Ilmoituksen mitätöinti

Mitätöintipyynnön ei ole tarkoitus korvata korjaus- tai oikaisutoimia. Ensisijaisesti on oikaistava jo annettua vienti-ilmoitusta, jos virheellisen tiedon oikaiseminen on sallittu.

Mitätöintipyynnön voi tehdä kirjallisesti tai sähköisesti.

Milloin mitätöinti on sallittu?

Viejän tai tämän edustajan pyynnöstä vienti-ilmoituksen mitätöinti vientimenettelyyn luovuttamisen jälkeen on sallittu, jos asiakas voi osoittaa, että vientilähetyksen tavaroita ei viedä lainkaan pois EU:n alueelta (esimerkiksi jos kauppa peruuntuu).

Jos ennakolta annettu vienti halutaan peruuttaa ennen vienti-ilmoituksen hyväksymistä vastaanotetuksi, ilmoitetaan siitä tullille kirjallisesti. Tulli lähettää tällöin asiakkaalle hylkäyssanoman ilman pdf-päätöstä viestillä ”vastaanotettu vienti-ilmoitus on peruutettu asiakkaan pyynnöstä”.

Mitätöinti on sallittu, jos vientimenettelyyn ilmoitetun tavaran pitäminen ilmoitetussa vientimenettelyssä ei ole enää tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi mitätöintiä voi pyytää, jos vientitavaralle on ilmoitettu virheellisesti jokin taloudellisesti vaikuttava tullimenettelykoodi (3151), mutta kyse onkin normaalista viennistä (1000). Tällöin on mitätöinnin lisäksi tehtävä tavarasta uusi vienti-ilmoitus (menettelykoodi 1000).

Mikäli tulli on jo päättänyt tarkastaa vientiin ilmoitetun tavaran, mitätöintipyyntöä ei hyväksytä, ennen kuin tavaran tarkastus on suoritettu.

Jos pyydetään mitätöintiä jälleenvienti-ilmoitukselle tullivarastosta (3171), mitätöintipyynnön tekijän on esitettävä todiste siitä, että tavarat ovat palautuneet samaan tullivarastoon, josta ne lähtivät. Todisteeksi käy tulli-ilmoitus tavaroiden asettamisesta tullivarastointimenettelyyn ja tosite tavaroiden merkitsemisestä kirjanpitoon.

Mitätöinti voidaan lisäksi tapauskohtaisen harkinnan perusteella sallia, jos vienti-ilmoituksen tiedot todetaan jälkikäteen ristiriitaisiksi tai niitä joudutaan korjaamaan useamman kerran.

Mitätöinnin yhteydessä asiakkaan tulee esittää Tullille vienti-ilmoituksen menettelyyn luovutuksen yhteydessä saamansa asiakirjat (viennin saateasiakirja, EAD tai viennin/vaarattomuuden saateasiakirja, ESS). Myös muut mahdolliset tullin esittämät velvoitteet mitätöinnin hyväksymiseksi on täytettävä.

Tulli voi mitätöidä vienti-ilmoituksen myös omasta aloitteestaan, ellei viejä tai tämän edustaja ole esittänyt hyväksyttävää selvitystä tavaran poistumisesta.

Muuta huomioitavaa

Mitätöintipyyntöä ei yleensä hyväksytä, jos vientitavara on jo poistunut EU:n alueelta.

On kuitenkin tilanteita, joissa vastaanottaja ja jopa määrämaa havaitaan virheellisesti ilmoitetuiksi tavaran ollessa matkalla määränpäähänsä, ja vienti-ilmoitus on jo poistumisvahvistettu. Nämä muutokset hoidetaan normaalisti oikaisupyynnöllä, jos muuttunut määrämaa on EU:n ulkopuolella.

Jos todellinen määrämaa onkin EU-maa, koko vienti-ilmoitus osoittautuu aiheettomaksi. Tapaus tulisi ajoissa havaittuna hoitaa normaalina ilmoituksen mitätöintinä, mutta tavaran poistumisen tultua jo tietojärjestelmässä vahvistetuksi, mitätöinti ei ole enää ongelmatonta. Näissä tapauksissa on otettava yhteyttä vientitullitoimipaikkaan (Sähköiseen palvelukeskukseen) ja pyydettävä tapauskohtaiset ohjeet.

Yhteystiedot

Kirjallinen oikaisu- tai mitätöintipyyntö on tehtävä Tullin nettisivuilta löytyvällä tullilomakkeella 701s. Lomake toimitetaan tullille sähköpostitse tai postitse. Pyynnössä on kerrottava oikaistavan tai mitätöitävän vientitapahtuman MRN- tai tapahtumatunnus ja  kyseisen oikaisun tai mitätöinnin perustelut.

Hakijan on esitettävä oikaisupyynnössään kaikki ne uudet tiedot, joihin oikaisu vaikuttaa. Lomakkeella on ilmoitettava vienti-ilmoituksen tila (odottaa luovutusta tai luovutettu). Pyyntöön on liitettävä tarvittavat liiteasiakirjat ja selvitykset.

Oikaisuhakemuksen käsittelyyn ei sovelleta tunnin käsittelyaikaa. Mikäli vientitavara on jo poistunut yhteisöstä, oikaisua ei pidetä kiireellisenä ja se käsitellään tullissa kiireettömänä.

Oikaisu- ja mitätöintihakemus, tullilomake 701s

Sähköisen oikaisu- tai mitätöintipyynnön voi tehdä joko netti- tai sanomapohjaisena asiointina. Sanomaliikenteessä annettua vienti-ilmoitusta voi pyytää oikaistavaksi tai mitätöitäväksi nettiasiointipalvelun kautta.

 • Nettiasiointi

Sähköisen oikaisu- tai mitätöintipyynnön voi tehdä Tullin Vienti-ilmoituspalvelun kautta. Ilmoittajan on tunnistauduttava voidakseen hakea oikaistavan tai mitätöitävän ilmoituksen esille hakukriteerien avulla.

Vienti-ilmoituspalvelussa voi pyytää oikaistavaksi tai mitätöitäväksi myös alun perin sanomaliikenneilmoituksia valitsemalla haun ”Muiden asiointikanavien kautta tehdyt vienti-ilmoitukset”. 

Ilmoituksen haun jälkeen ilmoittaja valitsee, pyytääkö hän oikaisua vai mitätöintiä. Nettiviennin käyttöohjeissa on julkaistu ilmoituksen täyttämistä ohjaavat mallitäytetyt oikaisu- ja mitätöintipyynnöt.

Tunnistautumattoman netti-ilmoittajan on tehtävä kirjallinen oikaisu- ja mitätöintipyyntö liitteineen ja toimitettava se vientitullitoimipaikkaan.

 • Sanomapohjainen asiointi

Sanomaliikenteessä annettava oikaisupyyntö edellyttää, että pyynnön lähettäjä

 • on hyväksytty viennin EDI-lähettäjäksi
 • käyttää sanomissaan sanomakuvausten versiota 2.1 tai sitä uudempaa versiota
 • on testannut oikaisu- ja mitätöintisanomat Tullin kanssa.

Sanomaliikenteessä asiakkaan oikaisupyyntösanoma on sama kuin vienti-ilmoitussanoma, jonka kentässä ”sanoman tarkoitus” ilmoitetaan oikaisun koodi (7).

Tullin järjestelmästä lähtee virheettömään oikaisupyyntöön vastaanottosanoma ja sen jälkeen joko oikaisusanoma tai oikaisupyynnön hylkäyssanoma sekä näihin liittyvä pdf-muotoinen päätös (oikaisu- tai hylkäyspäätös). Jos oikaisupyyntö todetaan muodoltaan virheelliseksi jo vastaanottotarkastuksissa, sanomailmoittaja saa vain hylkäyssanoman ilman hylkäyspäätöstä.

Mitätöintipyyntösanoma on oma sanomansa, joka on kuvattu viennin ELEX-järjestelmän sanomien tietosisältö -dokumentissa (versio 2.1 tai uudempi).

Tullin järjestelmästä lähtee virheettömään mitätöintipyyntöön vastaanottosanoma, ja sen jälkeen mitätöintisanoma tai mitätöintipyynnön hylkäyssanoma sekä niihin liittyvä pdf-muotoinen päätös (joko mitätöintipäätös tai mitätöintipyynnön hylkäyspäätös). Jos mitätöintipyyntö todetaan muodoltaan virheelliseksi jo vastaanottotarkastuksissa, sanoma-ilmoittaja saa vain mitätöintipyynnön hylkäyssanoman.

Mitätöintipyyntösanomalla on ilmoitettava

 • sen vienti-ilmoituksen tapahtumatunnus, joka halutaan mitätöidä
 • mitätöintipyynnön päiväys
 • mitätöintipyynnön syy käyttäen jotakin seuraavista syykoodeista (suluissa koodin selitys):

1 (vientimenettelyyn ilmoitettua tavaraa ei tulla viemään EU:n tullialueelta)
2 (tavaran pitäminen ilmoitetussa tullimenettelyssä ei ole enää tarkoituksenmukaista)
3 (samasta tavarasta on tehty useita identtisiä vienti-ilmoituksia)
4 (ilmoituksen käsittelyä ei voida jatkaa ilmoituksessa esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi)

 • mitätöinnin syytä kuvaava vapaamuotoinen teksti
 • korvaava tapahtumatunnus eli sen vienti-ilmoituksen tapahtumatunnus, jonka asiakas haluaa jättää voimaan, kun muut identtiset vienti-ilmoitukset on mitätöity

Korvaavaa tapahtumatunnusta ei ilmoiteta, jos on ilmoitettu syykoodi 1.
Tieto on vapaaehtoinen, jos on ilmoitettu syykoodi 2.
Tieto on pakollinen, jos on ilmoitettu syykoodi 3, tai jos on annettu syykoodi 4 ja uusi korvaava vienti-ilmoitus on tehty.

 • mitätöitävän vienti-ilmoituksen viitenumero on pakollinen
 • ylimääräinen viitenumero (edustajan viite) voidaan ilmoittaa haluttaessa, mutta jos se ilmoitetaan, sen on oltava täsmälleen sama kuin mitätöitävällä vienti-ilmoituksella oleva tieto
 • mitätöintipyynnön jättäjän yhteystiedot (yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite)
 • viejän tai edustajan y-tunnus ja tunnisteen jatko-osa

Jos edustaja pyytää mitätöintiä, on ilmoitettava sekä viejän että edustajan y-tunnus ja tunnisteen jatko-osa.

Esimerkkejä tilanteista, joissa mitätöintipyyntö hylätään

 • Mitätöitäväksi pyydettyä vienti-ilmoitusta ei ole hyväksytty vastaanotetuksi Tullin ELEX-vientijärjestelmään.
 • Vienti-ilmoitus on mitätöintipyynnön saapumishetkellä oikaistavana.
 • Vienti-ilmoitus on ositettavana.
 • Vienti-ilmoitus on siirretty passitusmenettelyyn eikä menettelyä ole vielä päätetty.
 • Alkuperäisen ilmoituksen on tehnyt asiamies välillisenä edustajana, ja mitätöintipyynnön tekee joku muu toimija.
 • Mitätöintipyyntö koskee valmisteveron alaista tai jälleenvientitavaraa, joka on viety pois EU:n tullialueelta.
 • Mitätöitävän vienti-ilmoituksen vientimenettelyyn luovutuspäivästä (vientipäivä) on kulunut yksi vuosi.
 • Kyseessä on Suomesta lähtenyt, mutta jonkin muun EU:n jäsenmaan kautta poistuvaksi ilmoitettu vienti (epäsuora vienti), ja tämän jäsenmaan vientijärjestelmä hylkää Suomen tullin lähettämän peruutussanoman.

Sanomailmoittajan lähettämä mitätöintipyyntösanoma voidaan hylätä myös, jos

 • sanomassa käytetty skeema on vanhempi kuin versio 2.1 mukainen tai sanomalla havaitaan muita skeemavirheitä
 • sanomalla ilmoitettu alkuperäisen vienti-ilmoituksen tapahtumatunnus ei ole validi
 • sanoman vastaanottotarkastuksissa havaitaan, etteivät sanomalla ilmoitetut pakolliset tiedot täsmää ilmoitettuun vientitapahtumaan.

Sanomailmoittaja ei saa näissä tapauksissa mitätöintipyynnön hylkäyspäätöstä, vaan pelkän hylkäyssanoman.

Tullin Liitetiedoston lähetyspalvelussa hakija voi lähettää sähköiseen oikaisu- ja mitätöintipyyntöön liittyvät liiteasiakirjat etukäteen, mikä nopeuttaa käsittelyä.

Liiteasiakirjat voi lähettää myös tullin Sähköiseen palvelukeskukseen heti oikaisu- ja mitätöintipyyntösanoman lähettämisen jälkeen sähköpostilla osoitteeseen spake.vienti(at)tulli.fi. Viesti otsikoidaan määrämuotoisesti: AVO + MRN-numero, esimerkiksi AVO 16FI000000123456E1. Vain määrämuotoisesti otsikoidut viestit pystytään välittömästi ja vaivatta tunnistamaan oikaisu- tai mitätöintipyyntöä koskeviksi ja ilmoituksen oikaisu- tai mitätöintipyyntö voidaan siten käsitellä viivytyksettä, Sanomalla pitää ilmoittaa, että liiteasiakirjat on lähetetty sähköiseen palvelukeskukseen. Jos liiteasiakirjoja ei ole lähetetty tai niitä ei pystytä yhdistämään ko. tullaukseen, sähköinen palvelukeskus lähettää lisäselvityspyynnön asiakkaalle.

Mikäli oikaisupyyntö koskee vain kuljetustietoja, liiteasiakirjoja ei tarvitse toimittaa.