Hoppa till innehåll

EU-intern handel

Varorna rör sig i regel fritt utan tullformaliteter inom EU. Beakta dock att det finns vissa regler och skyldigheter som du måste iaktta.

Specialområden inom EU (t.ex. Åland)

Varor som tillverkats eller är i fri omsättning i EU tullklareras i regel inte, och inga tullavgifter eller skatter betalas för dem. Inom EU finns dock specialområden som avviker från denna regel.  För varor som skickas från t.ex. Åland till övriga Finland och vice versa gäller ett separat deklarationsförfarande och för varorna uppbärs vanligtvis mervärdesskatt vid import.

Varorna måste uppfylla kraven i EU

Varorna som rör sig inom EU måste uppfylla vissa EU-krav. Varje EU-land har egna begränsningar för den fria rörligheten. 

Förbered dig på att tullmyndigheten kan granska varor som innebär risk för säkerhet, miljö eller hälsa. Sådana varor är till exempel vapen, alkohol, tobak och läkemedel. Varorna kan bli föremål för olika åtgärder, såsom dokumentgranskningar eller provtagning. I vissa fall kan varorna också förstöras.

Intrastat-deklarationsskyldighet

Företag ska regelbundet lämna in en Intrastat-deklaration till Tullen, om värdet på företagets EU-interna handel överskrider ett visst eurobelopp. År 2024 är detta belopp 800 000 euro vid både införsel och utförsel. Tullen tar kontakt med dig om det blir aktuellt för ditt företag att inge en Intrastat-deklaration. 

Uppgifterna du lämnat blir en del av Finlands officiella statistik över utrikeshandeln med varor.