Hoppa till innehåll

Införsel av flyttgods före inflyttning

Om ditt flyttgods förs in till Finland innan du själv flyttar från ett område utanför EU, behöver varken tull eller mervärdesskatt betalas för godset.

Ditt flyttgods kan förtullas som tullfria och mervärdesskattefria flyttsaker redan innan du själv flyttar permanent till Finland under förutsättning att villkoren för det uppfylls.

Tullfrihet kan beviljas efter att du stadigvarande och utan avbrott bott utanför EU i minst 12 månader och flyttsakerna har varit i din besittning och i ditt bruk i din normala bostad utanför EU i minst 6 månader.

Beviljande av tullfrihet förutsätter också att

 • du förbinder dig att flytta din normala (stadigvarande) bostad till Finland inom sex månader från det att ditt flyttgods har tullklarerats
 • du ställer en garanti för ditt flyttgods i samband med tullklareringen vid ett tullkontor eller i Tullklareringstjänsten
 • du har ett uppehållstillstånd som beviljats för minst ett år (och som beviljats på annan grund än studier eller en familjemedlems studier), om du behöver ett uppehållstillstånd.

I samband med förtullningen av flyttgodset ska man också lämna in en försäkran om att förutsättningarna för skatte- och tullfrihet för flyttgods uppfylls, tullblankett 45r.

Dessa bestämmelser tillämpas också när flyttgods förs in

 • från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde
 • från Fastlandsfinland eller en annan EU-stat till landskapet Åland och
 • från landskapet Åland till Fastlandsfinland.

Övrigt att beakta

När flyttgodset anländer till Finland från ett område utanför EU, ber transportfirman dig förtulla det. Om villkoren för tullfrihet uppfylls, beviljas tullfriheten samtidigt som du förtullar flyttgodset. Du behöver alltså inte längre ett separat tullfrihetstillstånd.

Läs hur du förtullar flyttgods.

Om du förtullar flyttgodset själv i Tullklareringstjänsten, ska du i fältet ”Varuposter” ange koden för ytterligare förfarande C42.

När du för in flyttgods före din flytt, ska du ställa en garanti till Tullen i samband med förtullningen av flyttgodset. Detta gäller inte flyttgods som förs in före själva flyttningen, när den normala bostaden flyttas från ett land utanför EU av yrkesrelaterade orsaker.

Garantibeloppet är

 • 10 % av transportmedlets värde
 • sammanlagt 500 euro för alla andra flyttsaker (oberoende av mängd och värde).

Om du på samma gång för in ett transportmedel och andra varor är garantibeloppet 10 % av transportmedlets värde + 500 euro. Om transportmedlen är flera ska en 10 procents garanti betalas för vart och ett av dem. Tullen återbetalar garantin till dig när du flyttat till Finland och anmält det till Tullen.

Hur ställs garantin?

 • Beakta att Tullen behöver ett kontonummer till vilket Tullen kan återbetala den ställda garantin när du flyttat till Finland och förtullat ditt flyttgods.
 • Förtullning och ställande av garanti vid ett tullkontor: Flyttaren eller med skriftlig fullmakt hens ombud kan förtulla flyttgodset och ställa garantin vid ett tullkontor som erbjuder kundservice. Garantin kan betalas med kontanter eller med kort. Om garantin betalas genom girering till Tullens konto kan det ta några bankdagar tills betalningen syns på Tullens konto. Beakta att garantin inte kan ställas eller betalas vid ett sådant tullkontor som bara betjänar via tidsbokning.
 • Ställande av garanti i Tullklareringstjänsten: Bara flyttaren själv kan ställa garantin i Tullklareringstjänsten. Förtulla flyttgodset enligt anvisningen Förtullning av flyttgods. Välj C42 som ytterligare förfarande vid förtullningen. När du skickat iväg deklarationen, logga in i förtullningen på nytt inom ett dygn och kontrollera om du fått en åtgärdsbegäran från Tullen. Först efter att du fått åtgärdsbegäran kan du ställa garantin. Ställ och betala garantin enligt anvisningen Att ställa och betala en individuell garanti.
 • Flyttaren kan också köpa förtullningen av en transport- eller speditionsfirma (dvs. ett ombud). Om ombudet är en kreditkund kan garantin reserveras ur ombudets egen samlade garanti. Om ombudet är en kontantkund, förtullas godset samt ställs och samtidigt betalas garantin vid ett tullkontor som erbjuder kundservice.

Tullen återbetalar garantin efter inflyttningen

 • Meddela Tullen skriftligen när du flyttat permanent till Finland.
  • Om du förtullade flyttgodset själv i Tullklareringstjänsten, ska du skicka en fritt formulerad redogörelse över flyttningen via Tullklareringstjänsten. Välj i din förtullning fliken ”Meddelanden” och därefter ”Kontaktbegäran”. Välj som orsak till kontakten ”006 – Annan orsak” och ange i textfältet uppgifterna om din flytt till Finland. Välj därefter ”Skicka”.
  • Om du förtullade flyttgodset vid ett tullkontor, ska du skicka en fritt formulerad redogörelse till tullkontoret.
 • Bifoga till redogörelsen ett intyg som visar att du bor stadigvarande i Finland (t.ex. ett hemvistintyg som fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata).
 • Om du skickar redogörelsen till Tullen på något annat sätt än via Tullklareringstjänsten, ska du i redogörelsen ange numret på förtullningsbeslutet som gäller det tullfria flyttgodset. Om du förtullade flyttgodset själv i Tullklareringstjänsten år 2023, börjar förtullningsbeslutet med tecknen 23FIU….
 • På basis av ditt meddelande fastställer Tullen att du flyttat permanent till Finland. Därefter återbetalar Tullen din garanti till det konto som du uppgett. Om du inte uppgav ditt kontonummer när du ställde garantin i samband med förtullningen, ska du ange kontonumret när du lämnar redogörelsen över flyttningen.