Luvat ja rekisteröinnit 

Yritys voi sujuvoittaa toimintaansa erilaisilla Tullin myöntämillä, maksuttomilla luvilla ja rekisteröinneillä. Luvat voivat olla kansallisia tai voimassa useammassa EU-maassa (niin kutsuttuja unionilupia). 

Näin haet lupaa

Ota yhteys Tullin yritysneuvontaan, ennen kuin haet lupia. Kerromme 

 • mikä lupa sopii tarpeisiisi parhaiten

 • tarvitseeko yrityksesi lupia lainkaan

 • lisätietoa menettelyn käytöstä. 

Huomioi, että sinulla on oltava EORI-numero, jotta voit hakea lupia.

Osaa luvista voi hakea myös lomakkeella ja tulli-ilmoituksella.

Tee hakemus hyvissä ajoin ennen kuin tarvitset lupaa. Tullin lupakeskus käsittelee hakemukset lupatyypin mukaan 30–120 päivässä.

Yrityksen on täytettävä luvan myöntämisen edellytykset. Tullin kysymykset ja tarkastukset vaihtelevat lupatyypin mukaan. 

 • Tulli tekee tarvittaessa tarkastuksia hakijan tiloihin, kirjanpitoon ja toimintaan. 

 • Tulli tutkii hakijan aikaisempaa tulliasiointia, esimerkiksi tuonti- ja vienti-ilmoitusten määrää ja laatua.

 • Joitakin lupia varten yrityksen on kuvattava liiketoimintaansa vastaamalla näihin kysymyksiin: Yrityksen liiketoiminnan kuvaus, pdf. Liitä vastaukset lupahakemukseen, niin lupahakemuksen käsittely nopeutuu.  

 • Hakijan taloudellinen tilanne analysoidaan. Taloudellinen tilanne vaikuttaa muun muassa vaadittavan yleisvakuuden määrään. 

Saat päätöksen hakemukseesi siihen sähköiseen palveluun, jossa olet hakenut lupaa, tai turvasähköpostilla tai postitse ilmoittamaasi osoitteeseen. 

Voit hakea päätökseen oikaisua Tullilta. Saat päätöksen mukana ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Oikaisua täytyy hakea 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen tietoosi.

Tarkista, mitä lupia voit tarvita

 • EU:n laajuinen yritystunniste, EORI-numero on pakollinen, kun teet tulli-ilmoituksia tai haet lupia. 
 • Yleisvakuuslupa on yritysten eniten käyttämä lupa ja edellytys monille muille luville.   
 • AEO-valtuutuksen saanut yritys saa tullitoiminnassaan tiettyjä etuja ja helpotuksia koko EU:n alueella.

Jos lähetät tulli-ilmoituksia säännöllisesti ja paljon, sanoma-asiointi voi olla yrityksellesi kannattavampaa kuin ilmoitusten tekeminen asiointipalvelun kautta. Sanoma-asiointi edellyttää rekisteröitymistä sanoma-asiakkaaksi. Lue lisää sanoma-asioinnista ja rekisteröitymisestä 

Yleisvakuuslupa (CGU)

Yleisvakuuslupa on yritysten eniten käyttämä lupa. 

Esimerkiksi seuraavia lupia voit hakea vasta sen jälkeen, kun yrityksellä on yleisvakuuslupa: maksunlykkäyslupa (DPO), sisäisen jalostuksen lupa (IPO), väliaikaisen maahantuonnin lupa (TEA), tietyn käyttötarkoituksen lupa (EUS), tullivarastointilupa (CWP, CW1, CW2), väliaikaisen varaston lupa (TST), valtuutetun lähettäjän lupa (ACR).

Myös yksinkertaistuslupien käyttö edellyttää käytännössä yritykseltä yleisvakuuslupaa ja maksunlykkäyslupaa.  

Lue lisää yleisvakuusluvasta ja luvan hakemisesta.  

Maksunlykkäyslupa (DPO) 

Maksunlykkäysluvalla voit siirtää tullien ja verojen maksua eli saada luottoa.  

Lue lisää maksunlykkäysluvasta ja luvan hakemisesta.  

Sisäisen jalostuksen lupa (IPO)

Sisäisessä jalostuksessa tavara tuodaan EU:n ulkopuolelta väliaikaisesti EU:hun korjattavaksi tai käsiteltäväksi. Tavarasta ei tarvitse maksaa maahantuontiveroja kuten tavallisesti. 

Ulkoisen jalostuksen lupa (OPO)

Ulkoisessa jalostuksessa tavara viedään väliaikaisesti EU:n ulkopuolelle esimerkiksi valmistusta tai korjausta varten. 

Väliaikaisen maahantuonnin lupa (TEA)

Väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä voit tuoda muita kuin unionitavaroita kokonaan tai osittain tullitta EU:n tullialueelle määräajaksi, ja jälleenviedä ne muuttumattomina takaisin EU:n ulkopuolelle. 

Tietyn käyttötarkoituksen lupa (EUS)

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä voit tuoda EU:n ulkopuolelta tiettyjä tavaroita, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen alennetuin tullein tai tullitta. Menettelyssä tuodut tavarat pitää käyttää tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi siviili-ilma-aluksiin. 

Yksinkertaistusluvat 

Yksinkertaistusluvat tuovat helpotuksia yrityksille, jotka tarvitsevat samoja palveluja usein ja asioivat Tullin kanssa säännöllisesti.

Lupa yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn käyttöön (SDE)

Voit asettaa tavaroita tullimenettelyyn yksinkertaistetulla ilmoituksella, josta voi puuttua tiettyjä tietoja tai täydentäviä asiakirjoja. 

Lupa tulliselvitykseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (EIR)

Voit asettaa tavaroita tullimenettelyyn kirjanpitomerkinnällä, joka vastaa tavaroiden luovutuspäätöstä.

Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen (CVA)

Tavaroiden tullausarvoon kuuluvia eriä voi määrittää normaalia joustavammin, jos niiden määrää ei voi laskea tulli-ilmoituksen hyväksymispäivänä.

Lue lisää tullausarvon yksinkertaistamisesta ja luvan hakemisesta

Banaanien valtuutetun punnitsijan asemaa koskeva lupa (AWB)

Yritys, joka tuo maahan, kuljettaa, varastoi tai käsittelee tuoreita banaaneja (CN-koodi 0809 9010), voi hakea banaanien valtuutetun punnitsijan asemaa koskevaa lupaa. 

Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen (CCL)

Keskitetyssä tulliselvityksessä ilmoittaja saa antaa oman kotipaikkansa tullin ilmoituksia myös sellaisista tavaroista, jotka esitetään tullille toisen EU:n jäsenvaltion tullitoimipaikassa. Luvan voi saada vain valtuutettu talouden toimija (AEO). Lupa on voimassa useammassa kuin yhdessä EU-maassa. 

Lue lisää keskitetystä tulliselvityksestä ja luvan hakemisesta 

Oma-aloitteista määräämistä koskeva lupa (SAS)

Luvanhaltija voi itse hoitaa tietyt tullimuodollisuudet eli määritellä tuonti- ja vientitullin määrät ja suorittaa tietyt tarkastukset tullivalvonnassa.  Luvan voi saada vain valtuutettu talouden toimija (AEO), jolla on lisäksi kirjanpitoon tehtävän merkinnän lupa (EIR).

Lupa yhden nimikkeen käyttämiseen

Yhdellä tulli-ilmoituksella tullattavat tavarat voi ilmoittaa yhdellä nimikkeellä silloin, kun tavaroiden ilmoittaminen erikseen omilla nimikkeillään aiheuttaisi suhteettoman paljon työtä ja kustannuksia verrattuna kannettuihin tuontitulleihin. 

Lue lisää yhden nimikkeen käyttämisestä ja luvan hakemisesta.

Maahantuonnin arvonlisäverotuksen erityisjärjestely (SA)

Kuljetusliike voi käyttää arvonlisäveron maksamisessa arvonlisäverotuksen erityisjärjestelyä, kun se tuo henkilöasiakkaille enintään 150 euron arvoisia lähetyksiä ja antaa niistä vähäarvoisen tavaran tuonnin tulli-ilmoituksia. 

Palautustavaran palautusajan pidentäminen

Vapautus tuontitullista myönnetään, jos alun perin unionin tullialueelta vientiselvitetyt unionitavarat palautuvat sinne kolmen vuoden kuluessa ja ilmoitetaan luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen.

Kolmen vuoden määräaikaa voidaan erityisissä olosuhteissa ja perustelluista syistä pidentää.

Hae lupaa Luvat ja päätökset -palvelussa

Tullittomuusluvat (TAT)

Voit hakea lupaa tavaroiden maahantuontiin tullittomasti, kun tavarat ovat tieteellisiä välineitä ja kojeita, opetus-, tieteellis- tai kulttuuriluonteisia tavaroita, vammaisen tai näkövammaisen henkilön käyttöön tuotavia tavaroita, varaosia, varusteita tai työkaluja.

Hae tullittomuuslupaa Luvat ja päätökset -palvelussa

Lue lisää tullittomuusluvista.

Poikkeuslupa (TAP)

Jos muuttotavarasi eivät kaikilta osin täytä tullittomuuden ja verottomuuden edellytyksiä, on sinulla erityisissä olosuhteissa mahdollisuus hakea poikkeuslupaa. Lupa myönnetään vain poikkeusolosuhteissa, kun sinulla itse ei ole ollut mahdollista vaikuttaa tilanteeseen.

Hae poikkeuslupaa Luvat ja päätökset -palvelussa

Lupa yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn käyttöön (SDE)

Yksinkertaistetulla ilmoitusmenettelyllä asetat tavaroita vientimenettelyyn kaksivaiheisella ilmoituksella. Lupa voidaan myöntää sellaisille vientiasiakkaiksi rekisteröidyille yrityksille, joiden vientierien tarkat määrät selviävät vasta kuljetusvälineen lastaushetkellä poistumispaikalla. 

Alustoimituslupa (EIA)

Hae alustoimituslupaa, kun yritykselläsi on paljon verottomia toimituksia laivoihin tai lentokoneisiin. Lähetyskohtaisen sähköisen alustoimitusilmoituksen sijasta voit antaa tulli-ilmoituksen kirjanpitoon tehtävänä merkintänä. 

Valtuutetun viejän lupa

Hae valtuutetun viejän lupaa, jos yritykselläsi on toistuvaa vientiä EU:n sopimusmaihin tai Turkkiin, tai vain yksittäistäkin vientiä Etelä-Koreaan. Valtuutettu viejä voi laatia alkuperäilmoituksia minkä tahansa arvoisille EU:n alkuperää oleville vientilähetyksille ja vahvistaa itse A.TR.-todistuksia.

Valtuutetun antajan lupa (ACP)

Tulli voi myöntää toimijalle valtuutetun antajan luvan. Valtuutettu antaja saa vahvistaa itse tavaroiden unioniaseman. Edellytyksenä on luvan säännöllinen käyttö.

Hae valtuutetun antajan lupaa ja muutosta voimassa olevaan lupaan komission Tullipäätökset-palvelussa (CDS).  

REX-rekisteröity viejä 

REX-rekisteröidyllä viejällä on valtuudet laatia tavaroille alkuperäselvityksiä, jotka oikeuttavat tullietuuteen viennin kohdemaassa. 

Lue lisää REX-rekisteröidystä viejästä ja luvan hakemisesta. 

Ulkoisen jalostuksen lupa (OPO)

Ulkoisen jalostuksen menettelyssä viedään unionitavaroita väliaikaisesti unionin tullialueelta esimerkiksi valmistusta tai korjausta varten.

Yleisvakuuslupa (CGU)

Yleisvakuuslupa on yritysten eniten käyttämä lupa. Yritys voi hakea useita muita lupia vasta sen jälkeen, kun sillä on yleisvakuuslupa. Lue lisää yleisvakuusluvasta.  

Tullivarastointilupa (CWP, CW1, CW2)

Tullivarastot jaetaan yleisiin ja yksityisiin, ja niille haetaan erillisiä lupia.

 • varastointi yksityisessä tullivarastossa (CWP)

 • varastointi tyypin I mukaisessa yleisessä tullivarastossa (CW1)

 • varastointi tyypin II mukaisessa yleisessä tullivarastossa (CW2)

 

Lupa tulliselvitykseen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (EIR)

Voit korvata vakiomuotoisen tullivarastoinnin tulli-ilmoituksen kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä. 

Väliaikaisen varaston lupa (TST) 

Väliaikaisesti varastoitujen tavaroiden varastointiaika on rajattu 90 päivään. 

Yleisvakuuslupa (CGU)

Yleisvakuuslupa on yritysten eniten käyttämä lupa. Yritys voi hakea useita muita lupia vasta sen jälkeen, kun sillä on yleisvakuuslupa. Lue lisää yleisvakuusluvasta.  

Valtuutetun lähettäjän lupa (ACR)

Yritys voi aloittaa T-passituksia mistä tahansa Tullin hyväksymästä paikasta Suomessa ilman, että tavaroita tarvitsee esittää tullissa. Voit hakea lupaa vasta sen jälkeen, kun yrityksellesi on myönnetty yleisvakuuslupa.  

Valtuutetun vastaanottajan lupa (ACE) ja TIR-valtuutetun vastaanottajan lupa (ACT)

Yritys voi ottaa vastaan T- tai TIR-passituksella saapuvaa tavaraa tulli- tai väliaikaiseen varastoonsa ilman, että tavaroita tarvitsee esittää tullissa.

Lupa käyttää erityismallisia sinettejä (SSE)

Passituksesta vastaava yritys voi kiinnittää kuljetusvälineisiin tai pakkauksiin erityismallisia sinettejä. 

Lupa käyttää sähköistä kuljetusasiakirjaa passitusilmoituksena (ETD)

Luvassa määritellään lentoasemat tai satamat, joihin tavarat voidaan siirtää sähköiseen tavaraluetteloon pohjautuvassa passitusmenettelyssä.

Lue lisää sähköisestä kuljetusasiakirjasta ja luvan hakemisesta

Lupa käyttää yksinkertaisempaa tietosisältöä passitusilmoituksessa (TRD)

Lentoyhtiöt, varustamot ja rautatieyhtiö voivat hakea lupaa käyttää tulli-ilmoitusta, jossa tietoja vaaditaan tavanomaista ilmoitusta vähemmän.

Lupa TIR-järjestelmään hyväksymisestä

TIR-passitusmenettelyn tarkoituksena on varmistaa tavaroiden keskeytyksetön liikkuminen kuljetusreittiä pitkin tullivalvonnassa.  Menettelyn käyttö edellyttää TIR-järjestelmään hyväksymisen. 

Lue lisää TIR-passituksesta ja TIR-järjestelmään hakemisesta sivulta Passitus

TIR-kuntoisuusasiantuntijan rekisteröinti 

Vain Tullin rekisteröimät raskaan liikenteen katsastajat eli TIR-kuntoisuusasiantuntijat voivat antaa lausuntoja kuljetusyksiköiden TIR-kuntoisuudesta.

Lue lisää TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi hakeutumisesta sivulta Passitus.