Hyppää sisältöön

Tullausarvo

Tavaran tullausarvo määrittää tullinimikkeen ja alkuperän kanssa sen, kuinka paljon tavarasta kannetaan tullia. Sitä käytetään yleensä myös maahantuonnin arvonlisäveron perusteena. 

Tullausarvon voi määrittää kuudella eri tavalla. Ensisijaisesti perusteena käytetään tavaran kauppa-arvoa. Kauppa-arvo tarkoittaa tavarasta maksettua tai maksettavaa hintaa, kun tavara myydään vietäväksi EU:n tullialueelle. 

Jos kauppa-arvoa ei voi käyttää tullausarvon määrittämiseksi, käytetään muita menetelmiä tässä järjestyksessä:  

1. Samanlaisen tavaran kauppa-arvo

Maahantuotavien tavaroiden tullausarvo määritetään sellaisten tavaroiden kauppa-arvon perusteella, jotka ovat niiden kanssa samanlaisia ja jotka on myyty vietäväksi EU:hun samanaikaisesti tai lähes samanaikaisesti.

Samanlaisella tavaralla tarkoitetaan samassa maassa tuotettuja tavaroita, jotka ovat samanlaisia kaikissa suhteissa, myös fyysisiltä ominaisuuksiltaan, laadultaan ja maineeltaan.

2. Samankaltaisen tavaran kauppa-arvo

Maahantuotavien tavaroiden tullausarvo määritetään sellaisten tavaroiden kauppa-arvon perusteella, jotka ovat niiden kanssa samankaltaisia ja jotka on myyty vietäväksi EU:hun samanaikaisesti tai lähes samanaikaisesti. 

Samankaltaisella tavaralla tarkoitetaan samassa maassa tuotettuja tavaroita, jotka täyttävät samat tehtävät kuin maahantuotu tavara ja ovat kaupallisesti vaihdettavissa. Maahantuotu tavara ja samankaltainen tavara eivät ole ominaisuuksiltaan ja ainesosiltaan täysin samanlaiset. Kun ratkaistaan, onko tavara samankaltainen kuin maahantuotu tavara, otetaan huomioon tavaroiden laatu, maine ja tavaramerkki.

3. Deduktiivinen arvo

Deduktiivinen arvo perustuu tavaroiden sisämarkkinahintaan. 

Arvon lähtökohtana on yksikköhinta, jolla tuodut tavarat tai tuodut samanlaiset tai samankaltaiset tavarat, sellaisina kuin ne ovat tuontihetkellä, myydään EU:n sisämarkkinoilla tavaroiden tuontiajankohtana tai suunnilleen samaan aikaan.

Jos tällaista yksikköhintaa ei saada, käytetään arvon lähtökohtana tavaran myyntihintaa EU:n sisämarkkinoilla tuontiajankohdan jälkeen. Myynnin on pitänyt tapahtua kuitenkin mahdollisimman pian arvonmäärityksen kohteena olevien tavaroiden tuonnin jälkeen, viimeistään 90 päivän kuluessa.

4. Laskennallinen arvo

Tullausarvon lähtökohtana ovat materiaalin ja valmistuksen arvo, valmistajan tai myyjän kate sekä kuljetuskustannukset saapumispaikkaan EU:ssa.

Laskennallista arvoa voidaan soveltaa ennen deduktiivista arvoa, jos ilmoittaja sitä pyytää.

5. Sovellettu tullausarvo

Edellä mainittuja menetelmiä 1–4 voidaan soveltaa joustavasti. Arvon on mahdollisuuksien mukaan perustuttava aikaisemmin määritettyihin tullausarvoihin.

Tällöinkään tullausarvoa ei saa määritellä näillä perusteilla: 

a) EU:n tullialueella tuotettujen tavaroiden myyntihinta EU:n tullialueella

b) järjestelmä, jossa tullausarvon määrittämiseen käytetään korkeampaa kahdesta vaihtoehtoisesta arvosta

c) tavaroiden hinta viejämaan kotimarkkinoilla

d) tuotantokustannukset, lukuun ottamatta laskennallisia arvoja, jotka on määritetty samanlaisille tai samankaltaisille tavaroille unionin tullikoodeksin 74 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti

e) hinta viennissä EU:n ulkopuolelle. 

f) vähimmäistullausarvo

g) mielivaltainen tai tekaistu arvo.

Etuyhteys voi vaikuttaa tullausarvoon

Myyjän ja ostajan välinen etuyhteys voi vaikuttaa siihen, voiko tullausarvon perusteena käyttää tavaran kauppa-arvoa. Lue lisää etuyhteyden vaikutuksesta tullausarvoon.

Tullausarvo tulli-ilmoituksessa

Tullausarvo on yksi arvotiedoista, joka täytyy ilmoittaa tulli-ilmoituksessa. Jos kauppahinta tai siihen liittyvät oikaisuerät on ilmoitettu tulli-ilmoituksessa muussa valuutassa kuin euroissa, summat täytyy muuttaa euroiksi vahvistettujen valuuttakurssien mukaisesti. 

Tulli-ilmoittaja vastaa siitä, että tullausarvo on laskettu oikein. Jos tullausarvo on laskettu väärin, tavarasta maksetaan liikaa tai liian vähän maahantuontiveroja. 

Tulli vahvistaa tullausarvon, ja se näkyy tullauspäätöksessä. 

Tavarasta on tullauksen yhteydessä esitettävä kauppalasku, josta ilmenevät muun muassa tavaran hinta ja toimitusehdot. Tullausarvoon lasketaan mukaan myös esimerkiksi kuljetuskustannukset EU:hun saapumispaikkaan saakka. Saapumispaikalla tarkoitetaan sitä paikkaa EU:n tullialueella, jonne tavarat ensimmäisenä tuodaan.

Jos tietoja tullausarvon määrittämiseksi puuttuu tullaushetkellä, voit ilmoittaa tullausarvon yksinkertaistetuilla tavoilla.