Bindande klassificeringsbesked

BKB och brexit. Kommissionen har publicerat vägledning för det fall att Förenade kungariket (Storbritannien) utträder ur EU utan ett avtal. Punkt 2.2 i vägledningen gäller beslut som rör bindande klassificeringsbesked.

Ett bindande klassificeringsbesked (BKB, på engelska Binding Tariff Information, BTI) är ett skriftligt beslut om den varukod som ska tillämpas på en vara.

Man kan bara ansöka om bindande klassificeringsbesked för en faktiskt planerad import- eller exporttransaktion, dvs. en faktiskt planerad import eller export av varor från och till länder utanför EU. Med import och export avses här också särskilda förfaranden.

Ett bindande klassificeringsbesked är giltigt från och med dagen för utfärdandet, och det kan inte användas för en import eller export som redan har ägt rum eller om tullformaliteterna pågår när beskedet utfärdas.

Ett bindande klassificeringsbesked är giltigt i tre år (beslut givna före 1.5.2016 är giltiga i sex år), men giltigheten kan upphöra tidigare till exempel på grund av en ändring i lagstiftningen. Beslutet är avgiftsfritt och giltigt i hela EU-området. Beslutet är bindande för tullmyndigheterna och för dess innehavare. Innehavare av bindande klassificeringsbesked ska ange dokumentkoden C626 och beslutets referensnummer i den tulldeklaration med vilken varor som anges i beslutet hänförs till ett tullförfarande.

Hur ansöker man om bindande klassificeringsbesked?

1. Fyll i en separat ansökan för varje produkt

Beskriv produkten så detaljerat att den kan identifieras och klassificeras enligt tullnomenklaturen. Ange bl.a. varornas exakta sammansättning, tillverkningsmetod, användningsändamål och handelsnamn. Det är obligatoriskt att ange EORI-nummer i ansökan. Mera information om EORI-nummer och om hur det kan sökas.

Den som undertecknar ansökan ska ha firmateckningsrätt som ska bevisas genom att bifoga handelsregisterutdraget till ansökan. Om ansökan undertecknas av någon annan person ska hen till ansökan bifoga en fullmakt från en person som har firmateckningsrätt.

2. Skicka den ifyllda ansökningsblanketten till Tullens registratorskontor

Bifoga handelsregisterutdraget och vid behov fullmakten till ansökan. Bifoga också varuprover, broschyrer och andra bilagor, eftersom dessa ger tullmyndigheten viktig tilläggsinformation med tanke på klassificeringen av varan. Skicka ansökan med bilagor till adressen:

Tullen
Registratorskontoret
Semaforbron 12
00520 Helsingfors

I Finland meddelas bindande klassificeringsbesked av Tullens förtullningsenhet. I beslutet anges antingen KN-numret (8 siffror), den 10-siffriga varukoden enligt brukstariffen eller någon annan varukod i en nomenklatur som grundar sig på Kombinerade nomenklaturen (KN), beroende på vilken varukod du har begärt.

Läs mer

  • EBTI-databasen (bindande klassificeringsbesked utfärdade av EU-medlemsstaterna)

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag