Hoppa till innehåll

Så här gör du en exportdeklaration

Du ska göra en exportdeklaration då

En exportdeklaration behöver inte göras för immateriella nyttigheter och tjänster.

Vem gör exportdeklarationen?

Exportdeklarationen kan inges av exportören själv eller av ett ombud som exportören befullmäktigat, t.ex. en speditionsfirma.

Gör så här

 • Företaget har ett EORI-nummer.
 • Du har ansökt om de fullmakter som behövs för att göra exportdeklarationen.
 • Du har tagit reda på varans varukod.
 • Du har skaffat de dokument som eventuellt behövs på grund av varans ursprung eller restriktioner.

Gör exportdeklarationen senast före varorna lastas i transportmedlet.

Lämna in deklarationen elektroniskt på nätet i Deklarationstjänsten för export eller, om du har ansökt om status som meddelandekund, med ett meddelande.

När du gör en elektronisk deklaration ska du besöka tullkontoret bara om något dokument kräver Tullens påskrift.

I vissa begränsade fall kan du göra exportdeklarationen muntligt vid tullkontoret.

Vanligtvis exporteras varorna slutgiltigt ut ur EU. Ange i dessa fall en tullförfarandekod som börjar på 10 i exportdeklarationen.

Andra fall av export:

Ange den exakta gatuadressen om du anger O (geografisk placering) som typ av förvaringsplats.

Ange lagerhavarens landskod och FO-nummer, samt lagerkodens tilläggsdel, om du anger L (lagerkod) som typ av förvaringsplats.

Koder som används i tulldeklarationer

Tullen behöver uppgiften om varornas förvaringsplats för att kunna kontrollera dem. Varorna ska vara tillgängliga för tullkontroll på den förvaringsplats som anges för dem i exportdeklarationen.

Fyll i de övriga uppgifterna i exportdeklarationen.

När Tullen har handlagt deklarationen

 • får du ett överlåtelsebeslut för varorna.
 • får du ett exportföljedokument (EAD) med en referens som identifierar exporten, dvs. ett MRN-nummer. Fraktföraren behöver den vid det sista tullkontoret för att avsluta exporten före varorna förs ut ur EU:s tull- eller skatteområde.

När Tullen har bekräftat utförseln får du ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut. Du ska arkivera överlåtelsebeslutet.

Exportdeklarationen ska inges till något av följande tullkontor:

 • det tullkontor där exportörens hemort ligger
 • det tullkontor där varorna lastas eller packas för exporttransporten.

Varorna ska vara tillgängliga för kontroll i exportlandet, dvs. i det land där du inlämnar exportdeklarationen. Om du inger deklarationen elektroniskt är tullkontoret i Finland Elektroniska servicecentralen, där de elektroniska deklarationerna handläggs.

Om exportvarornas värde är högst 3 000 euro, och om varorna inte omfattas av exportförbud eller -restriktioner, kan du också lämna in exportdeklarationen till utförseltullkontoret i det sista EU-landet innan varorna förs ut ur unionens tullområde.

Du kan endast inge en exportdeklaration för varor som befinner sig i Finland.

Tarkista näiden tavaroiden vienti-ilmoittaminen 

Med post avses försändelser som lämnats till Posten för befordran.

För postpaket vars värde överstiger 1 000 euro krävs en elektronisk exportdeklaration. För postpaket med ett lägre värde ska en elektronisk exportdeklaration inges i följande fall:

 • Det är fråga om varor som omfattas av exportförbud eller -restriktioner.
 • Du inger en exportdeklaration för ett särskilt förfarande (exempel: varan exporteras för reparation eller varan genomgår reparation i Finland och returneras).
 • Du exporterar varor till ett land utanför EU under punktskatteuppskov.

Gör exportdeklarationen innan du överlämnar paketet till Posten. Bifoga exportföljedokumentet till postpaketet. När varorna har förts ut ur EU, ger Tullen ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut elektroniskt.

Till postförsändelser vars värde inte överstiger tusen euro bifogas antingen tulletikett CN22 eller CN23, som fås på Posten.

Läs mer i Postens anvisning.

Om en godkänd upplagshavare exporterar harmoniserade punktskattepliktiga produkter till länder utanför EU, ska ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD) skapas i EMCS-systemet för produkterna. EMCS-systemet ger transporten en administrativ referenskod, dvs. ARC-kod. Därefter inlämnas den elektroniska exportdeklarationen.

Ange någon av följande som förfarandekod i exportdeklarationen:

 • 1007 export av varor efter lagring i momsfritt lager eller skatteupplag (både momsen och punktskatten är obetald)
 • 1045 export av varor efter lagring i momsfritt lager eller skatteupplag (antingen momsen eller punktskatten är obetald)

När du för ut varor under punktskatteuppskov till ett land utanför EU, är punktskatten alltid obetald, och varorna avsänds därmed alltid från skatteupplag. Det som skiljer mellan de ovannämnda förfarandekoderna är huruvida momsen är betald eller inte.

I exportdeklarationen ska du ange AAD+ARC-koden som kod för tidigare handling samt datum.

Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats:

Vid export via el- och rörledningar avges exportdeklarationen i efterhand per kalendermånad. Gör deklarationen senast den 10 dagen i den månad som följer efter kalendermånaden. Tullen skickar exportören endast ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut. Något överlåtelsebeslut och exportföljedokument skickas inte.

Utöver övriga deklarationsuppgifter ska också följande uppgifter och koder anges:

 • Deklarationskod: ZPM = månatlig periodförtullning, kompletterande deklaration 
 • Antal förpackningar: 1
 • Om varukoden är 2716 00 00, anges 0,001 som bruttovikt. I annat fall anges bruttovikten på normalt sätt.
 • Annan exportdag = sista dag i exportmånaden
 • Varans förvaringsplats för varugranskning: ange typ av förvaringsplats med en kod, kvalificerare för plats = O (geografisk placering).
 • Deklarerat utförseltullkontor: tullkontorskod FI002002 (Elektroniska servicecentralen, export)
 • Transportsätt inrikes 7 = fasta transportinstallationer (elström, naturgas)
 • Det aktiva transportmedlets identitet: kod 7
 • Angivandet gäller varukoderna 2716 00 00 (elström), 2711 21 00 (naturgas) eller 3825 20 00 (avloppsslam)
 • Om varukoden är 2716 00 00, anges 0,001 som nettovikt. För de övriga varukoderna anges verklig nettovikt.
 • För varukod 2716 00 00 anges annan kvantitet och extra mängdenhet MWH = tusen kilowattimmar
 • För varukod 2711 21 00 anges annan kvantitet och extra mängdenhet TJO = terajoule (bruttovärmevärde)
 • Förpackningsslag: kod NE (oemballerat)
 • Styckeantal = 1 
 • Förpackningarnas märken och nummer anges inte.

För nödhjälpsvaror som exporteras till katastrofområden kan du lämna in en exportdeklaration med förenklat datainnehåll. Du ska ange en nationell förfarandekod som visar att det är fråga om en nödhjälpsförsändelse.

Du kan deklarera nödhjälpsvarorna som en varupost genom att ange varukoden 9919 00 00 (varor till välgörande och filantropiska organisationer och varor avsedda för katastrofoffer). En separat godslista över exportvarorna ska upprättas, och listan ska på begäran visas upp för Tullen.

Om lasten med nödhjälpsvaror innehåller varor som kräver exporttillstånd, ska du deklarera dem som en egen varupost och för den ange den exakta varukoden och tillståndsnumret. Exporttillståndet ska också på begäran uppvisas för Tullen.

Förutom övriga deklarationsuppgifter ska du även ange följande uppgifter och koder:

 • bifogad handling = 2270 kod för godslista
 • bifogad handling gällande värdet = t.ex. N325 proformafaktura
 • nationell förfarandekod = 7VG nödhjälp till katastrofområden
 • typ av transaktion = 34 kostnadsfria försändelser.

Humanitärt bistånd, utvecklingsbistånd eller återuppbyggnad av katastrofområden anses inte utgöra export av nödhjälpsvaror, utan man ska lämna in en exportdeklaration för dem på normalt sätt. Se hur humanitärt bistånd definieras (um.fi).

Exportören av nödhjälpsförsändelser ska vara etablerad i EU:s område. Exportören kan vara ett företag, en förening, stiftelse, organisation eller privatperson. Varorna i en nödhjälpsförsändelse ska överlämnas kostnadsfritt direkt till katastrofens offer eller till en organisation som verkar i katastrofområdet och som förmedlar hjälpen kostnadsfritt till katastrofens offer.

Export av militära produkter eller produkter som överlämnats till militärer är inte export av nödhjälpsvaror, fastän varorna överlämnas kostnadsfritt.

Försändelser av lågt värde och gratisförsändelser ska också anges enligt varukod som separata varuposter i en exportdeklaration oavsett varornas statistiska värde.

Ange typen av transaktion (handelstransaktionens slag) med en kod som gäller hela exportdeklarationen. Om exportdeklarationen bara omfattar gratisvaror anges typen av transaktion med kod 34 (kostnadsfria försändelser).

Med samma exportdeklaration kan du deklarera både kostnadsbelagda och kostnadsfria varor om den kostnadsfria icke-kommersiella varuposten består av reklamvaror, kommersiella prover eller andra varor som exporteras i marknadsföringssyfte. Ange då för 11 (försäljning) som typ av transaktion för hela försändelsen, även om den även innehåller gratisvaror. Ange 7VB (icke-kommersiella varor, t.ex. reklamvaror) som nationell förfarandekod för varuposten.

Tullformaliteterna vid transport av varor som tillhör medlemmar av diplomatisk personal grundar sig på Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser.

Du ska inge en elektronisk exportdeklaration för diplomatvaror som transporteras som frakt. Ingen exportdeklaration behöver lämnas in för varor som medlemmar av diplomatisk personal för med sig.

 • Försändelser som omfattas av diplomatiskt skydd kan klassificeras med en enda varukod, 9905 00 00.
 • Som varornas värde anges varornas nominella värde.
 • Varornas status anges i exportdeklarationen på varupostnivå med den nationella förfarandekoden 7VF (Varor avsedda för diplomatbruk eller liknande).
 • Dessutom anges på deklarationsnivå tilläggskoden för särskild upplysning FIXXX (Annan tilläggsuppgift) samt ”Diplomatic Mail”, eller för försändelser till Förenta Staterna (Los Angeles) och Nigeria (Abuja), ”Diplomatic Pouch”.