Ilmoituksen oikaisu

Jos tulli on jo luovuttanut tavarat vientimenettelyyn, vienti-ilmoituksen virheitä ei voi enää korjata, vaan niistä on tehtävä oikaisu.

Oikaisu- tai mitätöintipyynnön tullille voi tehdä kirjallisesti tai sähköisesti

 • viejä, jonka nimissä ilmoitus on tehty tai
 • viejän edustajana ilmoituksen tehnyt asiamies.

Jos oikaistavan vienti-ilmoituksen on antanut välillisenä edustajana toimiva edustaja, vain se voi pyytää viennin oikaisua. Jos oikaisupyynnön lähettää viejä, joka ei ole antanut alkuperäistä vienti-ilmoitusta, oikaisupyynnön voi tehdä vain jo EU-alueelta poistuneeseesta ilmoitetusta tavarasta.

Viejän ja viejän edustajan on huolehdittava vienti-ilmoituksen oikeellisuudesta, kun ilmoitus annetaan, jotta mahdollinen oikaisukäsittely ei viivästytä tavaran kulkua. Ilmoittajan on myös varmistettava, ettei samasta tavarasta tehdä virheellisesti useaa vienti-ilmoitusta.

Milloin oikaisupyyntö on esitettävä?

Oikaisupyyntö on esitettävä heti, kun virhe huomataan. Hakijan on odotettava oikaisupäätöksen hyväksymistä ja oikaisupäätöksen (pdf) sekä uuden EAD- (tai ESS) -saateasiakirjan lähettämistä tai tulostamista tullista, ennen kuin tavara saa poistua EU:n tullialueelta.

Oikaisupyynnön voi esittää myös tavaran EU:n tullialueelta poistumisen jälkeen tietyin, lähinnä jälleenvienti-ilmoituksia koskevin rajoituksin. Oikaisupyyntö on esitettävä viimeistään vuoden kuluessa siitä hetkestä, kun tulli on hyväksynyt oikaistavan vienti-ilmoituksen vastaanotetuksi.

Suomen tulli oikaisee vain suomalaisia eli Suomessa vientimenettelyyn asetetusta tavarasta annettuja vienti-ilmoituksia.

Oikaisupyynnössä on ilmoitettava myös tavaran sijaintipaikka eli Suomessa oleva paikka, jossa tavaran voi tarkastaa. Jos tavara ei ole Suomessa, ilmoitetaan sama sijaintipaikan tieto kuin alkuperäisessä ilmoituksessa.

Valitus hallinto-oikeuteen

Tullin päätöksestä oikaisupyyntöösi voit valittaa suoraan Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on maksullinen.

Osoita valituskirjelmä Helsingin hallinto-oikeudelle. Lähetä se osoitteeseen Helsingin hallinto-oikeus, PL 120, 00521 Helsinki.

Katso valitusohjeet oikeus.fi:stä
Katso tuomioistuinten maksut oikeus.fi:stä

Muuta huomioitavaa

Kirjallinen oikaisu- tai mitätöintipyyntö on tehtävä Tullin nettisivuilta löytyvällä tullilomakkeella 701s. Lomake toimitetaan tullille sähköpostitse tai postitse. Pyynnössä on kerrottava oikaistavan tai mitätöitävän vientitapahtuman MRN- tai tapahtumatunnus ja  kyseisen oikaisun tai mitätöinnin perustelut.

Hakijan on esitettävä oikaisupyynnössään kaikki ne uudet tiedot, joihin oikaisu vaikuttaa. Lomakkeella on ilmoitettava vienti-ilmoituksen tila (odottaa luovutusta tai luovutettu). Pyyntöön on liitettävä tarvittavat liiteasiakirjat ja selvitykset.

Oikaisuhakemuksen käsittelyyn ei sovelleta tunnin käsittelyaikaa. Mikäli vientitavara on jo poistunut yhteisöstä, oikaisua ei pidetä kiireellisenä ja se käsitellään tullissa kiireettömänä.

Oikaisu- ja mitätöintihakemus, tullilomake 701s

Sähköisen oikaisu- tai mitätöintipyynnön voi tehdä joko netti- tai sanomapohjaisena asiointina. Sanomaliikenteessä annettua vienti-ilmoitusta voi pyytää oikaistavaksi tai mitätöitäväksi nettiasiointipalvelun kautta.

 • Nettiasiointi

Sähköisen oikaisu- tai mitätöintipyynnön voi tehdä Tullin Vienti-ilmoituspalvelun kautta. Ilmoittajan on tunnistauduttava voidakseen hakea oikaistavan tai mitätöitävän ilmoituksen esille hakukriteerien avulla.

Vienti-ilmoituspalvelussa voi pyytää oikaistavaksi tai mitätöitäväksi myös alun perin sanomaliikenneilmoituksia valitsemalla haun ”Muiden asiointikanavien kautta tehdyt vienti-ilmoitukset”. 

Ilmoituksen haun jälkeen ilmoittaja valitsee, pyytääkö hän oikaisua vai mitätöintiä. Nettiviennin käyttöohjeissa on julkaistu ilmoituksen täyttämistä ohjaavat mallitäytetyt oikaisu- ja mitätöintipyynnöt.

Tunnistautumattoman netti-ilmoittajan on tehtävä kirjallinen oikaisu- ja mitätöintipyyntö liitteineen ja toimitettava se vientitullitoimipaikkaan.

 • Sanomapohjainen asiointi

Sanomaliikenteessä annettava oikaisupyyntö edellyttää, että pyynnön lähettäjä

 • on hyväksytty viennin EDI-lähettäjäksi
 • käyttää sanomissaan sanomakuvausten versiota 2.1 tai sitä uudempaa versiota
 • on testannut oikaisu- ja mitätöintisanomat Tullin kanssa.

Sanomaliikenteessä asiakkaan oikaisupyyntösanoma on sama kuin vienti-ilmoitussanoma, jonka kentässä ”sanoman tarkoitus” ilmoitetaan oikaisun koodi (7).

Tullin järjestelmästä lähtee virheettömään oikaisupyyntöön vastaanottosanoma ja sen jälkeen joko oikaisusanoma tai oikaisupyynnön hylkäyssanoma sekä näihin liittyvä pdf-muotoinen päätös (oikaisu- tai hylkäyspäätös). Jos oikaisupyyntö todetaan muodoltaan virheelliseksi jo vastaanottotarkastuksissa, sanomailmoittaja saa vain hylkäyssanoman ilman hylkäyspäätöstä.

Mitätöintipyyntösanoma on oma sanomansa, joka on kuvattu viennin ELEX-järjestelmän sanomien tietosisältö -dokumentissa (versio 2.1 tai uudempi).

Tullin järjestelmästä lähtee virheettömään mitätöintipyyntöön vastaanottosanoma, ja sen jälkeen mitätöintisanoma tai mitätöintipyynnön hylkäyssanoma sekä niihin liittyvä pdf-muotoinen päätös (joko mitätöintipäätös tai mitätöintipyynnön hylkäyspäätös). Jos mitätöintipyyntö todetaan muodoltaan virheelliseksi jo vastaanottotarkastuksissa, sanoma-ilmoittaja saa vain mitätöintipyynnön hylkäyssanoman.

Mitätöintipyyntösanomalla on ilmoitettava

 • sen vienti-ilmoituksen tapahtumatunnus, joka halutaan mitätöidä
 • mitätöintipyynnön päiväys
 • mitätöintipyynnön syy käyttäen jotakin seuraavista syykoodeista (suluissa koodin selitys):

1 (vientimenettelyyn ilmoitettua tavaraa ei tulla viemään EU:n tullialueelta)
2 (tavaran pitäminen ilmoitetussa tullimenettelyssä ei ole enää tarkoituksenmukaista)
3 (samasta tavarasta on tehty useita identtisiä vienti-ilmoituksia)
4 (ilmoituksen käsittelyä ei voida jatkaa ilmoituksessa esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi)

 • mitätöinnin syytä kuvaava vapaamuotoinen teksti
 • korvaava tapahtumatunnus eli sen vienti-ilmoituksen tapahtumatunnus, jonka asiakas haluaa jättää voimaan, kun muut identtiset vienti-ilmoitukset on mitätöity

Korvaavaa tapahtumatunnusta ei ilmoiteta, jos on ilmoitettu syykoodi 1.
Tieto on vapaaehtoinen, jos on ilmoitettu syykoodi 2.
Tieto on pakollinen, jos on ilmoitettu syykoodi 3, tai jos on annettu syykoodi 4 ja uusi korvaava vienti-ilmoitus on tehty.

 • mitätöitävän vienti-ilmoituksen viitenumero on pakollinen
 • ylimääräinen viitenumero (edustajan viite) voidaan ilmoittaa haluttaessa, mutta jos se ilmoitetaan, sen on oltava täsmälleen sama kuin mitätöitävällä vienti-ilmoituksella oleva tieto
 • mitätöintipyynnön jättäjän yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite)
 • viejän tai edustajan y-tunnus ja tunnisteen jatko-osa

Jos edustaja pyytää mitätöintiä, on ilmoitettava sekä viejän että edustajan y-tunnus ja tunnisteen jatko-osa.

Esimerkkejä tilanteista, joissa mitätöintipyyntö hylätään

 • Mitätöitäväksi pyydettyä vienti-ilmoitusta ei ole hyväksytty vastaanotetuksi Tullin ELEX-vientijärjestelmään.
 • Vienti-ilmoitus on mitätöintipyynnön saapumishetkellä oikaistavana.
 • Vienti-ilmoitus on ositettavana.
 • Vienti-ilmoitus on siirretty passitusmenettelyyn eikä menettelyä ole vielä päätetty.
 • Alkuperäisen ilmoituksen on tehnyt asiamies välillisenä edustajana, ja mitätöintipyynnön tekee joku muu toimija.
 • Mitätöintipyyntö koskee valmisteveron alaista tai jälleenvientitavaraa, joka on viety pois EU:n tullialueelta.
 • Mitätöitävän vienti-ilmoituksen vientimenettelyyn luovutuspäivästä (vientipäivä) on kulunut yksi vuosi.
 • Kyseessä on Suomesta lähtenyt, mutta jonkin muun EU:n jäsenmaan kautta poistuvaksi ilmoitettu vienti (epäsuora vienti), ja tämän jäsenmaan vientijärjestelmä hylkää Suomen tullin lähettämän peruutussanoman.

Sanomailmoittajan lähettämä mitätöintipyyntösanoma voidaan hylätä myös, jos

 • sanomassa käytetty skeema on vanhempi kuin versio 2.1 mukainen tai sanomalla havaitaan muita skeemavirheitä
 • sanomalla ilmoitettu alkuperäisen vienti-ilmoituksen tapahtumatunnus ei ole validi
 • sanoman vastaanottotarkastuksissa havaitaan, etteivät sanomalla ilmoitetut pakolliset tiedot täsmää ilmoitettuun vientitapahtumaan.

Sanomailmoittaja ei saa näissä tapauksissa mitätöintipyynnön hylkäyspäätöstä, vaan pelkän hylkäyssanoman.

Tullin Liitetiedoston lähetyspalvelussa hakija voi lähettää sähköiseen oikaisu- ja mitätöintipyyntöön liittyvät liiteasiakirjat etukäteen, mikä nopeuttaa käsittelyä.

Liiteasiakirjat voi lähettää myös tullin Sähköiseen palvelukeskukseen heti oikaisu- ja mitätöintipyyntösanoman lähettämisen jälkeen sähköpostilla osoitteeseen spake.vienti(at)tulli.fi. Viesti otsikoidaan määrämuotoisesti: AVO + MRN-numero, esimerkiksi AVO 16FI000000123456E1. Vain määrämuotoisesti otsikoidut viestit pystytään välittömästi ja vaivatta tunnistamaan oikaisu- tai mitätöintipyyntöä koskeviksi ja ilmoituksen oikaisu- tai mitätöintipyyntö voidaan siten käsitellä viivytyksettä, Sanomalla pitää ilmoittaa, että liiteasiakirjat on lähetetty sähköiseen palvelukeskukseen. Jos liiteasiakirjoja ei ole lähetetty tai niitä ei pystytä yhdistämään ko. tullaukseen, sähköinen palvelukeskus lähettää lisäselvityspyynnön asiakkaalle.

Mikäli oikaisupyyntö koskee vain kuljetustietoja, liiteasiakirjoja ei tarvitse toimittaa.

 • Tullivarastosta tapahtuvaa jälleenvientiä (3171) ei voi oikaista muuksi kuin jälleenvienniksi (31-alkuinen menettely).
 • Valmisteveron alaisten tuotteiden vienti-ilmoituksen kaikkia tietoja
  Jos alkuperäinen vienti-ilmoitus sisältää valmisteveron alaisia tuotteita ja tavaraerän edeltävinä asiakirjoina on AAD-saateasiakirjoja, ei viejän y-tunnusta, nimikkeitä eikä tavaraerien nettopainoja voi oikaista ellei myös AAD-saateasiakirjoja ole oikaistu. Myöskään tavaraeriä ei voi näissä tapauksissa poistaa.

Jos tavarat on luovutettu vientimenettelyyn mutta vienti-ilmoituksessa on virheellisiä tietoja, viejä tai viejän edustaja voi pyytää Tullilta tietojen oikaisua. Tietyissä tilanteissa myös menettelykoodin voi oikaista. 

Lopullisen viennin 10-alkuinen menettelykoodi voidaan oikaista 21-, 22- tai 23-alkuiseksi väliaikaisen viennin menettelykoodiksi. Oikaisua väliaikaiseksi vienniksi voi pyytää myös sen jälkeen, kun tavarat ovat jo poistuneet unionista. Sen sijaan lopullinen vienti on mahdollista oikaista vienniksi ulkoiseen jalostukseen (menettelykoodi 21xx, yksinkertaistettu lupamenettely) vain, jos tavara on vielä Suomessa. Oikaisupyynnön jälkeen saat Tullilta ohjeet uuden vienti-ilmoituksen antamiseen sen mukaan, käytätkö ulkoisessa jalostuksen lupana Tullin lupakeskuksen myöntämää lupaa vai vienti-ilmoitusta (yksinkertaistettu lupamenettely).  Uudessa vienti-ilmoituksessa on ilmoitettava INF-numero.

Lopullinen vienti voidaan myös oikaista jälleenvienniksi (31-alkuinen menettelykoodi), ja jälleenvienti voidaan oikaista lopulliseksi vienniksi.  Lähetä oikaisupyyntö, oikaisun perustelut ja liiteasiakirjat sähköpostitse osoitteeseen spake.vienti(at)tulli.fi. Jos oikaisun edellytykset täyttyvät, Sähköinen palvelukeskus ohjeistaa, mitä sinun pitää tehdä seuraavaksi. Vienti-ilmoituksen oikaisua varten on otettu käyttöön uusi erityismaininnan lisäkoodi ”FIXFZ – Tullin luvalla annettu uusi vienti-ilmoitus virheellisesti annetun tilalle”.

Sanomailmoittajan kannattaa varmistaa, että uutta oikaisun lisäkoodia ”FIXFZ” voi käyttää omassa ohjelmistossa.