Jag anländer till Finland

När du återvänder till Finland efter en resa eller när du besöker Finland, får du som resandeinförsel föra med dig souvenirer och andra varor till Finland. Restriktionerna för resandeinförsel varierar beroende på varifrån du anländer till Finland.

Jag anländer från ett land utanför EU Jag anländer från EU

Om du har rest utanför EU:s tull- och skatteområde och kommer tillbaka till Finland landvägen t.ex. med bil, tåg eller buss, får du i ditt personliga resgods tull- och skattefritt föra in varor som du köpt till ett värde av högst 300 euro. Denna värdegräns gäller också om du kommer tillbaka sjö- eller flygledes med ditt eget fartyg eller luftfartyg i fritidsbruk. Om du kommer tillbaka med flyg eller båt i kommersiell trafik, får du tull- och skattefritt föra med dig varor upp till ett värde av 430 euro.

Värdet på de medförda varorna anses vara det pris som betalats för varorna.  Resanden ska kunna verifiera priset på ett tillförlitligt sätt, t.ex. med inköpskvitton. Förvara således kvittona på dina inköp.

Varor får föras in som resandeinförsel på villkor att införseln inte är kommersiell och att varorna inte förs in för att säljas vidare. Detta betyder att alla följande villkor måste vara uppfyllda:

 1. Införseln är av tillfällig natur.
 2. Införseln inbegriper enbart varor som är avsedda för resandens eller familjens personliga bruk eller varor som är avsedda som gåvor.
 3. Varorna är till sin art och kvantitet sådana att de inte kan betraktas som varor som förs in för kommersiella ändamål.

All annan införsel betraktas som kommersiell import. För varor som införts för kommersiella ändamål ska tull och importskatter betalas.

Som personligt resgods betraktas resgods som resanden kan visa upp för tullen vid sin ankomst till Finland. Som personligt resgods betraktas också resgods som resanden visar upp för tullen vid en senare tidpunkt, om resanden kan lägga fram bevis på att det företag som ansvarat för transporten vid resandens avresa registrerat varorna som medföljande resgods.

Kom ihåg införselrestriktionerna för alkohol- och tobaksprodukter

Värdegränserna för tull- och skattefri resandeinförsel gäller dock inte alkohol, alkoholdrycker, cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarettobak och motorfordonsbränsle. Införseln av dessa produkter från länder utanför EU har begränsats så att den omfattas av tidsgränser och kvantitativa begränsningar. 

Exempel 1. Om du kommer med bil från Ryssland till Finland får du tull- och skattefritt föra med dig en kamera värd 290 euro.  Därtill kan du tull- och skattefritt medföra den tillåtna mängden alkohol- och tobaksprodukter, t.ex. 4 liter vin och  200 cigaretter, om din resa i Ryssland varat mer än 24 timmar och din ålder berättigar till införseln. 

Exempel 2. Om du kommer med flyg från Thailand till Finland får du tull- och skattefritt föra med dig en kostym som är värd 420 euro. Därtill kan du tull- och skattefritt medföra den tillåtna mängden alkohol, t.ex. en liter konjak och 50 cigarrer..

Exempel 3. Du för in en kamera värd 500 euro från din resa. Värdet på en enskild vara kan inte delas upp i en skattefri och en skattepliktig del, så moms och tull tas ut på hela värdet, inte bara på den del som överstiger 300/430 euro.

Exempel 4. Äkta makar för tillsammans in en kamera värd 500 euro.  Införselrätten är personlig, så varans värde kan inte delas upp på flera personer. Äkta makar kan alltså inte tillsammans momsfritt och tullfritt föra in kameran utan den ska förtullas och tull och importskatterna ska betalas för den.

Viktigt att komma ihåg

Värdet på följande varor räknas inte in i värden gällande resandeinförseln:

 1. resandens personliga resgods som hen för in i eller ut ur landet tillfälligt
 2. äkemedel som resanden behöver för eget bruk.
 • Om du i ditt resgods har resgods eller varor som tillhör en annan resande, ska du gå genom tullen tillsammans med den som äger varorna.
 • Om du har fört en i Finland eller någon annanstans i EU inköpt vara ut ur EU men tar den tillbaka till Finland antingen för att returnera den till säljaren eller för att få den reparerad eller utbytt, är varan inte en tull- eller skattefri resandeinförd vara.
 • Ett luftfartyg eller fartyg anses vara i fritidsbruk när dess ägare eller innehavare använder det för andra än kommersiella ändamål. Med kommersiella ändamål avses sådan varu- eller persontransport eller sådant utförande av tjänster som sker mot betalning eller för myndighetsändamål.

Du kan föra in varor du köpt under resan utan värdegränser.
Observera dock att införsel av t.ex. alkohol, tobaksprodukter och bränslen omfattas av restriktioner.

Ta del av anvisningarna om resandeinförsel av alkohol och tobaksprodukter

För alkoholprodukter som förs in för kommersiellt ändamål eller alkolprodukter som skickats från resan ska en skattedeklaration lämnas till Skatteförvaltningen och punktskatt ska betalas för dem.

Resande som anländer från Fastlandsfinland eller från ett annat EU-land till Åland eller från Åland till Fastlandsfinland eller resande som anländer via Åland eller från Kanarieöarna till Finland får skattefritt medföra varor i samma mängder och till samma värde som resande som anländer från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde. Läs anvisningarna under ”Jag anländer från ett land utanför EU”.

Åland och Kanarieöarna hör till EU:s tullområde men inte till EU:s skatteområde.

Beakta följande

Om du köper varor utomlands som skickas till dig senare (t.ex. mattor eller glasögon) förtullas och importbeskattas de på normalt sätt precis som vilket annat internetinköp som helst.

Bara varor som medförs av resanden personligen kan vara tull- och skattefria.


 • Personer under 18 år får inte föra in alkoholdrycker i landet, och personer under 20 år får endast föra in svaga alkoholdrycker.
 • Personer under 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.


Du ska förtulla varor som kommer till Finland från ett land utanför EU. Varorna ska förtullas även om de är dina egna personliga ägodelar, som du ursprungligen tagit med dig från Finland. Varor som förts ut från Finland och senare returneras till Finland kallas återinförda varor.

Beakta att varor eller gåvor som köpts under resan inte anses vara återinförda varor. Flyttgods kan inte heller förtullas som återinförda varor. Läs hur flyttgods ska förtullas.

Exempel

Du har varit på semester i ett land utanför EU och hotellet skickar dina kvarglömda varor per post.

Tullavgift eller mervärdesskatt behöver inte betalas för återinförda varor. Varor belagda med punktskatt, såsom alkohol och tobak, kan dock inte förtullas som återinförda varor.

Du ska vid behov kunna styrka att varorna tidigare har förts ut till ett land utanför EU. Tullen ber om bevis på semesterresan, t.ex. resebiljetter eller kvittot på hotellbokningen. Tullen kan även be om en redogörelse för när varan har köpts och dess värde.

Hur förtullar jag återinförda varor i Importförtullningstjänsten för privatpersoner?

 • Välj på startsidan att du vill förtulla resgods du glömt kvar under en resa. 
 • Uppge på sidan ”Uppgifter om försändelsen” varför varorna återinförs. Skriv som förklaring till exempel: ”Jag glömde mina solglasögon på hotellet. Hotellet returnerar dem till mig.” 
 • Sök varan med varusökningen på sidan ”Uppgifter om varan”. Om du inte hittar varan med sökningen, uppge dess varukod i fliken ”Varukod”.
 • Fyll i de övriga uppgifterna som begärs och skicka deklarationen.
 • När du har skickat deklarationen ladda upp bilagor till din förtullning på sidan ”Klar” innan du går vidare. Tullen behöver som bilaga t.ex. resebiljetter eller ett kvitto på hotellbokningen. Snabba upp handläggningen av din förtullning och ladda upp bilagorna genast efter att du skickat deklarationen. Om du inte laddar upp dem genast och du stänger sidan, kan du ladda upp bilagorna först när Tullen har skickat en begäran om tilläggsutredning till dig.

Läs mer om import av varor som återförs.


Lagstiftning som tillämpas vid resandeinförsel:

 • tullfrihetsförordningen, artikel 41
 • mervärdesskattelagen (1501/1993), 95 c, 95–95 e § 
 • lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996), 18 §
 • rådets förordning (EG) nr 1186/2009, 16.11.2009 (Europeiska unionens officiella tidning L 324 10.12.2009), artikel 41 Varor som ingår i resenärers personliga bagage
 • punktskattelagen (182/2010), 72 § (495/2014), 84–86 §, 87 § 1 mom. (311/2016) och 2 mom.
 • alkohollagen (1143/8.12.1994)
 • tobakslagen 549/2016

Läs mer

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning