Hoppa till innehåll

Angivande av restriktioner, förmåner och antidumpningstullar 

Importören ska reda ut om importen omfattas av restriktioner eller om den kräver tillstånd, samt ange detta i tulldeklarationen med t.ex. villkorskoder eller Taric-tilläggsnummer.

Tullklareringstjänsten kontrollerar direkt i EU-kommissionens Taric-databas vilka restriktioner t.ex. den deklarerade varans varukod omfattas av. Om varukoden omfattas av restriktioner och alla nödvändiga tilläggsuppgifter inte har angetts i tulldeklarationen, avbryts handläggningen av deklarationen.

En importrestriktion eller ett importförbud kan grunda sig antingen på EU-omfattande eller på nationella författningar. Läs mer om importrestriktioner och -förbud på webbsidorna Restriktioner och övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror och Ny förordning om offentlig kontroll. 

Exempel på åtgärder och villkor som gäller varor: 

 • åtgärdskoder (import av varan omfattas av restriktioner)
 • tillståndskoder (importtillståndet ska anges).

Med en villkorskod kan man också ange att villkoren för en förmånsbehandling som är tillämplig på varan uppfylls. Villkorskoden anges till exempel när man i tulldeklarationen ansöker om förmånsbehandling enligt EES-avtalet (landsgruppen Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 2012). Då anger man med villkorskoden Y021 att man kan visa upp ett förmånsberättigande dokument för varorna (t.ex. varucertifikat EUR.1) och att dokumentet finns som bilaga till tulldeklarationen. Läs mer om förmånsbehandlingar.

Angivande av villkorskod

Ange en villkorskod när du använder en varukod eller ett visst tullsystem som kräver att en villkorskod anges.

Läs hur man anger villkorskoden i olika e-tjänster eller andra deklarationskanaler:

När du inger tulldeklarationen i Tullklareringstjänsten kan du välja den tillämpliga villkorskoden bland alternativen som visas. Du behöver alltså inte separat mata in de villkorskoder som varukoden kräver. Om du till exempel har ett dokument eller tillstånd som ska visas upp i samband med importen av varan, välj koden för tillståndet eller dokumentet och ange tillståndets eller dokumentets nummer i fältet ”Referens”. Om inga restriktioner tillämpas vid import av den deklarerade varan, välj en negationskod (Y9xx).     

När du inger tulldeklarationen med ett meddelande, ange villkorskoden i uppgifterna om varuposten. Om man måste visa upp ett tillstånd eller ett annat dokument för importvaran, ange detta på varuposten i punkten ”Bifogade dokument” genom att ange dokumentets kod och andra uppgifter som krävs. Om inga restriktioner tillämpas vid import av den deklarerade varan, ange en negationskod (Y9xx), dvs. en kod som negerar restriktionen, i punkten ”Ytterligare referens”.  

Om du använder reservförfarandet och inger deklarationen med en SAD-blankett, ange villkorskoden i blankettens fält 44.

Angivande av TARIC-tilläggsnummer

Med Taric-tilläggsnummer kan man ange restriktioner gällande varorna eller att man ansöker om tillämpning av en företagsspecifik antidumpningstull.

Om till exempel varukoden omfattas av en företagsspecifik antidumpningstull ska man i tulldeklarationen utöver varukoden också ange ett Taric-tilläggsnummer. På basis av Taric-tilläggsnumret fastställer Tullklareringstjänsten den rätta företagsspecifika antidumpningstullen för varan. Ange också med en kod för bifogade dokument (t.ex. D008 eller D022) att du har en giltig faktura. Kontrollera den rätta koden i Taric-databasen Läs mer på sidan Antidumpnings- och utjämningstullar samt skyddstullar dvs. tilläggstullar.

Du importerar en videokamera (varukod 8525809900) från Norge och vill ta reda på vilken villkorskod för ansökan om tullförmån du ska använda i tulldeklarationen.

Sök fram uppgifterna om varan i Taric-databasen genom att skriva varans varukod i fältet ”Varukod” och klicka på ”Visa åtgärder”.

Du kan ansöka om förmånsbehandling enligt EES-avtalet genom att använda tullsystemet 2012 (EEA). För att du ska kunna ansöka om förmånen ska du ha det dokument som behövs för förmånen (t.ex. varucertifikat EUR.1 från Norge). Du ska ange det förmånsberättigande dokumentet i tulldeklarationen.

Gå till punkten ”EEA - Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA 2012)” och klicka på ”Visa villkor”. På raden ”BI” står ”Y021”, dvs. åtgärden kan tillämpas när du har det dokument som krävs. Enligt raden ”B2” kan åtgärden inte tillämpas om du inte har dokumentet. Under ”Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd” anges vilket dokument du ska visa upp. Där står: ”Y021 Begäran om förmånsbehandling för EES”. Du ska alltså i tulldeklarationen ange koden Y021 samt det dokument som berättigar till förmånsbehandling, om du ansöker om förmånsbehandling enligt EES-avtalet.

Du importerar en videokamera (varukod 8525809900) från Norge och vill ta reda på vilken villkorskod för ansökan om tullförmån du ska använda i tulldeklarationen.

Sök i Fintaric fram uppgifterna om varan genom att ange varukoden i fältet ”Varukod eller beskrivning”. Öppna uppgifterna om varukoden genom att klicka på varukodsnumret. Välj därefter Norge i punkten ”Åtgärder för varukoden” och välj fliken ”Tullar”.

Du kan ansöka om förmånsbehandling enligt EES-avtalet genom att använda tullsystemet 2012 (EEA). För att du ska kunna ansöka om förmånen ska du ha det dokument som behövs för förmånen (t.ex. varucertifikat EUR.1 från Norge). Du ska ange det förmånsberättigande dokumentet i tulldeklarationen.

Du kan se villkoren när du på raden 2012 (EEA - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) klickar på ikonen med två motsatta pilar. I villkoren står ”Om dokument Y021 inte har angivits, kan åtgärden inte användas!” Du ska alltså i tulldeklarationen ange koden Y021 samt det dokument som berättigar till förmånsbehandling, om du ansöker om förmånsbehandling enligt EES-avtalet.

Se också anvisningar för användning av Fintaric-tjänsten.

Angivande av CHED-hälsodokument för införsel och COI-kontrollintyg

Ange numret på CHED-hälsodokumentet för införsel och COI-kontrollintyget i importtulldeklarationen med egna dokumentkoder. Ange också radnumret från CHED-dokumentet för införsel och COI-kontrollintyget för den vara som du håller på att inge en tulldeklaration för.

Uppgifterna ska anges när det bifogade dokumentet i tulldeklarationen är ett CHED-A-, CHED-P-, CHED-D-, CHED-PP–hälsodokument för införsel eller ett COI-kontrollintyg. Beakta att varukoden kan kräva att flera bifogade dokument ska anges. Ange alla dokument som varukoden kräver med egna dokumentkoder. 

Om dina importvaror kräver t.ex. ett hälsodokument för införsel CHED, men inget CHED-nummer angetts i deklarationen, skickar Tullen dig ett felmeddelande. Om CHED-numret som angetts i tulldeklarationen är felaktigt eller har fel status, kan tulldeklarationen också avslås. Om tulldeklarationen avslås eller om du får ett felmeddelande, kontrollera det nummer på CHED-dokumentet som du angett och dokumentets status i Traces-systemet.

Kom ihåg att ange ett CHED-PP-dokument för införsel i tulldeklarationen också om sändningen innehåller träemballage vars import kräver dokumentet.

Ange numret på CHED-hälsodokumentet för införsel och COI-kontrollintyget i importtulldeklarationen med egna dokumentkoder. Ange också radnumret från CHED-dokumentet för införsel och COI-kontrollintyget för den vara som du håller på att inge en tulldeklaration för.

Till exempel när du anger uppgifter om ett CHED-PP-dokument för införsel, använd dokumentkoden ”C085 – Gemensamt hälsodokument för införsel av växter och växtprodukter (CHED-PP) (i enlighet med del 2 avsnitt C i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 (EUT L 261))”. 

När du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten:

 • Ange i varupostens uppgifter det bifogade dokumentet med rätt dokumentkod. Ange som dess beskrivning referensnumret som tilldelats hälsodokumentet för införsel och som finns angivet i punkt I.2 i dokumentet i Traces-systemet.
 • Ange i fältet ”Ytterligare uppgifter om bifogat dokument” radnumret för den vara du importerat. Radnumret kan ses i punkt I.31 i CHED-dokumentet (t.ex. ange 1, om varan anges på första raden i dokumentet.

När du inger deklarationen genom meddelandedeklarering:

 • Ange i varupostens uppgifter det bifogade dokumentet med rätt dokumentkod. Ange som dess beskrivning referensnumret som tilldelats hälsodokumentet för införsel och som finns angivet i punkt I.2 i dokumentet i Traces-systemet.
 • Ange i punkten ”Varupostnummer i dokumentraden” radnumret för den vara du importerat. Radnumret kan ses i punkt I.31 i CHED-dokumentet (t.ex. ange 1, om varan anges på första raden i dokumentet).

Beakta följande saker för att din tulldeklaration ska kunna godtas:

 • Om importen inte kräver att ett CHED-dokument visas upp, ska man i tulldeklarationen i stället för numret på CHED-dokumentet ange en villkorskod. 
  • Om din import är befriad från den importkontroll som avses i förordningen, ange i stället för CHED-dokumentet en villkorskod som börjar med Y. På basis av den är du befriad från uppvisande av CHED-dokumentet.
  • Villkorskoden ska anges om den kan väljas.
 • Med de dokumentkoder som reserverats för CHED-dokument får bara CHED-dokuments nummer anges. 
  • Om man anger andra uppgifter eller dokument med en dokumentkod som reserverats för CHED-dokument, avbryts handläggningen av deklarationen eller deklarationen kan avvisas. 
 • Uppgifterna i tulldeklarationen och CHED-dokumentet ska stämma överens med varandra.
 • I tulldeklarationen ska man ange lika många varuposter som det finns radnummer i CHED-dokumentet.
  • Till exempel så kan örter deklareras med samma varukod, dvs. på samma varupost i tulldeklarationen. Om du ändå i CHED-dokumentet angett örterna på två olika rader, måste du deklarera örterna på två olika varuposter också i tulldeklarationen
 • I tulldeklarationen ska man ange lika många varuposter som antalet CHED-dokument eller COI-kontrollintyg som du ingett.

  • Exempel: Du importerar sex containrar som innehåller ekologiska apelsiner. För varje container har man ingett ett eget COI-kontrollintyg och ett eget CHED-PP-dokument för införsel. Ange varje container som en egen varupost i tulldeklarationen. Det ska alltså finnas sex varuposter i tulldeklarationen, trots att varorna som importeras har enhetliga varukoder och varubeskrivningar.

Beakta också att ett CHED-hälsodokument med statusen ”Authorized for transfer” får ett nytt referensnummer efter att granskningsresultatet meddelats. Detta nya referensnummer ska anges i tulldeklarationen.

När du i tulldeklarationen anger uppgifter om ett CHED-hälsodokument för införsel eller ett COI-kontrollintyg, använd följande dokumentkoder:

Du kan kontrollera gällande dokumentkoder i kodförteckning ”CL013G –Bilagsdokument – varupostnivå”.

När import av varor kräver att ett CHED-hälsodokument för införsel anges i tulldeklarationen, framskrider handläggningen av deklarationen på följande sätt: 

 1. Upprätta först ett CHED-hälsodokument för införsel i Traces-systemet (där dokumentet kallas hälsoinförselhandling) och skicka dokumentet till den övervakande myndigheten. När du skickat anmälan, är dokumentets status ”Ny” i Traces-systemet.
 2. Ange numret på CHED-hälsodokumentet för införsel som tilldelats av Traces-systemet i tulldeklarationen med rätt dokumentkod. Ange också varans radnummer som kan ses i CHED-dokumentet.
 3. Handläggningen av tulldeklarationen avbryts tills den övervakande myndigheten har handlagt CHED-dokumentet. 
 4. När den övervakande myndigheten har handlagt CHED-dokumentet, godkänner eller avvisar myndigheten importen av varorna.
  • Om den övervakande myndigheten godkänner varupartiet för import, bestyrker myndigheten CHED-dokumentet och dokumentets status byts till ”Validerat”.
 • Om varorna flyttats till ett godkänt kontrollställe (CP), är det ursprungliga CHED-dokumentets status ”Authorized for transfer”. När den övervakande myndigheten har godkänt varorna och lagt till kontrollresultatet, får CHED-dokumentet ett nytt referensnummer och dokumentets status byts till ”Validerat”. Korrigera tulldeklarationen genom att ange CHED-dokumentets nya referensnummer i deklarationen. Om det inte går att korrigera tulldeklarationen, be om tillstånd till korrigering med en kontaktbegäran eller med meddelandet ”Fritt formulerad kontakt”.  Läs mer om korrigering av en tulldeklaration.  
 • Om en del av de importerade produkterna avvisas ska tulldeklarationen delas upp. Då är CHED-dokumentets status ”Partially rejected”. Läs mer om delning av en tulldeklaration.
  • Om den övervakande myndigheten avvisar importen av varorna, får du separata anvisningar av myndigheten om hur du ska agera.
 1. Tullen fortsätter med handläggning av deklarationen när CHED-dokumentets status är ”Validerat”.

Var hittar jag villkorskoder och Taric-tilläggsnummer?

Du kan i Fintaric-tjänsten eller i kommissionens Taric-databas kontrollera om du måste anger en villkorskod eller ett Taric-tilläggsnummer i tulldeklarationen. Där kan du också se vilka krav som hänför sig till användning av villkorskoden. Vanligtvis förutsätts det att man visar upp ett behövligt dokument.

Du importerar en videokamera (varukod 8525809900) från Norge och vill ta reda på vilken villkorskod för ansökan om tullförmån du ska använda i tulldeklarationen.

Sök i Fintaric fram uppgifterna om varan genom att ange varukoden i fältet ”Varukod eller beskrivning”. Öppna uppgifterna om varukoden genom att klicka på varukodsnumret. Välj därefter Norge i punkten ”Åtgärder för varukoden” och välj fliken ”Tullar”.

Du kan ansöka om förmånsbehandling enligt EES-avtalet genom att använda tullsystemet 2012 (EEA). För att du ska kunna ansöka om förmånen ska du ha det dokument som behövs för förmånen (t.ex. varucertifikat EUR.1 från Norge). Du ska ange det förmånsberättigande dokumentet i tulldeklarationen.

Du kan se villkoren när du på raden 2012 (EEA - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) klickar på ikonen med två motsatta pilar. I villkoren står ”Om dokument Y021 inte har angivits, kan åtgärden inte användas!” Du ska alltså i tulldeklarationen ange koden Y021 samt det dokument som berättigar till förmånsbehandling, om du ansöker om förmånsbehandling enligt EES-avtalet.

Se också anvisningar för användning av Fintaric-tjänsten.

Du importerar en videokamera (varukod 8525809900) från Norge och vill ta reda på vilken villkorskod för ansökan om tullförmån du ska använda i tulldeklarationen.

Sök fram uppgifterna om varan i Taric-databasen genom att skriva varans varukod i fältet ”Varukod” och klicka på ”Visa åtgärder”.

Du kan ansöka om förmånsbehandling enligt EES-avtalet genom att använda tullsystemet 2012 (EEA). För att du ska kunna ansöka om förmånen ska du ha det dokument som behövs för förmånen (t.ex. varucertifikat EUR.1 från Norge). Du ska ange det förmånsberättigande dokumentet i tulldeklarationen.

Gå till punkten ”EEA - Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA 2012)” och klicka på ”Visa villkor”. På raden ”BI” står ”Y021”, dvs. åtgärden kan tillämpas när du har det dokument som krävs. Enligt raden ”B2” kan åtgärden inte tillämpas om du inte har dokumentet. Under ”Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd” anges vilket dokument du ska visa upp. Där står: ”Y021 Begäran om förmånsbehandling för EES”. Du ska alltså i tulldeklarationen ange koden Y021 samt det dokument som berättigar till förmånsbehandling, om du ansöker om förmånsbehandling enligt EES-avtalet.