras.