Hoppa till innehåll

Varutrafik mellan Åland och övriga Finland 

Alla varor som transporteras från Åland till övriga Finland eller från övriga Finland till Åland ska ankomstanmälas till Tullen, och därtill ska en nationell skattegränsdeklaration inges för dem. 

Beakta

  • Transportfirman ansvarar för inlämnandet av anmälan om varors ankomst. 
  • Importören ansvarar för ingivandet av tulldeklarationen (nationell skattegränsdeklaration) till Tullen och för ingivandet av momsdeklarationen till Skatteförvaltningen. 

Skattegränsdeklarationen behöver inte inges då det är fråga om en säljare med skattegränsnummer som säljer till privatpersoner. 

Anmälan av varors ankomst

Anmälan av varors ankomst lämnas av den som transporterar varorna, t.ex. en transportfirma.

Om en nationell skattegränsdeklaration eller en tulldeklaration inges för varuförsändelsen senast då skattegränsen överskrids, behöver en separat anmälan av varors ankomst inte lämnas in. Mera information om anmälan av varors ankomst

Anmälan om varors ankomst ska alltid lämnas in när importören har för avsikt att inge en nationell skattegränsdeklaration i två steg eller när en kund med skattegränsnummer har för avsikt att inge en sammandragsdeklaration. 

Läs mer anmälan av varors ankomst

Nationell skattegränsdeklaration

Den nationella skattegränsdeklarationen inges i Tullklareringstjänsten eller som en meddelandedeklaration,  det är importören som ansvarar för deklarationen.  Momsregistrerade importörer ska också lämna in en momsdeklaration till Skatteförvaltningen.  

Notera att skattegränsdeklarationen är kombinerad; man inger samtidigt deklaration för både avgående varor och varor som införs. För avgående varor inges alltså inte någon skild exportdeklaration i Deklarationstjänsten för export. 

Tulldeklarationen kan inges antingen på förhand eller senast när varan anländer.

Alla importörer kan inge en nationell skattegränsdeklaration i ett steg. 

Momsregistrerade importörer kan inge deklarationen också i två steg. När varan anländer gör importören en anteckning i bokföringen och efter att varan anlänt inger importören en periodisk deklaration. Med den periodiska deklarationen lämnas uppgifterna om varor som under högst en kalendermånad mottagits från en enda säljare. Läs mer om deklarering i två steg

Momsregistrerade aktörer ska inge en tulldeklaration också för överföring av egna varor över skattegränsen. Företaget är då både importör och exportör.

Notera att momsregistrerade och icke-momsregistrerade importörers deklarationer har något olika struktur och datainnehåll.

Interna varuleveranser inom offentliga organ och statliga ämbetsverk 

Interna varuleveranser inom offentliga organ och statliga ämbetsverk ska också deklareras till Tullen. Statliga inrättningar inger tulldeklarationerna precis som andra momsregistrerade aktörer om de är momsskyldiga för import.

Du kan ge ett ombud fullmakt att deklarera varor i ditt ställe

Både transportfirman som svarar för anmälan av varors ankomst och importören som svarar för skattegränsdeklarationen kan ge ett ombud fullmakt att inge anmälan och deklarationen. Fullmakten ges inte i tjänsten Suomi.fi-fullmakter utan t.ex. genom ett speditionsavtal.

Inget dokument över fullmakten behöver uppvisas för Tullen om inte Tullen specifikt begär det. Om du har gett ett ombud fullmakt att inge den nationella skattegränsdeklarationen i ditt ställe ska typen av ombudskap i deklarationen vara antingen direkt ombudskap eller indirekt ombudskap. 

När importören är en förening, ett samfund eller ett icke-momsregistrerat företag

Importören (köparen) ansvarar för att importförtullningen görs i Tullklareringstjänsten. Obligatoriska fält vid deklarationen är följande:

  • uppgifter om importören (EORI-nummer)
  • uppgifter om exportören
  • uppgifter om ombud (EORI-nummer, om ett ombud används för ingivande av deklarationen)
  • referensnummer för bifogade dokument som ska återfinnas i bokföringen
  • inlämnarens referens för deklarationen (aktörens referens)
  • beräknad ankomstdag (avvikande skattedag)
  • prisuppgifter (pris som faktiskt betalats eller som ska betalas)

Någon varukod anges inte.

Skatten bör betalas innan transportbolaget får lämna ut varorna på Åland eller innan varorna får föras över den åländska skattegränsen till övriga Finland.

Beakta följande

Om du förtullar hemtester (självtester) för coronaviruset till Åland eller från Åland till övriga Finland, behöver du inte betala mervärdesskatt för dem.

Om du förtullar hemtesterna i Tullklareringstjänsten, ange i tilläggsuppgifterna för deklarationspartiet koden för ytterligare uppgifter ”FICON” och beskrivningen ”Hemtest för självtestning av coronavirus”. Då behöver du inte betala moms för varorna. Om du är momsskyldig behöver du inte ange koden för ytterligare uppgifter.

Med hemtester för coronaviruset avses medicintekniska produkter som används för självtestning av sjukdomen covid-19. Läs mer om de särskilda kraven på hemtester på Fimeas webbplats (på finska).

Den temporära lagen gäller t.o.m. 31.12.2022.


Ja, man måste inge tulldeklaration fastän försändelser är mervärdesskattebefriade.


I första hand är det ankomstdagen över skattegränsen som avgör till vilken period leveransen hör. Om man inte vet ankomstdatumet kan man anmäla ankomsten utgående från fakturadatumet.


Lagstiftningen säger ingenting om att egna varor eller överföringar mellan huvudkontoret och filialen är undantagna från mervärdesskatt när varor exporteras över skattegränsen.


När du sänder varor för reparation fyll i  blankett 658r och returnera den till Mariehamns tull.

När varan returneras efter reparation bör du inge en skattegränsdeklaration i Tullklareringstjänsten.  Under deklarationsparti välj bifogade dokument som typ C019 och som identifierare 658 och anmälningsdatum. Under varuparti tullförfarande ska vara 61 och föregående förfarande ska vara 21 (temporär export). Välj även ytterligare förfarandekod (202 eller 203).


En åländsk avsändare kan vid behov inge tullklareringen för mottagarens räkning. Då uppges, i den nationella skattegränsdeklarationen, samma uppgifter vid avsändare- och ombudsfältet. Mottagarens uppgifter fylls i vid importörsfälten.  Typ av ombud är ”direkt ombud”. 


Ja, skattegränsnumret beviljas till ett visst FO-nummer. Lämna in en ny ansökan med blankett 580r


Om kreditfakturan gäller ett inköp som skett samma månad tas det upp som två rader i skattedeklarationen, en rad för inköp (+) och en rad för kreditering (-).  Om returen skett en annan månad än försäljningen får man inte göra avdrag i skattedeklarationen.


Oktober. Tidigare perioder anmäler du som kontantkund. Om ALA-programmet inte låter dig göra sammandragsdeklarationen för oktober kontakta Mariehamns Tull.


Du gör en tullklarering i Tullklareringstjänsten för företag och under varuposter uppger du vid ytterligare förfarande C41, kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar. Som fakturerat totalbelopp kan du uppge 0 euro.Nyckelord Åland Åland