Hyppää sisältöön

Passituksen yksinkertaistukset

Jos haluat käyttää säännöllisesti passitusmenettelyä, kannattaa hakea lupaa erilaisiin yksinkertaistuksiin. 

Yleisvakuuslupa (CGU)

Yleisvakuusluvalla voit käyttää vakuutena pankkitakausta, jolloin sinun ei tarvitse antaa Tullille vakuudeksi verojen määrää jokaisesta passituksesta erikseen. 

Valtuutetun lähettäjän lupa (ACR)

Valtuutettuna lähettäjänä sinun ei tarvitse asioida Tullin toimipisteessä. Valtuutettuna lähettäjänä voit toimia mistä tahansa Tullin hyväksymästä varastosta. Lupa edellyttää yleisvakuuslupaa.

Valtuutetun lähettäjän pitää hakea myös lupa erityismallisten sinettien käyttöön.

Valtuutetun lähettäjän passituksen aloittaminen

Luvanhaltija voi aloittaa T-passituksia kaikilta Suomessa sijaitsevilta Tullin hyväksymiltä varastoilta. Tullin verkkosivuilla on saatavilla luettelo varastoista.

Luvanhaltijan on annettava passitusilmoitus ennen tavaroiden kuljetuksen aloittamista. Luvanhaltija saa Tullin järjestelmästä saateasiakirjan, joka kulkee tavaroiden mukana määrätullitoimipaikkaan tai valtuutetulle vastaanottajalle. 

Jos luvanhaltija on saanut Tullin sähköisestä passitusjärjestelmästä hyväksymissanoman (FI028A), passitusilmoitussanoma on vastaanotettu Tullissa käsittelyyn. Ilman Tullin suostumusta ei saa lähettää samoista tavaroista uutta, aiemman passitusilmoituksen korvaavaa passitusilmoitussanomaa. 

Passitukselle annettava määräaika

Suomen sisällä voidaan antaa enintään kolmen vuorokauden määräaika ja muuhun kuin Suomessa sijaitsevaan määrätoimipaikkaan enintään kymmenen vuorokauden määräaika. Määräaikaan ei lasketa kuluvaa päivää, vaan yksi vuorokausi on aina seuraava päivä. Vuorokausiksi lasketaan vain suomalaiset arkipäivät. Viikonloppua tai juhlapyhiä ei siis lueta määräaikaan. Esimerkiksi perjantaina aloitettavalle, Suomen sisäiselle passituskuljetukselle voidaan antaa määräaikaa keskiviikkoon asti eli kolme vuorokautta, minkä kuluessa tavarat on esitettävä määräpaikassa. 

Ahvenanmaalla avattaville tai päätettäville T-passituksille voidaan antaa pidempiä 5 vuorokauden määräaikoja. Pidennys johtuu merikuljetusten viemästä osuudesta. Rautatieliikenteessä voidaan passitukselle antaa kymmenen vuorokauden määräaika.

Määräajan pidentäminen on mahdollista ainoastaan perustellusta syystä. Jos yritys antaa pidemmän määräajan, on sen arkistoitava kirjallinen perustelu kuljetustietojen hallintajärjestelmään.

Passituksen tavarankuvaus

Tavarankuvaus on annettava kauppanimityksen tarkkuudella. Jokainen kauppanimitys on ilmoitettava omana tavaraeränään. Yleisilmauksia kuten ”varaosia” tai ”elektroniikkaa” ei saa käyttää. Nimikkeen ilmoittaminen on vapaaehtoista kuuden numeron tarkkuudella, mutta se ei korvaa tarkkaa tavarankuvausta.

Jokainen tavaralaji ilmoitetaan omana tavaraeränään siten, että jokainen erä käsittää vain yhden tavanomaisen kauppanimityksen sisältämiä tuotteita. Jos lastina on esimerkiksi mikropiirejä, kaapeleita ja reitittimiä, jokainen näistä tavaroista muodostaa oman tavaraeränsä ja ilmoitetaan erikseen.

Tavaroiden tunnistaminen ja sinetöinti

Valtuutetun lähettäjän on käytettävä aina ensisijaisesti sinetöintiä tavaroiden tunnistamisen varmistamiseksi. Luvanhaltijan on merkittävä sinettien lukumäärä ja tunnisteet passitusilmoitukseen ja kiinnitettävä sinetit lastitilaan tai tavaroihin viimeistään silloin, kun tavarat on luovutettu passitusmenettelyyn. Sinetöinti voidaan korvata antamalla riittävän tarkka ja yksityiskohtainen tavarankuvaus. Kuvaukseen kuuluvat tavaroiden paljous, luonne ja sarjanumeron kaltaiset erityispiirteet. Sinetöinti ei poista velvoitetta yksityiskohtaisen tavarankuvauksen ilmoittamiseen. 

”Sinettitieto”-kohdassa voi ilmoittaa passitusilmoituksella vain valtuutetun lähettäjän omia luvanmukaisia sinettejä. Passitusilmoituksella on ilmoitettava luvanhaltijan erityismallisessa sinetissä oleva koko tunniste eli luvanhaltijan EORI-numero sekä sinetin yksilöivä tunnistenumero. Muita kaupallisia sinettejä voi tarvittaessa ilmoittaa passitusilmoituksen ”lisätietoja”-kohdassa. 

Passitusmenettelyyn asetettavien tavaroiden kuljetus

Kaupallisten tavaroiden kuljetus valtuutettuna lähettäjänä on mahdollista ainoastaan kuorma- ja pakettiautolla, kun tavarat poistuvat passitusmenettelyssä unionista Suomen kautta muualle kuin Eta-maahan. Jos tavaroita halutaan passittaa henkilöautolla, on passitus aloitettava lähtötullitoimipaikalla vakiomuotoisessa menettelyssä.

Passituksen peruuttaminen

Passitusilmoitukset, joista ei ole tullut tullista ”hyväksymissanomaa”, on mitätöitävä, jos kyseisten tavaroiden passittaminen on jo aloitettu varamenettelyssä.

Lupa erityismallisten sinettien käyttöön (SSE)

Valtuutetun lähettäjän luvan lisäksi täytyy hakea lupa omien sinettien käyttöön. Sinetöinnillä helpotetaan tavaroiden tunnistamista rajatullissa tai määräpaikassa. Sinetöintiluvan haltija voi sinetöidä kuljetuksen tai pakkaukset itse, eikä sinetin kiinnittämiseksi tarvitse asioida tullissa. Sinettien täytyy olla kuitenkin Tullin vaatimusten mukaisia.

Sinettien ominaisuudet

Sinettien on täytettävä ISO-standardi 17712:2013 tai unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoasetuksen 301 artiklan 1. kohdan vaatimukset:

 • Ne pysyvät muuttumattomina ja lujasti kiinnitettyinä tavanomaisessa käytössä.
 • Ne voidaan tarkastaa ja tunnistaa helposti.
 • Ne on valmistettu niin, että murtaminen, kajoaminen tai irrottaminen jättää paljaalla silmällä havaittavia jälkiä.
 • Ne on suunniteltu kertakäyttöisiksi. Jos ne on tarkoitettu käytettäväksi useamman kerran, jokaisesta uudelleenkäytöstä voidaan tehdä erillinen selkeä tunnistusmerkintä.
 • Niissä on erilliset sinettitunnisteet, jotka ovat pysyviä, helposti luettavia ja yksilöllisesti numeroituja.
 • Sinettien muoto ja mitat voivat vaihdella käytettävän sinetöintimenetelmän mukaan. Mittojen on oltava sellaiset, että tunnistemerkinnät ovat helposti luettavia.
 • Sinettien tunnistemerkkien on oltava sellaiset, ettei niitä voida väärentää ja niiden jäljentämisen on oltava vaikeaa.
 • Käytettävän aineen on oltava sellaista, ettei murtumia pääse syntymään vahingossa ja ettei sinettejä voida huomaamattomalla tavalla väärentää tai käyttää uudelleen.

Sineteissä tulee olla nämä merkinnät:

 • EORI-numero (esimerkiksi: FI1234567-8)
 • sinetin yksilöivä tunnistenumero.

Tarkasta ennen kuljetusvälineen sinetöintiä, että lastitilaan ei pääse sinettiä murtamatta. Lastitilan on oltava sellainen, että saranoita tai muita elementtejä ei voida irrottaa jälkiä jättämättä. Esimerkiksi popniittejä ei voi käyttää lastitilan rakenteissa. Varmista, että pressukatoksellisten lastitilojen kulmahihnat on kiinnitetty ommellen ja vaijerit kulkevat riittävän tiheässä lenkkien läpi, jotta lastitilaan ei tule aukkoja.

Kuljetusvälineet ovat lastitilojen sinetöintiin soveltuvia, jos:

 • ne voidaan sinetöidä yksinkertaisesti ja tehokkaasti
 • niiden rakenne on sellainen, ettei tavaroita voida siirtää niistä näkyviä jälkiä jättämättä tai sinettiä murtamatta
 • ne eivät sisällä tilaa, johon tavaroita voidaan kätkeä
 • ne voidaan helposti tullitarkastaa.

Kuljettajan on huolehdittava siitä, että sinetti säilyy ehjänä matkan ajan. Jos sinetti on rikottu, kuljettajan on otettava yhteys tulliin tai poliisiin, joka voi myös vahvistaa tapahtuman saateasiakirjan kohtaan 56. Katso tarkemmat ohjeet sivulta Matkanaikaiset tapahtumat.

Luvan haltijan tai hänen edustajansa on kiinnitettävä sinetit lastitilaan tai tavaroihin viimeistään silloin, kun tavarat on luovutettu passitusmenettelyyn.  

Valtuutetun vastaanottajan lupa (ACE) ja TIR-valtuutetun vastaanottajan lupa (ACT)

Jos yritykselläsi on Tullin myöntämä varastolupa, voit hakea valtuutetun vastaanottajan lupaa. Silloin voit hakea purkausluvan Tullista Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla, eikä Tullissa tarvitse asioida.

Valtuutetun vastaanottajan luvan voi saada myös, jos yritykselläsi on lupa tulliselvitykseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (EIR).

Passituksen päättäminen valtuutetulla vastaanottajalla

Valtuutettu vastaanottaja voi ottaa vastaan luvasta riippuen joko T-passituksella tai TIR-passituksella saapuvia lähetyksiä. Valtuutetun vastaanottajan on lähetettävä vastaanottosanoma (FI007A) kaikista saapuvista tavaroista Tullille ennen tavaroiden purkamisen aloittamista. Vastaanottosanomalla ilmoitetaan sinettien kunto tai tieto puuttuvasta sinetistä. Vastaanottosanomalla ilmoitetaan myös, jos kuljetuksessa ei ole sinettejä.

Saatuaan purkauslupasanoman valtuutettu vastaanottaja saa poistaa mahdolliset sinetit ja aloittaa tavaroiden purkamisen. Tavaroiden tarkastus on suoritettava vertaamalla tavaroita purkausluvan tai TIR-carnet´n tietoihin. 

Purkaustulos

Valtuutetun vastaanottajan on annettava purkaustulosilmoitus Tullille viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmantena päivänä purkausluvan saamisesta. Purkaustulosilmoituksessa täytyy olla seuraavat tiedot: mahdolliset liialliset tavarat, puuttuvat sekä tilalle tulleet tavarat ja mahdolliset muut säännönvastaisuudet, kuten eroavuudet TIR-carnet´n ja purkauslupasanoman tiedoissa. Valtuutetun vastaanottajan on arkistoitava vastaanottamiaan lähetyksiä koskevat saateasiakirjat sekä mahdolliset liitteet siten, että ne ovat Tullin saatavilla.

Tarkastustuloskoodit:

 • ”A2 – Ilmoituksen mukainen”, kun purkamasi tavarat ovat niin laadullisesti kuin määrällisesti vastanneet passitusilmoituksella ilmoitettua
 • ”A5 – Vähäisiä eroavaisuuksia/Ylipuretut erät”, kun on havaittu pieniä eroavuuksia, jotka eivät vaikuta passituksen päättämiseen tai tullivelkaan
  • Pieniä eroavaisuuksia ovat esimerkiksi
   • puuttuva tai väärä kuljetusvälineen tunniste (esim. käytetty AUT-0)
   • vähäisenä pidettävä poikkeavuus painossa, pakkauslajissa tai -merkinnöissä ilman havaittavaa tavaroiden näkyvää käsittelyä tai vaihtamista
   • on purettu ylilukuista tavaraa (samaa tai eri tavaraa), jotka asetetaan tai on asetettu väliaikaisen varaston kirjanpitoon tai uuteen tullimenettelyyn (esim. luovutus vapaaseen liikkeeseen).
 • ”B1 – Menettelyn luovuttaminen kielletty / Ei tyydyttävä Puuttuvat erät”, kun tavaroita on puuttunut (kokonaan tai osittain) tai tavarat ovat vaihtuneet ilmoitettuihin verrattuna (tavaran laji ja paljous) tai on todettu kokonaan ilmoittamatonta tavaraa.

”A1 – Ilmoitetun mukaista Tarkastustulos vastaa ilmoitusta”, koodi on vain Tullin käytössä. Sillä Tulli ilmoittaa, että Tulli on tarkastanut tavarat ja tiedot ja että todetut tavarat ja määrät ovat ilmoitetun mukaisia.

TIR-carnet'n päättäminen tullissa

TIR-carnet päätetään tullitoimipaikassa valtuutetun vastaanottajan antamaa purkaustulosta vastaan.

Tulotodistus

Valtuutetun vastaanottajan on kuljettajan pyynnöstä annettava unionin tullikoodeksin delegoidun asetuksen liitteen 72 - 03 mukainen tulotodistus jokaisesta asetetussa määräajassa ja muuttumattomassa kunnossa saapuneesta tavaralähetyksestä.

Sähköisen asiakirjan käyttö passitusilmoituksena (ETD)

Lentoyhtiö tai varustamo voi käyttää sähköistä kuljetusasiakirjaa (ETD) yksinkertaistuksena tavaroiden asettamiseksi passitusmenettelyyn meri- ja lentoliikenteessä. Hae lupaa EU:n Tullipäätökset-palvelussa (CDS)

Sähköinen kuljetusasiakirja on asiakirja, jonka kuljetusyhtiö laatii meri- tai ilma-aluksen lähtiessä lentokentältä tai satamasta ja jolla ilmoitetaan alukseen lastatut tavarat. Sähköistä kuljetusasiakirjaa voidaan käyttää passitusilmoituksena, jos se sisältää delegoidun asetuksen (DA) ja täytäntöönpanoasetuksen (TA) liitteissä B vaaditut tiedot (sarake D3) ja sen tiedot annetaan Tullin järjestelmään tai tullilla on pääsy asiakkaan järjestelmään.

Käytettävät koodit

Sähköistä kuljetusasiakirjaa (ETD) voidaan käyttää passitusilmoituksena ainoastaan, kun joku seuraavista koodeista on merkittynä siihen tavaraerittäin.

 • T1 - unionin ulkoiseen passitusmenettelyyn asetetut tavarat
 • T2 - unionin sisäiseen passitusmenettelyyn asetetut tavarat
 • T2F - unionin sisäiseen passitusmenettelyyn asetetut erityisen veroalueen rajan ylittävät unionitavarat. (DA 188 art.)

Samassa kuljetusasiakirjassa voidaan ilmoittaa koodein myös muiden kuljetettavien tavaroiden tullioikeudellinen asema:

 • TD-koodia käytetään tavaroille, joille on olemassa erillinen tulli-ilmoitus
 • C-koodia käytetään tavaroille, joille lähtölentoaseman toimijoilla on riittävät todisteet niiden unioniasemasta
 • X-koodia käytetään tavaroille, jotka on asetettu vientimenettelyyn tai joiden vientimenettely on poistumisvahvistettu

Määrälentokentän tai -sataman tullitoimipaikalla on mahdollisuus tarkistaa tavaroiden tullioikeudellinen asema lähtöpäästä, esim. jälkitarkastukseen käytettävällä TC21-Tarkastuspyyntö -lomakkeella.

Jokaisen tavaraerän kohdalla on myös käytävä ilmi sen lähtötullitoimipaikka ja aiottu määrätullitoimipaikka. 

Lähtötullitoimipaikassa

Jokaisessa ETD:ssä on oltava kyseisen ilmoituksen yksilöivä viitenumero, jonka lentoyhtiö tai varustamo antaa (LRN-numero). Se voi olla matkan numero tai mikä tahansa muu numero, joka on ainutkertainen kyseiselle toimijalle ja jonka avulla ilmoitus on löydettävissä myös jälkikäteen. 

Tulli hyväksyy ETD-passitusilmoituksen, jos siinä mainitut tavarat on esitetty tullille. Esittäminen ei tarkoita sitä, että tavarat ovat fyysisesti lentokentällä tai satamassa, mutta tullin on tiedettävä, että tavaroita säilytetään paikassa, josta on sovittu toimijan kanssa (esim. varastossa tai aluksen lastitilassa).

Ilmoittaja voi korjata ilmoituksen yhtä tai useampaa tietoa. Tiedot muutetuista tiedoista on oltava tullin nähtävillä, jos tarvitsee tehdä jälkitarkastuksia tai selventää määrätullitoimipaikan havaintoja, kuten eroavuuksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä korjauksiin, jotka koskevat passitettujen tavaroiden muuttamista unionitavaroiksi tai päinvastoin. Tällöin kyseeseen tulee tarkistaa esim. edeltävää menettelyä tai toimintoa ja tarvittaessa oikaistava myös sitä.

ETD-passitusmenettelyä käytettäessä sähköinen kuljetusasiakirja on hyväksytty ja luovutettu passitusmenettelyyn, kun alus ja tavarat lähtevät lentokentältä tai satamasta ja ETD sisältää passitusmenettelyn aloittamiseksi tarvittavat koodit. Ilmoitus voidaan myös hylätä, jos ETD:ssä on tullin mielestä puutteelliset tiedot tai siinä on virheitä. Tällöin tullin on ilmoitettava hylkäämisestä lentoyhtiölle tai varustamolle.

Jos muiden kuin unionitavaroiden kuljetus on aloitettu ilman passitusilmoituksen toimittamista ja hyväksymistä, syntyy säännösten noudattamatta jättämisestä johtuva tullivelka unionin tullikoodeksin (UTK) 79 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Määrätullitoimipaikassa

ETD-passituksen tietojen on oltava samat lähtö- ja määrätullitoimipaikassa. Tietojen tulee olla määrätullitoimipaikan saatavilla viimeistään silloin, kun tavarat saapuvat satamaan tai lentokentälle. Käytännössä toimijan järjestelmää käytettäessä tiedot ovat saatavilla jo silloin, kun tavarat luovutetaan passitusmenettelyyn lähtöpäässä.

Lainsäädännössä ei ole määräaikaa ETD-passitusmenettelyn päättymiselle, passitus päättyy silloin, kun tavarat on asetettu määrälentokentällä väliaikaiseen varastoon, muuhun tullin hyväksymään paikkaan tai niille on osoitettu seuraava tullimenettely. Passitusilmoituksen yksilöivä viitenumero (LRN) on mainittava väliaikaisen varaston ja tullin hyväksymän paikan kirjanpidossa tai muun tullimenettelyn ilmoituksessa edeltävänä menettelynä.  

Passitus katsotaan päätetyksi heti sen päättymisen jälkeen, jollei määräpaikan tulli ole saanut tietoonsa tai todennut, ettei menettely ole päättynyt asianmukaisesti (esim. lentoyhtiön tai varustamon ilmoitus tai tavaroiden tarkastus). Lentoyhtiöllä tai varustamolla on velvollisuus ilmoittaa tullille kaikista säännönvastaisuuksista, rikkomuksista tai eroavuuksista, jotka todetaan. Tällaisessa ilmoituksessa on viitattava kyseisiä tavaroita koskevan asiakirjan LRN-numeroon.

Lupa käyttää yksinkertaisempaa tietosisältöä passitusilmoituksessa (TRD)

Lentoyhtiöt, varustamot ja rautatieyhtiö voivat hakea lupaa käyttää tulli-ilmoitusta, jossa tietoja vaaditaan tavanomaista ilmoitusta vähemmän.