Hoppa till innehåll

Delning av deklaration

Du kan dela upp en importtulldeklaration t.ex. när endast en del av deklarationspartiet granskas eller undersöks eller om en del av varorna inte kan frigöras för övergång till fri omsättning och således inte importeras till landet. Efter delningen kan en en del av varorna hänföras till följande förfarande, fastän en del av partiet väntar på t.ex. granskning.

Delning av en tulldeklaration innebär att du utöver den ursprungliga deklarationen också inger flera ersättande deklarationer, dvs. deldeklarationer, för varorna. 

När kan en importtulldeklaration delas upp?

Tullen skickar ett meddelande om det är möjligt att dela upp en deklaration. Du måste svara inom tidsfristen. Om deklarationen inte delas upp fortsätter Tullen med handläggningen av deklarationen först när t.ex. granskningsresultatet är klart.

En tulldeklaration kan delas upp när deklarationen ingetts genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten.

Du ska lämna in alla nya deldeklarationer inom den angivna tidsfristen. I annat fall kan Tullen begära en tilläggsutredning eller så kan de nya deklarationerna avvisas. Beakta att Tullen fortsätter att handlägga deldeklarationerna först när alla deldeklarationer gällande den ursprungliga deklarationen skickats in. När alla varor som angetts i den ursprungliga deklarationen deklarerats med deldeklaratonerna, ogiltigförklarar Tullen den ursprungliga tulldeklarationen.

Delning av deklaration före provtagning

Om prover ska tas på en del av varorna i en tulldeklaration, kan deklarationen delas redan före provtagningen.

Efter delningen av deklarationen kan de varor som inte omfattas av provtagningen frigöras för övergång till fri omsättning. Om deklarationen inte delas upp, frigörs ingen av varorna i deklarationen från tullövervakning förrän undersökningsresultatet blivit klart. Därför lönar det sig i sådana här fall att dela upp tulldeklarationen. 

Delning av deklaration efter varukontroll

Om deklarationen omfattas av en varukontroll kan deklarationen delas först efter kontrollen. En deklaration kan delas till exempel om

 • en del av varorna blir kvar i väntan på kontrollresultat
 • en del av varorna inte kan övergå till fri omsättning
 • en del av varorna förstörs under tullövervakning.

Övrigt att beakta

Tullen informerar dig om möjligheten att dela upp tulldeklarationen. Du får informationen i Tullklareringstjänsten eller genom ett meddelande. Du kan bli informerad till exempel om prover kommer att tas på försändelsen eller när varan har granskats. Om du vill dela upp tulldeklarationen agera inom den angivna tidsfristen.

När du vill deklarera varorna för övergång till fri omsättning med en standardtulldeklaration ange följande uppgifter i deldeklarationerna:

 • ytterligare typ av deklaration ”A – Standardtulldeklaration”den ursprungliga deklarationens godkännandedatum i punkten för skattebestämningsdag
 • i ytterligare uppgifter om deklarationspartiet koden för ytterligare uppgifter ”FIJAE – Delad deklaration” och som dess kvalificerare i beskrivningsfältet den ursprungliga importdeklarationens MRN-referensnummer
 • koden för ytterligare uppgifter FIXXX samt hurdan delning det är frågan om
  • Om deklarationen delas upp till exempel på grund av att prover ska tas bara på en del av varorna, ange koden för ytterligare uppgifter FIXXX och som dess kvalificerare i fältet Beskrivning orsaken till delningen:
   • ”Denna förtullning gäller produkter som inte omfattas av provtagning”
   • ”Denna förtullning gäller produkter som omfattas av provtagning”
 • MRN-numren för de deldeklarationer som hänför sig till den ursprungliga deklarationen med koden för ytterligare uppgifter FIXXX
  • När du inger den första deldeklarationen vet du ännu inte MRN-numren för de övriga deldeklarationerna. Ange uppgiften i efterhand antingen genom att korrigera deklarationen eller genom att skicka Tullen en kontaktbegäran eller meddelandet ”Fritt formulerad kontakt”.

När du med en SAD-blankett till ett tullkontor lämnar in en förenklad deklaration eller en deklaration för ett särskilt förfarande, informerar Tullen dig om möjligheten att dela deklarationen samtidigt som Tullen meddelar dig att varorna ska granskas eller undersökas. Du kan få informationen om delningsmöjligheten också med ett beslut av Tullen där frigörandet av varorna vägrats.

Om du vill dela importdeklarationen ska du fylla i två nya SAD-blanketter. Ange den ursprungliga deklarationens förtullningsnummer i fält ”44 Särskilda upplysningar” i de nya deklarationerna.

När du ingett en deldeklaration inom utsatt tid, framskrider handläggningen av deklarationen på något av följande sätt

 • tulldeklarationen blir kvar i väntan på gransknings- eller undersökningsresultat
 • tullen vidtar andra behövliga åtgärder
 • Tullen fattar ett beslut om frigörande.

När du lämnat in de nya deldeklarationerna kontrollerar Tullen att alla varuposter som hade angetts i den ursprungliga deklarationen finns med i de nya. Tullen ogiltigförklarar den ursprungliga tulldeklarationen. Du får beslutet om ogiltigförklaringen på samma sätt som du lämnade in den ursprungliga deklarationen, dvs. elektroniskt eller i pappersform.

Delning av importdeklarationen för färskvaror kräver alltid tillstånd av Tullen så som även delning av tulldeklarationen för andra varor. Du kan försnabba handläggningen av tulldeklarationen vid Tullen på följande sätt:

 1. Bifoga resultatet av sundhets- och överensstämmelsekontrollen av färskvarorna till tulldeklarationen genast när du fått det.
 2. Skicka Tullen ett meddelande ”Fritt formulerad kontakt” eller i Tullklareringstjänsten en kontaktbegäran, med vilka du kan be om tillstånd till delning av tulldeklarationen. 
 3. Du kan skapa de delade förtullningarna genast när Tullen gett sitt tillstånd till delning av tulldeklarationen. Tullen beviljar tillståndet vanligtvis med Tullens anmälan som du får i form av ett meddelande eller till Tullklareringstjänsten.

Läs anvisningarna för delning av deklaration under punkten ”Delning av tulldeklaration i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering”.

Du försnabbar handläggningen av tulldeklarationen när du i tulldeklarationen som kontrollplats anger en plats dit tillståndet till befordran kan ges. Läs mer om angivande av kontrollplats i tulldeklarationen.