Införsel av flyttgods före inflyttning

Om ditt flyttgods förs in till Finland innan du själv flyttar från ett område utanför EU:s tullområde, behöver tull eller mervärdesskatt inte betalas för godset om du ansöker om tillstånd till import av flyttgods i förväg (nedan kallat tullfrihetstillstånd) hos Tullen.

Ditt flyttgods kan förtullas som tullfria och mervärdesskattefria flyttsaker med Tullens tullfrihetstillstånd redan innan du själv flyttar permanent till Finland under förutsättning att villkoren för det uppfylls. 

Tullfrihetstillstånd kan beviljas efter att du stadigvarande och utan avbrott bott utanför EU:s tullområde i minst 12 månader och flyttsakerna har varit i din besittning och i ditt bruk i din normala bostad utanför EU:s tullområde i minst 6 månader.

Ansök om tullfrihetstillstånd i förväg eftersom det ska visas upp i samband med förtullning av flyttgodset.

Beviljande av tullfrihetstillstånd förutsätter också att 

 • du förbinder sig att flytta din normala (stadigvarande) bostad till Finland inom sex månader från det att ditt flyttgods har tullklarerats
 • du ställer en säkerhet för ditt flyttgods i samband med tullklareringen vid tullkontoret eller i Tullklareringstjänsten
 • du har ett uppehållstillstånd som beviljats för minst ett år (annat än ett uppehållstillstånd för studier eller beviljat baserat på en familjemedlems studier), om du behöver ett uppehållstillstånd. 

I samband med förtullning av flyttgodset ska man utöver tullfrihetstillståndet också lämna in en försäkran om att förutsättningarna för skatte- och tullfrihet för flyttgods uppfylls, blankett 45. Om du för in ett fordon i ditt flyttgods beakta bestämmelserna i bilskattelagen. Läs mera: Skatteförvaltningens webbplats

Dessa bestämmelser tillämpas också när flyttgods förs in
- från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför dess skatteområde
- från Fastlandsfinland eller en annan EU-stat till landskapet Åland och
- från landskapet Åland till Fastlandsfinland.

 

Beakta följande

Exempel 1:

Flyttaren har bott stadigvarande och utan avbrott 13 månader i USA, och flyttsakerna har varit i hens besittning och bruk under denna tid i minst sex månader. Hen ansöker om Tullens tullfrihetstillstånd till tull- och mervärdesskattefri införsel av flyttgods före sin egen flyttning och skickar flyttgodset till Finland.

Flyttgodset kan förtullas som tull- och skattefritt flyttgods när villkoren för tull- och skattefriheten uppfylls och tullfrihetstillståndet visas upp för Tullen. Flyttaren ställer en säkerhet vid förtullningen.

Efter flyttningen till Finland meddelar flyttaren Tullen att hen flyttat. Tullen frisläpper eller återbetalar säkerheten. Flyttaren kan också befullmäktiga ett ombud, t.ex. en speditionsfirma, att göra tullklareringen åt sig.

Exempel 2:

Flyttaren har bott stadigvarande elva månader i USA, och flyttsakerna har varit i hens besittning och bruk där i mer än sex månader. Hen flyttar till Finland om fyra månader. Hen kan föra in flyttgods till ett tullager i Finland i förväg innan hen flyttar till Finland.

Eftersom flyttaren har varit stadigvarande bosatt utanför EU:s tullområde i minst 12 månader kan hen ansöka om tillstånd till import i förväg hos Tullen (tullfrihetstillstånd). Flyttgodset kan beviljas både tullfrihet och mervärdesskattefrihet när villkoren uppfylls. Flyttaren ska befullmäktiga ett ombud att tullklarera flyttgodset. 


När du på grund av yrkesmässiga åtaganden flyttar från ett land utanför EU:s tullområde till ett annat land utanför EU:s tullområde kan du med stöd av tullfrihetstillståndet tull- och mervärdesskattefritt föra in flyttgods till Finland, om du förbinder dig att flytta hit senare. Tullen fastställer den tidsfrist inom vilken du ska flytta din normala bostad till Finland. Tidsfristen antecknas i tillståndet.

Exempel:

En arbetstagares stationeringsort flyttas efter sju månaders arbete från Kina till Kanada. Flyttgodset har varit i hens besittning och bruk i Kina minst sex månader och hens normala bostad kommer att vara utanför EU:s tullområde minst 12 månader utan avbrott. Arbetstagaren ansöker om tullfrihetstillstånd hos Tullen. Arbetstagaren kan föra in flyttsaker till Finland och tullklarera dem som tull- och skattefritt flyttgods.


Ansök om tillståndet

 • med tullblankett 858r (Import av flyttgods i förväg)
 • med tullblankett 869r (Import av flyttgods i förväg då den normala bostaden flyttas till ett annat land utanför EU:s tullområde på grund av yrkesmässiga åtaganden) eller
 • med en fritt formulerad ansökan som innehåller samma uppgifter som ovannämnda blanketter.

Ansökan kan ifyllas och undertecknas av flyttaren själv eller av den som denna befullmäktigat. En fullmakt i original ska bifogas ansökan.

Ansökan ska åtföljas av:

 • en tillförlitlig utredning om att man bott utomlands, t.ex. arbetsgivarens intyg
 • godslista
 • ett uppehållstillstånd som beviljats för minst ett år (annat än ett uppehållstillstånd för studier eller beviljat baserat på en familjemedlems studier), om du behöver ett uppehållstillstånd
 • kopia av fordonets registerutdrag och/eller handling gällande anskaffning av fordonet (om ett fordon ingår i flyttgodset).

Skicka ansökan till

 • Tullens tillståndscentral
 • PB 261, 65101 Vasa
 • Du kan också skicka ansökan per e-post till lupakeskus(at)tulli.fi.

När tullfrihetstillstånd beviljats för införsel av flyttgods före flyttning ska importören ställa en säkerhet till Tullen i samband med förtullningen. Detta gäller inte flyttgods som förs in före själva flyttningen, när den normala bostaden flyttas från ett land utanför EU:s tullområde till ett annat av yrkesrelaterade orsaker.

Säkerhetsbeloppet är

 • 10 % av transportmedlets värdet
 • 500 euro för alla andra flyttsaker (oberoende av mängd och värde).

Om du på samma gång för in ett transportmedel och andra varor är säkerhetsbeloppet 10 % av transportmedlets värde + 500 euro. Om transportmedlen är flera ska en 10 procents säkerhet betalas för vart och ett av dem. Tullen återbetalar säkerheten till dig när du flyttat till Finland och anmält det till Tullen.

Hur ställs säkerheten?

 • Beakta att Tullen behöver ett kontonummer till vilket Tullen kan återbetala den ställda säkerheten när du flyttat till Finland och förtullat ditt flyttgods.
 • Förtullning och ställande av säkerhet vid ett tullkontor: Flyttaren eller med skriftlig fullmakt hens ombud kan förtulla flyttgodset och ställa säkerheten vid ett tullkontor som erbjuder kundservice. Säkerheten kan betalas med kontanter eller med kort. Om säkerheten betalas genom girering till Tullens konto kan det ta några bankdagar tills betalningen syns på Tullens konto. Beakta att säkerheten inte kan ställas eller betalas vid ett sådant tullkontor som bara betjänar via tidsbokning.
 • Ställande av säkerhet i Tullklareringstjänsten: Bara flyttaren själv kan ställa säkerheten i Tullklareringstjänsten i form av garanti. Förtulla flyttgodset enligt anvisningen Förtullning av flyttgods. Välj C42 som ytterligare förfarande vid förtullningen. När du skickat iväg deklarationen, logga in i förtullningen på nytt inom ett dygn och kontrollera om du fått en åtgärdsbegäran från Tullen. Först efter att du fått åtgärdsbegäran kan du ställa garantin. Ställ och betala garantin enligt anvisningen Att ställa en individuell garanti och betalning
 • Inflyttaren kan också köpa förtullningen av en transport- eller speditionsfirma (ombud). Om ombudet är en kreditkund kan säkerheten reserveras ur ombudets egen samlade garanti. Om ombudet är en kontantkund, förtullas godset samt ställs och samtidigt betalas säkerheten vid ett tullkontor som erbjuder kundservice.

Tullen återbetalar säkerheten efter inflyttningen.

 • Meddela Tullen skriftligen när du flyttat permanent till Finland. Skicka en fritt formulerad utredning om flyttningen per e-post till Tullens tillståndscentral, lupakeskus(at)tulli.fi.
 • Bifoga ett intyg som visar att du bor stadigvarande i Finland (t.ex. hemortsintyg från magistraten).
 • Ange också numret på det förtullningsbeslut som gäller de tullfria flyttsakerna.
 • På basis av ditt meddelande fastställer Tullen att du flyttat permanent till Finland. Därefter återbetalar Tullen din säkerhet till det konto som du uppgett. Om du inte uppgav ditt kontonummer när du ställde säkerheten i samband med förtullningen ange numret i samband med utredningen om flyttningen. 

 • Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (tullfrihetsförordningen)
 • Mervärdesskattelagen (1501/1993), 94 § 1 mom. 12 punkten (686/2010) och 94 § 2 mom. (1767/1995)
 • Lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996), 18 §

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning

Tullens tillståndscentral
PB 261, 65101 Vasa
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy

Du kan ställa frågor om dina tillståndsansökningar som redan handläggs av Tullen.