Tavaran poistuminen EU:sta

EU:sta poistuvat tavarat on esitettävä Tullille. Poistumisaikaa EU:n tullialueelta on 150 vuorokautta sen jälkeen, kun tavarat on luovutettu vientiin.   

Tavaroiden esittäminen Tullille

EU:n tullialueelta poistuvat tavarat on esitettävä Tullille EU:n poistumispaikassa samassa kunnossa kuin ne olivat silloin, kun viennin tulli-ilmoitus hyväksyttiin.  

 • Maantiekuljetuksissa on tavaroiden lisäksi esitettävä viennin saateasiakirja tai varamenettelyasiakirja.
 • Meritse, lentäen tai rautateitse Suomesta poistuvat tavarat esitetään Vienti-ilmoituspalvelussa tai sanomalla sähköisellä Saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksella. 

Meritse, lentäen tai rautateitse Suomesta poistuvat tavarat esitetään sähköisesti Saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksella joko Vienti-ilmoituspalvelussa tai sanomalla.

Tarvitset luvan 

Saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen antamiseen tarvitaan lupa. Sen voi hakea toimija, joka on suoraan tai välillisesti osallisena vientitavaran kauppaan liittyvissä toimissa. Lupa on yritystunnuskohtainen, ja hakijan on oltava Tullin rekisteröity vientiasiakas. Saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksella haetaan Tullilta lastauslupaa lastata tavara kuljetusvälineeseen.    

Viejä tai tämän edustaja voi antaa vienti-ilmoituksessa myös luvanvaraisen lisäkoodin (FIXEP), esittää tavarat ja samalla pyytää lastauslupaa ilman erillistä Saapuminen poistumispaikalle -ilmoitusta. Tässä tapauksessa vientitavaran on oltava poistumispaikalla, kun vienti-ilmoitus annetaan.

Hae lupaa:

150 vuorokauden poistumisaika 

Vientitavaroiden on poistuttava unionin tullialueelta 150 vuorokauden kuluessa tavaroiden luovutuksesta vientiin. Tulli mitätöi vienti-ilmoituksen, jos poistumispaikan tulli ei vahvista poistumista tässä ajassa.

Huomioi:  jos tavarat eivät ole poistuneet EU:n tullialueelta 90 päivän kuluttua niiden luovutuksesta vientiin, Tulli pyytää ilmoittajalta selvitystä eli vaihtoehtoisia todisteita. 

Jos tavarat eivät ole poistuneet EU:n tullialueelta 90 päivän kuluttua niiden luovutuksesta vientiin, tulli pyytää ilmoittajalta selvitystä, jossa esitetään vaihtoehtoiset todisteet tavaroiden poistumisesta. Ilmoittaja voi esittää todisteet myös oma-aloitteisesti vientimaan tulliviranomaisille.

Todisteeksi hyväksytään

 • määrämaan tuontitullauksen osoittava asiakirja
 • EU:n jäsenmaan tulliviranomaisen allekirjoittama todistus tavaran poistumisesta
 • kuljetusyhtiön allekirjoittama kuljetusasiakirja tai muu todiste, josta ilmenee, että se on kuljettanut tavaran pois EU:n tullialueelta.

Vaihtoehtoisen todisteen hyväksyminen edellyttää, että tavarat on yksilöity asiakirjassa niin hyvin, että ne voidaan vaivattomasti ja luotettavasti todeta samoiksi tavaroiksi kuin vienti-ilmoituksessa.

Jälleenviennissä tullivarastosta vaihtoehtoinen todiste pitää pystyä yhdistämään tavaran varastokirjanpidon ja menettelyn luovutuspäätöksen tietoihin.

Vaihtoehtoisessa todisteessa täytyy olla allekirjoitus ja nimenselvennys. Myös jäljennökset asiakirjoista hyväksytään.

Jos vientipäivästä on kulunut yli 150 päivää, eikä poistumista ole vahvistettu, ilmoitus mitätöidään.

Poistumispaikka 

Poistumispaikkana pidetään viimeistä tullitoimipaikkaa, jonka kautta tavarat fyysisesti poistuvat EU:n tullialueelta. Meritse kuljetettavien tavaroiden poistumispaikka on se tullitoimipaikka, jonka alueella tavarat lastataan muuhun kuin säännöllisen reittiliikenteen alukseen edellyttäen, että alus kulkee Suomen aluevesien ulkopuolelle.

Muu kuin säännöllinen reittiliikenne tarkoittaa, että alus liikennöi tullialueen osien välillä reitillä, jolle ei ole myönnetty tullilainsäädännössä tarkoitettua säännöllisen reittiliikenteen lupaa.

Jos tavarat poistuvat rautateitse, postitse, ilmateitse tai meritse EU:n ulkopuolelle yhden kuljetussopimuksen perusteella, tavaroiden poistumispaikkana pidetään sitä paikkaa, jossa kuljetusyhtiö ottaa tavarat haltuunsa niiden kuljettamiseksi unionin tullialueelta.

Poistumisen vahvistamista pyydetään vienti-ilmoituksella erityismaininnan koodilla FIXBS.

Kuljetuksen on täytettävä seuraavat ehdot:

 1. Kuljetussopimus on tehty jonkin rautatieyhtiön, postin, lentoyhtiön tai meriliikenneyhtiön kanssa.
  • Tullille on vaadittaessa esitettävä kopio sopimuksesta, jos sopimusta ei ole mainittu esimerkiksi rahtikirjassa.
 2. Kuljetussopimus on tehty yhden ainoan toimijan kanssa kolmanteen maahan saakka.
  • Tavaran kulkua on voitava seurata lopulliseen tullialueelta poistumiseen saakka, sillä poistumispaikan tulli valvoo, että tavarat poistuvat fyysisesti EU:n alueelta.
  • Kuljetusreitillä voi käyttää alihankkijoita, mutta tulliviranomaisille vastuullinen yhtiö on koko kuljetuksen ajan sama.
 3. Tavaran on poistuttava EU:sta ilma-, meri-, posti-, tai rautatiekuljetuksella.
  • Yhden kuljetussopimuksen sääntöä ei sovelleta kansainvälisen liikenteen laivojen ja lentokoneiden alustoimituksissa.

Lentäen poistuvan tavaran vienti-ilmoituksella on ilmoitettava myös seuraavat tiedot:

 • rahtikirjan koodi, numero ja päiväys 
  • joko lentorahtikirja (AWB), koodi N740
  • tai päälentorahtikirjan (MAWB) koodi N741 ja alalentorahtikirjan (HAWB) koodi 1743
 • poistumistoimipaikan koodi FI015300 Helsinki-Vantaa tai muu lentokenttää valvova tullitoimipaikka, jos tavarat poistuvat muulta kuin Helsinki-Vantaan lentokentältä.

Esimerkiksi Helsingistä lentorahtina maanteitse Frankfurtiin ja sieltä lentokoneella Yhdysvaltoihin vietävien tavaroiden poistumispaikka voi olla Helsingissä, jos kaikki kuljetuksen ehdot täyttyvät. Yksi ainoa kuljetussopimus varhentaa poistumispaikan kuljetuksen lähtöpäähän myös silloin, kun kuljetuksessa käytetään useampaa kuin yhtä kuljetusmuotoa. Lentäen tai laivalla Saksaan ja sieltä maanteitse tullirajan yli jatkavat kuljetukset eivät puolestaan täytä tätä ehtoa, vaan vientitavaran poistumispaikka on vasta EU:n ulkorajalla.