Näin teet vienti-ilmoituksen

Tavarasta on tehtävä vienti-ilmoitus, kun  

Vienti-ilmoitusta ei tarvitse tehdä aineettomista hyödykkeistä ja palveluista.  

Kuka tekee vienti-ilmoituksen?

Vienti-ilmoituksen voi antaa viejä itse tai viejän valtuuttama edustaja, esimerkiksi huolintaliike.

Näin etenet

Tee vienti-ilmoitus viimeistään ennen kuin tavarat on lastattu kuljetusvälineeseen.

Tee vienti-ilmoitus sähköisesti verkossa Vienti-ilmoituspalvelussa tai jos olet hakeutunut sanoma-asiakkaaksi, sanomalla.

Kun teet sähköisen ilmoituksen, sinun on käytävä toimipaikalla vain, jos jokin asiakirja vaatii Tullin merkintöjä.

Tietyissä rajatuissa tapauksissa voit tehdä vienti-ilmoituksen suullisesti toimipaikalla.

Useimmiten tavarat viedään lopullisesti EU:n ulkopuolelle. Ilmoita silloin vienti-ilmoituksessa tullimenettelykoodiksi 10-alkuinen koodi. 

Muita viennin tilanteita: 

Ilmoita tarkka katuosoite, jos ilmoitat sijaintityypiksi koodin O (maantieteellinen sijainti).

Ilmoita varastonpitäjän maatunnus ja y-tunnus sekä varastotunnisteen jatko-osa, jos ilmoitat sijaintityypiksi koodin L (varaston tunniste).

Tulli-ilmoituksissa käytettävät koodit

Tulli tarvitsee tiedon sijaintipaikasta, koska se voi tarkastaa tavaran. Tavaran on oltava Tullin tarkastettavissa vienti-ilmoituksessa mainitussa tavaran sijaintipaikassa.

Täytä muut tiedot vienti-ilmoituksessa.

Kun Tulli on käsitellyt ilmoituksen,

 • saat tavaran luovutuspäätöksen.
 • saat viennin saateasiakirjan (EAD), jossa on viennin yksilöivä viite, MRN-numero. Rahdinkuljettaja tarvitsee sen viimeisellä tullitoimipaikalla viennin päättämiseen ennen kuin tavarat poistuvat EU:n tulli- tai veroalueelta.

Kun Tulli on vahvistanut poistumisen, saat poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen.  Sinun pitää arkistoida luovutuspäätös. 

Vienti-ilmoitus pitää antaa jompaankumpaan seuraavista tullitoimipaikoista:

 • se, jossa viejän kotipaikka sijaitsee
 •  se,jossa tavarat lastataan tai pakataan vientikuljetusta varten.

Tavaroiden on oltava tarkastettavissa vientimaassa eli siinä maassa, jossa annat vienti-ilmoituksen. Jos teet ilmoituksen sähköisesti, on tullitoimipaikka Suomessa Tullin sähköinen palvelukeskus, jossa sähköiset vienti-ilmoitukset käsitellään. 

Jos tavaroiden arvo on enintään 3 000 euroa, eikä vietäviin tavaroihin kohdistu vientikieltoja tai -rajoituksia, voit antaa vienti-ilmoituksen myös poistumispaikan tullille viimeisessä EU-maassa ennen tavaroiden poistumista unionin tullialueelta.

Voit antaa vienti-ilmoituksen ainoastaan Suomessa olevista tavaroista.

Tarkista näiden tavaroiden vienti-ilmoittaminen 

Postia ovat ne lähetykset, jotka on jätetty Postin kuljetettavaksi.

Yli tuhannen euron arvoisista postipaketeista on annettava sähköinen vienti-ilmoitus. Vähempiarvoisista postipaketeista on annettava sähköinen vienti-ilmoitus näissä tapauksissa: 

 • Kyseessä ovat vientikieltojen tai -rajoitusten alaiset tavarat.

 • Annat vienti-ilmoituksen johonkin erityismenettelyyn (esim. tavara viedään korjattavaksi tai tavara on Suomessa korjattavana ja se palautetaan).

 • Viet tavaroita valmisteverottomuusjärjestelmässä EU:n ulkopuolelle.

Tee vienti-ilmoitus ennen paketin luovuttamista Postille. Liitä viennin saateasiakirja postipaketin mukaan. Kun tavara on poistunut EU:sta, Tulli antaa poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen sähköisesti.

Enintään tuhannen euron arvoisiin postilähetyksiin liitetään joko CN22- tai CN23-tullilipuke, jonka saa Postista.

Lue lisää Postin ohjeesta.

Jos valtuutettu varastonpitäjä  vie yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita EU:n ulkopuolelle, tuotteille on tehtävä EMCS-järjestelmässä sähköinen hallinnollinen saateasiakirja (e-AD). EMCS-järjestelmä antaa kuljetukselle hallinnollisen viitekoodin eli ARC-koodin. Sähköinen vienti-ilmoitus annetaan tämän jälkeen.

Ilmoita vienti-ilmoituksessa menettelykoodiksi jompikumpi seuraavista:

 • 1007 tavaran vienti arvonlisävero- tai valmisteverottomasta varastosta (sekä alv että valmistevero maksamatta)

 • 1045 tavaran vienti arvonlisävero- tai valmisteverottomasta varastosta (joko alv tai valmistevero maksamatta).

Kun viet tavaroita valmisteverottomuusjärjestelmästä EU:n ulkopuolelle, valmistevero on aina maksamatta, ja tavara on siten aina lähdössä valmisteverottomasta varastosta. Edellä mainitut menettelykoodivaihtoehdot erottelevat tapaukset sen mukaan, onko arvonlisävero maksettu vai ei.

Ilmoita vienti-ilmoituksessa edeltävän asiakirjan koodiksi AAD+ARC-koodi ja päiväys.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta:

Vienneistä putki- ja sähköjohdoissa annetaan vienti-ilmoitus jälkikäteen kalenterikuukauden jaksoissa. Tee ilmoitus jakson päättymisestä seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Viejälle lähetetään ainoastaan poistumisvahvistettu luovutuspäätös. Luovutuspäätöstä ja viennin saateasiakirjaa ei lähetetä.

Muiden ilmoitustietojen lisäksi ilmoitetaan seuraavat tiedot ja koodit:

 • Ilmoituksen koodi ZPM = kuukausittainen jaksokotitullaus täydentävä ilmoitus

 • Pakkausten määrä 1

 • Jos nimike on 2716 00 00, bruttopainoksi ilmoitetaan 0,001. Muuten bruttopaino ilmoitetaan normaalisti.

 • Muu vientipäivä = vientikuukauden viimeinen päivä

 • Tavaran sijaintipaikka tarkastusta varten, koodilla sijaintipaikan tyyppi, paikan tarkennin O = maantieteellinen sijainti

 • Ilmoitettu poistumispaikka: tullitoimipaikkakoodi FI002002 (Sähköinen palvelukeskus vienti)

 • Sisämaan kuljetusmuotokoodi 7 = kiinteät kuljetuslaitteet (sähkö, maakaasu)

 • Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus: koodi 7

 • Ilmoittaminen koskee tullinimikkeitä 2716 00 00 (sähköenergia), 2711 21 00 (maakaasu) tai 3825 20 00 (viemäriliete)

 • Jos nimike on 2716 00 00, nettopaino on 0,001. Muissa nimikkeissä ilmoitetaan todellinen nettopaino.

 • Nimikkeelle 2716 00 00 ilmoitetaan lisäpaljous ja lisäpaljouden yksikkö MWH = tuhat kilowattituntia

 • Nimikkeelle 2711 21 00 ilmoitetaan lisäpaljous ja lisäpaljouden yksikkö TJO = terajoule (bruttolämpöarvo)

 • Pakkauslaji: koodi NE (pakkaamaton)

 • Kappalemäärä = 1

 • Pakkausten merkkejä ja numeroita ei ilmoiteta.

Voit antaa katastrofialueille vietävistä hätäaputavaroista vienti-ilmoituksen, jossa on helpotettu tietosisältö. Ilmoita kansallisella menettelykoodilla, että kyseessä on hätäapulähetys.

Voit ilmoittaa hätäaputavarat yhdellä tavaraerällä käyttäen tullinimikettä 9919 00 00 (avustus- tai hyväntekeväisyysjärjestöille osoitetut tavarat ja katastrofien uhrien hyväksi osoitetut tavarat). Vietävistä tavaroista on laadittava erillinen tavaraluettelo, joka pyydettäessä esitetään Tullille.

Jos hätäaputavaroissa on vientiluvan alaista tavaraa, ilmoita se omana tavaraeränään, josta on ilmoitettava tarkka tullinimike ja lupanumero. Vientilupa on myös pyydettäessä esitettävä Tullille.

Ilmoita muiden ilmoitustietojen lisäksi nämä tiedot ja koodit:

 • liiteasiakirja = 2270 tavaraluettelon koodi

 • arvoon liittyvä liiteasiakirja = esimerkiksi N325 proformalasku

 • kansallinen menettelykoodi = 7VG hätäapu katastrofialueille

 • liiketoiminnan luonne = 34 maksuttomat lähetykset.

Hätäapuvienniksi ei katsota humanitääristä apua, kehitysapua tai katastrofialueiden jälleenrakentamista, vaan näistä pitää antaa viennin tulli-ilmoitus normaalisti. Katso Humanitaarisen avun määritelmä (um.fi).

Hätäapulähetyksen viejän täytyy olla EU:n alueelle sijoittautunut. Viejänä voi toimia yritys, yhdistys, säätiö, järjestö tai yksityishenkilö. Hätäapulähetyksen sisältämät tavarat on luovutettava vastikkeetta suoraan katastrofin uhrien hyväksi tai katastrofialueella toimivalle järjestölle, joka välittää avun vastikkeetta katastrofin uhrien hyväksi.

Sotilastuotteet tai sotilaille luovutetut tuotteet eivät ole hätäapuvientejä, vaikka luovutus tapahtuisi vastikkeetta.

Myös vähäarvoiset ja ilmaiset lähetykset ilmoitetaan vienti-ilmoituksella nimikkeittäin omina erillisinä tavaraerinään riippumatta siitä, mikä tavaran tilastoarvo on. 

Ilmoita liiketoiminnan luonne koko vienti-ilmoitusta koskevalla koodilla. Jos vienti-ilmoituksella on vain ilmaista tavaraa, liiketoiminnan luonteeksi ilmoitetaan 34 eli maksuttomat lähetykset.

Samalla vienti-ilmoituksella voit ilmoittaa sekä maksullista että ilmaista tavaraa, jos ilmainen ei-kaupallinen tavaraerä on mainosmateriaalia, kaupallisia näytteitä tai muuta markkinointitarkoituksessa vietävää tavaraa. Ilmoita tällöin koko lähetyksen liiketoiminnan luonteeksi 11 myynti, vaikka lähetys sisältää myös ilmaista tavaraa. Ilmoita kansalliseksi menettelykoodiksi tavaraerälle 7VB, ei kaupalliset tavarat, esim. mainostavarat.

Diplomaattisen henkilökunnan jäsenten tavaroiden kuljettamiseen liittyvät tullimuodollisuudet toteutetaan diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisesti.

Anna rahtina kuljetettavista diplomaattitavaroista sähköinen vienti-ilmoitus. Vienti-ilmoitusta ei tarvitse antaa diplomaattisen henkilökunnan jäsenten mukanaan kuljettamista tavaroista.

 • Diplomaattisen suojan kattamat materiaalilähetykset voidaan luokitella yhteen tullinimikkeeseen 9905 00 00.

 • Tavaroiden arvoksi ilmoitetaan tavaroiden nimellinen arvo.

 • Tavaroiden asema ilmaistaan vienti-ilmoituksella tavaraerälle annettavalla kansallisella menettelykoodilla 7VF (Diplomaattiseen tai siihen verrattavaan käyttöön tarkoitetut tavarat).

 • Lisäksi tulliselvitettävälle erälle ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodilla FIXXX (Muu lisätieto) ”Diplomatic Mail” tai Amerikan yhdysvaltoihin (Los Angeles) ja Nigeriaan (Abuja) suuntautuvissa lähetyksissä ”Diplomatic Pouch”.