Ändring av tulldeklaration

Om du märker ett fel i din importtulldeklaration för vilken Tullen redan fattat ett förtullningsbeslut, kan du göra en begäran om omprövning, dvs. ändring, till Tullen. Ändring ska begäras inom utsatt tid.  Om Tullen ännu inte godtagit tulldeklarationen, kan du korrigera den.

 • Importtullen har fastställts till ett för stort belopp.
 • Varorna är defekta eller inte uppfyller villkoren i avtalet.
 • Tullen har begått ett fel.
 • Tullskulden har uppkommit under sådana exceptionella omständigheter som i vissa situationer berättigar till omprövning (s.k. rättviseskäl).
 • Tullskulden har fastställts till ett för lågt belopp.
 • Någon uppgift, t.ex. transportsätt eller förpackningsslag, har angetts felaktigt i tulldeklarationen utan inverkar på tullbeskattningen.  

Följande uppgifter i en tulldeklaration som fastställts genom Tullens förtullningsbeslut kan inte ändras: 

 • deklarant (importör)
 • ombud
 • typ av ombudskap
 • tullförfarande
 • nätfakturaadress (FIVER) för betalning. 

Be i dessa fall att Tullen ogiltigförklarar förtullningsbeslutet och inge samtidigt en ersättande tulldeklaration. I begäran om ogiltigförklaring ska du ange den ersättande tulldeklarationens MRN-nummer.

1 års tidsfrist

Om följande två villkor uppfylls, ska du begära omprövning inom ett år från dagen då förtullningsbeslutet fastställdes.

 1. Varorna är avtalsstridiga eller defekta.
 2. Varorna har förts ut ur unionens tullområde eller så har de i stället för att hänföras till export hänförts till förfarandet för aktiv förädling (förstörts), till passiv förädling, till lagring i tullager eller till förfarandet för frizoner.

Mera information om förstöring av varor finns på sidan om förstöring av varor i kommersiell trafik.

3 års tidsfrist

Om du ansöker om återbetalning eller eftergift av tull på grund av att tull har tagits ut till ett för stort belopp eller på grund av att Tullen har begått ett fel, ska du begära omprövning inom tre år från dagen då förtullningsbeslutet fastställdes. Tidsfristen på tre år gäller också när du begär omprövning på grund av rättviseskäl.

Handläggningstiden för ansökningarna är för tillfället 3-4 månader.    

Ansökningarna om ändring handläggs vid Tullen i den ordning de kommer in, förutom begäranden om kvottilldelning som handläggs i brådskande ordning. 

Handläggningen av din ansökan sker snabbare

 • när du gör begäran om ändring i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande och ändrar själv deklarationens felaktiga uppgifter
 • när alla behövliga bilagor har bifogats till begäran om ändring. 

Du får Tullens beslut om ändring via den servicekanal som du använde vid din begäran om ändring.  

Tullen återbetalar importskatterna direkt in på ditt konto, om villkoren för återbetalningen uppfylls. Återbetalningen syns inte nödvändigtvis på ditt konto genast när du fått beslutet, utan det kan ta flera dagar innan pengarna har överförts till ditt konto.

Så här ansöker du om ändring

Hur du ska söka ändring beror på om du ingav den ursprungliga deklarationen genom meddelandedeklarering, i Tullklareringstjänsten eller i Importförtullningstjänsten för företag (ITU). Kom ihåg att till ansökan bifoga alla dokument med anknytning till ärendet som du åberopar i ansökan och som kan ha inverkan på hur ärendet avgörs. 

Om du ingav importtulldeklarationen genom meddelandedeklarering, kan du ansöka om ändring

 • elektroniskt med meddelandet om begäran om ändring FI413B eller
 • elektroniskt i Tullklareringstjänsten eller
 • med en blankett, om en elektronisk ansökan inte är möjlig för dig.

Om du ingav importtulldeklarationen i Tullklareringstjänsten, kan du ansöka om ändring

 • elektroniskt i Tullklareringstjänsten eller
 • med en blankett, om en elektronisk ansökan inte är möjlig för dig. 

Om du ingav importtulldeklarationen i Importförtullningstjänsten för företag (ITU), kan du ansöka om ändring

 • med en blankett.

Läs närmare anvisningar om att ansöka om ändring:

Ändring genom meddelandedeklarering

Ändra den felaktiga uppgiften och skicka den korrigerade deklarationen till Tullen med meddelandet ”Begäran om ändring FI413B” och ange typen av ändring och orsaken till ändringen. 

Ändring i Tullklareringstjänsten

Beakta: om deklarationen ursprungligen ingetts genom meddelandedeklarering, gör först så här:  

I Tullklareringstjänsten kan du begära ändring av en tulldeklaration via sidan ”Sammandrag och sändning” eller via knappen ”Kontakta Tullen” på startsidan. Välj ”Begäran om ändring” och rätta den felaktiga uppgiften i deklarationen. När du har ändrat de felaktiga uppgifterna gå tillbaka till vyn ”Begäran om ändring” och välj rätt orsakskod. 

Välj rätt ändringstyp och orsakskod i begäran om ändring 

Ange som korrigeringstyp eller orsakskod för ändringen någon av följande:

Välj ”OIK – Ändringar till deklarerade uppgifter”, när du antar att ändringen inte påverkar avgifterna som ska uppbäras. 

Då ska du välja en av följande orsakskoder:

 • ”T-01 – Ursprung”
 • ”T-04 – Varukod”
 • ”T-07 – Tullvärde”
 • ”T-09 – Fel vid utlämning från lagret” om lagerhavaren inte utlämnar varorna från lagret på grund av en felaktig uppgift
 • ”T-14 – Andra”.

Exempel: Om du har angett en felaktig varukod, som inte påverkar uppbörden av tull, ange som ändringens typ eller orsak till ändringen ”T-04 – Varukod”. 

Observera att när du efter förtullningsbeslutet gör en begäran om ändring för en kompletterande tulldeklaration och du använder korrigeringstypen eller orsakskoden ”OIK – Ändringar till deklarerade uppgifter”,  kan du inte ändra vissa uppgifter i den kompletterande tulldeklarationens datainnehåll, utan ändringen ska göras med en skriftlig motivering. Sådana uppgifter är exempelvis vikt- och förpackningsslag. 

Välj ”JAL – Efteruppbörd”, när du antar att ändringen leder till efteruppbörd. 

Då ska du välja en av följande orsakskoder:

 • ”X-01 – Ursprung”
 • ”X-02 – Kvot”
 • ”X-04 – Varukod”
 • ”X-07 – Tullvärde”
 • ”X-08 – Tullfrihet”
 • ”X-09 – Fel vid utlämning från lagret”, om lagerhavaren inte utlämnar varorna från lagret på grund av en felaktig uppgift
 • ”X-14 – Andra”.

Exempel: Om tullvärdet du angett är för lågt, ange som typ av eller orsak till ändringen ”X-07 – Tullvärde”.

Välj ”PAL – Återbetalning eller eftergift”, när du förväntar dig en återbetalning på grund av ändringen

Då ska du välja en av följande orsakskoder:

 • ”B-01 – Ursprung”
 • ”B-04 – Varukod”
 • ”B-07 – Tullvärde”
 • ”B-08 – Tullfrihet”
 • ”B-09 – Fel vid utlämning från lagret”, om lagerhavaren inte utlämnar varorna från lagret på grund av en felaktig uppgift
 • ”B-14 – Andra”
 • ”C-02 – Kvot”, när du söker kvottilldelning efter ett förtullningsbeslut
 • ”F-10 – Defekta varor”, om du efter tullklarering märker att varan är defekt
 • ”I-11 – Myndighetens fel”
 • ”J-03 – Av rättviseskäl”.

Exempel: Om du fått en kreditnota, eftersom produkten inte var avtalsenlig, ange som typ av eller orsak till ändringen ”F-10 – Defekta varor”.

Ange alltid uppgifterna för kontot dit återbäringen ska betalas. Om inget kontonummer finns, kan en återbetalning endast i undantagsfall styras som en betalningsanvisning till banken.   

 • Meddelandedeklaranten väljer i så fall ”K – Anvisning/Kontant betalning” samt anger som kontoinnehavare personens namn och adress i Finland.
 • I Tullklareringstjänsten ska man då välja ”Anvisning/Kontant betalning” samt ange som kontoinnehavare personens namn och adress i Finland.

Tullen svarar på begäran om ändring genom att godta eller avslå ansökan. 

Bilagor

För att snabba upp handläggningen av din elektroniska ansökan om ändring ladda alltid upp alla dokument som hänför sig till ärendet som bilaga till ansökan.

 • Om ändringen gäller tullvärde, bifoga faktura eller orderbekräftelse.
 • Om du ansöker om tullförmån, bifoga de dokument som berättigar till förmånen, t.ex. ursprungsintyg, intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning som berättigar till luftvärdighet. 
 • Om du söker ändring av varukoden, ange varubeskrivningen på svenska samt lägg till en utredning över produktens egenskaper och noggranna tekniska uppgifter samt bifoga eventuella bilder för att säkerställa en korrekt klassificering. 
 • Om deklarationen innehåller flera varuposter, bifoga en beräkning av hur värdena (såsom pris eller transportkostnader) fördelas mellan de olika varuposterna.
 • Om du söker ändring på grund av att varan returnerats visa upp bevis på att varan förts ut ur EU samt korrespondensen om reklamationen med säljaren.
 • Om du befullmäktigar ombudet att också ta emot beloppet som återbetalas, krävs det en specificerad fullmakt för uttag där det står att ombudet befullmäktigats att motta pengarna.

Bifoga dokumenten så här

 • I tullklareringstjänsten: ladda upp dokumenten direkt som bilaga till ansökan.
 • Med meddelande: skicka dokumenten i ett separat bilagemeddelande (”Attachment Request”) där du anger tulldeklarationens MRN-nummer.

Tillåtna filformat för bilagor är pdf, jpg, tif, png, tiff och jpeg. Maximistorleken för en bilaga är 5 MB. Om du sparar alla dokument som en enda bilaga och bilagans sammanlagda storlek är större än 5 MB, spara dokumenten i flera delar.

Handläggningen av din ansökan snabbas upp när du namnger de bifogade dokumenten med rätt dokumentkod, till exempel ”N380 Faktura”. Kontrollera koderna här.

Ansök om ändring i första hand med en blankett för återbetalning eller eftergift av tullar.  

Efteruppbörd söks med en ändringsanmälan som leder till efteruppbörd.

Du kan också formulera ansökan fritt. Bifoga alla uppgifter och dokument som behövs för att avgöra ärendet. 

Ange följande uppgifter i ansökan

 • beslutets MRN-nummer 
 • ändringar som du vill att ska göras i beslutet
 • grunderna på vilka ändring söks.
 • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • kontonummer (BIC och IBAN).

Bilagor

För att snabba upp handläggningen av din ansökan om ändring skicka alltid alla dokument som hänför sig till ärendet som bilaga till ansökan.

 • Om ändringen gäller tullvärde eller importören, bifoga faktura eller orderbekräftelse.
 • Om du ansöker om tullförmån, bifoga de dokument som berättigar till förmånen, t.ex. ursprungsintyg, intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning som berättigar till luftvärdighet. 
 • Om du söker ändring av varukoden, ange varubeskrivningen på svenska samt lägg till en utredning över produktens egenskaper och noggranna tekniska uppgifter samt bifoga eventuella bilder för att säkerställa en korrekt klassificering. 
 • Om deklarationen innehåller flera varuposter, bifoga en beräkning av hur värdena (såsom pris eller transportkostnader) fördelas mellan de olika varuposterna. 
 • Om du söker ändring på grund av att varan returnerats, visa upp bevis på att varan förts ut ur EU samt korrespondensen om reklamationen med säljaren.
 • Om du befullmäktigar ombudet att också ta emot beloppet som återbetalas, krävs det en specificerad fullmakt för uttag där det står att ombudet befullmäktigats att motta pengarna.
 • Om du ansöker om omprövning till ett beslut som fattats i Importförtullningstjänsten för företag (ITU), bifoga beslutet i original eller som kopia.

Skicka inga USB-minnen, CD-skivor eller andra lagringsmedier som bilagor.

Sändning av ansökan och bilagorna

Skicka ansökan med bilagor per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi eller per post till Tullen/Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors.

Skicka ansökningarna om ändring gällande import till Åland från tredje länder eller EU-länder samt skattegränsimport mellan Fastlandsfinland och Åland per e-post till atp.skattegrans(at)tulli.fi eller per post till Mariehamns tull, PB 40, 22101 Mariehamn. 

När du skickar dokument som innehåller personuppgifter till Tullen, rekommenderar vi att du av säkerhetsskäl använder säker e-post.   

Övrigt att beakta

Om man i tulldeklarationen angett ett felaktigt MRN-referensnummer för den summariska införseldeklarationen eller deklarationen för tillfällig lagring eller ett felaktigt nummer för transportdokumentet på undernivå eller varupostnummer, lämna in en ansökan om ändring genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten på följande sätt: 

 • Rätta uppgiften.
 • Förse ansökan med en bilaga som förtydligar ändringen du begär.
 • Lämna fältet ”Ytterligare förklaring av orsak” tomt. 

Du kan också skicka de uppgifter som ska korrigeras per e-post till Elektroniska servicecentralen spake.varastointi(at)tulli.fi.

 • Ge meddelandet rubriken ”Korrigering av uppgifter i importdeklaration”.
 • Ange förtullningsnumret för den importtulldeklaration samt den varupost som berörs av korrigeringen. 
 • Ange korrekta uppgifter om det tidigare dokumentet: 
  • typ av tidigare dokument ”N355 – Summarisk införseldeklaration” eller ”N337 – Deklaration för tillfällig lagring”.
  • MRN-referensnummer och varupostnummer
  • nummer på transportdokumentet på undernivå, om den föregående deklarationen är en deklaration för tillfällig lagring eller en summarisk införseldeklaration som ingetts till EU:s ICS2-system.
 • Elektroniska servicecentralen kvitterar meddelandet som mottaget via e-post.
 • Skicka e-postmeddelandet du fått till den som hämtar varorna, så att hen kan visa den korrigerade uppgiften för innehavaren av det tillfälliga lagret.
 • Innehavaren av det tillfälliga lagret bifogar e-postmeddelandet till lagerbokföringen tillsammans med det ursprungliga beslutet om frigörande.

Om du upptäcker fel i kolli- eller viktuppgifterna i tulldeklarationen, kan du begära ändring av tulldeklarationen med meddelandet ”Begäran om ändring” eller under ”Begäran om ändring” i Tullklareringstjänsten. 

Lämna begäran om ändring med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten så här: 

 • Rätta uppgiften.
 • Förse ansökan med en bilaga som förtydligar ändringen du begär.
 • Lämna fältet ”Ytterligare förklaring av orsak” tomt. 

Alternativt kan du omedelbart upprätta en ny tulldeklaration och begära ogiltigförklaring av den felaktiga tulldeklarationen. Om du söker ändring av antalet kollin eller vikten, uppvisa i samband med begäran om ogiltigförklaring ett dokument där Tullen kan kontrollera den rätta uppgiften.

Notera dock att lagerhavaren i vissa undantagsfall kan frigöra varorna, och då behövs ingen ersättande förtullning. Mer om undantagsfallen finns på sidan avslutande av tillfällig lagring.

I Tullens beslut om omprövning får ändring sökas genom besvär

Du kan anföra besvär direkt hos Helsingfors förvaltningsdomstol över det beslut som Tullens fattat med anledning av din ansökan om omprövning. Besvären är avgiftsbelagda.

Besvärsskriften ska tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol. Skicka den till adressen Helsingfors förvaltningsdomstol, PB 120, 00521 Helsingfors.