Hoppa till innehåll

Korrigering av importdeklaration

Importdeklarationen kan korrigeras ända tills Tullen har gjort ett beslut om deklarationen. Vissa uppgifter i en förenklad deklaration kan läggas till eller ändras med en kompletterande deklaration. Om ändringarna i den förenklade deklarationen är sådana som inte kan ändras med den kompletterande deklarationen begär ändring av den förenklade deklarationen.

Om felen i deklarationen inte kan korrigeras eller om tulldeklarationen är onödig, ska tulldeklarationen ogiltigförklaras.

Tullen kan begära att tulldeklarationen korrigeras

Om Tullen upptäcker fel eller brister i tulldeklarationen som ingetts, underrättas meddelandekunden om dessa med ett felmeddelande. Gör då det korrigeringar och tillägg som behövs i tulldeklarationen. Vid behov kan du på samma gång korrigera fel som du upptäckt själv. I felmeddelandet anges en tidsfrist för korrigeringen. När du korrigerat uppgifterna, svara på Tullens felmeddelande med ett meddelande om begäran om korrigering.

Om tulldeklarationen har upprättats i Tullklareringstjänsten och Tullen upptäcker fel i tulldeklarationen, får kunden ett meddelande om avslag. Du kan korrigera tulldeklarationen som du har skickat genom att öppna den på nytt i e-tjänsten. Korrigera de felaktiga uppgifterna och skicka deklarationen på nytt till Tullen för handläggning.

Korrigering av tulldeklaration före beslut

Alla uppgifter i tulldeklarationen kan inte ändras. Exempel på sådana här uppgifter om aktör är deklarant (importör), ombud och typ av ombudskap. Det i tulldeklarationen begärda förfarandet kan inte heller korrigeras. Ytterligare förfarande kan inte ändras efter frigörandet, om t.ex. förutsättningen för frigörandet har varit uppvisande av ett visst tillstånd/dokument. Övriga uppgifter kan korrigeras före beslutet. Det är dock inte möjligt att korrigera en deklaration, om Tullen har beslutat granska varan.

  • Importdeklarationer som ingetts med ett meddelande kan korrigeras genom att skicka ett meddelande om begäran om korrigering. Endast den som ingett den ursprungliga deklarationen kan skicka korrigeringsmeddelandet. När du begär ändring före beslutet om frigörandet, välj ”KOR – Korrigering” som typ av ändring. 
  • Gå till sidan ”Sammandrag och sändning” och klicka på ”Korrigera” för att korrigera en tulldeklaration som ingetts i Tullklareringstjänsten. Skicka den korrigerade deklarationen på nytt till Tullen för handläggning. 

Om deklarationen har ingetts som en förenklad tulldeklaration som inges för en period så kan vissa uppgifter korrigeras med en kompletterande deklaration. Mera information om en kompletterande importdeklaration som inges för en period.

Om du inger en separat kompletterande deklaration för varje förenklad deklaration kan vissa uppgifter korrigeras med den kompletterande deklarationen. Läs mer på sidan Kompletterande tulldeklaration för varje förenklad tulldeklaration.

Om varorna hänfördes till förfarandet genom registrering i deklarantens bokföring och du har ingett en anmälan av varors ankomst, kan du korrigera vissa uppgifter med den kompletterande deklarationen. Läs mer på sidan Registrering i deklarantens bokföring. 

Om du fått ett beslut om frigörande och upptäcker ett fel i deklarationen som du inte kan korrigera med en kompletterande deklaration, ska du begära ändring av den förenklade deklarationen. Kontrollera vid punkten ”Korrigering av tulldeklaration före beslut” vilka uppgifter du kan korrigera. 

Du kan ändra en felaktig uppgift efter beslutet om frigörande antingen genom att: 

  • upprätta av omprövningsansökan i Tullklareringstjänsten eller
  • skicka meddelandet ”Begäran om ändring” 

Ändra den felaktiga uppgiften och skicka den korrigerade deklarationen till Tullen genom att välja ”OIK - Ändringar till deklarerade uppgifter” som typ av ändring och som orsak till korrigeringen t.ex. ”T-14 – Andra”. Du kan inge en kompletterande tulldeklaration först när Tullen har handlagt din omprövningsansökan. 

Om uppgifterna är sådana som inte kan ändras med en kompletterande tulldeklaration och uppgifterna i deklarationen inte går att ändra, ska en ny ersättande tulldeklaration lämnas in. Då ska den ursprungliga tulldeklarationen ogiltigförklaras. Läs mer om ogiltigförklaring av en tulldeklaration.