Hyödynnä EU:n kauppasopimuksia – viennin etuuskohtelut

Vientitavaralle voi saada erilaisten vapaakauppa- ja muiden tullietuussopimuksien perusteella tullietuuden eli alemman tullin tai tullittomuuden.  Näitä sanotaan viennin etuuskohteluiksi.  EU:n alkuperätuotteille myönnetään tullietuuksia maissa, joiden kanssa EU:lla on vastavuoroisia sopimuksia.

Useimmat EU:n uusimmat kauppasopimukset kattavat lähes kaikki teollisuus- ja maataloustuotteet sekä elintarvikkeet. Huomioi, että EU:lla ei ole vapaakauppasopimuksia esimerkiksi Yhdysvaltojen, Venäjän, Saudi-Arabian, Kiinan ja Hongkongin kanssa. 

Tullietuuden hyödyt

  • Ostaja eli tuoja viennin kohdemaassa saa alemmat tullit tai täyden tullittomuuden.
  • Tavaran myyjä eli viejä voi saada etua tavaran markkinoille pääsyssä ja hinnoittelussa.  

Toimi näin, jotta saat tullietuuden alkuperätuotteelle

Selvitä ensin tavaran tullinimike (viennissä 8-numeroinen).

Selvitä komission verkkosivulta "Arrangements list" (englanniksi), onko viennin kohdemaalla vapaakauppa- tai muu tullietuussopimus EU:n kanssa. Sopimuksissa alkuperätuotteet on lueteltu tullinimikkeittäin.

Kauppasopimusten alkuperäsäännöt määrittelevät tarkemmin, millainen tuote katsotaan alkuperätuotteeksi.

Käytä apuna tuotteen alkuperäsäännön selvittämiseen komission "Access2Markets"-tietokantaa (englanniksi).  

  1. Voit tarkistaa alkuperäsäännön "My Trade Assistant" -palvelusta alkuperäsääntöjen itsearviointityökalulla (ROSA). (Palvelu vain englanniksi.) 
  2. Hakutuloksen kohdassa "Tariffs" EU:n alkuperätuotteesta kannettava tullietuustulli näkyy kohdassa ”EU” ja yleinen tulli kohdassa ”MFN”. Huomio, että jos yleinen tulli on nolla prosenttia, alkuperää ei kannata alkaa selvittää.  

Yksittäisen sopimuksen alkuperäsäännöt voit tarkistaa myös EU:n virallisen lehden haun kautta, jos lehden numero ja julkaisuvuosi ovat tiedossa.

Lue tarkemmin alkuperäsäännöistä sivun alaosasta.   

Laadi alkuperäselvitys, kun vientilähetyksen yksityiskohtaiset tiedot ovat varmistuneet. Tarkista täältä minkä alkuperäselvityksen tarvitset ja miten laadit alkuperäselvityksiä.

Jos viet tavaraa säännöllisesti, hakeudu valtuutetuksi viejäksi tai REX-rekisteröidyksi viejäksi. Saat laajemmat valtuudet vahvistaa alkuperäselvityksiä itse.

Huomioi:

  • Kahden EU-maan välisessä sekä EU-maan sisäisessä kaupassa käytetään alkuperäselvityksenä tavarantoimittajan ilmoitusta
  • Kauppakamarin myöntämä EU:n yleinen alkuperätodistus (certificate of origin) ei anna oikeutta tullietuuteen. 

Syventävää tietoa

Alkuperätuote on EU:ssa kokonaan tuotettu, riittävästi valmistettu tai siihen on sovellettu alkuperäkumulaatiota. Alkuperäkumulaatio tarkoittaa sitä, että valmistaja EU:ssa (Suomessa) voi tietyin edellytyksin hyödyntää tuotteidensa valmistuksessa sopimuskumppanimaasta peräisin olevia raaka-aineita myös ilman, että riittävän valmistuksen ehdot täyttyvät. Lopputuotteen alkuperän voidaan silti katsoa olevan EU:ssa (Suomessa).

Alkuperäsäännöt määrittelevät tarkemmin, millä edellytyksillä tavara voidaan katsoa tietyn maan alkuperätuotteeksi. 

Riittävän valmistuksen ehdot (luettelosäännöt)

Teollisuustuotteita koskevat yleensä riittävän valmistuksen ehdot (niin kutsutut nimikekohtaiset ”luettelosäännöt”), jotka voivat olla joko

  • nimikkeen muutos (nelinumeroisen päänimikkeen tasolla)
  • prosenttisääntö (ulkopuolisten ainesten maksimiosuus tai vähimmäisarvonlisä)
  • valmistusaste-ehto (esim. tekstiili- ja metallituotteille) tai 
  • edellä mainittujen yhdistelmä.

Luettelosäännöissä tavaroiden valmistusehdot esitetään nimikkeittäin tai nimikeryhmittäin.

Esimerkki

EU-Korea-sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevassa pöytäkirjassa (EUVL L 127, 14.5.2011) on nimikkeeseen 8526 kuuluville tuotteille (tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet) nimikekohtainen alkuperäsääntö: ”Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta.”​

”Ainesten arvolla” tarkoitetaan ei-sopimusosapuolen alkuperää olevia aineksia eli esimerkiksi kiinalaisia aineksia. Jos valmistuksessa Suomessa käytettävien esimerkiksi kiinalaisten ainesten arvo on 60 % vientiin tarkoitetun tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (noudettuna hinnasta), niin tuote ei ole sopimusosapuolen eli tässä EU:n alkuperätuote.

EU-Korea-sopimus mahdollistaa kuitenkin toisen sopimusosapuolen alkuperäainesten hyödyntämisen valmistuksessa alkuperäaseman saavuttamiseksi (kahdenvälinen alkuperäkumulaatio). Jos nimikkeeseen 8526 kuuluvan tuotteen valmistuksessa Suomessa käytettäisiin etuuskohtelualkuperältään korealaisia aineksia, niin nämä korealaiset ainekset rinnastettaisiin EU:n alkuperäaineksiin. Edellytyksenä on, että korealaisia aineksia on tuotteen valmistuksessa valmistettu enemmän kuin ns. riittämättömien valmistus- tai käsittelytoimien verran. Alkuperäkumulaatiota hyödynnettäessä toisen sopimusosapuolen alkuperäaineksen etuuskohteluun oikeuttava alkuperä täytyy pystyä osoittamaan (korealaisen aineksen tuonnissa esitetty alkuperäilmoitus).

Riittämätön valmistus

Nimikekohtaisen luettelosäännön lisäksi tavaran valmistusprosessin pitää aina ylittää myös sopimuksessa määritellyt riittämättömät toimenpiteet, joita ei pidetä riittävinä alkuperää antavina valmistustoimina. Sellaisia ovat esimerkiksi lajittelu, peseminen, uudelleen pakkaaminen, merkkien ja nimilappujen kiinnitys tuotteisiin sekä osien pelkkä yhdistäminen täydelliseksi tavaraksi.

Suoran kuljetuksen sääntö

Suoran kuljetuksen sääntö edellyttää, että tuotteet viedään muuttumattomana suoraan EU:sta sopimusmaahan. Tämä vaatimus perustuu siihen, että tuotteiden on pysyttävä tullivalvonnassa kuljetuksen ja välivarastoinnin aikana, eikä tuotteille saa tehdä muita kuin niiden purkamiseen, uudelleen lastaukseen ja kunnon ylläpitämiseen tarvittavia toimenpiteitä.

Jos alkuperätuotteet liikkuvat vain tietyllä sopimusalueella, kuten muun muassa Pan-Euro-Välimeri-sopimusten kattamalla alueella, ei suoran kuljetuksen sääntöä tarvitse noudattaa alueen sisällä. Alkuperätuotteet voivat olla siellä myös vapaassa liikkeessä menettämättä alkuperäasemaansa.

Tullinpalautuskieltosäännös

Tullinpalautuskieltosäännös liittyy EU:ssa sisäisen jalostuksen menettelyn soveltamiseen. Tämä tullinpalautuskielto sisältyy useimpiin EU:n vapaakauppa- ja muihin tullietuussopimuksiin. Se tarkoittaa, että vientituotteiden valmistukseen käytetyistä ulkopuolisista raaka-aineista kannettavaa tullia ei saa pääsääntöisesti palauttaa valmiin tuotteen viennin yhteydessä, jos vientituotteelle annetaan alkuperäselvitys.

Jos alkuperätuotteelle halutaan antaa viennissä alkuperäselvitys, ei valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista voi hakea tullinpalautusta ja raaka-aineista kannettavat tullit on maksettava.