Hyppää sisältöön

Automaattinen päätöksenteko Tullissa

Tullissa on käytössä automaattinen ratkaiseminen. Automaattinen ratkaiseminen eli automaattinen päätöksenteko on sitä, että asiankäsittelyn päättävä ratkaisu tehdään automaattisella tietojenkäsittelyllä ilman, että ratkaisun tarkastaa ja hyväksyy ihminen. Ratkaiseminen perustuu automaattista toimintaprosessia ohjaaviin käsittelysääntöihin, jotka ovat ihmisen etukäteen määrittelemiä. Oppivia tekoälytekniikoita ei käytetä.

Automaation käyttäminen tulliasioiden ratkaisemisessa on välttämätöntä tulli-ilmoitusten suuren määrän vuoksi. Vuonna 2022 Tulli teki noin 3,76 miljoonaa päätöstä. Niistä suurin osa, noin 3,6 miljoonaa eli 96 %, ratkaistiin automaattisesti. Päätösten lukumäärät ja automaattipäätösten osuus niistä ovat edelleen kasvussa. Automaattista ratkaisemista on käytössä tuonnin, viennin, passituksen ja saapumisen menettelyissä. Esimerkiksi henkilöasiakkaiden tuontitullaukset ratkaistaan pääsääntöisesti automaattisesti. Kaikki tavanomaiset tulli-ilmoitukset käsitellään automaattisesti, jollei ole erityistä syytä nostaa tapausta ihmisen käsiteltäväksi.

Automaattinen ratkaiseminen on käytössä sellaisissa tulliasioissa, joihin ei sisälly tapauskohtaista harkintaa. Lisäksi se on käytössä asioissa, joissa ihminen eli tullivirkailija on arvioinut tapauskohtaista harkintaa edellyttävät seikat. Jos asia voidaan ratkaista automaattisesti, tämä kerrotaan, kun asiakas alkaa täyttää tulli-ilmoitusta. Automaattista ratkaisemista ei Tullissa käytetä, jos asia ratkaistaan asiakkaan vaatimuksen vastaisesti. Jos tulli-ilmoitusta ei hyväksytä, asiakasta kuullaan, ja ratkaisun antaa tullivirkailija. Poikkeuksena tähän on tilanne, jossa ennakkoilmoituksella vireille pantu asia raukeaa ajan kulumisen perusteella, ja asiassa annetaan automaattinen mitätöintipäätös. Tällöin asiakas on antanut ennakolta tuonnin tai viennin ilmoituksen, mutta tavaraa ei ole esitetty vaaditussa 30 päivän määräajassa, ja asian käsittely päätetään. Automaattiseen ratkaisemiseen soveltuvia tapauksia nostetaan aika ajoin ihmiskäsittelyyn laadun varmistamiseksi tiettyjen riskikriteerien ja satunnaistarkistusten perusteella. Automaattisen ratkaisemisen ulkopuolelle on rajattu asiakkaaseen kohdistuvat sanktiot.

Lainsäädäntö

Automaattista ratkaisemista koskeva uusi lainsäädäntö eli hallintolain luku 8 b ja tiedonhallintalain luku 6 a on astunut voimaan 1.5.2023. Uusi lainsäädäntö muodostaa automaattisen ratkaisemisen oikeusperustan ja mahdollistaa automaattisen ratkaisemisen EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetystä automaattipäätösten lähtökohtaisesta kiellosta huolimatta. Tullissa ennen lain voimaantuloa käytössä ollut automaattinen ratkaiseminen saatetaan uuden sääntelyn mukaiseksi lakiin sisältyvän siirtymäajan puitteissa, 1.11.2024 mennessä.

Tulli alkaa 1.1.2024 lukien käyttää automaattista ratkaisemista ensimmäistä kertaa myös oikaisuvaatimusten käsittelyssä, kun tämän mahdollistava uusi säännös, tullilain 88n §:n 5. ja 6. momentti, astuu voimaan. Oikaisuvaatimus voidaan tullilain mukaisesti ratkaista automaattisesti vain, jos asiakkaan vaatimus hyväksytään. Kielteisen tai vaatimuksesta poikkeavan ratkaisun oikaisuvaatimukseen antaa aina tullivirkailija.

Käyttöönottopäätös

Tulli tekee käyttöönotetuista automaattisista toimintaprosesseista tiedonhallintalaissa tarkoitetut käyttöönottopäätökset. Käyttöönottopäätöksistä ilmenevät käyttöönoton perustelut, käyttöönoton perusteena olevat asiakirjat, käyttöönottopäivämäärä, päätöksen tekemisen ajankohta, päätöksentekijä ja yhteystieto, josta on saatavilla lisätietoa automaattisen ratkaisumenettelyn käytöstä Tullissa. Käyttöönottopäätökset julkaistaan Tullin verkkosivuilla. Ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa käyttöönotettuja automaattisia toimintaprosesseja koskevat käyttöönottopäätökset julkaistaan 1.11.2024 mennessä. Uusia automaattisia toimintaprosesseja koskevat käyttöönottopäätökset julkaistaan ennen käyttöönottoa.

Oikeussuojakeino

Tullin automaattisesti tehtyihin ratkaisuihin voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksen tekeminen on oikeussuojakeino, jolla asiakas voi saattaa asian ihmisen käsiteltäväksi tietosuoja-asetuksessa edellytetyllä tavalla. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi löytyvät Tullin päätöksestä. Päätöksessä ilmoitetaan myös yhteystiedot, josta on saatavilla lisätietoja päätöksestä.

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Tullin automaattisessa päätöksenteossa on kuvattu Tullin tietosuojaselosteella.

Tietojen päivittäminen

Tätä verkkosivua päivitetään laissa säädetyn siirtymäajan aikana, kuitenkin 1.11.2024 mennessä.